Skip to main content

Full text of "Bidrag till kännedom av Finlands natur och folk"

See other formats


' 
FOR THE PEOPLE 

FOR EDVCATION 

FOR SCIENCE 


LIBRARY 

OF 

THE AMERICAN MUSEUM 

OF 

NATURAL HISTORY 

\m ^m j<9 CV^» ^, BIDRAG KÄNNEDOM AF FINLANDS NATUR och FOLK. Utgifna Finska Vetenskaps-Societeten. Femtiondetredje Häftet. Helsingfors, 

Finska Litteratur-Sällskapets tryckeri, 

1893. 'c^. =^^-^7/^^^^^ INNEHALL: 

Sid. 

Skolstaten i nuvarande Åbo stift och dettas fOrra andel af Kuopio stift 

intill den 1 juli 1870, af K. G. Leinherg 1. SKOLSTATEN och dettas förra andel af KUOPIO stift 

intill den 1 juli 1870 AP K. G. LEINBERG. Jyväskylä, 

Jyväskylä boktryckeri, 

1893. Förord. 

En sanning är, att skolan utgör en af de förnämsta liäf- 
stängerna för höjandet af ett folks kultur. Hållbar är ock 
den pedagogiska satsen: „läraren gör skolan." En erinran om 
dessa sanningar torde tillräckligt motivera framträdandet af ett 
arbete, liv ar s syfte är att från glömskan rädda minnet -af ett 
stort antal jjersoner, som före vår nuvarande skolorganisation 
offrat sina krafter i den finska skolans tjenst. 

Redan tidigare har på Finska Vetenskaps- Societetens be- 
kostnad ett skolmannaminne för landets östliga del blifvit 
publiceradt i professor M. Akianders år 1866 tryckta: „Skol- 
ve7'ket inom f ordna Wiborgs och nuvarande Borgå stift.^'- Så- 
som en fyllnad härtill framträder nu under samma lärda sam- 
funds välvilliga auspicier ett skolmannaminne för landets vest- 
liga del, sträckande sig intill den tidpunkt, då den nuvarande 
Skolöfverstyrelsen i Stiftsstyrelsernas ställe öfvertog vården 
om Finlands läroverk. 

Detta arbete upptager följaktligen lärarepersonalen vid 
de elementarläroverk, hvilka tillhört Abo stift i den utsträck- 
ning det egde, innan Kuopio stift tillkom, dock med bortlem- 
nande af lärarne vid bruks- och sockneskolor. 

Källorna, hvarur materialet till detta arbete hemtats, ha 
varit dels otryckta, dels tryckta. De förra ha utgjorts förnäm- 
ligast af handlingar i svenska riksarkivet, i Abo domkapitels och 
öf ver styrelsens för skolväsendet arkiver, äfvensom af de utdrag 
ur resp. skolarkiver, hvilka ingå i Alcenii å universitets biblio- theket i Helsingfors förvarade samlingar, samt af Helsingfors 
universitets studentmatriklar. I senaste tid har jag dessutom 
haft förmånen få till låns från Abo lycei bibliothek den af Abo 
skolas rektorer under en lång tidsföljd handskrifna folianten 
^Liber Scholœ Aboensis". innehållande värdefulla upplysnin- 
gar om skolans personal för åren 1670 — 1825. — Bland 
tryckta källor, som anlitats, ha de förnämsta varit: Strand- 
bergs Herdaminne. Abo och Kuopio domkapitels circular bref , 
landets samtliga stiftsmatriklar samt V. Lagus Abo akademis 
studentmatrikel. Uppgifterna om Torneå pedagogis lärare- 
personal före 1812 grunda sig på välvilligt meddelande af 
Upsala universitets vice bibliothekarie, doktor A. L. Bygden. 
Af ven några andra enskilde personer är jag tack skyldig för 
benäget visadt tillmötesgående. 

Så mycket jag än sökt iillgodogöra mig tillgängliga källor, 
nödgas jag dock ödmjukt erkänna, det jag ej förmått gifva 
arbetet den fullständighet, som önskvärdt varit. Särdeles 
ha luckor ej kunnat förebyggas i förteckningarna öfvei' vika- 
rier, biträdande lärare och exercitiemästare. Med afseende 
pä den icke ringa andel desse emellertid haft i skolarbetet, har 
jag föredragit att meddela det, jag om dem haft mig bekant, 
framför utvägen att upptaga endast den ordinarie tjensteperso- 
nalen. till hvilket förf ärande föredömen nog hade gifvits. Bland 
stridiga uppgifter rörande i fråga varande personers lefnads- 
förhållanden har jag sökt utvälja den, som synts mig tillför- 
litligast. Såsom tidsgräns för användandet af de gamla la- 
tinska lärarebenämningarna, i hvilkas ställe följde svenske titlar, 
har jag fastställt slutet af år 1841. då äfven namnet „trivial- 
skolor" utbyttes mot „högre elementarskolor."' 

Då några källor blifvit för mig tillgängliga först sedan 
tryckningen af detta arbete någon tid fortgått, så ha senare 
erhållna upplysningar upptagits i ett särskildt tillägg. Oaktadt 
all omsorg vid korrekturläsningen ha med de tusental data, detta arbete innehåller, o egentlig heter och. tryckfel ej kunnat 
helt och hållet undvikas. De i följd häraf mot slutet af 
arbetet näst före registret meddelade rättelser bero dock till 
någon del på upplysningar, som vunnits, sedan angifna sida i 
arbetet redan var tryckt. 

Jyväskylä i december 18 O-i. 

^ Q. y. I une h. all. 

Björneborg. 

1. Pedayofji åtm. 1562—1640 sid. 1. 

2. Trivialskola 1640- ht 1841 2. 

3. Högre Elementarskola vt 1842—1874 ..,,.,. 19. 

4. Lägre Elementarskola 1842—1877 32. 

Brahestad. 

5. Pe^ff^o^i 1654— ht 1841 .35, 

6. Lägre Elementarskola vt 1842—1875 38. 

Ekenäs. 

7. Pedagogi kim. \m-i- lat IU\ 40. 

8. Lägre Elementarskola vt 1842—1873 43. 

Gamla Karleby. 

9. Pedagogi 1620— ht 1841 49. 

10. Lägre Elementarskola vt 1842—1885 54. 

11. Hikjre Elementarskola 1861—1874 58. 

Jakobstad. 

12. Pedagogi 16.54— ht 1841 63. 

13. Lägre Elementarskola vt 1842—1885 67. 

Kajana. 

14. Pedagogi 1648- ht 1841 71. 

15. Lägre Elementarskola vt 1842—1876 74. 

Kaskö. 

16. Pedagogi 1800- ht 1841 78. 

17. Lägre Elementarskola vt 1842-1875 78. 

Kimito. 

18. Pedagogi 1649 — ht 1841, derefter henämnd sockneskola 81. 
Kisko. 

19. Pedagogi 1782-1859 84. 

Kristinestad. 

20. Pedagogi If^h^- ht \M1 86. 

21. Lägre Elementarskola vt 1842—1874 89. VII 

Lojo. 

22. Pedagogi 1659-1816 93. 

Nykarleby. 

23. Trivialskola vt 1641— ht 1683 'èh. 

24. Pedagogi 1620— ht 1640 o. 1684— ht 1841 .... 98. 

25. Lägre Elementarskola vt 1842—1884 102. 

Nystad. 

26. Pedagogi 1617— ht 1841 106. 

27. Lägre Elementarskola vt 1842—1874 109. 

Nådendal. 

28. Pedagogi före 1595- ht 1841 113. 

29. Lägre Elementarskola vt 1842—1874 116. 

Pedersöre. 

30. Döfstumskola 118. 

Raumo. 

31. Pedagogi — ht 1841 119. 

32. Lägre Elementarskola vt 1842—1875 122. 

Tammerfors. 

33. Pedagogi 1812— ht 1841 125. 

- 84. Lägre Elementarskola vt 1842—1874 126. 

35. Högre Elementarskola 1860-1876 132. 

Tavastehus. 

36. Pedagogi 1639—1690 137. 

37. Trivialskola 1690— ht 1841 139. 

38. Högre Elementarskola vt 1842—1872 148. 

39. Lägre Elementarskola 1842—1878 156. 

40. Gymnasium 1857—1872 159, 

Torneå. 

41. Pedagogi l%m-)it l%i\ 165. 

42. Lägre Elementarskola vt 1842—1876 168. 

Uleåborg. 

43. Pedagogi 1611—1682 170. 

44. Trivialskola 1682— ht 1841 • . . . . 171. 

45. Högre Elementarskola vt 1842—1863 186. 

46. Lägre Elementarskola 1842—1875 195. 47. Fruntimmersskola 1859— 200. 

48. Elementarläroverk 1863—1875 203. 

Vasa. 

49. Pedagogi -1684 212. 

50. Trivialskola vt 1684— ht 1841 213. 

51. Bell- Lancaster skola 1827—1868 229. 

52. Högre Elementarskola vt 1842— 1872 230. 

53. Lägre Elementarskola vt 1842-1876 241. 

54. Gymnasium 1844—1872 244. 

55. Fruntimmersskola 1857 — 257. 

Åbo. 

56. S. k. Cathedralskola före 1326—1630 263. 

57. Gymnasium och dermed förhandna iåyre ä/co/ö 1630 — 

1640 269. 

58. Trivialskola, senare kallad cathedralskola 1640— ht 1829 273. 

59. Elementarskola a) för gossar 1817 — 1834, b) för flickor 

1834-1872 307. 

60. Bell-Lancasterskola 1820—1872 310. 

61. Trivialskola vt 1830— ht 1841 311. 

62. Gymnasium 1830-1872 318. 

63. Högre Elementarskola vt 1842—1872 337. 

64. Fruntimmersskola 1844— 360. 

65. Lägre Elementarskola 1852—1874 364. 

- 66. Läroanstalt för döf stumma vt 1860— 369. 

Aland. 

67. Pedagogi 1639-1793 371. 

68. Lägre Elementarskola 1845-1884 373. 

Tillägg 377. 

Rättelser 379. 

Personlista 381. Björneborg. 
Pedagogi, 

åtminstone 1562 — 1640. 

Skolmästare: 

Martimis Olai, omnämnd såsom kyrkoherde i Tyrvis 
1573 och 1576, i Björneborg 1578. Tillika skolmästare, f 
V 1583. 

Christian Winter^ kkh i Björneborg 1584. Sannolikt 
tillika skolmästare. 

Laurentius Johannis. Omnämnd såsom skolmästare 
här 1590 — 1595. Har underskrifvit Upsala mötes be- 
slut 1593. 

Johannes dementis Mentzius, ,, Rector Scholse Biörne- 
burgensis." Omn. 1598 och 1600. (Se om honom: Suomi 
1844, s. 249, och Historiallinen Arkisto III, sid. 194.) — 
Är antagligen samme Johannes Clementis, hvilken såsom 
collega scholae aboensis underskrifvit upsala mötes beslut 
1593, äfvensom den Johannes Clementis Mentz, hvil- 
ken var kyrkoherde i Kumo från början af 1600-talet. 

Jacobus Canuii. Omn. 1601, 1604—1606, 1611 
och 1612. 

Henricus Clementis. Omn. 1625 såsom „Moderator 
Scholae Biornburgianse." Antagligen samme person, hemma 
från Vemo, hvilken tillträdde Hvittis pastorat 1627 och 
afled 1643. 

Gregorius Thomce. Omn. 1628 och 1630 såsom 
„Rector Scholae Biörneburgensis." Lefde ännu 1639. — Må- 
hända var han den Grregorius Thomae Arctopolitanus, som 
blef kkh i Björneborg och Ulfsby den y 1633 och afled 
1662. 2 Björneborg. 

Martinus Tiioraœ Stenius. Omn. liär 1635. Con- 
rector i Bjurneborgs trivialskola 16-iO. Kkh i Yesilaks 
1644. 7 1693, 

Trivialskola. 

1 6 4 Cl — h Û s t e r m i n 18 4 1. 

I fuljd aî' stadens brand förlagd till Eanmo 1G9S— 1722, 
der den under stora ûfreden var tillsluten aren 1713 — 1717. 

Rectores: 

Andreas Xicolai Mansnerus. Befullmäktigad rector 
bär 1640. Kyrkoherde i Kumlinge 1642, 7 1653. 

Andreas Johannis Keckonius. Satakimdens. Stud. 
i Upsala 1636 — 1639. Adjunkt i filos, fakulteten vid Åbo 
akademi 1640. ßeetor bär V 1642. Kkh i Hvittis 
1659, 7 1675. 

Jacohus Bertolli Lignipœus. Stud. i Abo 1640. 
Satak. Conrector i Björneborg 1644. Rector här | 1659. 
Tillträdde rektoratet 1660. Kkh i Orihvesi 1665 — 1668. 

Magister Johannes Thuronis Tlnironius. Son till 
kkh i Tavastkyro Tbm'o Theodoriei. Stud. 1648. Satak. 
Mag. 1656. Conrector här 1659. Rector dito 1666. Kkh 
i Kangasala 1674, 7 1701. Kallade sig ock Waênerus. 

Mag. Gregorius Gregor ii Arctopolitanus. Son till 
kkh i Ulfsby Gregorius Thomae Arctopolitanus. Stud. 
1653. Sat. Mag. 1664. Conrector i Björneborg 1666. 
Rector här 1675 — 1679. 

Mag. David Petri Petrejus. Son till förre lektorn 
vid Abo gymnasium, sedermera kyrkoherden i Tenala 
Petrus Ingemari. Stud. 1664. Xyl. Mag. 1672. Conrector 
bär 1675. Rector dito 1679. Kkh i Xagu 1691. i 
Tenala 1696, 7 1697. 

Mag. Andreas Henricius. Stud. 1676. Sat. Mag. 
1685. Yice sekreterare vid Åbo akademi 1680. Filosofie 
adjunkt derstäde.< 1688. Rector bär 1692. 7 V l*"^^-^- Trivialskola. o 

Mag. And7'eas Cm-oli Indrenius. Stud. 1679. Sat. 
Mag. 1688. Kapellan i Euraåminue 1690. Eector här 1693. 
Kkh i Ruovesi 1694, f 1704. 

Mag. Georgius Ståhlberg. Stud. i Åbo 1688, Austral., 
i Upsala 1690. Mag. (Ultiraus) i Åbo 1691. Collector 
i Åbo skola 1691. Conrector i Björneborg 1693, Rector 
här 1 694. — Flyttade jämte skolan efter stadens brand den 
%^ 1698 till Raumo, der skolan öppnades om hösten s. å. 
Kkh i Raumo 1703. Led mycket under krigsåren, f 1730. 

Mag. Henricus Claudii Ålanus. Stud. 1684. Boreal. 
Mag. 1694. Conrector i Björneborg 1695. Flyttade med 
skolan till Raumo 1698. Rector här 1703. Kkh i Ingo 
1711. Flyktade under stora ofreden till Sverige, der han 
1716 blef kyrkoherde i Spånga och Jerfälla pastorat i 
Upland (n. v. från Stockholm), f derstädes f 1721. 

Mag. Johannes Johannis Salmenius. Stud. i 
Åbo 1688, Aboëns., i Upsala 1695. Mag. i Åbo 1700. 
Conrector i Raumo 1703. Rector dito 1712. Flyktade under 
ofreden till Sverige. Kkh i Rimito 1721, f 1736. 

Vid ryssarnes infall i oktober 1713 öfvergafs skolan af 
hela sin personal, och skolhuset förvandlades till ett ryskt lasa- 
rett. Men år 1717 blefvo af kyrkoherden i Somero Jacobus 
Eitz, hvilken var ordförande i provisoriska domkapitlet i Åbo, 
fyra interimslärare tillsatte, nemligen: rector, conrector, etymolo- 
gista och apologista. Interimsrector blef då: 

Mag. Michael Simonis Pohiander^ son till kkh 
i Ikalis Simon Polviander. Stud. 1702. Satak. Prestvigd 
1709. Mag. 1712. Director eller vicerector här 1713. 
T. f. rector i Raumo 1717—1721. Kkh i Mouhijärvi 1722, 
t 1743. 

Efter Nystadska fredsslutet 1721 blefvo åter i vederbörlig- 
ordning ordinarie lärare tillsatte, och skolan flyttades följande år 
1722 tillbaka till Björneborg, hvarest rektorerne varit: 

Claudius Renner. Måhända son till kyrkoherden i 
Raumo Michael Reunerus. Stud. 1694. Bor. Collega su- 
perior vid denna skola 1698. Stadd på flykten 1715. 4 Björneborg. 

Eector här -^-^ 1721. Återvände tillika med skolan till 
Björneborg, der den äter öppnades den yV 1722. Kkh i 
Raumo 1732, f 1739. 

Hans vikarier voro nästf oljande tvenne: Lundström 
och Peldan. 

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. peda- 
gog i Nystad. Prestv. i Stockholm if 1721 till collega 
ultimus i Åbo skola. Conrector i Björneborg 1728. T. f. 
rector här V 1730 — V 1731. Ordinarie dito | 1732. 
Kkh i Nagu 1738, f 1742. 

Mag. Isaacus Peldan, f. 1699. Stud. i Upsala ^^ 1717, 
i Åbo 1725. Österbottning. Mag. 1729. Vicerector här 
1731. Conrector i Björneborg 1732. Rector dito 1738. 
Kkh i Lappfjärd || 1746, f 1748. 

Johannes Maeœmontanus. Stud. 1711. Satak. Col- 
lega superior i Vasa 1724. Prestv. i Vasa 1725. Con- 
rector derstädes 1735. Eector i Björneborg 1747, f ^j 
1748. 

Mag. Johannes Kraftman, f. ^^ 1713. Stud. i Åbo 
1731, Nylänning, och i Upsala någon tid. Mag. (Primus) 
i Åbo 1741. Oeconomise docens vid Åbo akademi 1746. 
Rector i Björneborg 1748. E. o. professor i Åbo 1755. 
Afgick från akademin 1758 och egnade sig åt landthus- 
hållningen. Ledamot af svenska vetenskapsakademin 1778, 
t y 1791. (Se om honom: Åbo Tidn:r 1792, n:ris 30—36, 
och Leinberg, Handhr rörande finska skolväsendets histo- 
ria, III: 220 ff. och 275 ff.) 

Mag. Petrus Svebilius f. 1713. Stud. i Upsala, i Åbo 
1743. Österb. Mag. 1745. Prestv. och konstituerad 
paedagogus i Brahestad 1746. Vicepastor i Kuusarao 1747 
—1748. Conrector i Björneborg 1749. Rector dito 1755. 
Kkh i Föglö 1759, f ^ 1765. 

Mag. Fredrik Reinhold Bränder, f. 1730. Stud. 
1746. Sat. Mag. 1751. Conrector i Björneborg 1755. 
Rector dito V 1760. Prestv. 1772. T. f. kkh i Ulfsby 
några månader 1775. Kkh i Vemo V 1791, f iV 1800. — Trivialskola. 5 

Utgifvit: „Kort Begrepp af Naturalhistorien efter Linnés 
och Wallerii grunder", tr. i Testeras 1785. 

Mag. Henriciis Henrici Wallenborg f. ^f 1740. 
Son till kyrkoherden i Lillkyro Mag. Henricus Wallenborg. 
Stud. 1757. Österb. Mag. 1760. Inskrifven vid akademin i 
Upsala 1763. E. o. filosofie adjunkt derstädes. Conrector 
i Björneborg 1787. Rector dito \2 1791, f | 1804. 

Mag. Carl Fredrik Johnsson, f. V 1759. Stud. 
1777. Satak. Mag. 1786. Vikarierat i Björneborgs skola 
från 1780. Collega inferior här 1788. Dito superior 1789. 
Collega superior i Vasa 1793. Conrector i Björneborg 
1795. Rector dito ^ 1804 — V 1839. Jubelmagister 
1836. Honorar professor V 1839, f ^^ s. å. — En lefnads- 
teckning af honom ingår i Skoltidning 1848, n:ris 11 och 12. 

Hans vikarie var: 

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. V 1802. Stud. 1820. 
Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björne- 
borg 1831. T. f. collega superior här fr -| till f 1833, deref- 
ter t. f. conrector först i Björneborg, sedan i Åbo. Ordinarie 
conrector i Åbo 1837. T. f. rector här vårtermin 1839 — vt 
1840. Rector i Tavastehus V 1839, tilltr. ^ 1840. Rek- 
tor i Åbo fl 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 
1852. Theol. doktor 1864, f ^ 1882. 

Mag. Johan Isak Florin, f. i 1797. Stud. 1815. 
Nyl. Mag. 1823. Collega superior i Tavastehus yV 1827. 
T. f. rector der 1838—1840. Rector i Björneborg f| 
1839, tilltr. 1840, f V 1845. 

Conrectores: 

Mag. Marcus Pauli Sadelerus. Stud. i Upsala 
1631. Kapellan i Uleåborg 1636. Conrector i Björne- 
borg 1640. Dito i Åbo s. å. Mag. 1647. Kkh i Uleå- 
borg s. å. Afsatt 1655. Rector i Nykarleby "^.^ 1659. 
Afsatt f 1660, t 1664 före f. 

Martinus Thomœ Stenius. Skolmästare i Björne- 
borgs pedagogi på 1630-talet. Conrector här 1640. Kkh 
i Vesilaks 1644, f 1693. 6 Björneborg. 

Jacobus Bertolli Lignipceus (se ofvan bland recto- 
res). Conrector här 1644. Rector dito 1659. 

Mag. Johannes Thuronis Thuronius (se ofvan bland 
rectores). Conrector här | 1659. Rector dito 1666. 

Mag. Gregorius Gregorii Arctopolitanus (se ofvan 
bland rectores). Conrector här 1666. Rector dito 1675. 

Mag. David Petri Petrejus (se ofvan bland recto- 
res). Conrector här 1675. Rector dito 1679. 

Henricus Paulinus (Pauli RaumannusJ. Son till 
kyrkoherden i Mouhijärvi Paulus Sigfridi Baumannus och 
broder till Johannes Paulinus (grefve Liljenstedt). Stud. 
1666. Sat. Först collega superior här 1671. Sedan con- 
rector här omkr. 1679. Kkh i Kumo 1688, f 1713. 

Mag. Abraham Johannis Thuronius. Son till förut 
nämnde Johannes Thuronius. Stud. 1675, Sat. Mag. 1685. 
Vicerector i Tavastehus 1688. Conrector här 1690. Dito 
i Åbo 1691. Kkh i Rimito 1692, i Kangasala 1701, f 1714. 

Mag. Johannes Utter. Stud. 1677. Bor. Mag. 1688. 
Collector i Åbo skola 1690. Conrector här 1691. Dito i Åbo 
1693. Kkh i Orihvesi 1694, f 1722. 

Mag. Georgius Ståhlberg (se ofvan bland rectores). 
Conrector här 1693. Rector dito 1694. 

Mag. Henricus Claudii Alanus (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här 1695. Flyttade med skolan till 
Raumo 1698. Rector der 1703. 

Mag. Johannes Johannis Salmenius (se ofvan bland 
rectores). Conrector i Raumo 1703. Rector dito 1712. 

Mag. Johannes Jacobi Haartman, f. y 1682. Stud. 
1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus 
i Abo s. å. Conrector i Raumo 1712, tillika någon 
tid t. f. rector. Lector i Abo skola 1721. Logices och 
metaphysices professor i Åbo 1722. Theol. professor 1735, 
t \ 1737. 

luterimsconrector under stora ofredeus tid var: 

Ericus Frideen. Notarie vid Raumo stads råd- 
stufvurätt, konstituerad till viceconrector i Raumo 1717. Trivialskola, 7 

Efter fredsslutet collega superior i Björneborg 1722. Prestv. 
1724. Pedagog i Raumo 1725. Kkh i Lappo (Åbo län) 
1744, t 1748. 

Anders Winqvist. Stud. 1706. Sat. Filos, kandi- 
dat. Conrector här 1722. Kkli i Brahestad och Salo 
1728, t 1735. 

Friedrich Lundström (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1728. T. f. rector 1730—1731. Ordinarie 
dito 1732. 

Hans vikarie var: 

Johan Bergman (se nedanföre bland collegse supe- 
riores). T. f. conrector här \« 1730 — y 1731. 

Mag. Isaacus Peldan (se ofvan bland rectores). 
Conrector här 1732. Hector dito 1738. 

Mag. Jacohus Salmen Raumoensis, f. 2_2 1708. 
Stud. 2_9 1724. Bor. Mag. 1735. Conrector här 1738, 
Rector i Uleâborg 1742. Kkh i Paldamo 1755, f || 
1774. 

Mag. Michael Thomœ Forselius, f. 1705. Stud. y\ 
1724. Satak. Mag. 1735. Collega superior här \^ 1738. 
Conrector dito f 1743. Prestv. 1748. Kkh i Euraåminne 
1749, t i 1772. 

Mag. Petrus Svebilius (se ofvan bland rectores). 
Conrector här 1749. Eector dito 1755. 

Mag. Fredrik Reinhold Bränder (se ofvan bland 
rectores). Conrector här 1755. Rector dito 1760. 

Mag. Johan Pihlman, f. i Nystad 1733, Stud. i Åbo 
I 1747, Bor., i Upsala fj- 1750—1752. Mag. 1754. T. f. 
lector i Åbo ht 1755. Chemiae docens vid Åbo akademi 
1756. T. f. rector vid Åbo skola ht 1758. T. f. lector 
derstädes vt 1759 — vt 1760. Conrector här ^-^ 1760. 
Prestv. 1770. Kkh i Euraåminne 1775. Theol. doktor 
1779. Honorar theol. professor 1786, f V 1811. 

Mag. Johan Ström, f. 1731. Stud. 1748. Bor. 
Mag. 1760. Prestv. 1766. Apologist i Björneborg 1768. 
Conrector dito 1775. Kkh i Nykyrka 1786. Honorar 8 Björneborg. 

theol. professor 1800. Tillika kkh i Xystad 1808. f | 
1815. 

ITag. Henricus Henrici Wallenhorg fse ofvan bland 
rectoresj. Conrector här i febr. 1787. Rector dito 1791. 

Mag, Josef MoUin, i. 1756. Stud. 1775. Österb. 
Collega inferior i Vasa 1780. Mag. 1782. Collega supe- 
rior i Uleåborg 1786. Prestv. 1790. Conrector bär %^ 
1792. Kkh i Karkku f| 1794. tilltr. 1795.. i Loimijoki 
1806, 7 2_? 1810. 

Mag. Carl Fredrik Johnsson Tse ofvan bland rec- 
tores), Conrector här M 1795. Rector dito 1804. 

Mag. Zacharias Tamlander, f. 1767. Stnd. 1788. Ab. 
Mag. 1792. Vice apologist och director cantus här se- 
dan 1793. Ordinarie apologist här -f- 1797. Collega su- 
perior dito V 1800. Prestv. 1801. Conrector här ff- 
1805. Khh i Akkas f 1808, men förestod conrectors och 
directoris cantus tjensterna till slutet af 1809. f f 1828. 

'Slag. Adolf Kellander, t UQl. Stud. 1783. Satak. 
Mag. 1792. Prestv. 1795. Apologist här 4 1801. Col- 
lega superior dito 1806. Conrector dito 1809, 7 f 1810. 

Mag. Matthias Enegren, f. 1768. Stud. 1789. 
Österb. Prestv. 1794. Mag. 1795. Rector ptedagogiEe i 
Gamla Karleby 1797, Collega inferior i Vasa 1798. Col- 
lega superior dito 1808. Conrector här 1810. Kkh i Föglö 
1811, 7 y 1823. 

Mag. Carl Henrik Hollherg, f. 1781. Stud. 1796. 
Sat, Mag, 1802. Vikarierat här frän 1804. Collega in- 
ferior här 1806. Collega superior dito 1809. Collega su- 
perior i Vasa 1811. Conrector här 1812. Prestv. 1823, 
7 I 1830. 

Hans vikarie var: 

Fredrik Hellstein Tse nedantore bland collegae 
superiores). T, f. conrector här ht. 1823. 

Mag, Johan Elers, f. 1802, Stud, 1821, Tav. Mag. 
1827, Apologist här s. å, Conrector dito 1831 — 1843, 
men tjenstledig sedan 1833, 7 186 . . Trivialskola. 9 

Haus vikarier voro: 

Mag. Carl Rudolf Forsman (se ofvau bland rec- 
tores). T. f. conrector här | 1833 — vt 1836, utom 
vt 1835. 

Mag. Erik Frosterus (se nedanföre bland collegse 
superiores). T. f. conrector här vt 1835 och läseåret 
1836—1837. 

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. V^ 1813. 
Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector här 1837 
— 1840. Conrector i Åbo 1840. Lektor vid Vasa gymna- 
sium 1844. Erhöll pä begäran afsked med pension ^f 1866, 
t V 1867. 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. | 1812. 
Stud. 1830. Satak. Mag. 1816. T. f. conrector här V 
1840 — ht 1841. Dito vid högre elera. skolan i Björneborg 
vt 1842— Y^Y 1843, då han blef ordinarie. Rektor i Björne- 
borg 1843, i Åbo 1851. Prestv. 1855. Kkh i Uskela 
1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1867, f || 1891. 

Coilegœ Superiores 

1. Syntactici: 

Thomas Bartholli Rajalenius. Stud. 1640. Satak. 
Omn. såsom coUega här 1642. Sockneadjunkt i Hvit- 
tis 1645. Kapellan der 1648. Kkh i Tyrvis 1665, 
t 1688. 

Henricus Paulinus Pauli Raumamms (se ofvan 
bland conrectores). Först collega här 1671, sedan con- 
rector omkr. 1679. 

Johannes Wijnqvist. Stud. 1669. Sat. Collega 
här omkr. 1679. Kkh i Lappo (Åbo län) 1698, i Ruovesi 
1704, f i rysk fångenskap i S:t Petersburg 1718. 

Claudius Renner (se ofvan bland rectores). Col- 
lega här 1698. Flyttade med skolan till Raumo och flyk- 
tade under stora ofreden till Sverige. Rector i Raumo 
1721. 10 Björneborg. 

Ericus Frideen (se ofvan bland conrectores). Collega 
superior här 1722. För försumlighet i tjensten förflyttad 
till Eaumo pedagogi 1725. 

Johan Bergman. Collega superior här 1725. T. f. 
conrector här y 1730 — V 1731, f | 1738. 

Hans vikarie var: 

Jakob Matthiae Gummerus (se nedanföre bland 
collegse inferiores). T. f. collega superior här y 1730 — V 
1731. 

Mag. Michael Thomœ Forselius (se ofvan bland 
conrectores). Collega superior här 1738. Conrector dito 
1743. 

Jakob Olof Joachimi Bränder, i 1715. Stud. 
^2^ 1735. Sat. Collega superior här 1743. Prestv 1744. 
Kapellan i Ulfsby V* 1756, f 1784. 

Henrik Bränder. Den föreg:s son. Stud. f 1731. 
Sat. Collega inferior här 1737. Dito superior 1756, 
t V^ 1789. 

Carl Fredrik Johnsson (se ofvan bland rectores). 
Collega superior här V 1739, tilltr. 1- 1790. Collega su- 
perior i Vasa \l 1792. 

Mag. Carl Reinhold Bränder, f. | 1765. Stud. 1780. 
Sat. Mag. 1786. Collega inferior här 1790. Dito su- 
perior 1^ 1793. Erhöll på begäran afsked y 1800, f 1831. 

Mag. Zacharias Tamlander (se ofvan bland conrec- 
tores). Collega superior här %^ 1800. Conrector här 1805. 

Mag. Adolf Kellander (se ofvan bland conrectores). 
Collega superior här 1806. Conrector dito 1809. 

Mag. Carl Henrik Ilollherg (se ofvan bland con- 
rectores). Collega superior här 1809, i Vasa 1811. Con- 
rector här 1812. 

Fredrik Hellstein, f. } 1780. Stud. 1798. Satak. 
Prestv. 1805. T. f. collega inferior här ht 1803 samt ht 
1805 — ht 1806. Apologist här || 1806. Collega superior 
dito V 1812. T. f. conrector här ht 1823. Kkh i Sääks- 
mäki 1831, f | 1841. Trivialskola, 1 1 

Hans vikarie var: 

Elias Ekbom, f. V^ 1788. Stud. 1806. Satak. T. 
f. collega inferior här \f 1810 till V 1812. Prestv. 
1813. T. f. collega superior här fr. y till f 1814. Ka- 
pellan i Björneborg 1825, f V* 1856. 

Mag. Erik Frosterus, f. V 1802. Stud. 1820. 
Österb. Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior här 
If 1831. Tilltr. fr. ht:s början 1832. T. f. conrector här 
vt 1835 och läseåret 1836—1837. Förste collega vid 
högre elem. skolan i Vasa 1842, f y^ 1843. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Carl Rudolf Forsman (se ofvan bland rec- 
tores). T. f. collega superior här fr. f till |- 1833. 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. y 1806. Stud. 
1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior här \^ 1835. 
T. f. collega superior här 1836—1837. Collega infimus i 
Åbo V 1837. Prestv. 1838. Rector i Uleåborg 1839, 
tilltr. 1840. Kkh i Uleåborg 1855, f V 1873. 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. | 1814. Stud. 
1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior här 1836— 
1837. Apologist här 1837, i hvilken egenskap han tjenst- 
gjorde 1839—1840. T. f. collega superior här 1837— 1839. 
Collega superior i Tavastehus 1840. Förste kollega derstä- 
des fi 1841. Konrektor der 1843. Dito i Åbo 1844, 
tilltr. 1845. Bitr. rektor i Åbo 1848. Kkh i Halikko 
1851, tilltr. 1854, f ^ 1874. 

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. V* '813. 
Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. 
T. f. collega superior här 1839—1842. T. f. andre kol- 
lega i Björneborg 1842 — 1843. Första kollega i Åbo 1844. 
Konrektor i Uleåborg 1849. Prestv. 1851. Rektor i 
Björneborg ^ jsss, f y 1868. 

Collegae Inferiores 

1. Etymologici: 
Sv en o, omn. såsom collega här 1643. 12 Björneborg. 

Pelrus Svenotus Xotenhergiu.s. Stud. 1666. Sat. 
Omn. såsom coUega här 167]. Ånyo inskrifven vid aka- 
demin 167.5. 

Mathias Mafthiœ Epagius. Stud. 1658. Sat. Omn. 
såsom Scholse Björneburgensis collega 1674. 7 1680. 

Gregorius Gahrielis Gottlehen. Stud. 1678. Sat. 
Omn. såsom collega här 1691. Kyikoherde i Pvhämaa 
1698. Förestod under flykten till Sverige den i Testeras 
af flyktingar bildade flnska fursamlingen. Befullmäk- 
tigades 1719 till kyrkoherde i Eura. att tillträda pasto- 
ratet efter fredsslutet, 7 172.3. 

Petrus Gabrielis Aretopolitaaus. Stud. 1686. Sat. 
Collega här 1698. Dog före tillträdet, 

Simon Georgii Sonner US. Stud. 1677. Sat. Sockne- 
adjunkt i S:t Mårtens. Suspenderad 1698. Collega infe- 
rior här 1699, medan skolan var förlagd till Eaumo. 

Måhända följa här: 

Simon Be melius. Stud. 1697. Satak. Sch. 
Björneb. collega lenl. Lagus. Abo akademis studentmatri- 
kel, sid. 286i. 

Henricus Johannis Laihiander f. 1682. Stud. 
1702. Sat. T. f. collega i Eaumo 1705. Prestv. 1706 
och tillika adjunctus ministerii derstädes. Kapellan i Sä- 
kylä och Kjulo 1712. Yicepastor der under ofi-eden 1713 — 
1722. Kkh. i Säkylä 1730, 7 1753. 

Jakob Leistenius. Stud. 1706. Bor. Prestv. 1710. 
Collega här intill 1716. Kapellan i Mietois 1716. kon- 
firmerad 17^2, 7 1749. 

Simon Helin, konstituerad till Etymologista under 
stora ofreden 1717 — 1721 (jfr Lagus a. a. Sid. 304j. 

Johan Tenlenius. Stud. 1712. Bor. Befullmäkti- 
gad collega här V^ 1722. Kapellan i Eura s. å. Drunk- 
nade 1737. 

Jakob Mafthiœ Gummerus. Stud. 1706. Ab. Col- 
lega inferior här 1722. T. f. collega superior här V' 1730 
— V 1731. 7 V 1''37. Trivialskola. ' 13 

Hans vikarie var: 

Jakob Henrici Elfving-, f. 1702. Stud. V 1730. 
Bor. T. f. collega inferior här V 17 30— y 1731. Apologist i 
Uleåborg 1731. Kapellan i Ijo 1737, i Uleåborg 1751, f 1759. 

Henrik Bränder (se ofvan bland collegae superiores). 
Collega inferior här 1737. Dito superior 1756. 

Michael Backman. Stud. Y 1739. Bor. Collega 
inferior här 1756, f i febr. 1768. 

Mag. Elias Utter f. 1734. Stud. V 1753. Satak. 
Mag. 1760. Collega inferior här V 1768, f \*> 17 88. 

Mag. Carl Fredrik Johnsson (se ofvan bland recto- 
res). Collega inferior här V^ 1788. Dito superior \^ 
1789, tilltr. i 1790. 

Mag. Carl Reinhold Bränder (se ofvan bland col- 
legae superiores). Collega inferior här 1790. Dito supe- 
rior f^ 1793. 

Anders Elden, f. 1759. Stud. 1778. Satak. Prestv. 
1785. Befullmäktigad bataljonspredikant 1790. Collega infe- 
rior här V 1794. Kkh i Säkylä 1799, tilltr. 1800, f \? 1809. 

Mag. Carl Gustaf Utter, f. 1774. Satak. Mag. 
1795. Collega inferior här 1800, f V 1805. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Johan Bränder, f. 1777. Stud. 1795. 
Satak. T. f. collega inferior här ht 1801. Prestv. 1802. 
Kapellan i Hvittisbofjärd 1812, f yV 1839. 

Fredrik Hellstein (se ofvan bland collegse supe- 
riores). T. f. collega inferior här ht 1803, läseåret 1805 — 
1806 och ht 1806. 

Mag. Carl Henrik Hollberg f. 1781. Stud. 1796. Bor. 
Mag. 1802. T. f. collega inferior här 1804, Dito superior 
1805. Ordinarie collega inferior här 1806, superior 1809. 

Mag. Henrik Arenius, f. 1782. Stud. 1797. Bor. 
Mag. 1805. Collega inferior här 1810, f if 1818. 

Hans vikarie var: 

Elias Ekbom (se ofvan bland collegae superiores). 
T. f. collega inferior här fr. V 1810 till V 1812. 14 ~ Björneborg. 

Henrik Johan Hällfors, f. | 1792 och son till 
kyrkoherden i Ikalis Jakob Hällfors. Stud. 1811. Sat. 
Prestv. 1813. Collega inferior här 1819. Kapellan i Ilmola 
1823, tilltr, i 1825. Guramgerens i Ilmola 1826-1830. 
Kkh i Ikalis 1844. f t 1866. 

Johan Abraham Jung, i. 1799. Stud. 1818. Bor. 
Prestv. 1822. Collega inferior här 1824. Collega infimus 
i Åbo V 1833,. t V 1834. 
Hans vikarie var: 

Mag. Lars Eeinhold Malmsten (se nedariföre). 
T. f. collega inferior här fr. V^ 1831 — ht 1831. 

Johan Erik Grönlund, f. V 1805. Stud. 1824. 
Bor. Prestv. 1827. T. f. collega inferior här fr. ^-^ 
1833 till vt:s slut s. å. T. f. apologist här ht 1835. Col- 
lega inferior i Tavastehus 1835, tilltr. 1836. Andre kol- 
lega i Tavastehus 1842. Kkh i Lemo 1844, f | 1856. 
Mag. Lars Reinhold Malmsten, f. y 1805. Stud. 
1825. Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist här 
fr. V till V 1831. T. f. collega inferior här ^ 1831 — 
ht. 1831. Prestv. 1832. 3Iag. s. à. Collega inferior här 
1833-1834. Collega infimus i Åbo 1834. Kysk språk- 
lärare här 1836. Förste kollega vid Björneborgs högre elem. 
skola ^^ 1842. Kapellan i Lappo (Vasa länj 1845, tilltr. 
1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 1850, f V 1866. 

Mag. Gustaf Erik Fogelliolm (se of van bland col- 
legËe superiores). Collega inferior här |4 1835. T. f. 
collega superior 1836 — 1837. Collega infimus i Åbo 1837. 
Hans vikarie var: 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck fse ofvan bland 
collegae superiores). T. f. collega inferior här 1836 — 
1837. 

Mag. Gustaf Malm, f. ff- 1805. Stud. 1824. 
Österb. Mag. 1832. Prestv. s. å. Collega inferior här 
W 1837, men tillträdde icke. Apologist i Vasa | 1838, 
tilltr. 1839. Andre kollega i Vasa 1842. Förste kol- 
lega derstädes 1844, ■\ i maj 1851. Trivialskola. 15 

Mag. Henrik Johan Hjorth, f. y 1806. Stud. 1824. 
Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. Collega inferior liär 
y\ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk predi- 
kant å Dlinaburgs fästning f| 1838. Andre kollega i Björne- 
borg f-^- 1841. Predikant å Skarpans fästning {I 1842. 
Derjämte t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i 
Skarpans 1842—1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, 
t V 1856. 

Tjensten sköttes sedan den \^ 1837 af: Ernst Vilhelm 
Törnroth, f. V 1809. Stud. 1830. Satak. T. f. collega in- 
ferior här 1837 — ht 1841. T. f. andre kollega vid högre 
elem. skolan i Björneborg vt 1842. Lärare i Nådendal 
y' 1842, men tillträdde icke. T. f. lärare vid lägre elem. 
skolan i Björneborg fr. ht:s början 1842. Ordinarie dito 
A s. â., t f 1§66. 

Apologists 

och Directores cantus: 

„Eq prseceptor, som lärde barnen och ungdomen räkna och 
skrifva", fauns här redan 1G40 (Finlands Statsarkiv. Räkningar 
och Ordinarie Räntor öfver Åbo Län pro Anno 1040). 

Jonas, omn. 1643, men kallas collega 1661. 

Nicolaus Jonœ Wrigstadius. Stud. 1679. Smålän- 
ning. Bief härifrån kyrkoherde i Eura 1698, f omkr. 1714. 

Johannes Johannis Lagus (Le pus) Neostadiensis, 
Stud. 1692. Bor. Apologist här 1698. Flyttade med skolan 
till Eaurao s. å. Interimspastor i Euraårainne under stora 
ofreden 1713—1722, medan församlingens ordinarie prester- 
skap befann sig på flykt till Sverige. Ånyo insatt till 
apologist här 1722, f ^1740, På hans ålderdom förrätta- 
des tjensten af substituter. 

Till interimsapologist vid skolan i Raumo var under 
stora ofreden af prosten Kitz förordnad: 

Michael Höckert, f. 1698. Stud. i Stockholm 1718. 
Literimsapologist här 1717 — 1721, medan skolan var i 
Raumo. Kapellan i Euraåminne 1721, f 1764. 16 Bjurneborg. 

Andreas Michaelis Eneherg. Stud. ^ 1''34. Sat. 
Substitut åt J, Lagus sedan den -y' 1736. Prestv. 1739. 
Ordinarie apologist och director cantus här V 17^0. Kyrko- 
herde i Sastmola 1761. 7 1788. 

JoJian Lindell, i. 1719. Stud. V l~^i- ^at. Prestv. 

1754. Apologist och director cantus här 1761. 7 i okt. 
1767. 

Mag. Johan SfrOm (se ofvan bland com^ectores). 
Apologist här f 1768. Conrector dito 1775. 

Anders Asp, t 1724. Stud. 1745. Österb. Prestv. 

1755. Pedagog i Kristinestad 1763. Apologist här 1776. 
t M 1796. 

Hans vikarier voro nästfuljande Calander och Tam- 
lander: 

Zacharias Calander. f. 1761. Stud. 1780, Satak. 
Tice apologist här vt 1785,. läsearen 1790 — 1793 och ht 
1800. Pedagog i Kaumo V" 1"92,. tilltr, 1793. Entledigad 
1827, 7 V 1830. 

Mag. Zacharias Tarnlander ('se ofvan bland con- 
rectores). T. f. apologist här från början af vt 1793. 
Ordinarie dito 1 1797. Collega superior här -J 1800. 

Mag. Adolf KeUander ('se ofvan IJand conrectoresj. 
Apologist här 4 1801. Collega superior 1806. 

Fredrik Hellstein (se ofvan bland coUegae superioresj. 
Apologist här || 1806. Collega superior dito V" 1812. 

Nils Helenius, i. 1786. Stud. 1804. Prestv. 1810. 
Apologist här 1812. 7 -^ 1816. 

Vilhelm Malmsten, t 1786. Stud. 1806. Bor. 
Prestv. 1812. Apologist här 1816, 7 i mars 1821. 

Carl Henrik Rislachi, f. V 1793. Stud. 1812. 
Österb. Prestv. 1815. Apologist här 1821. Kapellan i Yörå 
1827, tilltr. 1828. Kkh i Sotkamo 1836. 7 ^ 1841. 

Mag. Ciustaf Henrik Schroderus, f. {^ 1801. 
Stad. 1820. Österb. Mag. 1827. T. f. apologist här fr. 
V till ht:s slut 1827. Apologist i Åbo 1828. Collega 
inferior i Yasa 1830. Dito superior 1837. Kapellan i Trivialskola. 1 7 

Vasa 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, 
t 14 1858. 

Mag. Johan Elers (se ofvan bland conrectores). Apo- 
logist här V 1827. Conrector dito f 1831. 

Lars Reinhold Malmsten (se ofvan bland collegae 
inferiores). T. f. apologist här fr. Y t-ill V 1831. 

Mag. Carl Rudolf Forsman (se ofvan bland rectores). 
T. f. apologist här ^-^ 1831. Ordinarie dito ^ s. â. — 
V^ 1837. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm (se ofvan bland 
collegae inferiores). T. f. apologist här y 1833 — ht 1834. 

Frans Josef Wadén, f. y isie. Stud. 1833. 
Satak. T. f. apologist här | 1835 — vt:s slut s. å. Prestv. 
1839. Predikant i Degerby 1847, tilltr. 1848. Kapellan 
i Nakkila 1853, tilltr. 1854. Utn. kyrkoherde i Karkku 
1866, men dog V 1867 innan tillträdet. 

Johan Erik Grönlund (se ofvan bland collegae in- 
feriores). T. f. apologist här ht 1835. 

Gustaf Ticklén, f. ^ 1807. Stud. 1825. Österb. 
Prestv. 1830. T. f. apologist här vt 1836— ht 1837. Ka- 
pellan i Vesilaks 1837, tilltr. 1839, i Munsala 1849, tilltr. 
1850, i Vasa och Mustasaari 1853, tilltr. 1854. Kkh i 
Vesilaks 1858, tilltr. 1859, f f 1882. 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck (se ofvan bland col- 
legae superiores). Apologist här ff 1837, i hvilken egen- 
skap han tjenstgjorde 1839 — 1840. Collega superior i Ta- 
vastehus \^ 1840, tilltr. V s. å. 

Hans vikarier voro: 

Gustaf Lönnmark, f. ^ 1813. Stud. 1834. Satak. 
Prestv. 1837. T. f. apologist här fr. V 1838 till slutet 
af febr. 1839. Collega inferior i Vasa V 1839, tilltr. 1840. 
Tredje kollega i Vasa {\ 1841. Kkh i Virmo 1858, f 
V 1886. 

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland 
collegae superiores). T. f. apologist här vt 1839, 

2 18 Björneborg. 

Mag. Knut Viktor Crusell, f. V 1815. Stud. 1833. 
Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist här 
V' 1840. T. f. tredje kollega i Björneborg frän vt:s bör- 
jan 1842. Ordinarie dito {-f s. a. Förste kollega i Ta- 
vastehus y 1844. men dog ^ s. å. innan tillträdet. 

Mag. Berndt Tilhelm Wegelius, f. f 1809. Stud. 
1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist i Tavastehus 
1837— -f-l- 1841. ITtn. ordinarie apologist här y^r 1840. men 
tillträdde icke. Tredje kollega i Tavastehus -|4 1841. Prestv. 
1850. Kkh i Tavastehus och Yåna 1853, tilltr. 1855, 
t I 1867. 

Ryske Språklärare: 

Johan Kulmin, Collegii sekreterare. Konstituerad 
1813, t 1821. 

Johan yiichelsson^ f. 1799. Stud. 1818. Österb. In- 
terims rysk språklärare här y 1819. Ordinarie dito 1822. 
Prestv. 1823, f V 1824. 

Henrik Emanuel Soderborg. f. -^1802. Stud. 
1820. Satak. T. f. rysk språklärare här fr. \ 1823 till samme 
vt:s slut samt från \^ 1824 till J 1825. Prestv. 1825. 
Brukspredikant i Svarta 1827. Kapellan i Tammela 1837, 
tilltr. 1838, t V 1873. 

Mag. Carl August Hjorth, f. fö 1797. Stud. 1815. 
Bor. Mag. 1819. Collega infimus i Åbo 1823. Eysk 
språklärare här ^^ 1824, tilltr. | 1825. Prestv. s. å. Kkh 
i Bjerno 1833, f V 1851. 

Jakob Kullhem, f. V 1804. Stud. 1826. Österb. 
Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare här vt o. ht 1834. 
Predikant vid Korsholms kronohäkte 1834. Derjämte t. f. 
rysk språklärare vid Vasa trivial- och högre elem. -skola 
V 1835— ht 1841 och läseåren 1844—1846. Kkh i Kyrk- 
slätt 1846, t V 1868. 

Matthias Vilhelm WiAström, f. 1804. Stud. 1822. 
Satak. Prestv. 1826. Predikant vid Korsholms krono- 
bäkte 1830. Rysk språklärare här j^ 1834, f V 1835. Trivialskola. 19 

Mag. Henrik Johan Hjorth (se ofvan bland col- 
legae inferiores). T. f. rysk språklärare här 1835—1836. 
Collega inferior här 1836. 

Mag. Lars Reinhold Malmsten, (se ofvan bland col- 
legse inferiores). Rysk språklärare här ^/ 1836. Förste 
kollega i Björneborg yy 1842. 

Hans vikarie var: 

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland 
collegse superiores). T. f. rysk språklärare här fr. \^ 1841 
till samme ht:s slut. 

Högre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1874. 
I följd af stadens brand förlagd till Eaumo 1852 — 1854. 

Rektorer: 

Mag. Johan Isak Florin, f. \ 1797. Stud. 1815. Nyl. 
Mag. 1823. Collega superior i Tavastehus 1827. T. f. 
rector derstädes 1838. Rector vid Björneborgs trivial- 
skola fl 1839, tilltr. V 1840. Utnämnd rektor vid högre 
elementarskolan i Björneborg -f^ 1841, befullmäktigad ^-^ 
1842, t V 1845. 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. | 1812. Stud. 
1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad fr. f 

1837 till y 1838. T. f. collega superior i Tavastehus 

1838 — 1839. T. f. conrector i Tavastehus 1839—1840. 
T. f. conrector vid Björneborgs trivialskola V* 1840. Dito 
vid högre elem. skolan i Björneborg från början af vt 
1842. Ordinarie konrektor här -1^1843. T. f. rektor här 
från början af ht 1845. Ordinarie dito ff s- å. Rektor 
vid högre elem. skolan i Åbo V 1851, tilltr. från ht:s bör- 
jan 1852. Prestv. 1855. Kkh i Uskela 1859, i Hvittis 
1866, tilltr. 1868, f ff 1891. 

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten, f. ff 1819. 
Stud. 1835. Österb. Mag. 1840, T. f. tredje kollega vid 20 Björneborg. 

högre elem. skolan i Yasa fr. 4 1842 till ht:s slut 1844. 
Andre kollega derstädes ^ 1844. T. f. konrektor der vt 
1845. Konrektor i Tavastelius y 1845. Eektor vid Björne- 
borgs högre elem. skola V 1852, men tillträdde icke. Eek- 
tor vid högre elem. skolan i Tavastehus i 1852, tilltr. -|- 
1853, hvarförinnan dock förestod tjensten sedan början af 
vårtermin 1852. Rektor vid Vasa högre elem. skola i okt. 
1855, tilltr. från höstermins början 1856. Rektor vid Yasa 
elementarläroverk 1872 — 1874, hvarefter qvarstod såsom 
religionslärare för de tre lägsta klasserna af Vasa Ijceura, 
t 1 1879. 

Mag. Karl Ferdinand Xordlund (se nedanföre 
bland konrektorer). T. i rektor här 1852—1853. 

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. ^^^ 1813. Stud. 1830. 
Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. col- 
lega superior i Björneborgs trivialskola 1839 — 1842. T. f. 
andre kollega dito 1842—1843. Ordinarie dito V i843. 
Förste kollega i Åbo högre elem. skola ^ 1844, tilltr. 
1845. Konrektor i Uleaborg if 1849. Prestv. 1851. Rek- 
tor vid högre elem. skolan i Björneborg ^^ 1853, f y 
1868. 

Mag. Karl Ferdinand Nordlund (se nedanföre 
bland kourektorer). T. f. rektor här 1868—1870. Konrektorer: 

Mag. Johan Elers, f. 1802. Stud. 1821. Tav. Mag. 
1827. Apologist vid Björneborgs trivialskola ^ s. å. Con- 
rector dito f 1831. Konrektor vid Björneborgs högre ele- 
mentarskola frän vårt:s början 1842—1843, men tjenst- 
ledig för sinnessvaghet sedan 1833, f 186 . . 

Hans vikarie var: 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. conrector vid Björneborgs trivialskola V* 1840. 
Dito vid högre elem. skolan i Björneborg ^ 1841. Ordi- 
narie konrektor här -^^ 1843. Rektor här från ht 1845. Högre Elementarskola. 21 

Mag. Henrik Gabriel Piponius, f. \\- 1812. Stud. 
1830. Österb, Mag. 1836. T. f. andre lärare vid lägre 
elem. skolan i Gamla Karleby vt 1842. T. f. rektor der- 
städes ht 1842. Förste kollega vid Uleâborgs högre elem. 
skola Y^ä 1844. Utnämnd konrektor i Björneborg 1846, 
t y 1847. 

Mag. Karl Ferdinand Nordlund^ t ^-^ 1820. Stud. 
1838. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. rektor 
i Nystad vt och ht 1844. Förste kollega vid Björneborgs 
högre elem. skola V* 1845. Förestått rektors lektioner 
här 1845-1846. T. f. konrektor här 1846—1847. Ordi- 
narie konrektor här V^ 1847. T. f. rektor här 1852—1853 
och 1868—1870. Ordinarie rektor här 1870. Tillika kol- 
lega vid Björneborgs lyceum 1875. Erhöll afsked med 
pension ^-g? 1882. 

Hans vikarie var: 

Mag. Frans Jakob Polvian der (se nedanföre bland 
förste kolleger). T. f. konrektor här 1852—1853. 

Förste Kolleger: 

Mag. Erik Frosterus, i. ^ 1802. Stud. 1820. Österb. 
Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior vid Björne- 
borgs trivialskola ^f 1831. Förste kollega vid högre elem, 
skolan i Björneborg vt 1842. Befullmäktigad förste kol- 
lega vid Vasa högre elem. skola \^ 1842, f \° 1843, 

Hans vikarie var: 

Mag. O tto Kristian Strömsten (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. collega superior här 1839—1842. 

Mag. Knut Viktor Cru sell (se nedanföre bland 
tredje kolleger). T. f. förste kollega här ht 1842. 

Mag. Lars Reinhold Malmsten, f. y i805. Stud. 
1825. Satak. Filos. kand. 1830. Prestv. 1832. Mag. s. a. 
Collega inferior vid Björneborgs trivialskola 1833 — 1834. 
Collega infimus i Åbo 1834. Rysk språklärare i Björne- 
borg 1836. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björne- 22 Björueborg. 

borg y2_ 1342. Kapellan i Lappo (Vasa läii) 1815, tilltr. 
i 1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 1850. 7 V l'^66. 

Alag. Karl Ferdinand Nordlund (se ofvan bland kon- 
rektorer). Forste kollega vid högre elem, skolan i Björne- 
borg V 1845. Konrektor här V^ 1847. 

Mag. Georg Gustaf Gonander , f. f 1819. Stud. 1836. 
Bor. Mag. 1840. Tredje kollega vid högre elem. skolan 
i Björneborg ^ 1844. T. f. rektor i Ekenäs vt 1845. 
Andre kollega i Björneborg \ 1845. T. f. förste kollega 
bär 4 1846. Ordinarie förste kollega dito f^ 1847, f |f 
1851. 

Mag. Volmar Theodor Eenvall (se nedanföre bland 
andre kolleger). T. f. förste kollega här vt 1852. 

Mag. Frans Jalioh Polviander, f. ^^1817. Stud. 1837. 
Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rektor vid 
högre elem. skolan i Skarpans 1846 — 1851. T. f. andre 
kollega vid högre elementarskolan i Vasa 1851 — 1852. 
Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola V 1852. 
T. f. konrektor här 1852 — 1853. Förste kollega vid Ta- 
vastehus högre elem. skola ^-^ 1853. Kollega i latin vid 
Åbo högre elementarskola 1866 — 1871. Erhöll afsked 
f 1871. 

Hans vikarie var: 

Mag. Herman Henrik Hellen, f. | 1826. Stud. 
1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. biträdande förste kollega i 
Abo vt 1852. T. f. förste kollega här ht 1852. Lärare vid 
Bell Lancasterskolan i Abo ^-^ 1852, tilltr. tjenstgöringen 
der fr. vt:s början 1853, f ^ 1857. 

Karl Anshelm Stenhagen, f. V 1823. Stud. 1840. 
Sydösterb. T. f. lärare vid Raumo lägre elem. skola 1844. 
Ordinarie dito 1845. Prestvigd s. â. Förste lärare vid 
lägre elem. skolan i Ekenäs |- 1853. Förste kollega vid 
Björneborgs högre elem. skola 1 1853, tilltr. ^ 1854. Kol- 
lega i mathematik och naturalhi.storia härstädes 1857. Er- 
höll på begäran afsked med pension y 1867. Högre Elementarskola. 23 Andre Kolleger: 

Mag. Henrik Johan Iljorth, i. y 1^06. Stud. 1824. 
Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. T. f. rysk språklärare 
här 1835—1836. T. f. collega inferior vid Åbo trivial- 
skola ht 1836 — ht 1838. Collega inferior i Björneborgs 
trivialskola Yt 1838, men tillträdde icke. Konstituerad 
luthersk predikant â Dünaburgs fästning under tre år från 
if- 1838 till II- 1841. Utnämnd andre kollega vid högre 
elem. skolan i Björneborg f^ 1841, befullmäktigad "^-f 1842, 
T. f. rysk språklärare vid Åbo högre elem. skola ht 1842. 
Predikant å Skarpans fästning if 1842. Derjämte t. f. 
rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1842 — 
1844. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, f V 1856. 

Hans vikarier voro: 

Ernst Vilhelm Törnroth, f. ^ 1809. Stud. 1830. 
Satak. T. f. collega inferior här 1837— ht 1841. T. f. 
andre kollega här vt 1842. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Nådendal y 1842, men tillträdde icke. T. f. lärare vid 
lägre elem. skolan i Björneborg från början af ht 1842. 
Ordinarie dito ^r s, å., f | 1866. 

Mag. Otto Kristian Strömsten (se ofvan bland 
rektorer). -T. f. andre kollega här 1842 — 1843. Ordinarie 
dito \^ 1843. Förste kollega vid Åbo högre elementar- 
skola if 1844. 

Mag. Georg Gustaf Gonander (se ofvan bland förste 
kolleger). Andre kollega vid högre elem. skolan i Björne- 
borg 1 1845. Förste dito ff 1847. 

Mag. Ludvig Björkman (se nedanföre bland tredje 
kolleger). T. f. andre kollega här -|^ 1846. 

Mag. Karl Gustaf Renvall, f. f 1823. Stud. 1842. 
Satak. Mag. 1847. T. f. andre kollega här fr. | 1848 
till vårtermins slut. T. f. förste läi^are i Ekenäs y 1848. 
Ordinarie dito fy s. å. Tredje kollega vid högre elem. 
skolan i Åbo |4 1852. Gymnasii adjunkt i Tavastehus f 24 Björneborg. 

1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. 
Entledigad vid läroverkets indragning 1879. 

Mag. Matthias Leonard Gonander, t 1 1822. Stud. 
1840. Bor. Mag. 1844. Förste lärare vid lägre eleni. 
skolan i Ekenäs -^^ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega vid 
högre elem. skolan i Björneborg f 1848, f |1849. 

Georg Nestor Laurell,f. ^1822. Stud. 1842. Satak. 
T. f. andre kollega här frän ^ till vt:s slut 1849. T. f. lärare 
vid Björneborgs lägre elem. skola -I- 1857— ht s. â. T. f. lä- 
rareduplikant der vt 1858 — ht 1862. Ordinarie dito vt 
186.3 — vt 1866. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Tam- 
merfors V 1865, tilltr. frän början af ht 1866, f if- s. å. 

Mag. Volmar Theodor Renvall, f. ^-^ 1821. Stud. 
18.39. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega vid högre 
elem. skolan i Uleâborg ht 1847. Ordinarie dito ^^ 1848. 
Andre kollega vid Björneborgs högre elem. skola y 1849. 
T. f. förste kollega här vt 1852. Andre kollega vid högre 
elem. skolan i Åbo ^-^ 1852, tilltr. fr. början af ht s. å. 
Kollega i historia och geografi vid Abo högre elem. skola 
1857. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och 
vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked med lifs- 
tids pension y 1886. 

Mag. Karl Edvard Lindeqvist, f. -^-^ 18.30. Stud. 
1847. Vestf. Mag. 1850. T. f. andre lärare vid lägre 
elem. skolan i Gamla Karleby ht 1851. T. f. andre kol- 
lega vid högre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1852. 
Ordinarie dito -^-^ 1852. Erhöll pä begäran afsked \l 1856. 
Dispaschör 1875. 

Hans vikarie var: 

Karl Gustaf Ren fors (se nedanföre bland tredje 
kolleger). T. f. andre kollega här vt och ht 1853 och vt 1857. 

Tredje Kolleger: 

Mag. Kmit Viktor Gruselig f. V 1815. Stud. 1883. 
Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. £ apologist vid Björne- Högre Elementarskola. 25 

borg's trivialskola ^'^ 1840. T. f. tredje kollega vid Bjöine- 
borgs högre elementarskola f^ 1841. T. f. förste kollega liär 
ht 1842. Ordinarie tredje kollega här if 1842. Förste kol- 
lega i Tavastehus y 1844, men dog -^^ s. å. innan tillträdet. 

Hans vikarie var: 

Mag. Fredrik Bergstadi, f. | 1817. Stud. 1835. 
Tav. Filos., kand. 1841. T. f. tredje kollega och gym- 
nastiklärare här \2 1842. Mag. 1844. T. f. andre kol- 
lega vid högre elera. skolan i Tavastehus -j^- 1844. Ordi- 
narie dito y 1845. Prestv. s. å. Förste kollega der ^^ 
1845. T. f. konrektor i Åbo \^ 1848. Ordinarie dito V 
1851, t ii 1853, i kolera. 

Mag. Georg Gustaf Gonander (se ofvan bland förste 
kolleger). Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björne- 
borg -^^ 1844. Andre kollega \ 1845. 

Mag. Ludvig Björkman, f. t/ 1818. Stud. 1839. 
Satak. Mag. 1844. T. f. tredje kollega och gymnastik- 
lärare vid högre elementarskolan i Björneborg fr. i? 1845 
till i 1846. T. f. andre kollega här i 1846. Andre kol- 
lega vid högre elem. skolan i Vasa if 1845, tilltr. från 
ht:s början 1846. T. f. första kollega i Vasa frän ht:s 
början 1851. Ordinarie dito ^ 1852, tilltr. i 1853. T. f. 
konrektor i Vasa vt 1856 — vt 1857. Ordinarie dito -ff 
1857. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872. Upp- 
förd på iudragningsstat 1874, f V 1876. * 

Karl Michael Candolin, f. i|- 1816. Stud. 1837. Ab. 
T. f. tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg 
^ 1846. Ordinarie dito ^-^ s. å. Eektor vid lägre elem.- 
skolan i Skarpans f 1852, f f 1881. 

Karl Gustaf Renfors, f. V 1827. Stud. 1844. Vestf. 
Prestv. 1851. T. f. tredje kollega här ht 1852 och vt 1854. 
T. f. andre kollega här vt och ht 1853. Tredje kollega 
här y 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Raumo f-J- 
1853, tilltr. \* 1854. T. f. andre kollega här vt 1857. 
T. f. kollega i latin här ht 1857. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Björneborg vt o. ht 1858. Erhöll på be- 26 Björneborg. 

gäran afsked frän skoltjensten -f^ 1855. hvarefter förrättade 
presttjenster. Kollega vid Kaopio högre elem. skola -f-f 
186S. tilltr. 4 l^70. Erhöll afsked V I'^'l- T. f ka- 
pellan i Eautavaara 1^71. 7 1S83. 

Hans vikarie var: 

Johan Fridolf C-i-rönroos. f. --' 1S27. Stud. lSi7. 
Yestf. T. f. tredje kollega här ht 1S53, Lärarednplikant i Abo 
ht 1857. Eektor i Ekenäs yV 1S57. Kollega i finska, tyska 
och kalligrafi. samt rektor vid realskolan i Ekenäs ^ 1S73. 
t 1883, sköt sig. 

Mag. Robert Fredrik We7inerherg^ t ^l^iO. Stud. 
1818. Yestf. Hist, filol. kand. 1853. T. f. förste kollega 
vid högre elementarskolan i Åbo -I- 1851. Tredje kollega 
vid högre elem. skolan i Björneborg \* 1851:. Hist, filol. 
Mag. 1857. Kollega i historia och geografi vid Björne- 
borgs högre elementarskola 1857. Biträdande kollega i 
historia och geografi vid högre elem. skolan i Abo ^^IS'bl . 
tilltr. ^ 1858. Anställd vid elementarläroverket i Abo 
1872 och vid Åbo lyceum 1871. 7 --^ 1885. 

Kolleger 

I Latin: 

Karl Gustaf Renfors (se ofvan bland tredje kol- 
leger). T. f. kollega här ht 1857. 

Mag. Ivar Agathon Bergroth, f. ^4 1831. Stud. 
18-19. Yestf. Mag. 1853. T. f. lärare vid Raumo lägre 
elem. skola vt 1854. Kollega i latin vid Björneborgs högre 
elem. skola --f 1S58. Lektor i latin och finska vid Ta- 
vastehus gymnasium ^J 1865. Anställd vid elementarläro- 
verket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta 
läroverks indragning 1870, f -f-| 1880. 

Hans vikarie var: 

Karl Adolf Floor, i. 1836. Stud. 1SÔ7. T. f. kol- 
lega i latin här | 1860. Dito i mathematik och naturalhisto- 
ria vt 1861. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria Högre Eleiiieutarskola. 27 

vid högre elem. skolan i Tammerfors ISGl — 1863. T. f. 
andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1864. 

Samuel Vilhelm Hellgren f. \^ 1838. Stud. 
1858. Filos. kand. T. f. lärare vid Tammerfors lägre 
elem. skola ht 1864. T. f. lektor i latin vid Uleåborgs 
elementarläroverk vt 1865. T. f. kollega i latin vid högre 
elem. skolan i Björneborg ht 1865— ht 1867. T. f. 
kollega i ryska vid Jyväskylä lyceum 1885 — 1886. T. f. 
kollega i ryska vid Åbo finska lyceum 1887. Ordinarie 
dito 1888, t V 1890. 

Sven Peter Dahlbeck, f. ^\ 1822. Stud. 1841. 
Österb. Teknolog. Lärare i kemi och kemisk teknologi 
vid tekniska realskolan i Åbo fr. \^ 1850 till f 1855. T. 
f, kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola vt 
1868. T. f. kollega i matheraatik och naturalhistoria i 
Vasa ht 1868. T. f. lärare vid högre elem. skolan i Jakob- 
stad ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid 
universitetet 1871, f f 1890. 

Mag. Johmi Ismael Tamsén, f. 1 1837. Stud. 1858. T. 
f. lärare vid lägre elementarskolan i Tammerfors vt 1859 — 
vt 1860, och ht 1862— ht 1863. Filosofie kandidat 
1865. Lärare vid missionsskolan i Helsingfors med tjen- 
stearsberäkning 1865 — 1869. Ordinarie kollega i latin 
här ^ 1868. Pedag. kand. 1868. Mag. 1869. Uppförd 
pä indragningsstat 1893. 

Hans vikarie var: 

Johan Parviainen f. \2 1340^ gtud. -^V 1861. 
T. f. kollega i latin här senare delen af ht 1868 och vt 1869. 

Kolleger 

i Historia och Geografi: 

Mag. Robert Fredrik Wennerberg, (se ofvan bland 
tredje kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. 
Biträdande kollega i historia och geografi vid högre ele- 
mentarskolan i Åbo ff 1857, tilltr. 1858. 28 Björneborg. 

Anton Vilhelm Lindqren, f, y i^^ai. Stud. 1^50. 
Yestf. T. f. andre lärare vid lägre elementarskolan i Tam- 
merfors vt 1S53. Lärare vid lägre elementarskolan i Ja- 
kobstad Y ISöo. tilltr. från hosttermins början s, à, Kol- 
lega i historia och geografi vid Björneborgs hu£-re elemen- 
tarskola -frr 1S57. Dito i Tavastehus v 1S62, Biträ- 
dande senatstranslator ISSl — 1^92. 

Eävin AveUanJ.} 1830. Stnd. l^4S. Vestf, T, f. förste 
lärare i Tammerfors vt 1^54. T. f. andre kollega i Yasa 
(Xykarlebv) ht l^öö, ITtnämnd till tredje kollega i Ta- 
vastehus i sept. 1^55. å hvilken tjenst erhållit fallmakt i 
dec. s. à, Tjenstgjort i Tavastehus 1S56 — 1^62. Oenom tjen- 
stebyte med företrädaren härstädes A, V. Lindgren trans- 
porterad till kollega i historia och geografi vid högre ele- 
mentarskolan i Björneborg y 1862. Tjenstledig 1S65 — 
1867. På begäran erhållit afsked med half pension |- 
1867. Kommunalråd 1S79. 
Hans vikarier voro: 

Mag. Axel Vilhelm AV es sell. f. V is.33. Stud. 
1852. ■ Vestf. Hist, filol. mag. 1^64. T. f. kollega i hi- 
storia och geografi här ht 1865. T. f. kollega i latin vid 
Åbo högre elem. skola vt 1867. Lärareduplikant derstä- 
des 1867 — 1870. T. f. bitr. kollega derstädes 1^70. Bi- 
trädande kollega vid Åbo lyceam 1S75, 7 ^ 1SS2. 

Frans Johan Lehtonen. f. V 1813. Stud. 1863. 
T. f. kollega i historia och geografi här vt 1866— vt 
1868. 

Mag. Karl Vilhelm Hougherg, f. yV 1^32- Stud. 
1854. Hist, filol. kand. 1860. Mag. Pedag. kand. 

1861. Tjenstgjort såsom lärare i Borgå 0. Lovisa ht 
1861— ht 1864. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i 
Åbo 4 1865 — vt 1866. Fjerde biträdande lärare vid lägre 
elem. skolan i Åbo y 1866. Kollega i historia och geografi 
här f ls6S. Tilltr. frän ht:s början s. ä.. 7 ^ 1877. Högre Elementarskola. 29 

Kolleger 
i Mathematik och Naturalhistoria: 

Karl Anshelm Stenhagen (se ofvan bland förste kol- 
leger). Kollega i mathematik och naturalhistoria härstädes 
1857. Erhöll på begäran afsked med pension \^ 1867. 

Hans vikarier voro: 

Karl Adolf Floor, (se ofvan bland kolleger i latin). 
T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria här vt 1861 
och vt 1865. 

Mag. Karl Henrik W etter sten, f. ^^ 1843. Stud. 

1863. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria här 
läseåret 1865—1866. Filos. kand. 1870. Mag. T. f. 
lektor i mathem. o. fysik vid Åbo elementarläroverk vt 
1872— vt 1875. Yngre lärare i mathematik vid real- 
lyceum i Helsingfors f 1875. Kollega i mathematik och 
fysik vid lyceum i Uleåborg f 1879. 

Mag. Karl Emil Granqvist, t -^ 1830. Stud. 1852. 
Vestf. Fysisk mathem. kand. 1859. Mag. 1860. T. f. 
kollega i mathem. och naturalhistoria här ht 1866 — \" 1868. 
Ordinarie dito y 1868. Erhöll på begäran afsked med 
pension ^ 1888. 

Kolleger 
I Religion: 

(Detta kollegat tillkom efter rektor Strömstens död 1868). 

Edvard Viktor Selin f. ^ 1844. Stud. 1862. 
T. f. kollega i religion här under senare delen af vt 1868 
till ht:s. slut s. å. Lärarekandidat 1873. T. f. kollega i 
ryska och tyska språken vid Björneborgs lyceum V° 1876. 
Ordinarie dito \" 1877. 

Fredrik Salomon Sadenius, f. f 1843. Stud. 

1864. T. f. kollega i religion här vt 1869— vt 1870. 30 Björneborg. 

Lärare i Ryska språket: 

Mag. Lars Reinhold Malmsten (se ofvan bland 
förste kolleger). Rysk språklärare vid Björneborgs tri- 
vialskola 1836. Dito vid Björneborgs högre elem. skola 
■|i 1841. Förste kollega här i\ 1842. Derjämte t. f. 
rysk språklärare här vt 1843. 

Mag. Henrik Johan Hjorth (se ofvan bland 
andre kolleger). T. f. rysk språklärare här vt 1842. 

Mag. Johan Peter Boström, f. f 1819. Stud. 
1838. Satak. Mag. 1844. T. f. rysk språklärare här ht 1844 
och y —\ 1848. Lärare i ryska språket, historia och geografi 
vid lägre elem. skolan i Skarpans ^^ 1848. Prestv. 1851. 
T. f. rysk språklärare i Uleåborg y 1851. Derjämte fän- 
gelsepredikant i Uleåborg y 1853. På begäran diraitte- 
rad till S:t Peterburgska stiftet V i857. 

Karl Albert Alfström, f. V 1824. Stud. 1844. Nyl. 
T. f. rysk språklärare i Björneborg fr. ^^ 1845 till V^ 
1846. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Kar- 
leby V 1846, f V 1859. 

Mag. August Engelberg f. J^ 1817. Stud. 1835. 
Bor. Mag. 1840. T. f. rysk språklärare här fr. början 
af ht 1846, t V 1850. 

Mag. Fabian Ludvig Martinson,, f. f 1821. Stud. 
1841. Bor. Rysk språklärare här if 1847, tilltr. ^ 1848. 
Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. biträdande rysk 
språklärare vid högre elem. skolan i Åbo \ 1854. Ordi- 
narie dito V s. å. Ï. f. rysk språklärare vid Tavastehus 
gymnasium 1857—1858. Rysk språklärare vid högre elem. 
skolan i Vasa 1859. Dito vid Vasa gymnasium 1867. 
Lektor i ryska språket vid universitetet |- 1871. Erhöll 
på begäran afsked med pension ^/ 1883. 

Henrik Otto Renfors, f. I 1821. Stud. 1841. Ab. 
E. O. Kammarskrifvare i Kejserl. Senaten. T. f. rysk 
språklärare här vt 1854. Dito vid Vasa gymnasium ht 
1854. Högre Elementarskola. 31 

Nils Gustaf Hammaren^ f. \" 1821. Stud. 1840. 
Satak, T. f. rysk språklärare vid Åbo gymnasium och 
fruntimmersskola ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa 
högre elem. skola vt 1850 — vt 1854. Lärare i ryska 
språket samt historia och geografi vid lägre elem. skolan 
i Skarpans | 1854. T. f. rysk språklärare vid Björne- 
borgs högre elem. skola f 1854. Ordinarie dito f 1855 — 
1874, Erhöll på begäran afsked med pension |2 1874. 

Lärare i Sång: 

Mag. Knut Viktor Grus ell (se ofvan bland tredje 
kolleger). T. f. sånglärare här ff 1841. 

A. Mar ell, orgelnist, t. f. sånglärare här i jan. 
1845. 

Karl Gustaf Broman f. f| 1799. Stud. 1818. 
Ab. Hofrättsauskultant. T. f. sånglärare här i april 1853. 

Efraim Maure 11, orgelnistelev. T. f. sånglärare 
här ï\- 1853. 

Frans August Nordeman, f. i Eskilstuna | 1819. T. 
f. sånglärare här vt 1852 och från \^ 1854. Ordinarie 
dito ^-i 1865. Dito vid Björneborgs lyceum 1874-1883. 

Lärare i Gymnastik: 

Mag. Fredrik Bergstadi (se ofvan bland tredje 
kolleger). T. f. gymnastiklärare här ^^^ 1842. 

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland tredje 
kolleger). T. f. gymnastiklärare här vt 1845 — vt 1846. 

Karl Michael Candolin (se ofvan bland tredje 
kolleger). T. f. gymnastiklärare här fr. början af ht 1846. 
Erhöll på begäran afsked i april 1849. 

Vilhelm Gabriel Poppius, f. V 1830. Stud. 1849. 
Vib. T. f. gymnastiklärare här läseåret 1850-1851. 

Frans August Nordeman (se ofvan bland sång- 
lärare). T. f. gymnastiklärare här V 1854. Ordinarie dito 
1876 — 1883. 32 Björneborg. 

Lägre Elementarskola. 

1842-1877. 

Lärare: 

Ernst Vilhelm Törnroth, f. V 1809. Stud. 1830. 
Sat, T. f. lärare här från början af hösttermin 1842. Or- 
dinarie dito YT s. å. Tjenstledig för sjuklighet sedan 
1852, t I 1866. 

Hans vikarier voro: 

Johan Lundell, f. I 1824. Stud. 1849. Vestf. T. f. 
lärare här ht 1852— ht 1856. Lärare vid Bell-Lancaster- 
skolan i Åbo 1857. Prestv. 1870. Pastor i Luumäki 
1883, tilltr. 1884, f 1888. 

Karl Gustaf Renfors, f. V 1827. Stud. 1844. 
Vestf. Prestv. 1851. T. f. lärare här vt o. ht 1858. 
Kollega i Kuopio 1868. T. f. kapellan i Rautavaara 
1871, t 1883. 

Georg Nestor Laurell f. | 1822. Stud. 1842. 
Satak. T, f. lärare här ^ 1857 — ht 1857 (se vidare ne- 
danföre). 

Amandus Amatus Achander i. ^^ 1818. Lärare å 
Fiskars bruk 1845—1857. Stud. 1856. T. f. förste lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt o. ht 1858. 
T. f. lärare här frän början af vt 1859. Prestv. 1863. 
Ordinarie lärare här | 1867, f ^ 1871. 

Lärareduplikant: 

Georg Nestor Laurell (se ofvanföre) T. f. lärare- 
duplikant här vt 1858— vt 1860. 

Förste Lärareduph'kanter: 

Georg Nestor Laurell (se ofvanföre) T. f. Förste 
lärareduplikant här ht 1860— ht 1862. Ordinarie dito 
vt 1863-1866. Utnämnd V 1865 till lärare i Tammer- 
fors, tilltr. fr. början af ht 1866, f \-\ 1866. Lägre Elementarskola. 33 

Anton Viktor Appelqvist, f. V 1839. Stud. 1863. 
T. f. andre lärare i Ekenäs vt 186i. Pédagogie kand. 
1865. T. f. lärare i Kristinestad vt 1866. Förste bitr. lä- 
rare här ht 1866— ht 1867. Transporterad till bitr. lärare 
vid lägre elem. skolan i Tavastehus || 1867. Prestv. 
1876 Kapellan i Tavastehus 1879. 

Karl Leonard Westerberg, f. -^^ 1840. Stud. 

1862. T. f. förste bitr. lärare här vt 1868— ht 1869. 
T. f. lärare här 1871 — 1876. T. f. kollega vid Björne- 
borgs realskola y 1876. Ordinarie dito ^-£ 1878. Öfver- 
förd till finska elementarskolan i Björneborg |- 1883 och 
senare till finska lyceum derstädes. 

Karl Anders Herlin, f. V 1839. Stud. 1860. 
Pédagogie kandidat 1869. T. f. förste bitr. lärare här vt 
1870. Dito vid lägre elem. skolan i Raumo 1870—1872. Lä- 
rare i tyska vid realskolan i Helsingfors 1873—1875. T. f. 
kollega vid realskolan, sedermera reallyceum i Åbo 1875. 
Ordinarie dito -^^ s. å. 

Andre Lärareduplikanter: 

Karl Johan Ihander, f. V 1835. Stud. 1859. 
T. f. andre bitr. lärare här ht 1860— vt 1862. 

Karl Ferdinand Kleofas Grönholnij, f. V 1826. 
Stud. 1847. Vestf. T. f. bitr. lärare i Nystad 1856. Or- 
dinarie dito 1857. Andre lärareduplikant här ^^ 1862, 
t V 1862. 

Karl Forsman, f. Stud. T. f. andre bitr. 

lärare här ht 1862. 

Johan Kaldén, f. ^^ 1827. Stud. 1848. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. lärare 
vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860— ht 1862. T. f. 
andre bitr. lärare här vt 1863— ht 1863. Utn. lärare i 
Jakobstad i| 1863, tilltr. ht 1864. Lärare i Nykarleby 
I 1867—1884. 

Richard Ludvig Wahlberg, f. 2-6. i841. Stud. 

1863. T. f. andre bitr. lärare här vt 1864. 

3 34 Björneborg. 

Karl Adolf Floor, f 1836. Stud. 1857. T. . 
kollega vid högre elem. skolan i Björneborg f 1860 — 
vt 1861. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria 
vid högre elem. skolan i Tammerfors 1861 — 1863. T. f. 
andre bitr. lärare här ht 1864. T. f. kollega i Björne- 
borg V 1865. 

Konrad Fredrik Ottelin, f. U 1834. Stud. 1856. 
Hist, filol. kand. Pedag. kand. T. f. kollega i la- 

tin vid högre elem. skolan i Åbo ht 1861 — ht 1863 och ht 
1865. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. skola 
ht 1864. T. f. andre bitr. lärare här vt 1865. Ordinarie 
kollega i latin i Åbo |4 1865. Kollega i Borgå 1866 
— 1873. Erhöll på begäran afsked med half pension y^ 
1873. Pressombudsman i Borgå 1876, f V 1881- 

Nils Ferdinand Sandelin, f. V 1830. Bok- 
handlare 1852—1865. T. f. andre bitr. lärare här ht 
1865— ht 1870. 

Sånglärare: 

Frans August Nordeman. T. f. sånglärare här 1858 
— 1865. Ordinarie dito 1865—1875. Braliestad. 
Pedagogi. 

1654— ht 1841. 

Pedagoger, 

tillika kapellaner eller ock ministerii adjunkter 
intill f 1820: 

Casparus Caspari Forbus. Kapellan och pedagog 
i Brahestad 1654. Kkh i Brahestad 1662, f 1664 före ^■£. 

Magnus Gahrielis Westzynthius, f. 1637. Stud. 
o. 1656. Prestv. i Stockholm 1664. Kapellan och peda- 
gog här s. å. Kkh i Brahestad 1674 och tillika i Salo 
1691, t V 1692. 

Johannes Johannis Förhus. Stud. 1671. Österb. Ka- 
pellan och pedagog här 1674. Kapellan i Uleå 1682. Kkh i 
Siikajoki 1699. Vistades under flykten i Nora i Ånger- 
manland, derifrân han återkom, f 1733 i sitt 83:dje år. 

Martinus Henrici Peitzius, f. 1655. Stud. i Upsala 
1671, i Åbo 1675, Österb. Kapellan och pedagog här 
1683. Tillika kapellan i Salo från 1691. Kkh i Brahe- 
stad och Salo 1695, f ^ 1727. Näst biskop Terserus 
grundläggare af Genealogia Sursilliana. 

Johannes Magni Westzynthius, f. 1671. Stud. 1688. 
Österb. Pedagog här 1696 — 1724. Tillika adjunctus mi- 
nisterii i Brahestad och Salo. Sedermera kapellan i Yli- 
vieska, f "^-i 1740. 

Georgius Stâhlherg. Raumoens. Stud. f 1723. Bor. 
Pres'tv. 1725. Sockneadjunkt och pedagog här 1725. Ka- 
pellan här 1731, f 1749. 

Daniel Winqvist. Stud. \° 1726. Satak. Sockne- 
adjunkt och pedagog här 1732, f | 1738. 36 Brahestad. 

Petrus Vegelius, f. 1712. Stud. 1731. Österb. 
Omnämnd såsom adjunkt och vicepedagog här 1739 o. 1740. 
Prestv. 1743. Kapellan i Pyhäjärvi (Haapajärvi) 1747, 
t 1764. 

Mag. Martinus Gahrielis Peitzius, född i Ånger- 
manland V^ 1716. Stud. i Upsala fV 1733, i Åbo 1737, 
Österb. Prestv. 1740. Ministerii adjunkt och pedagog här 
V 1740. Mag. 1741. Kapellan i Gamla Karleby -^-^ 1745, 
tilltr. 1746. Kkh i Kelviå V i758, f V 1782. 

Mag. Petrus SvebilmSj, t 1713. Stud. i Upsala, 
i Åbo 1743, Österb. Mag. 1745. Prestv. och konstituerad 
paedagogus här 1746. Vicepastor i Kuusamo 1747 — 1748. 
Conrector i Björneborg 1749. Rector der 1755. Kkh i 
Föglö 1759, t ^ 1765. 

Han företräddes af vikarien: 

Johan Freitag, f. V 1723. Stud. i Åbo ff 1740, 
Österb., i Upsala {-} 1741. Vicepedagog här 1746. Prestv. 
1755. Sockneadjunkt och pedagog i Nykarleby 1760, Ka- 
pellan i Munsala 1763, f 1775. 

Mag. Aron Nicolai Prochman, f. 1723. Stud. 
1740. .Österb. Prestv. 1746 till sockneadjunkt och pedagog 
i Brahestad. Mag. 1748. Domprosteadjunkt i Abo 1752. 
Kkh i Punkalaitio 1754, f 1770. Var icke sjelf här, 
utan företräddes af vikarier. 

Johan Stubb, I 1722. Stud. 1744. Österb. Vi- 
karierande pedagog här 1748. Dito i Jakobstad 1756. 
Prestv. 1761. Kapellan i Kuhmoniemi 1762, f 1765. 

Johannes Juntelius, Stud. 1739. Österb. Prestv. 
1751. Ordinarie pedagog här 1752, tillika pastorsadjunkt, 
t 1767. 

PeJir Carleen, i. 1722. Stud. 1739. Österb. Prestv. 
1760. Sockneadjunkt här 1766. Derjämte pedagog här 
1767. Kapellan i Vasa 1782, f före tillträdet. 

Johan Hedberg. Sockneadjunkt och pedagog här 
1783, t 1786. Pedagogi. 37 

Hans vikarie var: 

Matthias Laurin, f. i 1752. Stud. 1774. Österb. 
Prestv. 1784 till pastorsadjunkt och t. f. pedagog här, 
t 1786. 

Nils Pehr Cajaner, f. f 1763. Stud. 1781. Prestv. 
1784. Sockneadjunkt och pedagog här 1787. Kapellan i 
Muhos 1798, t V' 1^'^12. 

Erik Johan Frosterus J.^^ 1769. Stud. 1791. Österb. 
Prestv. 1794. Sockneadjunkt och pedagog här ^-^ 1799, 
tilltr. 1800. Kkh i Karlö f 1810, tilltr. 1812, i Ijo 1837, 
tilltr. 1839, t V^ 1847. 

Johan Henrik Hildeen, f. 1785. Stud. 1799. Österb. 
Prestv. 1810. Sockneadjunkt och pedagog här 1811 — 1819. 
Derefter endast sockneadjunkt, f i juli 1829. 

Anders Helander, f. V* 1785. Stud. 1807. Österb. 
Prestv. 1810. T. f. pedagog här | 1819. Kapellan i 
Brahestad och Salo \\ 1820, tilltr. 1821, i Munsala 1845, 
tilltr. 1847. Kkh i Haapajärvi 1848, tilltr. 1850, f V 
1855. 

Pedagoger, 

utan presterlig tjenstgöring: 

Mårten Israel Laurin ^ f. {^f 1795. Stud. 1817. 
Österb. Prestv. 1820. T. f. pedagog här V 1821. Ordi- 
narie dito Y 1822. Kapellan i Uleâborg "^-^ 1826, i Haapa- 
järvi (Pyhäjoki) 1837, tilltr. 1839, f ^ 1866- 

Karl August Cajan, f. | 1800. Stud. 1819. Österb. 
T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs till Brahestad för- 
lagda trivialskola \^ 1822— ht 1826. Pedagog här ^ 
1826 — 1841. Pedagog i Nykarleby 1841. Lärare vid lägre 
elementarskolan derstädes från \ 1842. Befullmäktigad 
dertill "^-f s. å., f ^-£ 1849 genom sjelfmord. 

August Heikel, f. fl 1816. Stud. 1833. Nord- 
österb. T. f. pedagog i Nådendal ht 1840— ht 1841. Utn. 
pedagog i Brahestad y 1841. T. f. lärare vid lägre elem. 
skolan i Nådendal vt 1842. Utn. andre lärare vid lägre 38 Brahestad. 

elem. skolan i Brahestad ^-^ 1842. Prestv. 1847. Sockne- 
adjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, f \^ 1866. Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1875. 
Med rektor och en lärare. 

Rektorer: 

Mag. Anders Törnudd, f. y^ 1813. Stud. 1832. 
Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog i Nystad 1840— 
ht 1841. T. f. lärare vid lägre elem. skolan der vt 1842. 
T. f. rektor här 1842—1843. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Kristinestad 1843. Prestv. 1848. Kapellan i Purmo 
1849, tilltr. 1852, i Kelviâ 1860, tilltr. 1861, f \^ 1866. 

Mag. Karl August Finelius, f. f 1814. Stud. 1834. 
Sydösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Prestv. s. å. 
T. f. rektor här V 1843. Befullmäktigad dito V s. å. 
Kapellan i Gamla Karleby moderkyrko församl. 1850, tilltr. 
1851. Kkh i Gamla Karleby 1888, tilltr. 1890. 

Nils Gustaf Emeleus, t |-^ 1824. Stud. 1842. 
Österb. T. f. andre kollega i Uleâborg vt 1847 och vt 1848, 
samt från ^ 1850 till ^ 1851. Prestv. 1848. Tredje kol- 
lega vid Uleåborgs högre elem. skola ^5° 1850. T. f. rek- 
tor i Brahestad \ 1851. Ordinarie dito | s. å. Kkh i 
Munsala 1878, f V 1892. 

Hans vikarie var: 

Otto Mauritz Hohenthal, f. | 1811. Stud. 
1834. Österb. Prestv. 1836. Kapellan i Brahestad och 
Sale 1846, tilltr. 1847. T. f. rektor här under en månad 
från I 1862. Kkh i Lappo 1866, tilltr. 1867, f f 1881. 

Lärare : 

August Heikel, f. \^ 1816. Stud. 1833. Nordösterb. 
T. f. pedagog i Nådendal ht 1840— ht 1841. Utn. peda- 
gog i Brahestad V^ 1841. Utn. lärare här f-|- 1841. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal vt 1842. Befull- Lägre Elementarskola. 39 

mäktigad lärare här \^ 1842. Prestv. 1847. Socknead- 
junkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, f V* 1866. 

Hans vikarier voro: 

Karl August Cajan, f. | 1800. Stud. 1819. 
Österb. Pedagog i Brahestad 1826—1841. Utn. pedagog 
i Nykarleby 1841. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i 
Nykarleby l\ 1841. T. f. lärare här vt 1842. BefuU- 
mäktigad lärare i Nykarleby %^ 1842, f y 1849 genom 
sjelfmord. 

Karl Henrik Wichman, f. ^ 1825. Stud. 1846. 
Österb. T. f. lärare här 1846—1847. 

Viktor Vilhelm Wichman^ f. fi 1826. Stud. 1848. 
Österb. Lärare här 1 1850, tilltr. | s.a. Prestv. 1853. Erhöll 
på begäran afsked ^-^ 1854 och förordnades till kapellans- 
adjunkt i Lumijoki (se vidare nedanföre). 

Hans vikarie var: 

Emil August Wichman, f. |1831. Stud. 1850. 
Österb. T. f. lärare här ht 1853. Prestv. 1854. Kapellan 
i Revolaks 1865, i Vihanti 1867, i Limingo 1868. Kkh 
i Karlö 1875, tilltr. 1877, i Pyhäjoki 1881, tilltr. 1883, 
t V 1886. 

Bror Axel Petrelius, f. i|1828. Stud. 1848. Sav.- 
Kar. T. f. lärare här \^ 1854. Ordinarie dito ff s. å. 
T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Joensuu V^ 1857. Or- 
dinarie dito fl 1857. Prestv. 1867. Kkh i Tuusniemi 1876, 
tilltr. 1877. 

Viktor Vilhelm Wichman (se ofvan). Ånyo utn. 
till lärare här y 1858. Befullmäktigad dertill 2_9 s. å., 
med hvilken tjenstgöring fortfarit till \ 1874. Utn. kapel- 
lan i Salo ^-^ 1873, tilltr. \ 1874. Kkh i Kuusamo 1880, 
tilltr. 1881. 

Sånglärare: 

Nils Gustaf Emeleus (se ofvan bland rektorer). 
T. f. sånglärare här | 1857-1867. Ordinarie dito 1867— 
1874. Ekenäs. 
Pedagogi, 

åtiD. 16 03*) — ht 18^1. 
Skolmästarne härstädes voro mestendels äfven stadskapellaner. 
Detta förhållande fastställdes genom kungabrefvet af den Vi 1695, 
som fdrordnade, att kapeUanen på orten skulle tiUika vara stadens 
pedagog. Men genom Kongl. Maj:ts utslag af den 'Va 1785 blefvo 
kapeUans- och pedagogssysslorna åtskilda. 

Skolmästare: 

Arvidiis Thomœ Gunnerus, son till kkh i Tenala 
Thomas Laurentii, kapellan i Tenala frän 1619. Tjenst- 
görande pastor i Ekenäs sedan 1626, antagligen först så- 
som tjenstförrättande och efter Forsii död 1627 såsom ordi- 
narie (Jfr Bidrag till kännedom af Finlands natur och folk, 
I, sid. 67). Han kallar sig 1635: „Pastor loci & insti- 
tutor puerorum." 

Renricus Petri. Kapellan här redan 1635. Kallas 
1657 och 1658 „Sacellanus et Rector." Kyrkoherde i Eke- 
näs V 1658. 

Matthias Simonis Dryzenius, f i Bjerno. Kapel- 
lan och rector här ^ 1658. Kkh i Ekenäs 1677, f 1694. 

Henricus Michaelis Stigeliiis. Son till kapellanen 
i Saltvik Michael Henrici Stigelius. Stud. 1652. Bor. 
Prestv. 1659 och förordnad till fältpredikant. Slottspredi- 
kant i Åbo o. 1670. Skolmästare i Ekenäs 1677 och 
samma år kkh i Karis, f 1700. 

Benedictus Olai Oleander^ f. 1641. Stud. i Åbo 
1666. Vestg. Skolmästare här 1677. Prestv. i Upsala 
1681. Sedermera kyrkoherde. *) Jfr Leinberg, HandLr rörande Finska Skolväsendets Historia, 
III: 19-21. Pedagogi. 41 

Johannes Matthiœ Dry senilis. Stud. 1680. Nyl. 
Skolmästare här 1691. Kapellan i Karis 1693. Kkh i 
Kyrkslätt f| 1712, men tillträdde först 1721, f 1725. 

Nicolaus Jacohi Stig elius. Stud. 1681. Nyl. Sockne- 
adjunkt i Karis 1690. Skolmästare i Ekenäs 1693. Ka- 
pellan derstädes 1696, f 1712. 

Johannes Johannis Achander. Stud. 1698. Satak. 
Pedagog- liär (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 
290), t 1710. 

Jacobus Sievoniîis. Stud. 1708. Skolmästare här 
1711 och kapellan 1713. Var på flykt i Sverige 1713— 
1722. Derefter äfven vice pastor i Ekenäs. Först vice- 
pastor och sedan kkh i Karis 1737, f 1774. 

Under några år var här anställd: 

Abraham Axelii Palander, f. i Kuorevesi 1695. 
Prestv. 1718. Sockneadjunkt i Längelmäki 1718. Peda- 
gog och kapellan i Ekenäs 1719. Brukspredikant å Antskog 
1722, å Fagervik 1726. Kapellan i Dragsfjärd 1729, f 1753. 

Sigfrid higman, f. 1709. Stud. 1728. Nyl. Prestv. 
till kapellan och pedagog här 1738. Kkh i Pojo och Eke- 
näs 1758, t 1769. 

Hans vikarier voro: 

Andreas Dickman. Stud. 1732. Nyl. Omn. så- 
som „vicarius pgedagogise" här y 1749. 

Carl Bergman (se nedanföre) blef f 1758 konsti- 
tuerad till Substitutus Psedagogi. 

Mag. Petrus Magni Ring, f. f| 1713. Stud. V 
1732. Smal. Mag. 1741. Kapellan och pedagog här 1759, 
■f s. å. om våren. 

Carl Bergman, f. i Ekenäs 1734. Stud. 1752. Nyl. 
T. t pedagog här | 1758. Mag. 1760. Ordinarie peda- 
gog här s. å. Prestv. 1752. Brukspredikant å Fagervik 
1771. Kapellan i Ingo 1776. Kkh i Korpo 1789, f 1804. 

Anders Agricola, f. 1727. Stud. 1744. Tav. Mag. 
1757. Prestv. 1760. Kapellan här 1764. Pedagog 1771, 
Afgick för sjuklighet 1783, f 1784, 42 Ekenäs. 

Pedagoger, 

utan presttjenst: 

Carl Johan Ingman, t 1749. Stud. 1769. Nyl. 
Filos. kand. Pedagog här 1786, f V 1810. 

Hans vikarier voro: 

Lars Johan Grönström, f. Stud. 

T. f. pedagog här — vt 1801. 

Carl Bergrén, f. V 1770. Stud. 1793. Nyl. Prestv. 
1800. T. f. pedagog här från ^ 1801 till slutet af 1812. 
Kapellan i Bromarf 1815, f ^ 1848. 

Johan Wiander^ f. 1781. Stud. 1801. Bor. Prestv. 
1807. Pedagog här 1810, f \ 1818. 

Gustaf Emßund, f. ^^ 1788. Stud. 1807. Bor. 
Prestv. 1812. Pedagog här 1818. Apologist i Åbo skola 
1823. Collega infimus der 1825. Kkh i Lemland 1832, 
t V 1847. 

Hans vikarie var: 

Edvard Johan Laurell, f. "^i 1783. Stud. 1798. 
Nyl. Prestv. 1809. Brukspredikant å Fagervik 1810. 
Kapellan i Ekenäs 1821. Derjämte t. f. pedagog här ht 
1822. Kkh i Kisko 1833, tilltr. 1834, f 2_2 i873. 

Elias Kopparström^ f. 1787. Stud. 1811. Nyl. 
Prestv. 1816. Pedagog här 1823, f ^ 1830. 

Hans vikarier voro: 

Henrik Emanuel Söderborg, f. -|- 1802. Stud. 
1820. Satak. T. f. rysk språklärare i Björneborg under 
åren 1823 — 1825. Prestv. 1825. T. f. pedagog här hela året 
1827. Brukspredikant å Svarta s. å. Kapellan i Tam- 
mela 1837, tilltr. 1838, f V 1873. 

Johan Wichtman, f. | 1803. Stud. 1824. Nyl. 
T. f. pedagog här {% 1827— |- 1829. Prestv. 1829. Ka- 
pellan i Pojo 1830, i Sjundeå 1840, f y 1868. 

Johan Erik Immanuel Telenius, f. yV 1806. Stud. 
1825. Satak. Prestv. 1828. Pedagog här 1830. Kapellan 
i Ekenäs 1833. tilltr. 1834. Dimitterad från Åbo stift till 
pastor på Runö i Liffland 1857. Kkh i Nagu 1861, f 1864. Pedagogi. 43 

Hans vikarie var: 

Adolf Eklöf (se nedanföre). T. f. pedagog här 
vt 1834. 

Mag. Jakoh Hallsten, f. 1 1807. Stud. 1825. Österb. 
Filos. kand. 1831. Prestv. 1832. Mag. s. å. Pedagog här 
V 1834—1835. Tjenstledig V 1835. Erhöll afsked V 1837. 
Docent vid universitetet s. å. Frän denna befattning af- 
satt I 1841. Kapellan i Finström och Geta 1845, f y^ 1851. 

Hans vikarier voro: 

Adolf Fredrik Dreijer, f. | 1817. Stud. 1835. 
Nyl. T. f. pedagog här V~S^ 1835. T. f. underlärare 
vid Tammerfors lägre elem. skola 1842 — 1844. T. f. andre 
lärare der ht 1844. Prestv. 1847. Kapellan i Vårdö 1851. 
Pastor på Runö i Liffland 1871, f der sommaren 1892. 

Adolf Eklöf, f. V 1809. Stud. 1833. Nyl. T. f. 
pedagog här vt 1834 och läseåren 1835 — 1838. Prestv. 
1837. Ordinarie pedagog här 1838— 1841. Pastorsadjunkt 
i Hattula fr. i| 1841 till vt:s slut 1842. Befullm. andre 
lärare vid Ekenäs lägre elem. skola \^ 1842. Lärare vid 
elem. skolan för flickebarn i Åbo 1850, tilltr. 1851. Ka- 
pellan i Finströra och Geta 1852. Kkh i Lemland 1865, 
t V 1870. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Kristian Paqvalin, f. | 1809. Stud. 
1830. Bor. Mag. 1840. T. f. pedagog här ^V 1841. 
Rektor vid lägre elem. skolan i Raumo \ 1845, f ^^ 1857. Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1873. 
Med rektor och tvenne lärare. 

Rektorer: 

Mag. Johan Kristian Paqvalin, f. I 1809. Stud. 
1830. Bor. Mag. 1840. T. f. pedagog här jV 1841. T. f. 44 Ekenäs. 

lärare vid lägre elem. skolan här |4 1841. T. f. rektor 
här från ht:s början 1842, Eektor vid lägre elem. skolan i 
Eaumo f 1845, f V 1857. 

Mag. Georg Gustaf Gonander. f, f 1819. Stud. 
1836. Bor. Mag. 1840. Tredje kollega yid högre elem. 
skolan i Björneborg ^ 1844. T. f. rektor här vt 1845. 
Andre kollega i Björneborg ^ 1845. T. f. furste kollega 
der i 1846. Ordinarie förste kollega derstädes f4 1847. 
t fl 1851. 

Mag. Edvard SevOn, f. U 1811. Stud. 1829. Ab. 
Mag. 1836. T. f. rector i Jakobstad vt 1837. T. f. lä- 
rare i Åbo trivialskolas collegte inferioris klass ht 1837 — 
ht 1840. Apologist der f-f 1840. Tredje kollega vid Abo 
högre elem. skola V 1842. Eektor här ^ 1844, tilltr. 
2^* 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno V 1855, tilltr. 
1856, 7 V 1868. 

Hans vikarie var: 

Mag. Karl Gustaf Eenvall (se nedanföre bland 
förste lärare I. T. f rektor här vt 1851. 

Mag. Johan Mauritz von Essen. f. -/ 1830. 
Stud. 1849, Österb. Mag. 1853. T. f. rektor här ^^ 
1856. T. f. bitr. tredje kollega vid högre elem. skolan i 
Åbo ht 1856. Ordinarie amanuens vid Åbo domkapitel y 
1864. Vice notarie derstädes ^3^ 1865, 7 i 1872. 

Karl Gustaf Leidenius, f. i 1831. Stud. 1855, 
T. f. rektor här ht 1856 — ht 1857. Lärareduplikant vid 
Abo lägre elem. skola %^ 1858. Befullmäktigad förste lä- 
rare här ^-.^ 1858 — 1860. Transporterad till lärare vid Åbo 
lägre elem. skola V 1859, tilltr. 1860 — 1872, 7 1872. 

JokanFridoI/Grönroos, f. V 1827. Stud. 1847. Yestf. 
T. f. tredje kollega vid Björneborgs högre elem. skola vt 0. 
ht 1853. Folkskollärare à Dalsbruk V 1854- vt 1857. 
Lärareduplikant vid Åbo lägre elem. skola -^ 1857. Eek- 
tor här fj s- ^- Kollega i flnska. tyska och kalligrafi 
samt tillika rektor vid realskolan i Ekenäs i 1873, 7 1883, 
sköt sig. Lägre Elementarskola. 45 

Förste Lärare: 

(Tillsatte på grund af nåd. reskriptet af "Ao 1843.) 

Mag. Aîigust Robert Ahlberg, f. ff 1810. Stud. 
1834. Ab. Mag. 1844. E. o. lärare vid fruntimmers- 
skolan i Åt)0 1844 — 1845. Förste lärare här y\ 1^44, 
men tillträdde icke. Rektor vid lägre elem. skolan i Tor- 
neå V 1845, f V 1855. 

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. |4 1815. 
Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare här 1845—1846. T. f. 
andre lärare i Tammerfors ht 1846. T. f. lärare vid Ny- 
stads lägre elem. skola 1849 — 1851. Befullm. andre lärare 
vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby y^ 1851. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1851—1852. Lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Åbo 1852, f ^^ 1859. 

Fredrik Vilhelm Fredriksson,! ^ |826. Stud. 
1845. Yestf. T. f. förste lärare här 1846 — 1847. Prestv. 
1848. Kapellan i Sottunga 1849, tilltr. 1850. Kkh i 
Sibbo 1870, tilltr. 1871. 

Mag. Matthias Leonard Gonander, f. 1 1822. Stud. 
1840. Bor. Mag. 1844. T. f, andre kollega vid högre 
elem. skolan i Yasa vt 1845. Förste lärare här -^-^ 1846, 
tilltr. 1847. Andre kollega vid högre elem. skolan i Björne- 
borg I 1848, t I 1849. 

Mag. Karl Gustaf Renvall, f. f 1823. Stud. 1842. 
Satak. Mag. 1847. T. f. förste lärare här V^ 1848. Or- 
dinarie dito W s, â. T. f. rektor här vt 1851. Tredje 
kollega vid Åbo högre elem. skola \\ 1852. T. f. gyra- 
nasiiadjunkt i Åbo ht 1853. Bitr. förste kollega vid Åbo 
högre elem. skola \% 1854. Gymnasii adjunkt i Tavaste- 
hus f 1857. Anställd vid elementarläroverket i Tavaste^ 
hus 1872. Entledigad i följd af detta läroverks indrag- 
ning 1879. 

Hans vikarier voro: 

Alexander Mauritz Forss, f. | 1827. Stud. 
1847. Nyl. T. f. förste lärare här vt 1851. 46 Ekenäs. 

Johan Lundeli, f. | 1824. Stud. 1849. Vestf. 
T. f. förste lärare här vt 1852. Ordinarie lärare vid Bell — 
Lancaster-skolan i Åbo 1857. Prestv. 1870. Kkh i Luu- 
mäki 1883, tilltr. 1884, f 1888. 

Johan Konrad Lihr, f. y^ igsi. stud. 1851. 
T. f. lärare här fr. | till vt:s slut 1853. Direktor för 
myntverket 1885. 

Karl Anshelm Stenhagen^ f. y 1823. Stud. 1840. 
Sydösterb. T. f. lärare vid ßaumo lägre elem. skola y= 
1844. Ordinarie dito -| 1845. Prestv. s. å. Förste lä- 
rare här f 1853, men qvarstod i sin förra tjenst till ht:s 
slut s. å. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björne- 
borg |- 1853, tilltr. \ 1854. Erhöll på begäran afsked 
med pension ^-^ 1867. 

Mag. Emil Robert Sternberg, f. V 1826. Stud. 
1846. Nyl. Mag. 1853. T. f. förste lärare här 1853— 
1854. T. f. bitr. tredje kollega i Åbo vt 1855. T. f. rek- 
tor här V 1856, f 2_3 i856. 

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. | 
1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. 
Prestv. 1849. T. f. rektor vid Tammerfors lägre elem. 
skola ^-^ 1847 — vt 1848. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Vasa 1850, i Nâdeudal 1851. Förste lärare här 1854. 
Eektor i Raumo \\ 1857, tilltr. från lit:s början 1858. Upp- 
förd på indragningsstat 1875. 

Karl Gustaf Leidenius (se ofvan bland rektorer). 
Utn. förste lärare här ^-^ och befullm. ^/ 1858. Lärare- 
duplikant vid Åbo lägre elem. skola ^/ 1858. 

Mag. Karl Malin, f. V 1832. Stud. 1852. T. f. 
tredje kollega vid Tavastehus högre elem. skola 1855 — 
1856. Hist.filol. kand. 1859. Pédagogie kand. s. å. 
T. f. kollega i mathematik vid högre elem. skolan i Åbo 
vt 1860. Utn. förste lärare här V och befullm. "^-^ 1860. 
Tilltr. I s. å. Mag. s. å. Kollega i historia, geografi 
och svenska vid realskolan i Ekenäs | 1873. 

Hans vikarie var: Lägre Elementarskola. 47 

Bruno Fabian Nyländer (se nedanföre). T. f. 
förste lärare här 1869—1870. 

Andre Lärare: 

Adolf Eklöf, f. V 1809. Stud. 1833. Nyl. T. f. 
pedagog i Ekenäs vt 1834 och läseåren 1835 — 1838. Prest- 
vigd 1837. Ordinarie pedagog här 1838 — 1841. Pastors- 
adjunkt i Hattula fr. if 1841 till vt:s slut 1842. Utn. 
andre lärare vid Ekenäs lägre elem, skola -f-^ 1841, be- 
fullm. "^J 1842. Lärare vid elementarskolan för flickebarn 
i Abo 1850, tilltr. 1851. Kapellan i Finström och Geta 
1852. Kkh i Lemland 1865, f V 1870. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Kristian Paqvalin (se ofvan bland 
rektorer). Mag. 1840. T. f. lärare här vt 1842. 

Karl Henrik Sebastian Solin, f. y 1816. Stud. 
1839. Bor. T. f. lärare i Raumo ht 1842- ht 1843. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal | 1844. 
Ordinarie dito y\ s. å. Andre lärare vid lägre elem. sko- 
lan i Ekenäs {^ 1850, tilltr. V 1851, f V 1863. 

Hans vikarier voro: 

O der t Ossian B,euter, f. y 1844. Stud. 1862. 
T. f. andre lärare här fr. {I 1862 till ht:s slut. 

Julius Konstantin Lönnbeck, f. |4 1843. Stud. 

1862. T. f. andre lärare här vt 1863— vt 1864. T. f. 
fjerde bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Abo 1869 — 
1870. 

Anton Viktor Appelqvist, f. V 1839. Stud. 

1863. T. f. andre lärare här vt 1864. Pédagogie kandi- 
. dat 1865. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kristine- 

stad vt 1866. Förste bitr. lärare vid lägre elem. skolan 
i Björneborg ht 1866— ht 1867. Bitr. lärare vid lägre 
elem. skolan i Tavastehus }l 1867. Prestv. 1876. Ka- 
pellan i Tavastehus 1879. 

Bruno Fabian Nyländer, f. | 1829. Stud. 1848. 
Österb. T. f. konrektor i Uleåborg under senare delen af 46 Ëkenas. 

vt 1856. Pédagogie kandidat 1864. T. f. andre lärare 
här y* s. å. Ordinarie dito ^f s, â. T. f. förste lärare 
här 1869 — 1870. Kollega i mathematik och naturkunnig- 
het vid realskolan i Ekenäs | 1873. 

Hans vikarie var: 

Karl Vilhelm Weman, f. y 1838. Stud. 1860. 
T. f. andre lärareduplikant vid lägre elem, skolan i Vi- 
borg ht 1865— ht 1866. T. f. lärareduplikant vid högre 
elem. skolan i Åbo vt 1869. T. f. andre lärare här 1869 
— 1870. 

Sånglärare : 

Johan Fredrik Möller, född i Christianstad \^ 1819. 
Orgelnist. T. f. sånglärare vid Borgå gymnasium och 
lägre elem. skola 1843. Sånglärare här 1844—1873. Se- 
dan sånglärare vid realskolan i Ekenäs, f yV 1879. Gramla Karleby. 
Pedagogi. 

1620— ht 1841. 

Med rektor och en lärare, hvilken tillika var sockne- 
adjunkt, 1620 — 1805. Derefter med en lärare, kallad pedagog, 
utan presterlig tjenstgöring, 

Rectores Pœdagogiae: 

Caroliis Georgii Hordelius. Son till kyrkoher- 
den i Pyhäjoki Georgius Petri Hordelius. Stud. först i 
Upsala, sedermera 1648 i Åbo. Österb. Kapellan i Pyhäjoki 
1655. Konfirmerad psedagogus här ^-^ 1660, men stads- 
boarne ville ej mottaga honom. Collega inferior i Ny- 
karleby ^ leei. 

Casparus Mar ci Neostadius. Stud. 1653. Bor. Collega 
inferior i Nykarleby trivialskola 1654. Vocerad af staden 
till rector här och tillsatt '^^ 1661. Kort derefter ka- 
pellan i Gamla Karleby. Såsom sådan omn. ännu 1675. 
Hans enka mördades af kosacker 1714. 

Jacohus Martini Laccenius. Stud. 1648. Österb. 
Pedagog här 166 . Kapellan i Malaks och Solf 1677, 
tilltr. 1680. Kkh i Malaks 1687, men dog innan till- 
trädet. 

Gustavus Ulstadius. Stud. i Åbo 1685. Österb. 
Omn. i denna tjenst s. å. Sedermera studerat i Upsala. 

Johannes Isaaci Fahlander. Stud. 1684. Österb. 
Pedagog här 1691, f 1693 i Åbo. 

Olaus Johannis Wendelius. Stud. 1684. Österb. 
Sockneadjunkt och pedagog här 1692. Tillika rector här 
1693. Kapellan i Gamla Karleby 1698, f 1707. 

4 50 Gamla Karleby. 

Gustavus Henrici Snabb. Stud. i Åbo 1685, Österb., 
i Upsala 1691. Pedagog här 1699. Kapellan i Nykaiieby 
1711, t s. å. 

He7iricus Roering, senior. Stud. i Åbo 1705, Österb., 
i Upsala 1708. Sockneadjnnkt och pedagog här s. å. 
Rector psedagogise här 1711. Kapellan i Gamla Karleby 
1724, f 1737. 

Matthias Patzelms 1. PasseliuSj, hette tidigare Fa- 
sanen, efter fadren, som var handlande i Gamla Karleby, 
f. 1699. Stud. i Upsala f 1717. Rector psedagogise här 1724. 
Prestv. i Gamla Karleby 1725. Kapellan i Gamla Karleby, 
1729. Kkh i Kelviå 1739, i Limingo 1757, f "^-^ 1771. 

Mag. Georg Meurling, f. i Lunds stift. Stud. i Up- 
sala. Mag. i Eostock 1728. Rector paedagogise här 1730 — 
1732. Gymnasii adjunkt i Borgå 1732. Afsade sig denna 
syssla 1735 och begaf sig till S:t Petersburg, der han \^ 
1736 blef prorektor och 1738 rektor för akademiska gym- 
nasiet, f 1741. 

Mag. Abraham Gabrielis Thaiivonius. Stud. 
1726. Österb. Rector psedagogise här 1732. Mag. 1738. 
Conrector i Uleâborg 1742, f s. å. 

Mag. Petrus Hedman, t 1715, frän Ångermanland. 
Hette egentligen R örin g, men antog namn efter sin mor- 
bror kyrkoherden i Vasa Claudius Hedman, som bekostat 
hans uppfostran. Stud. i Upsala 1733, i Åbo | 1735. 
Sveogot. Mag. 1738. Prestv. 1741. Rector paedagogiae 
här 1742. Conrector i Vasa 1749. Rector der 1754. 
Kkh i Vasa och Mustasaari 1766, f 1797. 

Mag. Erik Juvelms, i 1718. Stud. 1736. Österb. 
Mag. 1748. Amanuens vid Åbo domkapitel 1749. Rector 
paedagogiae här Y s. â. Prestv. s. â. Kkh i Kronoby 1775, 
f 1791. Utgifvit. „Om Hushållningen i Finland i akt tagit 
under Resor i Finland och Österbotten", tr. i Stockholm 1773. 

Hans vikarie var: 

Mag. Fredrik Stenhagen, f. V 1751. Stud. i 
Åbo 1767, Österb., i Upsala 1769. T. f. rector paedago- Pedagogi. 51 

gise här 1769—1770, Mag. i Abo 1772. Prestv. 1774. 
Bataljonspredikant 1777. Sockneadjunkt och pedagog 
här 1779. Kapellan i Gamla Karleby 1781. Kkli i Lai- 
hela 1801, i Gamla Karleby 1806, f i Stockholm V 1814. 

Mag. Johan Kreander, f. V^ 1752. Stud. 1770. 
Österb. Mag. (Primus) 1775. Rector psedagogise här 1776. 
Prestv. 1778j f 1779. 

Mag. Nils Aejmelœus, f. V 1753. Stud. i Åbo 
1770, Österb., i Upsala 1773. Mag. i Åbo 1775. Prestv. 
1777. E. 0. bataljonspredikant 1778. Vice Conrector i 
Vasa s. å. Rector paedagogiae här ^ 1779. T. f. con- 
rector i Vasa | 1780. Rector der ^^ 1781. Kkh efter 
fadren i Storkyro 1806. Deputerad till Hans Majestät 
Kejsaren i S:t Petersburg 1808. Landtdagsman i Borgå 
1809, t f 1817. 

Mag. Johan Blomberg, f. 1748. Stud. 1766. Österb. 
Mag. 1772. Collega inferior i Uleåborgs trivialskola 1779. 
Rector psedagogiae här 1781, f 1783. 

Mag. Simon Appelgren, f. i| 1755. Stud. 1772. 
Österb. Mag. 1778. Logices & metaphysices docens i Åbo 
1781. Rector pœdagogiae här 1783. Conrector i Uleå- 
borg V 1793. Rector derstädes 1801. Prestv. 1804. 
Kkh i Nedertorneå 1816. Theol. doktor 1817, f \ 1828. 

Mag. Fredrik Juvelius, i. 1769. Stud. 1786. Österb. 
Mag. (Ultimus) 1792. Prestv. 1794. Rector paedagogiae 
här V 1794. Kapellan i Gamla Karleby if 1796, i 
Vasa 1810. Kkh i Kronoby 1820, f ^^ 1826. 

Mag. Matthias Enegren, f. 1768. Stud. 1789. 
Österb. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. collega superior 
i Vasa 1795—1796. Rector pœdagogise här V 1797. Col- 
lega inferior vid Vasa trivialskola ^^ 1798. Collega su- 
perior der 1808. Conrector i Björneborg 1810. Kkh i 
Föglö 1811, t V^ 1823. 

Hans vikarie var: 

Mag. Carl Johan Nordling (se nedanföre). T. f. 
rector här ^^ 1798— vt 1799. 52 G-amla Kaiieby. 

Mag. Hans Petter Winge, f. 1770. Österb. Mag. 
1795. Oeconomise docens vid Âbo akademi ^-^ 1797. 
Rector psedagogise här f 1799. Sekreterare vid finska 
strömrensningsdirektionen U^ ISöO. Blef sedan borg- 
mästare i Gamla Karleby och lagman, f 1836. 

Mag. Carl Johan Nordling, t 1769. Stud. i Upsala 
1787. Österb. T. f. collega superior i Vasa \^ 1791 — 
4 1792. PrestY. 1794. Mag. 1795. T. f. rector pseda- 
gogiEe här frän medlet af maj 1798. Ordinarie dito \% 
1800. Kapellan i Uleâborg fi 1804. Kkh i Gamla Kar- 
leby 1816, tilltr. 1817, y 2_3 i8.37. Sockneadjunkter, 

tillika underlärare fPaedagogi inferiores; 
intill 1805: 

Jacobus Jeremiae Crunovius. Stud. 1652. 
Österb. T. f. collega här 1655. 

Josephus Isaaci Fahlander. 

Erriestus Matthiœ Granäelius 1. Grandell. Stud. 
1681. Ab. Pedagog och sockneadjunkt här 1689. Ka- 
pellan i Gamla Karleby 1691, f 1697. 

Olaus Johannis Wendeliiis (se ofvan bland recto- 
res). Sockneadjunkt och pedagog här 1692. 

Henrki's Engmark. Stud. 1694. Österb. Sockneadjunkt 
här 1699. Tredje kapellan i Gamla Karleby 1708, f 1722. 

Henricus Roering, senior (se ofvan bland rectores). 
Sockneadjunkt och pedagog här 1708. Rector psedagogiœ 
1711. 

Gustavus Momma. Stud. 1705. Satak. Prestv. 

1711. Sockneadjunkt och pedagog här s. å., f 1715. 
Georgius Tengström f. 1688. Stud. i Lund. Prestv. 

1712. Pedagog och .sockneadjunkt här 1722. Socknead- 
junkt i Malaks 1724. Kapellan i Solf 1727, f 1742. Peclagogi. 53 

Johan Forssman, f. \-° 1699- Stud. i Upsala 1717. 
Österb. Sockneadjnnkt och pedagog här 1726. Kapel- 
lan i Kronoby 1735, f 1780. 

Thomas Arenius. Stud. i Upsala 1732, i Åbo 1735. 
Österb. Pedagog här s. å. Sockneadjunkt i Malaks 1736. 
Kapellan i Solf 1744, f 1779. 

Henricus Roering, junior, son till föregående lik- 
nämnde rector. Stud. 1733. Österb. Sockneadjunkt och 
pedagog här 1736, f 1737. 

Mag. Erik Kuhlherg från Sverige. Sockneadjunkt 
och pedagog här 1737. Kapellan i Gamla Karleby 1738, f 
1745. 

Niclas Johannis Snellman,, f. 1716. Stud. i Up- 
sala 1734. Sockneadjunkt och pedagog här 1738. Ka- 
pellan i Gamla Karleby 1752, f 1762. 

Mag. Johan Georgii Tengström, f. 1722 i Tuns 
socken i Vestergötland. Son till ofvannämnde Georgius 
Tengström. Stud. 1743. Österb. Mag. 1751. Prestv. 
1753 till sockneadjunkt och pedagog här, f 1767. Var 
fader till erkebiskop Jakob Tengström. 

Mag. Johan Reinholm 1. Renholm f. 1739. Stud. 
1757. Österb. Mag. 1766. Sockneadjunkt och pedagog 
här 1768. Kapellan i Kuortane 1779. 

Mag. Fredrik Steîihagen (se ofvan bland rectores). 
Sockneadjunkt och pedagog här 1779. Kapellan i Gamla 
Karleby 1781. 

Jakoh Simelius, f. 1755. Stud. 1775. Prestv. 1780. 
Sockneadjunkt och pedagog här 1782, Kapellan i Kaustby 

1783. Kkh i Kalajoki 1798, f 1806. 

Johan Johannis Tengström, f. \^ 1757. Stud. 
1776. Prestv. 1781. Sockneadjunkt och pedagog här \^ 

1784. Kapellan i Vasa 1791. Kkh i Vasa och Musta- 
saari 1810. Theol. doktor 1817, f ^ 1821. 

Nils Johan Albäck, f. 1764. Stud. 1782. Prestv. 
1789. Sockneadjunkt och pedagog här 1792. Endast 
sokneadjunkt 1805. Kapellan i Öfvervetil 1808, f V* 1814. 54 G-aiula Kaiieby. 

Pedagoger, 

utan presterlig tjenstgöring sedan 1805: 

Gabriel Georgii Lagus, t 1766, Stud. 1783. Nyl. 
Prestv. 1791. Pedagog här 1805. Curamgerens i Jo- 
mala 1809. Kapellan i Jomala 1810, f V" 1846. 

Olof y ich s Tengman,f. 1777. Stud. 179 . Prestv. 
1802. Pedagog här 1808. Kapellan i Uleâborg 1817, f 
V 1829. 

Matthias Lauren, f. 1786. Stud. 1806. Österb. 
Prestv. 1811. Pedagog här 1818. Kapellan i Yasa 1822, 
t V 1837. 

Johan Tamlander, f. V 1"&6. Stud. 1818. Xord- 
österb. Prestv. 1820. T. f. pedagog här V° 1822— vt 
1823. Kapellan i Xurmo 1834. i Storkjro 1846, tilltr. 
1848, t ¥ 1865. 

Henrik Wilhelm Wahlstein, f. V 1784. Stud. 
1801. Österb. Prestv. 1809. Pedagog här V* 1823. 
Tjenstledig för det mesta frän 1835. Erhöll afsked med 
pension y 1844, f y 1852. 

Hans substitut var: 

Johan Grönström, f. | 1809. Stud. 1828. Bor. 
Prestv. 1833. T. f. pedagog här 1835. Pedagogssubstitut 
1837. Lärare vid Ahlmanska skolan i Kangasala -^ 
1841, t I 18Ö2. 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1885. 

Med rektor och tvenne lärare till lbG3, derefter med rektor 
och en lärare. 

Rektorer: 

Mag. Henrik Gabriel Piponius, f. \\ 1812. Stud. 
1830. Österb. Mag. 1836. T. f. andre lärare här vt Lägre Elementarskolan. 55 

1842. T. f. rektor här ht 1842. Förste kollega vid 
Uleåborgs högre elem. skola ^-^ 1844. Utn. konrektor i 
Björneborg 1846, f y i847. 

Mag. Karl August Shnelius, f. | 1818. Stud. 1835. 
Sydösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. Rektor här 
s. å., t ff 1862. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Vilhelm Appelgren, f. {\ 1838. Stud. 
1857. T. f. rektor här ht 1860, f såsom kollega i 

Kuopio. 

Mag. Valentin Anders Alexander Boehm, f. 
-I 1834. Stud. 1853. Hist, fllol. mag. 1860. T. f. rek- 
tor här vt 1861. Förste kamrerare vid hypotheksföre- 
ningen. 

Julius Fredrik Reinius (se nedanföre). Förste 
lärare här 1859, handhade rektorsvârden vt 1863. 

Otto Alexander Forsen, f. \^ 1843. Stud. 1861. 
Förordnad y 1863 att handhafva rektors lektioner här, 
t tI 1865. 

Johan Fredrik Thurman, f. V" 1829. Stud. 
1849. Vestf. Folkskollärare i Viborg 1854—1861. Péda- 
gogie kand. 1862. Förordnad '^-^ 1863 att här handhafva 
rektors lektioner. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan 
Åbo f 1863. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem, 
skolan i Åbo 1864 — 1865. T. f. tredje bitr. lärare der 
1865—1866. Ordinarie dito f 1866. Rektor i Nykarleby 
1867, tilltr. 1869, f if 1879. 

Julius Fredrik Reinius^ f. y 1833. Stud. 1855. 
Förste lärare här fi- 1859. Rektor här V 1863—1885. 

Förste Lärare: 

(Tjänsten, inrättad på grund af kejserligt reskript af "/lo 

1843, upphörde 1861.) 

Johan Zachris Cajaner, f. f| 1824. Stud. 1844. 
Österb. T. f. förste lärare här vt 1846. Befullmäktigad 
lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö V 1846—1874. 56 Graiula Karleby. 

Karl Albert Alf.sfröm, f. V 1S24. Stud. l^li. Xyl. 
T. f. lärare i ryska språket vid Björneborgs högre elem. 
skola vt 1S45— vt 1S4:6. Förste lärare här V' 1^4,6, j 
V 1859. 

Hans vikarie var: 

Fredrik Vilhelm Appelgren. (se ofvan bland 
rektorer j. T. f. lärare här \^ 1858. 

Konstantin Er va s t, f. I 1834. Stud. 1854. 
Hist, filol. kand. 1859. T. f. förste lärare här y 1859. 
Kollega i latin vid högre elem. skolan i G-amla Karleby 
i 1862, t IT 1S75. 

Julius Fredrik Reinius (se ofvan bland rektorerj. 
Förste lärare här -f^ 1859. Tilltr. fi'ân vt:s början 1860. 
Rektor här V 1863. 

Andre Lärare: 

Mag. Henrik Gabriel Piponius (se ofvan bland 
rektorerj. T. f. andre lärare här vt 1842. T. f. rektor 
här frän ht:s början 1842. 

Lars Vilhelm Schalin, t ^ 1820. Stud. 1840. 
Sydösterb. T. f. andre lärare här ht 1842— ht 1844. 
Ordinarie dito ^^2 1844. Prestv. 1847. Pä begäran er- 
hållit afsked frän skoltjensten 1848. Predikant i Kaskö 
1852. Kapellan i Larsmo 1860. Kyrkoherde derstädes 
1867, tilltr. 1S7U. f V 1882. 

Hans vikarie var: 

Kils Gustaf Stolpe, f. \^ 1824. Stud. 1846. 
T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan här vt 1847, ht 
1848 samt ht 1849— ht 1850. T. f. tredje kollega vid högre 
elem. skolan i TJleåborg vt 1848. T. f. andre lärare vid 
lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Befullmäkti- 
gad lärare i Kristinestad f 1850, tilltr. \ 1852, hvarför- 
innan bestridt tjensten såsom vikarie från vt:s början 1851. 
Kollega i Vasa -^ 1858. Länsman i Lillkyro 1863. 

Fredrik Viktor Berg, i. M 1821. Stud. 1838. 
Sydösterb. T. t lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa Lägre Elementarskola. 57 

V^ 1844. Befordrad -^^ 1845 till andre lärare vid lägre 
elem. skolan i Tammerfors och åter f 1846 transporterad 
till ordinarie lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa samt 
-^2- s. å. ånyo till andre lärare vid lägre elem. skolan i 
Tammerfors, i livilken egenskap han tjänstgjort vt 1847 — 
ht 1848. Andre lärare här ii 1848. Bekom i april 1850 
tjänstledighet på 2 år, räknadt från början af följ. läseår, 
i afseende å idkande af språkstudier i B,yssland. Erhöll 
på begäran afsked \^ 1850. 

Hans vikarie var: 

Nils Gustaf Stolpe (se ofvan). T. f. andre lärare 
här ht 1849— ht 1850. 

Frans Anton Appelberg, f. | 1826. Stud. 1848. 
Österb. T, f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 
\ 1849 — I 1850. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 
fr I till vt:s slut 1850. T. f. andre lärare vid lägre elem. 
skolan här vt 1851. Ordinarie lärare vid lägre elem. 
skolan i Vasa \ 1851 — 1861. Afvek från sistnämnde 
ort 1861. 

Johan Fredrik Isidor Lundenius^ f. if 1815. Stud. 
1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845 — 1846. 
T. f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 
1846. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1849— 

1851. Befullmäktigad andre lärare här y^ 1851. T. f. 
förste lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 1851 — 

1852. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo från bör-' 
jan af ht 1852. Ordinarie dito ^-^ s. å., f ^^ 1859. 

Hans vikarie var: 

Mag. Karl Edvard Lindeqvist, f. y\ 1830. 
Stud. 1847. Vestf. Mag. 1850. T. f. andre lärare här 
ht 1851. T. f. andre kollega i Björneborg vt o. ht 1852. 
Ordinarie dito -{-^ 1852. Erhöll på begäran afsked 4-| 
1856. Dispaschör 1875. 

Karl Adolf Cronström f. V 1825. Stud. 1848. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö ht 1850. 
Dito i Baumo ht 1851. T. f. andre lärare här vt 1853. 58 Gamla Karleby. 

Karl Mauritz Corell, f. V 1824. Stud. 1847. 
Österb. T. f. lärare vid lägre elera. skolan i Jakobstad 
vt 1853. Befullmäktigad andre lärare här y 1853. Lärare 
vid lägre elem. skolan i Kristinestad ^-^ 1858. T. f. rek- 
tor der vt 1866- vt 1870, f V 1891. 

Julius Fredrik Reinius (se ofvan bland rektorer). 
T. f. andre lärare här ht 1859. 

Fredrik Engelbrekt Cliydenius, f. ^^ 1827. Stud. 
1850. Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 
ht 1855. Prestv. 1856. Lärare i Nykarleby \\ 1858. 
Andre lärare här \\ 1859, tilltr. 1860. T. f. kapellan i 
Gamla Karleby 1885—1886, f | 1893. 

Sånglärare: 

Karl Rudolf Sjögren, f. ^ 1835. T. f. sånglärare 
här 1862—1864. Ordinarie dito 1864—1884, f f» i89]. 

Högre Elementarskola. 

1861—1874. 

(Med finskt och svenskt undervisningsspråk på de två 
lägsta klasserna). 

Rektor: 

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt, f. f 
1833. Stud. 1853. Österb. Hist, filol. mag. (Ultimus) 
1860. T. f. gymnasii adjunkt i Vasa 1860—1861. T. f. 
rektor här 1861—1864. Lektor i latin i Uleâborg -^ 
1863, tilltr. -I- 1864. Filos, doktor 1869. Docent i finska 
och ungerska språken s. â., f ^-^ 1871. 

Konrektor: 

Mag. Anders Forsnäs, f. ff 1833. Stud, 1855. 
Österb. T. f. firansk språklärare vid Vasa gymnasium vt 
1859. Hist, filol. mag. 1860. T. f. konrektor här 1861— Högre Elementarskola. 59 

1864. T. f. biträdande lärare vid fruntimmersskolan i 
Vasa 1864—1867. Kollega i Kuopio 1869. Lektor i la- 
tin i Uleåborg 1870—1887. Erhöll på begäran afsked 
med full pension f| 1887. 

Kolleger 

I Latin: 

Mag. Valentin Anders Alexander Boehm, f. 
I 1834. Stud. 1853. Hist, filol. mag. 1860. T. f. kol- 
lega i latin här 1861—1862. Förste kamrerare i Finlands 
hypotheksförening. 

Kotistanti?i Ervast, f. | 1834. Stud. 1854. Österb. 
Hist, filol. kand. 1859. T. f. förste lärare vid lägre elem. 
skolan i Gamla Karleby ht 1859. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Nykarleby vt 1860. Pédagogie kand. 1861. 
T. f. duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ^-^ 1862. Kol- 
lega i latin här | 1862, f yV 1875. 

I Historia och Geografi: 

Mag. Frans August Canth, t | 1833. Stud. 1852. 
Hist, filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. T. f. lä- 
rareduplikant vid lägre elem. skolan i Jakobstad y 1860. 
Hist, filol. mag. 1860. Lärareduplikant vid lägre elem. 
skolan i Åbo 1860—1861. Kollega i historia och geografi 
här \o 1861—1874. Skolans rektor sedan 1864. Kollega 
vid lyceura 1874 och från 1884 vid fyrklassiga elementar- 
skolan i Gamla Karleby. Kektor vid lyceum 1874—1883. 
Erhöll afsked med pension y 1888. 

I Mathematik och Naturalhistoria: 

Mag. Jakob Leonard Boehm, t V 1838. Stud. 
1857. T. f. kollega här 1861 — 1862. Fysisk-mathem. 
kand. 1864. Filos. mag. s. å. Biträdande lärare i mathe- 
matik och naturvetenskaper vid Åbo gymnasium 1866 — 60 Gramla Karleby. 

1870. Befordrad till biträdande lärare i arithmetik ocli 
naturalhistoria vid fruntimmersskolau i Helsingfors y\ 1869 — 
vt 1878. Kollega i Joensim | 1880. 

Otto Alfred Alcenius, f. \* 1838. Stud. 1856. Bi- 
trädande kollega i mathematik och naturalhistoria vid 
högre elem. skolan i Åbo 1859. Kollega här \" 1862, Dito 
i Vasa '^^ 1864. Pä begäran erhållit afsked frän tjensten 
med pension y 1875. Elementarlärare vid Korsholms 
jordbruksskola 1865—1879. 

Robert Vilhelm Alcenius, f. ff 1836. Stud. 
1859. T. f. kollega här vt 1864. Hofrättsauskultant i 
Vasa 1866. Kanslist i hofrätten 1869, registrator 1871, no- 
tarie 1873, advokatfiskal 1880, assessor 1882. 

Mag. Niklas Hedvall, f. V 1835. Stud. 1854. 
Hist, fllol. mag. 1860. Pédagogie kand. s. å, T. f. lärare 
i ryska vid Vasa skola vt 1861. Rysk språklärare här 
y 1861 — 1867. Derjämte t. f. kollega i mathematik och 
naturalhistoria här 1864 — 1867. Translator vid guvernörs- 
embetet i Vasa 1867. T. f. kollega i Vasa 1867—1868. 
T. f. lärare i ryska vid Vasa gymnasium, elementarläro- 
verk och lyceum 1870 — 1874. Ordinarie kollega i ryska 
vid Vasa lyceum 1874. Kollegii assessor 1880. 

Mag. Axel Hugo Setterberg, f. i Gefle -f-f 1843. 
Stud. 1862. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria 
vid högre elem. skolan i Vasa frän ^l i864 till \% 1865. Filos, 
kand. 1867. T. f. kollega i mathem. o. naturalhist. här 
1867—1868. Mag. 1869. Adjunkt vid högre latinläro- 
verket å Norrmalm i Stockholm 1877, f | 1892. 

Kristian Oskar Forssell, f. yV 1^45. Stud. 
1864. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria 
här 1868— ht 1869. Filos. kand. 1871. T. f. andre 
bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 1871 samt 
läseåren 1872—1874. Handhaft rektors lektioner vid Vasa 
högre elem. skola vt 1872. Kollega i historia, geografi 
och naturalhistoria vid S:t Michels lyceum y 1874, f ^^ 
1884. Högre Elementarskola. 61 

Mag. Gustaf Vilhelm Cannelin, f. V ^847. 
Stud. 1863. Mag. 1869. T. f. kollega i matliematik hal- 
vt 1870. T. f. kollega vid realskolan i Åbo 1873—1874, 
i Eaurao 1874—1875. Ordinarie kollega i Raumo \^ 1875. 

Karl AnshelmEhelingJ. V 1840. Stud. 1860. Péda- 
gogie kandidat. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. 
skolan i Vasa ht 1863— ht 1864 o. ht 1868. Kollega 
här y*v 1869, tilltr. 1870. Dito vid lyceum i Gamla Karleby 
I 1874. Läroverkets rektor sedan 1883. 

I Finska: 

Mag. Johan Adrian HaUnsson, f. f 1834. Stud. 
1852. Vestf. Hist, filol. kand. 1858. Pédagogie kandidat 
1860. Mag. s. å. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre 
elem. skola 1860—1861. Konstituerad förste läraredupli- 
kant dersammastädes \^ 1861 — 1864. Kollega i finska 
här 1864—1871. Kollega i finska i Tavastehus 2_2 i868, 
tilltr. ht 1871. Uppförd pä indragningsstat f| 1878. 

I Religion: 

Mag. /Cm-/ Ermst, f. \\ 1839. Stud. 1857. Hist, 
filol. kand. 1861. Pédagogie kand. s. å. T. f. gymnasii 
adjunkt i Vasa vt 1862 — 1864 och derjämte t. f. lektor i 
historia dersammastädes 1862—1863. Mag, 1864. Kol- 
lega i religion här V 1864 — 1869. T. f. lektor i latin 
vid Vasa gymnasium 1868 — 1869. Erhöll på begäran af- 
sked frän kollegatjensten i religion här \^ 1869. Tim- 
lärare vid normally ceum i Helsingfors 1869 — 1870. Lek- 
tor i theologi vid elementarläroverket i Uleåborg \ 1870, 
tilltr. \ s. â. Öfverlärare i religion vid finska normal- 
ly ceum V' 1875. 

Hans vikarier voro: 

Karl Fredrik Finelius, f. V 1844, Stud. 1863. 
T. f. kollega i religion här 1865-1866 och ht 1868. Fi- 
los, kand. 1882. Bitr. kollega vid Åbo lyceum V i883. 62 Gramla Karleby. 

Viktor Rönnblom, f. if 1845. Stud. 1867. T. f. 
kollega i religion här vt 1869. 

August Vilhelm Bergman, f. f 1835. Stud. 
1856. Prestv. 1857. T. f. kollega i religion här ht 1869. 

T. f. sockneadjunkt i Lestijärvi. Kapellan i Uleâ lands- 
församling 1875, t V 1880. 

Mag. Axel Voldemar Stenberg, f. | 1845. Stud. 

1865. Mag. 1869. T. f. kollega i religion här vt 1870. 

Lärare 
I Ryska: 

Mag. Niklas Hedvall (se ofvan). Rysk språklärare 
här 1861—1867. 

Hans vikarier voro: 

Johan August Bäckman, f. V 1833. Stud. 1854. 
T. f. rysk språklärare här vt och under början af ht 1862. 

Emil M elärt, f. 1826. Kapten. T. f. rysk språk- 
lärare här från V ^862 till ht:s slut och vt 1863 samt från 
V^ 1864 till vt:s slut s. å. 

I Sång: 

Karl Rudolf Sjöcjrerbj, f. f] 1835. T. f. sånglärare 
här 1861 — 1863. Ordinarie dito V 1863—1874. Derefter 
vid lyceum, f ff 1891. 

I Gymnastik: 

Jakob Leonard Boehm (se ofvan bland kolleger 
i mathematik). T. f. gymnastiklärare här 1861 — 1862. 

Johan Anders We der horn. Löjtnant. T. f. gym- 
nastiklärare här 1862—1863. 

Karl Rudolf Sjögren. Sånglärare (se ofvan). 
Tillika t. f. gymnastiklärare vt 1864—1874. Derefter vid 
lyceum. Jakobstad. 
Pedagogi. 

1654— ht 1841. 

Pedagoger, 

tillika sockneadjunkter i Pedersöre, 
intill dess sockneadjunkturen år 1760 bestämdes att indrag-as: 

Jacobus Junnelms. Uhloënsis. Pedagog här 1654. 

Carolus Scholberg. (Jfr Lagus, Åbo akademis stu- 
dentmatrikel, sid. 313). 

Jonas LittoreniuSj hitkommen frän Brahestad efter 
1677, t 1690. 

Samuel Zachariœ Julenius. Son till kapellanen i 
Kauhava Zacharias Jacobi Julenius. Stud. 1679. Osterb. 
Sockneadjunkt och pedagog här 1690 — 1691. Kyrkoherde 
i Kuusamo 1691. • Hospitalspredikant i Kronoby 1699. 
Kkh i Karlö 1708, f 1717. 

Matthias Joha.nnis Meylund. Stud. 1683. Österb. 
Pedagog här 1691-1698. Kapellan i Teerijärvi 1698, 
t 1702. 

Benedictus Svenonis Cederherg, i. i Örslösa i Veste r- 
götland 1651. Stud. 1687. Vestg. Sockneadjunkt och 
pedagog här 1698—1713, då han flyktade till Sverige, der 
han 1715 blef kyrkoherde i Tun (Skara stift) i Vester- 
götland. Tilltr. 1716. Blef efter några års förlopp blind. 
Återkommen 1723 till Pedersöre, lefde han der tjenstledig 
på sitt hemman i kyrkbyn och dog 1729. 

Matthias Helenius. Stud. 1704. Österb. Konsti- 
tuerad pedagog här 1713, h varpå han s. å. flyktade 64 Jakobstad. 

till Sverige, der han i 4 àr betjenarle finnarne i Term- 
land. Kkli i Lainela f 1722. 7 ^f 17.32. 

Laurentius GaUenius, senior. Stud. i Abo f^ 1712. i 
Cpsala^l715. Österb. Prestv. i StockholDi 1721. Sockne- 
adjunkt och pedagog här 1722 — 1725. Kapellan i Peder.?- 
ore 172.5. 7 1737. 

Johannes Benedicti Cederber(j, i. 1696. Stud. i Up- 
sala y-y 1719. Prestv. i Vasa 1725 till sockneadjunkt och 
pedagog här. 7 1735. 

Anders Ändrece Bange Stud. M 1729. Bor. Sockne- 
adjunkt i Malaks 1734. Sockneadjunkt och pedagog här 
1736 — 1756. Kapellan i Pedersüre 1756. 7 1765. 

Johan Stubb, f. 1722. Stud. 1744. Österb. Vika- 
rierande pedagog i Brahestad 1748. Dito härstädes 1756. 
Prestv. 1761. Kapellan i Kuhmoniemi 1762. 7 1765. Pedagoger. 

som icke mera varit sockneadjunkter: 

Lars GalleniuSjiwmoT. i. 11-2^5. Stud. 1746. Österb. 
Prestv. 1753. Pedagog här 1759. Förvaltade äfven seder- 
mera den 1760 utdömda sockneadjunktstjensten. hvaraf han 
jämväl uppbar lön. f vadligen genom en hästs ost^-righet -^ 
1794. — Xyttjade vid pedagogin mestendels substituter. 
Såsom sadane omnämnas: 

Alexander Achtman, f. 1756. Stud. i Abo 1776. 
Österb., i Upsala 1778. T. f. pedagog här 1779 o. 17S0. 
Prestv. 1781. Kapellan i ^Maksmo 1786, 7 V ^817. 

Carl Fredrik Stenbäck, f. y^y 1760. Stud. 1779. 
Österb. T. f. pedagog här 1781 — 1783. Prestv. 17S4. 
Kapellan i Alahärmä 1790. Kkh i Kuortane 1807. i Vürä 
1823, t V" 1838. 

Carl Fredrik Thelin. T. f. pedagog här âtra. 
1786—1789. 

Michael Ahlbäck, f. Stud. T. f. peda- 

gog under tjenste- och nadåret frän \^ 1795. Pedagogî. 6 5 

Gabriel Alheck, f. 1772. Stud. 1796. Österb. T. f. 
pedagog här 1796 och 1797. Ordinarie dito 1797. Prestv. 
1801. Pedagog i Nykarleby 1815. Kapellan i Pedersöre 
1817, t I 1836. 

Hans vikarie var: 

Carl Petter Thodén, f. y 1782. Stud. 1800. 
Österb. T. f. pedagog här vt 1801. Prestv. 1807. Peda- 
gog i Nykarleby 1810, tilltr. 1811. Kapellan i Larsmo 
1815, i Malaks och Solf 1833, f %^ 1847. 

Erik Johan Chydeniits, f. ^ 1782. Stud. 1802. 
Österb. Prestv. 1807. T. f^ pedagog i Nykarleby 1815. 
T. f. pedagog här V" 1816. Ordinarie dito i 1816. Peda- 
gog i Nykarleby { 1818. Kapellan i Pedersöre och Ja- 
koHstad 1831, f -^^ 1850. 

Carl Henrik Eislachi, f. ^ 1793. Stud. 1812. 
Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog här V 1818. Nådars- 
predikant i Nedervetil \^ 1819. Apologist i Björneborg 
1821. Kapellan i Yöra 1827, tilltr. 1828. Kkh i Sot- 
kamo 1836, f V 1841. 

Johan Fredrik Gottlehen, f. 1791. Stud. 1810. 
Prestv. 1814. Pedagog här 1818, f ^^ 1821. 

Leonard Pehr Häggström, f. -^f 1802. Stud. 
1821. Österb. T. f, pedagog här | 1822— i 1823, Prestv. 
1824. Predikant i Petalaks 1835. Kapellan i Maksmo 
1846, tilltr. 1848, i Nykarleby 1850, tilltr. 1853, f V 
1866. 

Nils Petter Cajaner, t f 1789. Stud. 1810. Österb. 
Prestv. 1812. Pedagog här 1822, tilltr. 1823. Sockne- 
adjunkt i Kalajoki (Reisjärvi) 1824, f \{ 1841. 

Nils Henrik Chydenius, t ^^ 1790. Stud. 1809. 
Österb. Prestv. 1812. Pedagog här 1824, tilltr. { 1825. 
Ouramgerens i Nerpes 1830—1835. Kapellan i Kauha- 
joki 1836, i Lillkyro 1838, f V I860. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Östring, f. V 1810. Stud. 1828. Österb. 
T. f. pedagog här 1830—1831. Prestv. 1832. Yikarie- 

5 66 Jakobstad. 

rande pedagog här 1832—1835. Pastorsadjunkt i Kronoby 
1835. Interimssockneadjunkt i Nykarleby 1840. Sockne- 
adjunkt i Malaks 1845, f 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. V 1806. Stud. 
1826. Bor. Filos. kand. 1831. T. f. vicepedagog här 
1831—1832. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 

1835. Collega infimus i Åbo 1837. Prestv. 1838. Eector i 
Uleåborg 1839. Kkh i Uleåborg 1855, f V^ 1873. 

Johan Jakoh Richtman, i. \\ 1787. Stud. 1810. 
Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog här ht 1835 o. ht 

1836. Ordinarie dito \\ 1836. Lärare vid lägre elem. skolan 
här från \ 1842. Kapellan i Laihela 1852, tilltr. 1854, 
t f 1857. 

Rectores Paedagogiae, 

tillkomna 1820, i fdljd af kommerserådet Adolf Lindskogs 
donation till inrättande härstädes af en ny högre klass, hvars lä- 
rare skulle benämnas „Eector." (Se Åbo domkapitels circulär- 
bref n:o 194.) 

Mag. Johan Carl Eheling, f. |- 1796. Stud. 1813. 
Österb. Mag. 1819. Rector psedagogise här 1820. Collega 
superior i Vasa 1825. Prestv. 1829. Conrector i Vasa s. å. 
T. f. rector der 1830. Ordinarie dito 1836. Kkh i Sund 
1846, t fl 1847. 

Mag. Gahriel Wallenius, f. V* 1794. Stud. 1814. 
Österb. Mag. 1819. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i 
Åbo från ^/ 1820 till årets slut. Rector paedagogise här 
1826. Prestv. 1837. Kyrkoherde i Birkala 1839, tilltr. 
1840, t fl 1862. 

Hans vikarie var: 

Mag. Edvard Sevon, f. ^^ 1811. Stud. 1829. Ab. 
Mag. 1836. T. f. rector här vt 1837. T. f. lärare vid 
Åbo trivialskola ht 1837— ht 1840. Apologist der \{ 
1840. Tredje kollega i Åbo '^-f 1842. Rektor i Ekenäs 
-^ 1844, tilltr. 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 
1855, tilltr. 1856, f V 1868. Pedag'ogi. 67 

Mag. Albert Heikel, f. ff 1812. Stud. 1830. 
Nordösterb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. pedagog i 
Nådendal if 1838. T. f. collega inferior i Åbo V* 1839. 
T. f. rector här | 1840. Dito vid lägre elem. skolan här 
vt o. ht 1842. Ordinarie dito f-| 1842. Konrektor i Uleå- 
borg 1845. Kkh i Öfvertorneå 1849, tilltr. 1850, f ^ 
1880. Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1885. 
Med rektor och en lärare. 

Rektorer: 

Mag. Albert Heikel, f. ff 1812. Stud. 1830. Nord- 
österb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. pedagog i Nå- 
dendal i-f 1838. T. f. collega inferior vid Åbo trivial- 
skola \° 1839. T. f. rector paedagogiae i Jakobstad f 
1840. T. f. rektor vid Jakobstads lägre elem. skola vt 
och ht 1842. Ordinarie dito \\ 1842. Konrektor i Uleå- 
borgs högre elem. skola y 1845. Kkh i Öfvertorneå 
1849, tilltr. 1850, f ^ 1880. 

Mag. August Benjamin Höckert, f. ^„i 1814. 
Stud. 1830. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. förste kollega 
vid Åbo högre elem. skola vt 1844— vt 1845. T. f. rek- 
tor här ht 1845- ht 1847. Ordinarie dito y\ 1848, tilltr. 
f 1849. Drunknade vid ångbåten Österbottens brand \° 
1874. 

Mag. Berndt Adolf Reinholm, f ^^ 1821. Stud. 
1840. Bor. Mag. 1847. T. f. rektor här vt och ht 1848. 
Dito vid Tammerfors lägre elem. skola vt 1849 — vt 1853. 
Ordinarie rektor i Tammerfors y 1853. Prestv. 1860. 
T. f. konrektor och senare kollega vid högre elem. skolan 
i Tammerfors 1860 — 1864. Pastor vid finska kadetkorpsen 
y 1867, från hvilkeu befattning afgick y\ 1876. T. f. 68 Jakobstad. 

kapellan i Piisula 1880. Pressombudsman i Borgå ^r 
1892. 

Mag. August Benjamin Höckert (se ofvan). Ordi- 
narie rektor här -^ 1848, tilltr. \ 1849, f ^ 1874. 

Lärare: 

Johan Jakob Richtman^, t f| 1787. Stud. 1810. 
Österb. Prestv. 1815. T. f. pedagog i Jakobstad ht 1835 
och ht 1836. Ordinarie dito 1836. Utn. lärare vid lägre 
elementarskolan härstädes ^ 1841, befullm. ^J 1842. Ka- 
pellan i Laihela 1852, tilltr. 1854, f | 1857. 

KarlMauritzCorell,f.Vl824. Stud. 1847. Österb. 
T. f. lärare här vt 1853. Befullmäktigad lärare vid lägre 
elem. skolan i Gamla Karleby y 1853. Dito i Kristine- 
stad V 1858. T. f. rektor der vt 1866— vt 1870, f 
V 1891. 

Anton Vilhelm Lindgren, f. V 1831. Stud. 1850. 
Vestf. T. f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. 
skola vt 1853. Ordinarie lärare här y 1853, tilltr. från 
ht:s början s. å. Kollega vid Björneborgs högre elem. 
skola i\ 1857. Dito i Tavastehus y 1862. Biträdande 
Senatstranslator 1881 — 1892. 

Gustaf AdolfBäckmaD,f. V 1836. Stud. 1857. T.' 
f. lärare här vt 1858. T. f. bitr. lärare vid Vasa lägre 
elem. skola ht 1858. T. f. lärare der y 1861. Ordinarie 
dito fl 1864-1876. 

Jakob Adrian Hallberg, f. | 1830. Stud. 1852. 
Österb. Biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 
y 1855. Lärare här |- 1858. Lärare vid lägre elem. 
skolan i Uleåborg V igei. Rektor der y 1865—1875. 
Vågmästare och tolagsbokhållare i Uleåborg 1876 — 1878. 

Erik Johan Gestrin, f. ^'^ 1806. Stud. 1826. Tav. 
T. f. musiklärare vid universitetet 1833—1834. T. f. sång- 
och gymnastiklärare vid Vasa trivial- och högre elem. 
skola vt 1840 — vt 1852. Sånglärare vid Vasa gymna- Lägre Elementarskola. 69 

siiim V 1844. Tillika t. f. lärare här 1861 — 1863. Er- 
höll på begäran afsked med pension || 1865, f y 1875. 
Julius Fredrik Appelqvist, f. y 1836. Stud. 

1859 T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 
från -^\ till ht:s slut 1862. T. f. lärare här 1863—1864. T. 
f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 1864 — 

1865. T. f; lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö vt 
1866— ht 1869. Lärare vid lägre elem. skolan i Fredriks- 
hamn fj 1869-1884, t 1890. 

Johan Kaldén, f. ^f 1827. Stud. 1848. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. 
lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860 — ht 
1862. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg 
vt och ht 1863. Lärare här i| 1863, tilltr. från ht:s början 
1864. Lärare i Nykarleby | 1867—1884. T. f. rektor 
der vt 1869. 

Karl Gideon Wadén, f. V i848. Stud. 1867. 
T. f. lärare här 1867—1868. 

Otto Immanuel Appelberg, f. 2_2 i848. Stud. 

1866. T. f. lärare här ht 1868. Filos. kand. 1871. Me- 
dicine kandidat 1873, licentiat 1878. Stadsläkare i Kotka 
1881. 

Fredrik Emil Fontell, f. V^ 1841. Stud. 1864. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby vt 1865 — 
vt 1867. T. f. lärare här vt 1869. Folkskollärare i Hel- 
singfors, t I 1880. 

Sven Petter Dahlbeck, f. ^V i822. Stud. 1841. 
Österb. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tek- 
niska realskolan i Åbo vt 1850 — ht 1854. T. f. kollega 
i Björneborg vt 1868. T. f. kollega i Vasa ht 1868. T. f. 
förste bitr. lärare vid Vasa lägre elem. skola vt 1869. 
T. f. lärare här ht 1869. E. o. lektor i handelsveten- 
skaperna vid universitetet 1871, f f 1890. 

Peder August Granberg, f. | 1833. Stud. 1855. 
T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa ht 

1860 - ht 1862. T. f. förste bitr. lärare der 1865— ht 1866. 70 Jakobstad. 

T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa vt 1864 — vt 
1865 och ht 1867— ht 1869. Ordinarie lärare här V 

1870—1884. 

Lärareduplikanter 
eller Biträdande Lärare: 

Mag. Frans August Canth, f. | 1833. Stud. 
1852. Hist, fllol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. T. f. 
lärareduplikant här ^-^ 1860. Hist.fllol. mag. 1860. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo 1860 — 1861. Kol- 
lega i historia och geografi vid högre elem. skolan i Gamla 
Karleby 1861—1874. Skolans rektor sedan 1864. Kol- 
lega vid lyceura 1874 och från 1884 vid fyrklassiga elemen- 
tarskolan i Gamla Karleby. Rektor vid lyceum 1874 — 1883. 
Erhöll på begäran afsked med pension y 1888. 

Karl Gustaf Wörsten, f. . Kofferdikapten. 

T. f. lärareduplikant här från ^ 1861 till vt:s slut 1862 
och vt 1863. T. f. biträdande lärare vid lägre elem. skolan i 
Nykarleby 1863—1864. 

Karl Odert Bergman, f. f 1844. Stud. 1862. 
T. f. bitr. lärare här 1863—1864. 

Rosina Höckert, f. ^g^ 1831. T. f. bitr. lärare här 
1864—1875. Ordinarie lärareduplikant 1875—1884. 

Sånglärare: 

Erik Johan Gestrin (se ofvan bland lärare). T. 
f. sånglärare här 1862—1863. 

Johan Henrik Winstén, orgelnist och handlande. 
T. f. sånglärare här 1863 — 1870. Kaj an a. 

Pedagogi. 

16^8- ht 1811. 

Pedagoger, 

tillika â orten tjenstgörande prästmän, mesten- 
dels pastorer: 

Jacobus Petri TeudschoviuSj Uloënsis. Omn. såsom 
stndent i Abo 1647. Slottspredikant och tillika skol- 
mästare i Kajana 161:8. Kkh i Kajana 1654. 

Thomas Henrici Ulander. Stud. i Upsala, sedan i 
Åbo 1653. Österb. Kapellan och tillika skolmästare här 
1654. Afsatt 1660. Återinsatt i prestembetet 1663. 

Gustavus Andreae Cajanus. Stud. i Upsala 1655, 
i Åbo 1659. Österb. Var efter ülanders afsättning in- 
teriraspedagog här 1660—1661. Kapellan i Lochteå 1669. 
Kkh i Kelviâ 1686, i Lochteå 1687, f 1710. 

Jacobus Petri Teudschovius (se ofvan). Kkh i Ka>- 
jana 1654. Derjämte å nyo skolmästare frän 1662. Så- 
som sådan omn. 1663 o. 1664, f 1679. 

Andreas Samuelis Cajanus. Österb. 

Andreas Johannis Antilius. Son till kapellanen, se- 
dan kkh i Paldamo Johannes Matthiae Antilius. Stud. i 
Upsala 1663. Österb. Kapellan här och tillika omn. så- 
som pedagog 1670 o. 1671. 

Johannes Antilius 1. Arctelius. Kkh här 1680. 
Derjämte skolmästare 1682 — 1695, f 1704. 

Samuel Nicolai Petrelius. Stud. i Åbo och Upsala 
1687. Österb. Ministerii adjunkt och skolmästare här 
1695. Kapellan i Paldamo 1703, f s. å. 72 Kajana. 

Måhända har efter Petrelius varit här anställd: 
Sigfridus Sigfridi Carlinius. Stud. 1688, „pae- 
dagogiis scholse Cajanensis pie obiit" (Lagus, Åbo aka- 
demis studentmatrikel, sid. 234). 

Gabriel Erici Cajanus. Stud. 1695. Österb. Mag. 

1703. Kkh här 1705, f 1713, sårad vid kyrkans brand. 
Mag. Zacharias Forhis^ f. 1690. Stud. i Upsala 

1704, i Åbo 1708. Österb. Mag. 1712. Kkh här 1714, 
i Kuusamo 1719, i Laihela 1733, i Kimito f 1746, f 1747. 

Sigfridus Carlinius. Stud. i Upsala 1692, i Åbo 
1693. Österb. Kapellan och pedagog i Kajana omkr. 
1720 (Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 262). 

Andreas Hilden. Stud. 1695. Österb. Kkh här 
1721. Afsatt för liderlighet från presterabetet 1727. 

Mag. Isak Arvidi Rotliovius, f. 1694. Stud. 1712. 
Satak. Prestv. 1725. Mag. 1726. Kkh och skolmästare 
här 1728. Kkh i Eura 1732, tilltr. 1733, f 1746. 

Lars Henrik Backmanet 1101, Stud. 1724. Österb. 
Prestv. 1726 till nådårspredikant i Kemi. Collega inferior 
i TJleåborg 1727. Kkh här 1732, i Sotkamo 1746, f 1755. 

Mag. Johan Frosterus, f. 1720. Stud. 1736. Österb. 
Mag. 1745. Kyrkoherde-substitut och pedagog här 1746. 
Ordinarie 1751. Kkh i Sotkamo 1763. Theol. doktor 1800, 
f 1809. 

Mag. Olof Westzynthius, t 1726 1. 1727. Stud. 
1744. Österb. Mag. 1754. Collega inferior i Uleåborg 
1758. Kkh här 1764, f 1781. 

Gabriel Matthias Lescelius, f. 1756. Prestv. 1780. 
Kkh i Kajana 1782, och i det dermed förenade Paldamo 
pastorat 1786, f 1803. 

Johan Wichman, f. 1760. Stud. 1780. Österb. 
Prestv. 1785. Curamgerens här 1786. Kapellan här 1787. 
Sockneadjunkt i Limingo och Kembele 1796. Kkh i Muhos 
1814, t V 1819. 

Mag. Simon Johan Castrén, t ^-^ 1765. Stud. 1782. 
Österb. Mag. 1789. Bataljonspredikant vid Kajana bataljon Pedagogi. 73 

1790. Kapellan och pedagog här 1796. Kapellan i Kuhmo- 
niemi 1807. Suspenderad 1811, f 1812. 

Jakob Wichman, i. 1770. Österb. Var i kriget 
1788 — 1790 underofficer och erhöll 1797 fänriks afsked. 
Student 1799. E. o. bataljonspredikant vid sin förre (Ka- 
jana) bataljon 1800. Kapellan och pedagog här 1807. Af- 
satt 1810. 

Johan Reinhold Appelgren, f. y 1781. Stud. 
i Upsala 1799, i Åbo 1803. Österb. Prestv. 1806. T. f. 
pedagog här 1810. Kapellan 1814. Kkh i Sotkamo 1843, 
t I 1847. 

Pedagoger, 

utan prestbefattning: 

Johan Gustaf Costiander, f. 1785 (enl. Geneal. 
Sursill. ^-i 1787). Stud. 1805. Prestv. 1810. Pedagog här 
1813. T. f. apologist i Uleâborg 1816. Ordinarie dito 
1817. Collega inferior der 1819. Dito superior 1823. 
Kkh i Kuusamo 1824, f | 1833. 

Carl Saxa, f. 1796. Stud. 1815. Österb. Peda- 
gog här 1817. Prestv. 1818. Erhöll på begäran afsked 
I 1819. Kapellan i Suomussalmi 1822. Kkh i Hyryn- 
salmi 1847, f | 1849. 

Adolf Forbus, f. V 1795. Stud. 1814. Österb. 
Prestv. 1818. Pedagog här | 1819. Kapellan i Paldarao 
I 1839, t V 1870. 

Anders Eskolin, f. ff 1809. Bondson från Es- 
kola hemman i Tyrvändö. Stud. 1828. Tav. Prestv. 
1832. T. f. pedagog i Nystad y 1838. T. f. pedagog 
här \l 1840. T. f. lärare vid Kajana lägre elem. skola 
från \ 1842, f V 1844. ~i Kajaua, 

Lägre Elementarskola. 

Yt 1S4 2 — 1S7 6. 
Med en lärare till 1S45, derefter med rektor och en lärare. 

Elementarlärare: 

Ander.? Eskolinf. fl 180'.>, Stud. lS2s. Tav. Prestv. 
1832. T. f. pedagog i Nystad V l^^"- T. f. pedagog 
här ^' ISIO. T. f. lärare vid Kajana lägre elera. skola 
|i 1841, t V l^ii- 

Rektorer: 

Befattningen inrättad till toljd af nåd. reskr. af >= o l^iS. 

Viktor Lars Helander, f. V 1^22. Stud. 1-42. 
Nordösterb. Prestv. 1844. Pv.ektor vid lägre elem. sko- 
lan i Kajana f 1815. Konrektor vid hugre elera. skolan 
i L'ieàborg y 1859. Theol. lektor vid UJeåborgs elemen- 
tarläroverk -i 1861, tilltr. |- 1865. Kkh i Pedersöre iBGri. 

Johan Gabriel Stahlberg (se nedanföre bland 
lärare), T. f. rektor här vt och ht 1859. 

Fredrik Wilhelm Calamnius, f. 4 1826. Stud. 1816. 
Österb. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola 
1819 — 1851. T. f. andre kollega der ^-^ 1853. Ordinarie 
dito V 1854. Rektor här f 1859, tilltr. ^ 1860, f V 1&'33. 

Alexander Wacklin, f. V 1838. Stud. 1850. 
T. f. lärare här vt 1863— ht 1863. T. f. rektor här fr. 
L3 till vt:s slut 1863. T. f. andre lärareduplikant vid Uleå- 
borgs lägre elem. skola vt 1861—1866. T. f. läraredupli- 
kant vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1866. T. f. 
lärare i Torneà 1869 — 1870. 

Thor Otto Stenbäck, f. ^-i 1836. Stud. 1855. 
Österb. Pédagogie kand. 1861. Biträdande lärare vid 
Kuopio lägre elem. skola ^ is62— vt 1863. Lärare Lägre Elementarskola. 75 

Lär I 1863 — 1865. T. f. rektor här bt 18G3. Lärare vid 
lägre elem. skolan i Uleåborg y 1865 — 1875. 

Mag. Karl Johan Marelius, f. f| 1830. Stud. 
1848. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega vid Uleâborgs 
högre elem. skola vt 1854. Lärare vid finska afdelningen 
af lägre elem. skolan i Kuopio y 1856. T. f. kollega i 
latin der ht 1B58. Lärare vid svenska afdelningen af samma 
skola V 1859. Rektor här |- 1863. Tilltr. -|- 1864, f 
ff 1866. 

Johan Alarik Backman, f. V 1848. Stud. 1866. 
T. f. rektor här vt 1867— ht 1868. Filos. kand. 1872. 
Medicine kand. 1873, licentiat 1878. 

Henrik Piipponen^ f. 3_o i843. Stud. 1865. T. f. 
lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio vt 1866 — 
vt 1867. Pédagogie kandidat 1868. T. f. kollega i latin 
vid högre elem. skolan i Kuopio ht 1868. Utn. rektor här 
^ 1868. Tillträdde icke. Kollega i Joensuu \^ 1869. 
Kkh i Kontiolaks V 1891» tilltr. 1892. 

Axel Vilhelm In gm an, f. \^ 1847. Stud. 1865. 
T. f. lärare här 1866 - ht 1868 o. vt 1870. T. f. rektor 
här vt o. ht 1869. 

Mag. Emil Frithiof Lackström, f. ^ 1843. Stud. 
1865. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. rektor här 
fl s. â. Befullmäktigad dito f 1870. Kollega vid real- 
skolan i Nyslott 1874, t I 1883. 

Lärare : 

Johan Krank, f. \^ 1818. Stud. 1836. Österb. 
Prestv. 1841. Lärare här i aug. 1844, f V 1858. 

Johan Gabriel Ståhlberg, f. f| 1832. Stud. 1854. 
Prestv. 1856. T. f. lärare här ht 1858. Utn. till ordina- 
rie lärare y 1858, hvarå erhöll fullmakt ^^2 s. å. T. f. rektor 
här vt o. ht 1859. Erhöll pä begäran afsked \» 1862. 
Kapellan i Alavieska 1865, tilltr. 1866, i Haapajärvi 
1869, f f 1873. 76 KajaDa. 

Haus vikarier voro: 

Mag. Petter Edvard Ervast, f. V^ 1841. Stud. 
1858. T. f. lärare här vt o. ht 1859. Mag. 1869. Före- 
ståndare för jernvägstyrelsens statistiska kontor 1872. 

Fredrik Alfred Saxbäck, f. | 1836. Stud. 
1855. T, f. lärare vid lägre elem. skolan i Uleâborg 1860 — 
1861. T. f. lärare här vt 1862, intill april. 

Emil Alfred Löwenmark, f. y 1842. Stud. 
1861. T. f. lärare här under senare delen af vt 1862. 
Filos. kand. 1867. Pédagogie kand. 1868, T. f. kollega 
i latin vid elementarläroverket i Uleåborg 1868 — 1869. 
Ordinarie dito ^^ 1869. Kollega i latin vid Uleàborgs ly- 
ceum 1875. 

Fredrik Vilhelm Calamnius (se ofvan bland 
rektorer). Tillika t. f. lärare här ht 1862. 

Alexander Wacklin (se ofvan bland rektorer). 
T. f. lärare här vt 1863. 

Thor Otto Stenbäck (se ofvan bland rektorer). Lä- 
rare här I 1863—1865. 

Hans vikarier voro: 

Alexander Wacklin (se ofvan). T. f. lärare här 
ht 1863. 

Johan Gustaf Sipilä, (se nedanfore). T. f. 
lärare här vt 1865. 

Axel Vilhelm Ingman (se ofvan bland rektorer). 
T. f. lärare här 1866— ht 1868 och vt 1870. T. f. lä- 
rare i Kaskö I 1871. 

Johan Gideon Caj an, f. if 1846. Stud. 1867. 
T. f. lärare här vt 1869. 

Georg William Åhlén, f. yV 1845. Stud. 1867. 
T. f. lärare här ht 1869. Lärarekandidat 1870. 

Johan Gustaf Sipilä, f. V 1842. Stud. 1864. 
T. f. lärare här vt 1865. Förordnad ^^ 1865 att bestrida 
rektors lektioner vid lägre elem. skolan i Uleâborg. T. f. 
lärare der vt 1866. T. f. tredje lärareduplikant der ht 
1866— ht 1869. Befullraäktigad lärare här y\ 1869. Er- Lägre Elementarskola. 77 

höll pä begäran afsked | 1870. Prestv. 1870. Kkh 
i Kuolajärvi 1875, i Kaavi 1888. 

Hans vikarie var: 

Axel Vilhelm Ingraan (se ofvan bland rektorer). 
T. f. lärare här vt 1870. Lärareduplikant: 

Fredrik Thölberg, f. | 1847. Stud. 1865. Lä- 
rareduplikant här vt 1866. T. f. andre lärareduplikant 
vid lägre elem. skolan i Uleåborg 1869 - 1870. Sånglärare: 

Johan Krank (se ofvan bland lärare). T. f. sång- 
lärare här I 1857—1858. 

Johan Gabriel Stâhlberg (se ofvan bland lärare). 
T. f. sånglärare här 1858-1862. 

Albert Lehrbäck, f. ^f 1823. Klockare i Kajana 
1848. T. f. sånglärare här 1862—1864, 1867—1874. Kaskö. 
Pedagogi. 

1800— ht 1841. 

Siadspredikanter, tillika pedagoger: 

Zacharias Gallenius, f. 1763. Stud. 1784. Österb. 
Prestv. 1788. Predikant och pedagog här 1798. Sockne- 
adjunkt i Malaks 1801. Kapellan i Larsmo 1807, i Ma- 
laks och Solf 1811, f f| 1826. 

Gustaf Erik Gananderj i. 1775. Stud. 1797. 
Österb. Prestv. 1800. Predikant och pedagog här 180.3, 
t 1816. 

Adolf Engelbrekt Herpman, f. 1784. Stud. 1802. 
Prestv. 1810. Predikant och pedagog här 1817, f i sep- 
tember 1821. 

Carl Cronström, f. -|- 1799. Stud. 1820. Ab. 
Prestv. 1821. Yicepedagog här s. å. Ordinarie dito 
1822, tilltr. 1824. Lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö 
från vt:s början 1842. Afsatt frän embetet \ 1846. 

Lägre Elementarskola. 

vt 1842 — 1875. 
Med en lärare. 

Lärare: 

Carl Cronström, t |- 1799. Stud. 1820. Ab. 
Prestv. 1821. Yicepedagog här s. å. Ordinarie dito 
1822, tilltr. 1824. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i 
Kaskö fi 1841. Befullmäktigad dito ^ 10^2. xlfsatt 
från embetet \ 1846. Lägre Elementarskola. 79 

Hans substitut var: 

August Wenman, f. f 1812. Stud. 1830. Österb. 
Prestv. 1835. Predikants- och läraresubstitut |f 1843. 
T. f. stadspredikant och lärare här ^ 1846, f y\ igsi. 

Johan Zachris Cajaner, t |-| 1824. Stud. 1844. 
Österb. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Gamla 
Karleby vt 1846. Lärare här från ht:s början 1846 — 
1874. 

Hans vikarier ha varit: 

Karl Adolf Cronström, f. \^ 1825. Stud. 1848. 
T. f. lärare här ht 1850. Dito i Eaumo ht 1851. Dito 
i Gamla Karleby vt 1853. 

Sigfrid Adolf Heurthénf. V" 1825. Stud. 1849. 
Tav. T. f. lärare här vt 1856. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Raumo vt och ht 1857. Ordinarie dito 
y'2- s. å. Uppförd på indragningsstat 1875, f \\ 1880. 

Lars Vilhelm Schalin, f. -^^ 1820. Stud. 1840. 
Sydösterb. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i 
Gamla Karleby ht 1842— ht 1844. Ordinarie dito ^^ 
1844. Prestv. 1847. Erhållit på begäran af sked från 
denna skoltjenst från vt:s slut 1848. Stadspredikant i 
Kaskö 1852, tilltr. 1853. Derjärate vikarierande lärare 
här — 1861. Kapellan i Larsmo 1860, tilltr. 1861. 
Kkh i Larsmo 1867, tilltr. 1870, f V i882. 

Jakob Henrik Roos, f. 2_6 i8i8. Stud. 1835. 
Sydösterb. Prestv. 1842. Stadspredikant i Kaskö ^-^ 1862. 
Såsom interimspredikant här förordnad ^ 1861 att der- 
jämte tillsvidare förrätta läraretjensten vid lägre elem. 
skolan i Kaskö. Kyrkoherde i Ingo 1867, f ^\ 1885. 

Ernst Vilhelm Fahler, f. y 1839. Stud. 1859. 
T. f. lärare här 1862 — 1863. Assessor i Vasa hofrätt 
1882—1892. 

Mag. Karl Gustaf Svan, f. V 1839. Stud. 1857. 
Hist. ûlol. kand. 1863. T. f. lärare här 1863— ht 1865. 
Mag. 1864. Kollega i Villmanstrand 1886—1892. 80 KaskÖ. 

Julius Fredrik Appelcivist, f, ^f 1836. Stud. 
1859. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 
fråu yV till lit:s slut 1862. T. f. lärare i Jakobstad 1863 — 
1861. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Nykarleby 
1864-1865. T. f. lärare här vt 1866— ht 1869. Lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Fredriksham f^ 1869 — 
1884, t 1890. 

Karl Edvard Frithiof Bergroth, f. V 18^5. 
Stud. 1864. T. f. bitr. klasslärare vid Åbo högre elem. 
skola f 1867— V s. â. Prestv. 1867. Stadspredikant i 
Kaskö V 1868- Tilltr. i 1869. Derjämte t. f. lärare 
här vt 1870. Kapellan i Orihpää s. â. Kkh i Ham- 
marland 2_P 1875, tilltr. 4 1876. Kkh i Elimä 1886, 
tilltr. i 1887. Sånglärare: 

Jakob Henrik Eoos (se of van). T. f. sånglärare 
här 1862—1863. 

Mag. Karl Gustaf Svan (se ofvan). T. f. sång- 
lärare här 1863— ht 1865. 

Hilda Vilhelmina Stendal, f. V 18^2, målare- 
dotter. T. f. sånglärare här vt och ht 1866. Gift 
1866 med postförvaltaren Feodor Alexander Amin off 
och så yttermera t. f. sånglärare här vt 1867 — vt 1869. 
Erhöll på begäran afsked från denna tjenst \^ 1869. 

Karl Johan Luden, f. ff 1842. Klockare och 
orgelnistelev. T. f. sånglärare här 1869—1871. Kimito. 
Pedagogi. 

1649 — -fi 1841. 

Derefter benämnd: Sockneskola. 

Pedagoger, 

hvilka mestendels tillika varit sockne- 
adjunkter: 

Petrus, omn. 1658. 

Gabriel Martini Suidelinus 1. Svedjelinns^ senioi'. 
Stud. 1659. Sockneadjunkt och pedagog här 1668. Ka- 
pellan i Kimito 1683, f 1718. 

Marcus Mar ci Aur elites, Lojoensis. Stud. 1675. 
Pedagog här från 1683. Kapellan i Pargas 1693, f 
1695. 

Mag. Jeremias Josephi Wallenius,f. 1667. Stud. 1685. 
Tav. Prestv. 1690. Sockneadjunkt i Pemar 1692. Kapel- 
lan i Piikkis 1693. Mag. 1694. Sockneadjunkt och 
pedagog här 1694. Kkh i Karislojo 1695, i Vemo 1712, 
t 1735. 

Jacobus Ruth, f. 1669. Stud. 1683. Ab. Klockareprest 
i Kimito 1695. Sockneadjunkt och pedagog här 1696. Kapel- 
lan i Dragsfjärd 1698, f 1729. 

Hans vikarie torde någon tid varit: 

Daniel Lundanus, som blef klockareprest här 
1696, f 1709. 

Olaus Birgeri Näsla. Stud. 1689. Satak. Klockare- 
prest i Kimito 1692, Interimspredikant i Kisko 1695. 
Sockneadjuukt och pedagog här 1698, f 1703. 

6 02 Êimito. 

Gustavus Gergelin. Pedagog här 1698, derjämte 
sockneadjunkt 1717, f 1722. 

Hans vikarie torde någon tid varit: 

Gabriel Grabrielis Svedielinus, junior. Stud. 
1697. Austr. Omn. såsom pedagog här 1702 — 1704. Sockne- 
adj. i Kimito 1704, f sannolikt 1709. 

Nicolmis Weckman, t 1691. Stud. V^ 1712. Satak. 
Sockneadjunkt och pedagog här 1723. Sockneadj. i Ulfsby 
1724. Kapellan i Nådendal 1729. Hospitalspredikant i 
Åbo 1733. Kkh i Lemo 1738, f ^ 1746. 

Elias Johannis Palander. Stud. Y 1723. Satak. 
Sockneadjunkt och pedagog här 1724, f i maj 1731. 

Samuel Ruth, son till förenämnde Jakob Ruth. 
Stud. 1727. Austr. Prestv. 1729. Befullmäktigad sockne- 
adjunkt och pedagog här V 1731. Kapellan här y 
1734, t 1753. 

Petrus Fonselms, f. 1708. Stud. V 1730. Bor. 
Prestv. 1731. Klockareprest här 1733. Sockneadjunkt och 
pedagog här y 1734. Kapellan i Houtskär 1746. Kkh 
i Rimito ^^ 1773, f 1775. 

Ericus Erici Dahl. Stud. 1731. Austr. Prestv. 
till klockareprest här 1734. Sockneadjunkt och pedagog 
här V 1746. Kapellan i Dragsfjärd 1755, f 1779. 

Abraham Palander, t 1722. Stud. 1738. Sockne- 
adjunkt och pedagog här 1755, f 1780. 

Hans vikarie var någon tid: 

Erik Johan Petrenins. Stud. %^ 1768. Austr. 
Prestvigd 1775. Ï. f. sockneadjunkt och pedagog här j^j 
1779. Ordinarie dito 1780, f 1798. Pedagoger, 

som icke mera varit sockneadjunkter: 

Matthias Petrenius, den nästföregåendes son, f.| 1778. 
Student 1794. Söderfinne. Socknepedagog här V 1798. Pedagogi. 83 

Prestv. 1804. Derjämte t. f. kapellan i Vestanfjärd 1811 — 
1812, t fl 1853. 

Hans substituter voro nästföljande fyra lärare: 

Mag. Samuel Fredrik Dahl, f. f 1807. Stud. 
1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut här 1832— 
1834. T. f. coUega i Åbo 1834. E. O. collega derstädes 1836. 
Ordinarie förste kollega der 1843. Förste lärare vid frun- 
timmersskolan i Åbo 1844. Erhöll på begäran afsked 
med pension | 1863. 

Carl Henrik Rautelius, klockare. T. f. peda- 
gog här V 1834— 1845. 

Josef Gröndahl, f. ff 1817. Stud. 1843. Satak. 
Prestv. 1845. Pedagogssubstitut här s. å. Predikant i 
Muurla 1848. 

Johan Eggert Åberg, f. V 1820. Stud. 1840. 
Satak. Prestv. 1843. Kapellanssubstitut i Suomusjärvi 
1845. T. f. kapellan och socknepedagog i Kisko 1845. 
Ordinarie dito 1846. Kapellan i Kimito V 1846. Til- 
lika t. f. socknepedagog liär 1848. Kkh i Lemo 1868, 
i Nakkila 1873, f i| 1885. 

Johan Erik Pettersson, E. O. landskanslist, 
förordnad y\ 1855 till t. f. pedagog och orgelnist här. 

Karl August Damen, f. -^^ 1842. T. f. pedagog 
och orgelnist här 1868. Ordinarie pedagog, orgelnist och 
klockare härstädes V 1870— 1885. Kisko. 
Pedagogi. 

17S2 — 1SÔ9. 

Im-ättail på grand af Kongl. Maj:ts resolution af ^^.s 1782 
på socknemännens öfverenskommelse angående en socknepedagogs 
anställande. 

Socknepedagoger: 

Jonas Pihlstedt. Befallmäktigad pedagog liärf 1783. 

Johan Gustaf Gabrielis Lietzen, i. 1749. Stnd. 
1768. Xyl. Pedagog här y 1784. Prestv. 17 S7, f V 
1827. • 

Under ledigheten 1827 — 1828 sköttes tjensten gemensamt 
af kapellanen vid moderkyrkan och kapellanen i Suomusjärvi. 

Gahrlel Vilhelm LeideniuSj f. -^ l^u3. Stud. 1S23. 
Bor. Prestv. 1827. Pedagog här -^ 1828. Kapellan i 
Suomusjärvi 1834, f 4 1&77. 

Derpa stod tjensten ledig i två år. 

Johan Robert Wialén, f. M 1810. Stud. 1S27. Sa- 
tak. Prestv. 1^34. Pedagog här |4 1^36. Curamgerens i 
Loimijoki |-| 1837. Erhol] pà begäran afsked frän peda- 
gogstjensten V* 1839. Sockneadjunkt i Loimijoki | 1S57. 
Kkh i Xagu 1865. y V 1869. 

Hans vikarier voro nästföjjande tvenne lärare: 

Matthias Hellsten, f. V 1814. Stud. 1834. Sa- 
tak. Prestv. 1S37. T. f. pedagog här f | 1837— V 1838. 
Sockneadjunkt i Kyrkslätt 1838, tilltr. 1S40. Kapellan i 
Pyhäjärvi (Yichtis) 1848, tilltr. 1849. Kkh i Tavastkyro 
1877. 7 1890. 

Gabriel Nestén, f. i| 1810. Stud. 1835. Bor. 
Prestv. 1837. T. f. pedagog häi V 1838. Ordinarie dito Pedagogi. 85 

y 1840. Kapellan i Karjala ^ 1845, i Bjerno 1851, f V 
1854. 

Johan Efjgert Åher(j, i. V 1820. Stud. 1840. Sa- 
tak. Prestv. 1843. Kapellanssubstitut i Suomusjärvi 1845. 
T. f. kapellan och socknepedagog i Kisko \ 1845. Ordi- 
narie pedagog här | 1846. Kapellan i Kimito y 1846. 
Tillika t. f. socknepedagog der 1848. Kkh i Lemo 1868, 
i Nakkila 1873, f if 1885. 

Anders Engman, f. f 1818. Stud. 1840. Bor. Prestv. 
1843. T. f. pedagog här i 1846. Ordinarie dito i| s. â. 
Kapellan i Piikkis 1853, tilltr. 1854, i Eura 1867, i Kisko 
1876, i Vichtis 1879, f V 1881. 

Johan Nils Henriksson, i. f4 1822. Stud. 1848. 
Vestf. Prestv. 1851. Pedagog här 1854. Kapellan i 
Kisko V 1858, f i| 1866. Kristinestad. 
Pedagogi. 

1653— ht 1841. 

Pedagoger eller Skolmästare: 

Laurentius Johannis Virgulander. Smal. Collega 
inferior vid Nykarleby trivialskola 1648. Kort derpå af- 
satt. Derefter såsom pedagog här omn. 1657 o. 1658. 
Sedermera kapellan i Lappfjärd, hvarjämte han, bosatt i 
staden, förestod pedagogin här, f 1695. Blef för hordomsbrott 
tvenne gånger suspenderad, men åter insatt i embetet. 

Isaacus Michaelis Nœsander, från Näsby i Nèrpes. 
Stud. 1658. Österb. Pedagog här | 1661. Omn. ännu 
1690. 

Simon Johannis Carlander. Stud. i Upsala 1685. 
Österb. Först en tid företrädarens substitut, sedan ordi- 
narie pedagog här. Kapellan i Östermark 1694, f 1722. 

Carolus Johannis Hoffrenius 1. Hourenius. Stud. 
1684. Österb. Pedagog här 1694. Sockneadjunkt i Ner- 
pes 1697. Kapellan derstädes 1710, f 1738. 

Matthias Michaelis Nervander. Stud. 1685. Satak. 
Pedagog här omkr. 1698, tillika sockneadjunkt i Lappfjärd. 
Kapellan i Kauhajoki 1701, f 1709. 

Jacobus Jacobi Holmius. Stud. 1685. Österb. Peda- 
gog här 1701. 

Andreas Aspegfen. Stud. 1701. Satak. Pedagog 
här 1722. Tillika stadskapellan 1725. Kapellan i Vasa 
och Mustasaari 1730, f 1752. 

Olof Jonœ Tunœus, f. i Ångermanland 1 708. Stud. 
i Upsala 1728, i Åbo 1730. Ångermanl. Kapellan och 
pedagog här 1730. Kapellan i Vörå 1740, f 1770. Pedagogi. 87 

Carl Aspegren. Stud, i Upsala y 1736, i Abo 1737. 
Österb. Prestv. 1738. Kapellan och pedagog här 1740. 
Tog afsked från skolmästaresysslan 1752, men förblef vid 
kapellanstjensten, f 1766 (? 1760). 

Hans substitut var: 

Matts Kiöping. Stud. 1745. Österb. Prestv. 1748. 
T. f. pedagog här 1748-1752. Predikant i Pörtom 1752. 
Kapellan i Teerijärvi 1781, f 1794. 

Abraham Norman, hemma från Norrnäs i Nerpes. 
Stud. 1739. Österb. Pedagog här 1752, f 1762. 

Anders Asp, t 1724. Stud. 1745. Österb. Prestv. 
1755. Pedagog här 1763. Apologist i Björneborg 1776, 
t ff 1796. 

Henrik Ehrnfors fEhrenforssJ . Stud. 1765. Österb. 
Pedagog här 1776. Yar tidtals suspenderad och blef slut- 
ligen afsatt 1788. 

Hans vikarier voro: 

Sven Abraham Fontell, f. 1756. Stud. 1774. 
Österb. Prestv. 1778. T. f. pedagog här 1781 o. 1782. 
Predikant i Replot 1782. Kapellan i Teerijärvi 1795, 
t 1819. 

Abraham Cajanus, son till kapellanen i Brahe- 
stad och Salo Michael Johannis Gumse. Yicepedagog här 
1782 (?). Apologist vid Uleåborgs trivialskola 1787, f 
1791. 

Jakob Hällfors, i. 1757. Stud. 1774. Satak. Prestv. 
1780. Pedagog här ^ 1788. Kapellan i Siikais 1794. 
Kkh i Ikalis 1811, f V 1820. 

Mag. Matthias Törn udd, f. 1772. Stud. 1794. 
Österb. T. f. pedagog här 1796. Prestv. 1797. Mag. 
1798. Predikant i Merijärvi 1800. Kapellan i Alavieska 
1814, i Temmes 1815, f V 1823. 

Johan Gyllenberg, f. \\ 1768. Stud. 1790. Österb. 
Prestv. 1793. Pedagog här 1796. Kapellan i Salo och 
Brahestad V 1801, i Kalajoki 1819, tilltr. 1820. Kkh i 
Salo och Brahestad 1825, tilltr. 1826, f \2 1343. . 88 Kristinestad. 

Anders Laiberg. Stud. Vicepedagog här 1801 
— 1803. 

Mag. Georg Stolpe, f. i Stockholm V 1775. Stud. 
1794. Österb. Prestv. 1800. Filos. kand. s. å. Mag. 
1802. Utn. pedagog här y 1802 och befullmäktigad V s. å. 
Erhöll på begäran afsked f 1804. Pastorsadjunkt vid 
finska nationalförsamlingen i Stockholm 1807. Vice pastor 
der 1811. Ordinarie dito 1829. Pastor i Nyköpings Östra 
församling 1835, tilltr. 1836, f V 1852. 

Johan Renström, t 1776. Stud. 179 . . Österb. 
Prestv. 1801. Predikant i Kristinestad s. â. Pedagog här 
14 1804. Predikant i Petalaks f 1809. Afsatt ^ 1814, 
t 1822. 

Daniel Hilden, f. 1782. Stud. 1801. Bor. Prestv. 
1807. Pedagog här ^ 1809, f V 1815. 

Carl Gustaf Aulén, f. V 1795. Stud. 1813. Sa- 
tak. T. f. pedagog här 1815 — 1816 och ht 1817. Prestv. 
1817. Kapellan i Tavastehus 1824, f I 1851. 

Josef Utter, t if 1784. Stud. 1805. Österb. Prestv. 
1809. Pedagog här ^ 1815, tilltr. i 1818. Predikant i 
Pörtom 1820, f V I860. 

Carl Johan Achtman, t 1792. Stud. 1810. Österb. 
Prestv. 1813. Pedagog här 1820, f ^ 1834. 

Josef Vilhelm Fontell, f. ^ 1813. Stud. 1830. 
Sydösterb. T. f. pedagog här vt 1834— vt 1837. Prestv. 
1842. Kapellan i Hammarland och Eckerö 1859, i Teeri- 
järvi 1863, i Vöra 1869, tilltr. 1871, f V 1880. 

Carl Erik Bergman, f. V 1805. Stud. 1826. Österb. 
Prestv. 1828. Pedagog här V 1834, tilltr. i 1837. Lärare vid 
lägre elem. skolan här från början af 1842. Kapellan i 
Replot s. å., tilltr. 1843, i Lappfjärd 1854, i Nerpes 1864, 
t T^ 1868. Lägre Elementarskolau, 89 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1874. 
Med rektor och en lärare. 

Rektorer: 

Carl Erik Bergman, f. V 1805. Stud. 1826. 
Österb. Prestv. 1828. Pedagog här 1834, tilltr. 1837. 
Utn. lärare vid lägre elem. skolan här ^ 1841, befullm. 
V 1842. T. f. rektor här ht 1842. Kapellan i Replot 
s. å., tilltr. 1843, i Lappfjärd 1854, i Nerpes 1864, f ^\ 
1868. 

Kristian Smidbäck, f. f 1809. Stud. 1829. Österb. 
Filos. kand. 1838. Rektor här ff 1842. Rektor i Skar- 
pans ^ 1845, t I 1851. 

Hans vikarie var: 

Mag. Anders Törn udd, f. -^ 1813. Stud. 1832. 
Nordösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. peda- 
gog i Nystad 1840—1842. T. f. rektor i Brahestad 1842 
— 1843. Lärare här 1843. T. f. rektor här frän medlet 
af maj till vt:s slut 1844 och från oktober s. å. till medlet af 
april 1845 samt vt 1851— vt 1852. Prestv. 1848. Ka- 
pellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviå 1860, tilltr. 
1861, t V* 1866. 

Mag. Karl Vilhelm Hjelt, t y 1819. Stud. 1838. 
Ab. Mag. 1844. T. f. rektor härf 1845. Ordinarie dito -H- 
s. å. T. f. andre kollega i Åbo y 1850. Förste kollega 
der V 1852. T. f. konrektor i Åbo ^V 1853— vt 1854 
och frän ^ isss. Ordinarie dito ^^ 1859, f V 1876. 

Hans vikarie var: 

Karl Johan Roos, f. ff 1815. Stud. 1833. Österb. 
Prestv. 1838. T. f. rektor här under en del af vt 1850. 
Kapellan i Replot 1855. Kkh i Lappfjärd 1876, f V 
1886. 

Mag. Herman Jtdiiis Withander^ t | 1828. Stud. 
1845. Österb. Mag. 1850. Rektor här ^ 1852. Kol- 90 Kristinestad. 

lega i Yasa ff 1858. Erhöll \^ 1889 afsked med full 
pension från ^ s. â. 

Mag. Michael Ferdinand Aulen, f. V 1830. Stud. 
1852. Hist, fllol. mag. 1857. T. f. förste lärare vid lägre 
elem. skolan i Tammerfors ht 1857. T. f. rektor der vt 
1858. T. f. rektor här vt 1859. Ordinarie dito ^ 1859, 
t V 1870. 

Hans vikarie var: 

Karl Mauritz Corell, f. V i824. Stud. 1847. 
Österb. T. f. lärare i Jakobstad vt 1853. Lärare i Gamla 
Karleby V 1853. Dito i Kristinestad ^^ 1858. T. f. rek- 
tor här från ^^ i864 till vt;s slut s. â. och vt 1866— vt 
1870, t i Vasa V 1891. 

Lärare: 

Carl Erik Bergman (se ofvanföre bland rektorer). 
Lärare har frän \ 1842. Kapellan i ßeplot s. â., tilltr. 
i januari 1843. 

Hans vikarie var: 

Johan Mauritz Sonck, f. ff 1818. Stud. 1841. 
Sydösterb. T. f. lärare här 1842—1843. 

Mag. Anders Törnudd (se ofvan bland rektorer). 
Lärare här V 1843— ht 1850. 

Hans vikarier voro: 

Jakob Henrik Roos, f. V isis. Stud. 1835. 
Sydösterb. Prestv. 1842. T. f. lärare här under några 
veckor 1844. Stadspredikant i Kaskö 1862. Kkh i Ingo 
1867, t if 1885. 

Fredrik Alexander Sterenius, f. ^ 1823. Stud. 
1844. Österb. T. f. tredje kollega vid Yasa högre elem. 
skola från \ till medlet af maj 1845. T. f. lärare vid 
Bell-Lancasterskolan i Yasa från ^ till ht:s slut 1846. 
T. f. lärare här vt 1848. Prestv. 1852, f ^V 1863. 

Nils Gustaf Stolpe, f. V 1824. Stud. 1846. T. f. 
andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt Lägre Eleraeutarskola. 91 

1847, ht 1848, ht 1849— ht 1850. Ï. 1'. tredje kollega 
vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1848. T. f. andre 
lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Be- 
fullmäktigad lärare här f 1850, tilltr. | 1852, hvarför- 
innan bestridt tjensten såsom vikarie från vt:s början 1851. 
Kollega i Vasa /2 1858. Länsman i Lillkyro 1863. 

Karl Mauritz Corell (se ofvan bland rektorer). Lä- 
rare här V 1858. T. f. rektor här vt 1866— vt 1870. 

Hans vikarier voro : 

Karl Vilhelm Appelquist, f. V^ 1834. Stud. 
1856. T. f. lärare här vt 1859. 

Richard Edvard Gabriel Holmberg, f. y 1843. 
Stud. 1862. T. f. lärare här från V 1864 till vt:s slut 
s. å. Filos. kand. 1870. T. f. rektor här 1870—1874. 
T. f. kollega i naturkunnighet och elementär mathematik 
vid realskolan i Kristinestad y 1874. Ordinarie dito ^-^ 

1875. Derjämte rektor för samma skola från ^^ 1876. 
Anton Viktor Appelqvist, f. V 1839. Stud. 

1863. T. f. andre lärare i Ekenäs vt 1864. Pédagogie 
kand. 1865. T. f. lärare här vt 1866. Förste bitr. lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1866 — ht 
1867. Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus 
1867. Prestv. 1876. Kapellan i Tavastehus 1879. 

Mag. Henrik Halonen, f. ^ 1836. Stud. 1859. 
Mag. T. f. lärare här ht 1866. 

Esaias Severin Cronström, f. f 1842. Stud. 
1865. T. f. lärare här {^ 1866— vt 1867. Prestv. 1870. 
Stadspredikant i Kaskö 1871. Kapellan i Petalaks 

1876, tilltr. 1877. Sockneadjunkt i Malaks 1884, tilltr. 
1886. 

Karl Johan Häggström, f. |-| 1842. Stud. 1863. 
T. f. lärare här ht 1867— ht 1868. Resepostexpeditör 
1876. 

Frans Vilhelm Järnström, f. ^..e 1840. Stud. 

1864. T. f. lärare här vt -1869. T. f. andre bitr. lärare 
i Nystad 1869—1870. 92 Kristiuestad. 

Bruno Yillehad Nyström, f. /^ 1850. Stud, 
1868. T. f. lärare här 1869—1870. Filos. kand. 1880. 

Sånglärare: 

Johan Magnus Lundberg, i. -^-^ 1821. T. f. orgel- 
nist och cantor i Kristinestad 1843. Ordinarie dito 1848. 
Sånglärare här 1858 — 1874. Director cantus ff 1869. 
Konstituerad sånglärare vid realskolan i Kristinestad y^ 
1874. Lojo. 
Pedagogi. 

1659 — 1816. 

(Af Åbo domkapitel medgifven redan -^h 165G.) 

Pedagoger I. Skolmästare: 

Henricus Erici Stud. i Åbo 1646, Nyl., senare i 
Dorpat. Erhöll f 1659 af Åbo domkapitel tillstånd att 
praeceptorera för några små barn i Lojo. Han förekom- 
mer 1661 och 1672 (Leinberg, Handl:r III, sidd. 76, 96, 
97, 106) under namnet: „Henricus Biskop" och åsyftas 
sannolikt ock med den åren 1683 — 1685 i Liber Scholae 
Aboensis omnämnde psedagogus Lojoensis. 

Olaus Olijn, intill 1725, då han var ålderstigen och 
afsade sig uppvaktningen i pedagogin samt en ny skol- 
mästare af domkapitlet tillsattes. 

Martin Cerenius. Stud. 1725. Aboens. Pedagog 
här 1726 — 1729. Sedan biträdt vid särskilda kyrkliga 
tjenster. Amanuens vid consist, acad. i Åbo 1738. Docens 
vid Åbo akademi 1740. E. o. théologie adjunkt 1749.- 
Prestv. s. å. ßector vid Åbo skola ^ ]753, f \? 1765. 
Grönskog, omn. 1733. 

Gabriel Westenius. Stud. 1726. Nyl. Omn. här 
1736 o. ff. Afsade sig pedagogs tjensten 1743. 

Johan Ascholin. Stud. 1735. Nyl. Befullmäktigades 
till pedagog här \^ 1743. 

Jakob Forshœll, omn. 1759, 1773, 1777 o. 1778 
såsom pedagog här, f f 1796, Erhöll för sjiiklighet ^5 
1778 substitut. 94 Lojo. 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Johan Orrnander. T. f. pedagog liär ls 1773 — 
^ 1784, då han af domkapitlet afsattes för okunnighet i 
räkning. 

Johan Scheele, t 1756. Stud. 1780. Tav. T. f. 
apologist i Tavastehus 1782. T. f. pedagog här y^y 1784. 
Prestv. 1787. Ordinarie pedagog här V 1796, f^V 1812. 

Matthias Liljeros, f. Stud. För- 

ordnades y= 1813 till tjenste- och nådars pedagog efter 
Scheele, och den ^f 1815 till interimspedagog. Var der- 
efter provisioned antagen till lärare i en för Lojo och 
Sjundeå socknar gemensam barnskola, hvilken synes ha efter- 
trädt den 1816 indragna Lojo pedagogi, men hvartill vi- 
dare underhåll vägrades af nämnda socknar vid laga stämma 
d. V 1822. Nykarleby. 
Trivialskola. 

vt 1641— ht 1683. 

Invigd 3/2 1G41, flyttad till Vasa i burjan 
af IG 84. 

Redores: 

Paulus Marci Bohm, f. i Arboga. Skolmästare i 
Uleåborg 1631. Rector i Nykarleby 1640. Kkh 
i Vasa och Mustasaari y 1648, i en församling i Sve- 
rige 1659. 

Mag. Simon Caroli Angletiius, son till kyrkoher- 
den i Pojo Carolus Simonis Nurkka. Stud. 1641. Nyl. 
Depositor vid Åbo akademi 1644—1649. Mag. 1647. 
Rector här 1649—1653. Var en af Åbo stifts pre- 
sterskaps deputerade vid riksdagen i Stockholm 2^* — y\ 
1650, t V* 1654. 

Nicolaus Olai Ringius, f. i Vexiö 1611. Stud. i 
Åbo 1640. Smal. Conrector i Nykarleby 1640. Rector 
här 1653. Kkh i Nykarleby 1654, f 1680. 

Mag. Jacohus Georgii Lythrceus. Stud. i Åbo 1642, 
Österb., i Upsala 1646. Rector här 1654, f V 1655. 

Mag. Laurentius Ândreœ Kempe. Stud. 1642. 
Österb. Depositor vid Åbo akademi 1652. Mag. 1653. 
Rector här 1655—1657. Prestv. i Hernösand 1658. 
Kkh i Lappfjärd s. å. Suspenderad 1659, f 167. . 

Mag. Ericus Andreœ Liicander, bondson från 
Somero. Stud. 1646. Mag. 1653. Depositor vid aka- 
demin 1656. Rector här V 1657. Prestv. \2 s. å., f 
V 1658. 96 Xykaiieby. 

Mag. Marcus Pauli Sadelerus. Stud. i Upsala 
1631. Bor. Kapellan i Uleäborg 1636. Comector i 
Björneborg 1640, i Åbo s. k. Mag. 1647. Kkli i 
Uleàborg s. å. Afsatt 1655. Eector i X^'karleby V^ 
1659. Afsatt ^ 1660, f 1664, före |. 

Mag. Johannes Laurentii Carlander. Stud. i Up- 
sala V 1652, i Åbo 1658. Österb. Eector här ^ 1660. 
Prestv. 2_ö 1661. Mag. s. å. Kkh i Pjhäjoki 1674, 
t 1680. 

Johannes Johannis Grandelius 1. Grandell. Stud. 
först i Upsala, sedan i Abo 1654. Österb. Conrector här 
1657. Prestv. 1660. Rector här 1674. Kkh i Xykarleby 
1681, t 1693. 

Carolus Nicolai Rinyius, son till kyrkoherden i 
Nykarleby Xicolaus Olai Eingius. Stud. 1670. Österb. 
Conrector här 1674. Eector dito 1631. Flyttade med sko- 
lan till Vasa 1684, 7 1687. 

Conrectores: 

Nicolaus Olai Ringius (se ofvan bland rectoresj. 
Conrector här 1640. Eector dito 1653. 

Courectorstjensten var indragen 1653 — 1657. 

Johannes Johannis Grandelius (se ofvan bland recto- 
res). Conrector här 1657. Rector dito 1674. 

Carolus Nicolai Ringius fse ofvan bland rectores). 
Conrector här 1674. Eector dito 1681. 

Johannes Johannis Saarman. Stud. i Abo 1671. 
i Upsala 1677. Österb. Conrector här 1681. Flyttade 
1684 med skolan till Vasa. der han blef rector 1687. 
Kkh i Lillkyro 1692, 7 1704. 

Collegae Superiores; 

Johannes Laurentii Essevius. Pedagog och sockne- 
adjunkt i Xykarleby 1635. Collega superior här 1641. 
Kapellan i Lappajärvi 1642. Trivialskola. 97 

Johannes Henrici Uhlonius. Stud. 1642. Österb. 
Collega här s. â. Kapellan i Nykarleby 1654. 

Andreas Johannis Carlinus. Stud. 1652. Österb. 
Rector cantus och collega prhuarius här 1654. Huspredi- 
kant hos landshöfdingen i Österbotten Joh. Graan ^^ 1656. 

Johannes Johannis Grandelius (se ofvan bland 
rektorer). T. f. collega superior här under en kort tid 
efter Carlinus. 

Carolus Matthice Ki/renius. Stud. 1647. Österb. Hus- 
predikant hos landshöfdingen i Abo, baron von der Linde. 
„Primarius collega" här V* 1656. Choralis i Åbo 1659. 

Jacobus Jereniiae Cronbäck, antagligen son 
till rector i Uleâborg, sedermera kyrkoherden i Kronoby 
M. Jeremias Matthise Cronbäck. Hade alltifrån 1655 
vikarierat för såväl Carlinus som Kyrenius, hvarefter han 
torde blifvit ordinarie. (Jfr. nedan bland apologistse). 

Samuel Forsander ^ omn. 1665 (Tengström, Gezelii 
d. ä:s minne, sid. 66). 

Marcus Gabrielis Gronovms, son af kapellanen i 
Lappo Gabriel Christophori Gronovius. Stud. 1677. 
Österb. Collega här 1680. Prestv. 1683. Kapellan i 
Vasa 1688. Kkh i Lappo 1696, f i maj 1697. 

Collegse inferiores: 

Petrus Erici. Collega här 1641. 

Laurentius Laurentii Lochtovius^ senare benämnd 
Granberg. Stud. 1642. Österb. Collega inferior här 
1645. Kapellan i Lochteå 1648, f 1667. (Se Geneal. 
Sursill. sid. 84.) 

Laurentius Johannis Virgulander. Collega här 
1648. Kort derpå afsatt. Sedan pedagog i Kristinestad 
och kapellan i Lappfjärd, f 1695. 

Mag. Paulus Sigfridi Jeronins, son till kapella- 
nen i Pyhäjoki Sigfrid Jeronius. Stud. 1647. Österb. 
Prestv. 1649. Collega inferior liär s. â. Hofpredikant 

7 98 Xykarleby. 

hos fru Christina Horn 1654. Mag. 1656, Kkh i Kum- 
linge 1659, f 1685. 

Casparus Marci Neostadius. Stud. 1653. Bor. 
Collega här 1654. Rector paedagogise i Gamla Karleby 
\^ 1661. Kort derefter kapellan i Gamla Karleby. Såsom 
sådan omn. ännu 1675. 

Carolus Georgii Hordelius. Stud. först i Upsala, 
sedan i Åbo 1648. Österb. Kapellan i Pyhäjoki 1655. 
Pedagog i Gamla Karleby 1660. Collega inferior här 
V 1661. Omn. äfven 1665 (Tengström, Gezelii d. ä:s 
minne, sid. 66). 

Apologistae 

(Scribarum praeceptores): 

Jacohus Jeremiœ. Omn. „några ar före 1G5G" (Hist. 
Arkisto X, sidd. 88, 89 o. 92) och 1605 (Tengström, a. 
a., sid. 66). Antagligen samme person, som ofvanföre: 
Jacobus Jeremiœ Cronbäck. 

Pedagogi. 

1620— ht 1G40, 1684— ht 1841. 

Pedagoger, 
tillika sockneadjunkter, intill 1791. 

1620- ht 1640. 

Johannes Laurentii Essevius. Pedagog och sockne- 
adjunkt i Nykarleby 1635. Collega superior vid Nykarleby 
trivialskola 1641. Kapellan i Lappajärvi 1642. 

1684—1714. 

Gustavus Gahrielis Gronovius, son af kapellanen 
i Lappo Gabriel Christophori Gronovius. Stud. 167G. 
Österb, Prestv. 1GS3. Sockneadjunkt och pedagog här 
1684—1688. Kapellan i Malaks och Solf 1689, f 1697. Pedagogi. 99 

Claudius Juniander. Stud. 1684. Österb. Sockne- 
adjunkt och pedagog här 1689 — 1694. Kapellan i Ny- 
karleby 1694, f 1710. 

Laurentius Andreœ Matilainen. Stud. i Upsala 
1685, i Åbo 1689. Österb. Collega superior i Uleâborg 
1693. Pedagog och sockneadjunkt här 1694—1696. 

Andreas Lundelius. Stud. 1692. Smal. Dispute- 
rade 1693 i Åbo, prses. Hahn, „De montibus ignivomis." 
Kallas â titelbladet: „Collega Scholae Wasensis" (Stiern- 
man, Aboa Literata, pag. 132). Måhända var han på 
den tiden apologist i Vasa trivialskola. Pedagog och 
sockneadjunkt här 1696 — 1710. Kapellan i Nykarleby 
1710, t 1714. 

(Lagus, Åbo akademis studentmatrikel, sid. 294, 
upptager: „Gustavus Neostadius. Stud. 1698. Österb. 
Sockneadj. och pedagog i Nykarleby 1712, f s. å.) 

Carolus Remahl. Sockneadjunkt och pedagog 

här 1710—1714. 

Under invånarnes flykt undan ryssarne var skolan tillslu- 
ten 1714 — 1722. Under tiden skötte Remahl kapellanstjenst i 
Kuortane. 

1722 — 1791. 

Johannes Petri Degerman. Stud. 1706. Nyl. Sockne- 
adjunkt och pedagog här 1723. Prestv. i Vasa 1725, f 
1734. Under hans sjukdom sköttes tjensten 1733—1734 
af efterträdaren: 

Johannes Elice Remahl 1. Rimal f. 1707. Stud. 
1729. Österb. Kapellans adjunkt och vicepedagog här 
1733. Ordinarie ministeriiadjunkt 1734 och ordinarie 
pedagog här f 1735—1743. Kapellan i Nykarleby 1742, 
tilltr. 1743. Kkh i Nykarleby 1762, f ^^ 1768. 

Olof Kickovius. Stud. 1733. Österb. Prestv. 1736 
till pastorsadjunkt här. Sockneadjunkt och pedagog här 
1743 — 1753. Kapellan i Nykarleby f? 1751, tilltr. 1753, 
t 1770. 100 Nykarleby. 

Henricus Thomœ Hedberg, f. 1718. Stud. ^-^ 1739. 
Prestv. 1744. Satak. Sockneadjunkt och pedagog här 
1753—1760. Kapellan i Öfvervetil 1760, f 1791. 

Johan Frey tag 1. Freitag f. ^-^ 1723. Stud. i Åbo f|- 
1740, i Upsala \\ 1741. Österb. Vicepedagog i Brahe- 
stad 1746. Prestv. 1755. Sockneadjunkt och pedagog här 
1760 — 1763. Kapellan 1 Munsala 1763, f 1775. 

Mag. Christiern Salmenius. Stud. 1749. Österb. 
Mag. 1757. Prestv. 1758. Pedagog och sockneadjunkt 
här 2_3 1763—1775. Kapellan i Vasa V 1775. Kkh 
i Lappo 1790, t 1791. 

Andreas Kickovius f. 1743. Stud. 1762. Österb. 
Prestv. 1771. Bataljonspredikant vid Österbottens rege- 
mente 1772. Sockneadjunkt och pedagog här 1776 — 1791. 
Tillika regementspastor 1780. Kkh i Uleâborg 1791, 
t f 1807. 

Efter Kickovli afgång- särskildes 23/3 1791 sockneadjuukts 
och pedagogs sysslorna. Pedagoger, 

utan prästerlig tjenstgöring: 
1791— ht 1841. 

Johan Gabriel Toppelius, f. 1765. Stud. 1783. Österb. 
Prestv. 1790. Pedagog här if 1791. Erhöll 1796 för 
sin person rätt att vid Nykarleby pedagogi räkna dubbla 
tjenstear. Kapellan i Ilmola 1802, f V 1808. 

Mag. Nils Mathesius, f. 1772. Stud. i Åbo 1789, 
Österb., i Upsala 1790. Prestv. 1797. Mag. 1798. Peda- 
gog här f 1803—1810. Kapellan i Nykarleby | 1810, 
t f 1822. 

Carl Petter Thodén, f. V 1782. Stud. 1800. Österb. 
T. f. pedagog i Jakobstad vt 1801. Prestv. 1807. Pedagog 
här \l 1810, tilltr. i 1811. Kapellan i Larsmo V 181^, 
i Malaks och Solf 1833, f ^ 18^7. Pedagogi. 101 

Gabriel Albeck, f. 1772. Stud. 1796. Österb. Peda- 
gog i Jakobstad 1797. Prestv. 1801. Pedagog här -^^ 
1815—1817. Kapellan i Pedersöre 1817, f | 1836. 

Erik Johan Chydenius, f. 2_3 1732. Stud. 1802. 
Österb. Prestv. 1807. T. f. pedagog här \* 1815. Dito i Ja- 
kobstad V* 18 Iß- Ordinarie pedagog i Jakobstad \ s. â. 
Pedagog i Nykarleby ^ 1818. Kapellan i Pedersöre och 
Jakobstad f| 1831, f ^ 1850. 

Jakob Holm, f. Stud. Vicepedagog här 

1831. Ordinarie dito I 1832, f V 1840. 

Hans substituter voro följande tvenne: 

Nils Ferdinand Kurten, f. y 1801. Stud. 1822. 
Österb, Director cantus i Tavastehus trivialskola y 1826. 
Prestv. s, å. T. f. collega inferior i Tavastehus ^^ 
1834— ht 1835. T. f. pedagog här V 1838. Kapellan i 
Qveflaks s. å., tilltr. 1840. Kkh i Nagu 1856, i Hammar- 
land 1860, t V 1873. 

Johan Anton Nordgren, f. V 1816. Stud. 1835. 
Satak. Prestv. 1838 till pastorsadjunkt i Nykarleby. 
Derjämte såsom substitut och sedermera t. f. pedagog 
förestått pedagogssysslan här ^ 1840— f 1842. Curam- 
gerens i Ulfsby \ 1849 — -|- 1852. Derefter pastorsadjunkt 
i Björneborg och senare ånyo curamgerens i Ulfsby. Ka- 
pellan i Hvittisbofjärd 1863, f | 1868. 

Carl August Cajan, f. | 1800. Stud. 1819. Österb. 
T. f. rysk språklärare vid Uleåborgs till Brahestad för- 
lagda trivialskola ii 1822— ht 1826. Pedagog i Brahe- 
stad yV 1826—1841. Utn. pedagog här f 1841. Lärare 
vid lägre elem. skolan i Nykarleby från \ 1842. BefuU- 
mäktigad dertill V' 1842, f ^-^ 1849 genom sjelfmord. 

Hans vikarie var: 

Johan Anton Nordgren (se ofvan). T. f. peda- 
gog här ^ 1840— ht 1841. 102 Xykarleby. Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1S84.*) 

Med en lärare intill 1857. Derefter med rektor 
ocli en lärare. 

Elementarlärare: 

Carl August Cajan^ i. 4 1800. Stud. 1819. Österb. 
Utn. pedagog i Xykarleby \ 1S41. Utn. lärare här fr. -f^ 
1811. T. f. lärare vid Brahestads lägre elem. skola vt 
1842. Befullmäktigad till tjensten här V 1842, f ^-^ 1849. 

Hans vikarie var: 

Johan Anton Xordgren, f. y 1816. Stud. 1835. 
Satak. Prestv. 1838. T. f. pedagog här i 1840— ht 

1841. T. f. lärare vid Xykarleby lägre elem. skola vt 

1842. Curamgerens i Ulfsby \ 1849— I 1852. Kapellan 
i Hvittisbofjärd 1S63, y -f 1868. 

Frans Anton Appelberg, f. |- 1826. Stud. 1848. 
Österb. T. f. lärare här i 1849— i- 1850. T. f. lärare 
vid lägre elem. skolan i Yasa från -t till vt:s slut 1850. 
T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby 
vt 1851. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 
-|- 1851 — 1861. Afvek frän orten 1861. 

Tilhelm Granqvist 1. GrCmeqvist, f. ^ 1812. Stud. 
1832. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1842 — 

1843. Ordinarie dito V 1843- Lärare här \\ 1849, tilltr. 
V 1850, t V 1858. 

Rektorer: 

Konstantin Ervast, f. | 1834. Stud. 1854. T. 
f. rektor och lärare här vt 1858. Hist.filol. kand. 1859. 
T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby *) Skolans verksamhet upphörde dock redan den '^Ao 1876, 
af brist på elever, enär dess siste lärjungar öfvergått tiU seminariets 
i Xykarleby normalskola. Lägre Elementarskola. 103 

ht 1859. T. f. lärare här vt 1860. Pédagogie kand. 1861. 
T. f. duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo "^-^ 1862. 
Kollega i latin vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 
I 1862, t yV 1875. 

Klas Edvin Karsten, f. y\ 1836. Stud. 1855. T. f. 
rektor vid lägre elem. skolan i Raumo vt 1857 — vt 1858. 
Rektor här | 1858. Prestv. 1862. Eektor vid lägre elem. 
skolan i Tammerfors V^ 1867. Kkh i Qveflaks 1874. 

Mag. Magnus Kjellman, f. 4 1843. Stud. 1862. 
Filol. kand. 1866. Pedag. kand. 1867. T. f. rektor här 
ht 1867— ht 1868. T. f. kollega i Nyslott f 1869— vt 
1870. Mag. 1869. T. f. förste bitr. lärare vid lägre elem. 
skolan i Vasa 1870—1872. Kollega vid Åbo realskola ^ 
1873, tilltr. \- 1874, f V 1888- 

Johan Fredrik TkirmanJ. y 1829. Stud. 1849. Vestf. 
Folkskollärare å Nygård, Tervajoki och Trângsund i Vi- 
borgs län 1854—1861. Pédagogie kand. 1862. T. f. 
andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 1863 — 1864. 
T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 
1864—1865. T. f. tredje bitr. lärare der 1865—1866. 
Ordinarie dito | 1866. Rektor här ff 1867, tilltr. 1869, 
t H 1879. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Magnus Kjellman (se of van). T. f. rektor 
här ht 1867— ht 1868. 

Johan Kaldén, f. ^^ 1827. Stud. 1848. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Bitr. 
lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus vt 1860 — ht 
1862. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björne- 
borg vt och ht 1863. Lärare vid lägre elem. skolan i Ja- 
kobstad \l 1863, tilltr. vt 1864. Lärare här | 1867—1884. 
T. f. rektor här vt 1869. 

Lärare: 

Daniel Robert Alcenius,f. \^ 1836. Stud. 1856. 
T. f. lärare här V 1857. 104 Xykarleby. 

Kûustantin Eryast. f. | 1S34. Stud. lS5i. 
T. f. lärare här V l'^"^- Hi?t,fllol. kand. 1^59. T. f. 
lärare här Tt 1S60. Kollega i latin vid högre elem. sko- 
lan i G-amla Karieby I- 1S62.. f yV 1875. 

Karl Vilhelm Appelquist. f. U 1S34. Stud. 
1856. T. f. lärare här V 1858- Dito vid lägre elem. 
skolan i Kristinestad vt IS 59. Ordinarie lärare här y 
1860. Prestv. 1S63. Lärare vid lägre elem. skolan i Ta- 
vastehus V 1864, f V" 1868. 

Fredrik Engelbrekt Chj dénias, t KP 1827. Stud. 
1850. Österb. T. £ lärare vid lägre elem. skolan i 
Yasa ht 1855. Prestv. 1856. Lärare här -f4 1858. 
Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karlebj' 
if 1859. T. f. kapellan i G-amla Karieby 1^S5— 1886, 
t f 1893. 

Konstantin Ervast (se ofvani. T. t. lärare här 
vt 1860. 

Karl Vilhelm Appelquist fse ofvanj. Ordinarie lä- 
rare här V I860— 186L 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Julius Fredr ikAppelqvi st, £. V 1836. Stud. 1859. 
T. f. lärare här från -^ till ht:s slut 1862. T. f. lä- 
rare i Jakobstad 1863. T. f. bitr. lärare här 1864 — 
1865. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kaskö vt 
1866 — ht 1869. Lärare vid lägre elem. skolan i Fred- 
rikshamn ^ 1869, tilltr. V 1870-1884, f 1890. 

Anders Vilhelm Gastrin, f. V 18^2. Stud. 1862. 
T. f. lärare här vt 1863. Länsman i Uleâ socken 1873, 
t 1881. 

Fredrik Emil Fontell, f. ^ 1841. Stud. 1864. 
T. f. lärare här vt 1865 — vt 1867. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Jakobstad vt 1869. Folkskollärare i Hel- 
singfors, f I 1880. 

Johan Kaldén (se ofvan bland rektorer). Lärare här 
I 1867— 1S84. Derefter privat folkskollärare i Xerpes. 
Pressombudsman i Fredrikshamn 1892. Lägre Elemeutarskola. 105 

Hans vikarie var: 

Jakob Haniel Swan (senare förändrat sitt namn 
till Päivärinta), f. f| 1847. Stud. 1866. T. f. lärare 
här vt 1869. Filos, kand. 1873. Prestv. 187V). Lektor 
vid S:t Michels lyceum 1887. 

Biträdande Lärare: 

Matthias Sandström, f. i| 1843. Stud. 1862. T. 
f. bitr. lärare här 1862—1863. Filos. kand. 1869. Prestv. 
1873. Kapellan i Pedersöre 1880. Kkh i Solf 1885. 

Karl Gustaf Wörsten, f. . Kofferdikapten. 

T. f. lärareduplikant i Jakobstad från \f 1861 till vt:s slut 
1862 och vt 1863. T. f. bitr. lärare här 1863—1864. 

Julius Fredrik Appelqvist (se ofvan bland lä- 
rare). T. f. bitr. lärare här 1864—1865. 

Nathanael von Essen, f. V* 1845. Stud. 1864. 
T. f. bitr. lärare här ht 1865. Sagförvaltare, f 188 . . 

Karl Aron Nyström, f. V 1840. Stud. 1860. 
T. f. bitr. lärare här vt 1866. T. f. bitr. lärare vid lägre 
elem. skolan i Tavastehus ht 1867. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Tammerfors vt 1868. Ordinarie dito V^ 
1868—1874. 

Mag. Oskar August Heikel, f. ff 1844. Stud. 
1863. T. f. bitr. lärare här 1866—1867. Mag. 1869. 
Medicine kand. . Medicine licentiat . Assistent- 

läkare 1876, t 1878. 

Johan Axel Löfwendahl, f. Stud. 

T. f. bitr. lärare här 1867—1868. 

Sånglärare: 

Klas Edvin Karsten (se ofvan bland rektorer). 
T. f. sånglärare här 1862 — 1867. 

Mathilda Sofia Sandström. Handlande dotter. T. 
f. sånglärarinna här 1867 — 1868. Ordinarie dito f 1868— 

1870. ISTystad. 
Pedagogi. 

1617— ht 1841. 

Pedagoger: 

Martinus Bartholomœi. 

Johannes Petri Ulmstadius. Stud. 1641. Smålän- 
ning. Omn. 1656 och 1661. Prestvigd. Uppgifves ha varit 
psedagogus här 51 år. Han kallas rector 1661 i en dedi- 
kation af sin styfson Gabriel Josephi Lepus. Hedrad med 
rektorstitel något före sin död, som inträffade 1692. 

Hans vikarie var länge: 

Eskil Ucanius. 

Derefter omnämnas följande trenne substituten 

Caspar Henrici Ekman. Stud. 1681. Bor. 

Johannes Andrese Urenius. Stud. 1674. Bor. 
Prestv. t 1689. 

Petrus Zacharias Boëlius, f. 1666. Stud. 1680. 
Bor. Omn. här 1691. Senare bataljonspredikant vid Björne- 
borgs infanteri. Kapellan i Letala 1713, f 1723. 

Johannes Matthiœ Eneqvist. Prestv. Omn. här 
1693, t 1699- 

Johannes Caroli Winter, 1 1674. Stud. 1692. Aboens. 
Tillträdde denna tjenst om hösten 1699. Under stora 
ofreden var han hela tiden af ryska styrelsen förordnad att 
uppbära och afleverera kronoutskylder. Prestvigd och he- 
drad med rektorstitel. Tog afsked 1745, men öfverlemnade 
formligen först vid prostevisitationen ^ 1747 pedagogin åt 
sin son och efterträdare. „Roade sig" dock „med sysslan 
då och då ännu på sitt 80:de åldersår." Död 1765. Hade 
under en del af sin tjenstetid följande Pedagogi. 107 

Vikarier : 

Henrik Strandman, Stud. 1703. Bor. Vicepastor 
i Nystad. Sockneadjunkt i Töfsala 1713. Kapellan der- 
städes 1714. Dito i Pyhäjärvi (Vichtis) 1722, f 1726. 

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. 
pedagog- här 1712. Prestv. i Stockholm {% 1721 till col- 
lega ultimus i Abo skola. Conrector i Björneborgs tri- 
vialskola 1728. Rector derstädes 1732. Kkh i Nagu 1738, 
t 1742. 

Thomas Ganander. 'Stud. 1722. Ab. Benämnes 
i Tengströms Handl:r rörande Finlands kyrkohistoria, VI: 
40, Gronander. Der uppges ock, att han under stora 
ofreden var, interims-cousistorium i Abo oåtspordt, antagen 
af Winter till vikarie, men hade öfvergifvit pedagogin, hvar- 
för consistorium den f 1719 anbefallde Winter att sjelf 
förrätta sysslan. Sockneadjunkt i Kalajoki 1726. Kapel- 
lan i Haapajärvi 1731, f 1751. Var fader till skriftstäl- 
laren Christfrid Ganander. 

Henrik YUenius, f. 1705. Stud. 1726. Sa- 
tak. T. f. pedagog här. Kapellan i Masku 1739, f 
1786. 

Gabriel Winter, f. 1716, son till företrädaren. Stud. 
V 1735. Bor. Förordnad till pedagog här ^^P 1 745. Erhöll 
på begäran afsked 1773, med bibehållande af halfva lönen, 
= 300 Dal:r Kopparmynt, för sin återstående lifstid. 

Hans vikarie var: 

Anders Neuholm, f. 1730. Stud. f 1748. Bor. 
Prestv. 1754 och s. å. adjunctus paedagogi här. Vicepeda- 
gog här från 1759. S3mes ensam ha skött skolan efter 
1762. Ordinarie pedagog 1773, f |f 1798. 

Jeremias Hildeen, f. 1774. Stud. 1793, Bor. T. f. 
pedagog här ^^ 1799. Ordinarie dito f s. å. Prestv. 1801, 
t V 1815. 

Erik Abnberff, I \^ 1789. Stud. 1811. Bor. Prestv. 
1813. Utn. pedagog här V 1815, tilltr. i 1817. Kapel- 
lan i Bruukala |f 1828, tilltr. ^ 1829. Kkh i Kiikala 108 Nystad. 

V 1833, tilltr. i 1834, i Masku |i 1835, i Pöytis 1857, 
t I 1858. 

Johan Adolf Landtman^ t y 1803. Stud. 1817. 
Bor. Prestv. 1825. Pedagog- här "^-^ 1829. Curamgerens 
i Pargas V 1835, tilltr. \ 1836. Befullmäktigad lärare i 
nedra klassen af lägre elera. skolan i Nystad ^-s 1842. 
Eektor derstädes y\- s. â. Utn. kapellan i Esbo 1843, 
t II 1843 innan tillträdet. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. V^ 1813. Stud. 
1830. Österb. T. f. pedagog här ht 1832— ht 1833. 
Mag. 1836. Konrektor i Åbo trivialskola 1840. Dito 
vid Åbo högre elem. skola \® 1842. Gymnasiilektor i Vasa 

V 1844. Erhöll på begäran afsked -ff 1866, f ^^ i867. 

Pehr Edvard Åberg, f. f 1811. Stud. 1828. 
Bor. Prestv. 1834. T. f. pedagog här frän \ 1836 till 
f 1837. Sockneadjunkt i Eura 1849, f |- 1877. 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, t | 1812. Stud. 
1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog här frän | 1837 
till årets slut. Konrektor i Björneborg 1843. Rektor 
der 1845. Rektor vid Abo högre elem. skola 1851, tilltr. 
1852. Prestv. 1855. Kyrkoherde i Uskela 1859, i Hvittis 
1866, tilltr. 1868, f fl 1891- 

Anders Eskolin, f. ff 1809, bondson från Eskola 
hemman i Tyrvändö. Stud. 1828. Tav. Prestv. 1832. 
T. f. pedagog här V 1838. Dito i Kajana ^ 1840. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Kajana från \ 1842, 
t V' 1844. 

Mag. Anders Törnudd, t yV 1813. Stud. 1832. 
Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog här 1840—1842. 
T. f. rektor i Brahestad 1842 — 1843. Lärare vid lägre 
elem. skolan i Kristinestad y 1843 — ht 1850. Prestv. 
1848. Kapellan i Purmo 1849, tilltr. 1852, i Kelviå 1860, 
tilltr. 1861, t V 1866. Lägre Elementarskola. 109 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1874. 
Med rektor och en lärare. 

Rektorer: 

Johan Adolf Landtman, f. V 1^03. Stud. 1817. 
Bor. Prestv. 1825. Pedagog här '^-^ 1829. Curanigerens 
i Pargas 1835. Utn. lärare vid lägre elem. skolan i Ny- 
stad ^\ 1841, beMlmäkt. V 1^42. T. f. rektor här från 
ht:s början 1842. Ordinarie dito -^-^ s. å. Utn. kapellan 
i Esho 1843, f if s. å., innan tillträdet. 

Mag. Karl Ferdinand Nordlund, f. y\ 1820. 
Stud. 1838. Satak. Filos. kand. 1843. T. f. förste kol- 
lega vid högre elem. skolan i Abo ht 1843. T. f. rektor 
här hela året 1844. Mag. 1844. Förste kollega vid Björne- 
borgs högre elem. skola y= 1845. Konrektor derstädes 
V^ 1847. T. f. rektor derstädes 1852—1853 och 1868— 
1870. Ordinarie dito 1870. Anställd såsom kollega och 
rektor vid Björneborgs lyceum 1875. Erhöll på begäran 
afsked med pension ^-^ 1882. 

Benjamin Sulin, i. |^ 1803. Stud. 1827. Bor. 
Prestv. 1828. Pedagog i Raumo | 1836, tilltr. 1 1839, hvar- 
förinnan förestod tjensten från vt:s början 1837. Lärare i 
nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo från vt:s 
början 1842. Rektor i Eaumo skola s. å. Rektor vid 
lägre elem. skolan i Nystad V* 1844, tilltr. i 1845. Kkh 
i Kumlinge 1846, tilltr. 1847, i Hattula 1864, f f| 
1871. 

Mag. Achilles Agamemnon Ingelius, f. W 1820. 
Stud. 1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. 
e. o. kollega vid Abo högre elem. skola V 1844 — vt 
1846. T. f. rektor här från början af vt 1847. Ordinarie 
dito y s. å. På grund af Hans Kejserl. Maj:ts nådiga 
utslag afsatt från embetet f| 1851, f ff 1871. 110 Nystad. 

Viktor Mauritz Roslin, f. {I 1824. Stud. 1843. 
Bor. Prestv. 1846. Lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 
1847. T. f. rektor liär 1849—1852. Kapellan i Vemo 
If 1852. Kkh i Jomala 1865, f V" 1878. 

Mag. Karl Gustaf Wivolin, f. ^i 1822. Stud. 1843. 
Ab. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. rysk språk- 
lärare vid Åbo högre elem. skola från ^^ 1849 till ^-^ 
1851 och derjämte t. f. bitr. andre kollega derstädes vt 
1850— vt 1852. T. f. rektor här från ht:s början 1852. 
Befullmäktigad dito | s. å. Prestv. 1870. Kkh i Pyttis 
1874, tilltr. 1875, i Jääskis 1879, tilltr. 1882, f 1883. 

Lärare: 

Johan Adolf Laridtman (se ofvan bland rektorer). 
Lärare här vt 1842— y^- s. å. 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Mag. Anders Törnudd, f. -^ 1813. Stud. 1832. 
Nordösterb. Mag. 1840. T. f. pedagog här 1840— ht 
1841. T. f. lärare här vt 1842. T. f. rektor i Brahestad 
1842 — 1843. Lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad 
1843. Prestv. 1848. Kapellan i Purrao 1849, tilltr. 1852, 
i Kelviå 1860, tilltr. 1861, f ^ 1866. 

Johan Henrik Björkman, f. ^-^ 1809. Stud. 
1829. Satak. Prestv. 1835. T. f. lärare här i 1842— 
i 1843. Kapellan i Merimasku 1843, i Lokalaks 1845, 
tilltr. 1848, t If 1883. 

August Herman Sevôn, f. -^ 1807. Stud. 1828. 
Ab. Prestv. 1834. T. f. lärare här i 1843. Kapellan i 
S:t Karins \\ 1844. Sockneadjunkt i Hvittis 1848, tilltr. 
1849. Kapellan i Birkala 1854, tilltr. 1856, f 

Carl Heikel, f. f 1815. Stud. 1833. Österb. Prestv. 
1839. Lärare här y' 1843. Kapellan i Kumlinge och 
Brandö -/f 1846, tilltr. y^ s. å., i Sagu 1860, tilltr. 1862. 
Kkh i Jauakkala 1868, tilltr. 1869, f 1885. Lägre Elementarskola. Ill 

Viktor Mauritz Roslin (se ofvan bland rektorer). 
T. f. lärare här vt 1847. Ordinarie dito y 1847— ht 
1852. T. f. rektor här från o. m. ht 1849. 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. || 1815. 
Stud. 1838, Bor. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs 1845—1846. T. f. andre lärare vid lägre elem. 
skolan i Tammerfors ht 1846. T. f. lärare här 1849— 
1851. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby 
\* 1851. Lärare vid lägre elem. skolan i Åbo -^^ 1852, 
hvarförinnan handhaft tjensten från ht:s början s. å., f 
L2 1859. 

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. V 1831. Stud. 1849. 
Tav. T. f. lärare vid flickskolan i Åbo V* 1851. T. f. 
lärare här 1851 — 1852. T. f. andre lärare vid lägre elem. 
skolan i Tammerfors ht 1852. Ordinarie dito |f s. å. 
Ånyo t. f. lärare här %^ 1853. Ordinarie dito V s. å. 
Prestv. 1855, f V 1868. 

Anton Lukas Wilén, f. i| 1843. Stud. 1868. 
T. f. lärare här 1868—1869. Prestv. 1872. Kapellan i 
Angelniemi 1874, i Halikko 1879, i Pemar 1883, i Län- 
kas 1887. 

Alexander Emil Rödlin^ f. y\ 1831. Stud. 1856. 
Lärare å Dalsbruk 1857—1862. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Nådendal 1862—1865. Bitr. andre lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Åbo | 1864, tilltr. J 1865. 
Lärare här if 1868. Prestv. 1870. Kapellan i Vahto 
1873, tilltr. 1874. Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 1878, i 
Korpo 1887, f V 1890. 

Hans vikarier voro: 

Anton Lukas Wilén (se ofvan). 

Karl Vilhelm Sandbäck, f. | 1846. Stud. 1866. 
T. f. lärare här 1869—1870. 112 Nystad. 

Biträdande lärare 

(tidtals anställde): 

Karl Ferdinand Kleofas Grönhohn, f. 2_5 1826. 
Stud. 1847. Vestf. T. f. bitr. lärare här ht 1856. Konsti- 
tuerad dertill f 1857. Andre lärareduplikant vid Björne- 
borgs lägre elem. skola "^-f 1862, -j- ^ s. â. 

Nikodemus Hauvonen, f. y 1845. Stud. 1866. 
T. f. bitr. lärare här vt och ht 1867 och ht 1871— ht 
1873. T. f. bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Raumo 
1869. T. f. tysk språklärare vid Viborgs lyceum V 1875. 
Tysk språklärare vid Åbo finska lyceum 1888. 

Henrik Leonard Allenius, f. ff 1843. Stud. 
1865. T. f. bitr. lärare här vt 1868— vt 1869. Ï. f. 
förste duplikant vid lägre elem. skolan i Borgå | 1872. 

Mag. Fredrik Gustaf Sil eke, f. ^V 1836. Stud. 
1856. Hist.filol. kand. 1863. Mag. 1864. T. f. förste 
bitr. lärare här V 1869—1870. 

Andre Biträdande Lärare: 

Karl Vilhelm Sandbäck, f. f 1846. Stud. 1866. 
T. f. andre biträdande lärare här ^ 1869 till vt:s slut. 
T. f. lärare här 1869—1870. 

Frans Ulrik Järnsfröm, f. V 1840. Stud. 1864. 
T. f. lärare i Kristinestad vt 1869. T. f. andre bitr. lä- 
rare här 1869—1870. 

Sånglärare: 

Mag. Karl Gustaf Wi vol in (se of van bland rek- 
torer). T. f. sånglärare här 1862 o. ff. Nâdendal. 
Pedagogi, 

före 1595— ht 1841. 

Pedagoger, 

Pedagogstjensten, som dessförinnan varit förenad med kapellans- 
tjensten, skildes derifrån 1766. 

Dn. JacohiSj omn. såsom pedagog här 1660. 

Sannolikt efterföljdes lian af 

Dn. Sigfridus Jacobi Textorius (Leinberg, Handl:r 
III: 103-104). Stud. 1653. Var kapellan i Nådendal 
och Eeso 1669. 

Johannes Unovius_, omn. 1681, då han gifte sig med 
Brita Ambrosiidotter. Antagligen föreligger dock här ett 
skriffel: Unovius i st. f. Urnovius. — Johannes Thomse 
Urnovius Loimijokensis. Stud. 1668. Sat. Erhöll 
^-^ 1678 af consist, academ. tillåtelse att för vintern få 
vara borta från akademin „hos sin pédagogie" (Lagus, 
Åbo akademis studentmatrikel, sid. 126,) och blef sockne- 
adjunkt i Pöytis på 1690-talet, 

Thoro [= Thure] Jeremiœ Sandelinus. Stud. 1672. 
Kapellan och pedagog här 1685, f 1692. 

Johan Laurentii Ekelund, Resoensis. Stud. 1684. 
Bor. Kallas vice pedagog 1689 och pedagog 1696. 

Johannes Tingvallius, f. i Björneborg. Stud. 1694. 
Satak. Pedagog här. Sockneadjunkt i Reso 1699. 

Jacobus Gadolin, bondson från Nykyrka och Mag- 
nula hemman, hvarefter han kallade sig Gadolin i hebr. 
öfversättning. Stud. 1702. Bor. Prestv. 1703 till sockne- 
adjunkt i Nykyrka. Kapellan och „designatus Pœdago- 

8 il4 Nådendal. 

gus« i Nådendal 1713. Begaf sig 1715 på flykten till 
Sverige, hvarunder han, kallande sig „Paedagogus i Nåden- 
dal", tjenstgjorde i Strengnäs. Curamgerens i Sastmola 
1721. Kkh derstädes 1725. Dito i Nousis 1737 och i 
Yirmo 1752, f 1758. Var fader till biskop Jakob Gadolin. 

Anders Hasselius, omn. såsom försumlig pedagog 
1718. (Tengström, Handl:r till Finlands kyrkohistoria 
VI: 40). 

Carl Prochman. Stud. 1709. Österb, Omn. såsom 
pedagog här 1722 — 1724. Hospitalspredikant i Åbo 1723, 
t 1735. 

Israel Haartman. Stud. ^ 1709. Satak. Prestv. 
1712. Kapellan i Nådendal 1724, tillika pedagog, f V* 
1730. 

Nicolaus Weckman, f. 1691. Stud. V 1712. Sa- 
tak. Sockneadjunkt och pedagog i Kimito 1723. Sockne- 
adjunkt i Ulfsby 1724. Kapellan i Nådendal 1729, til- 
lika pedagog. Hospitalspredikant i Åbo 1735. Kkh i Lemo 
1738, t ^-i 1746. 

Esaias Thomce Ravander, f. 1710. Stud. 1728. 
Österb. Prestv. 1732 till pastorsadjunkt i Limingo. Nåd- 
årspredikant vid Åbo hospitalskyrka 1735. Kapellan och 
skolmästare här 1736. Kapellan i Limingo 1737. Kkh 
i Siikajoki 1764, f 1775. 

Jonas Wrigstadius. Stud. 1728. Austr. Kapellan 
i Nådendal 1737, tillika pedagog, f 1744. 

Henrik Lemherg. Stud. 1735. Bor. Pastorsadjunkt 
här 1739. Kapellan och pedagog här 1746, f 1764. 

Johan Waldstedt, f. 5 1729. Stud. 1747. Austr. 
Prestv. 1761 och förordnad till kapellansadjunkt i Nåden- 
dal samt 1766 till pedagog. Kapellan i Hinnerjoki || 
1795, i Tyrvis och Kiikka 1804, f y 1814. 

Jakoh Johan Carlström. Pedagog här ^-^ 1796—1801. 
Blef sinnessvag och derför oförmögen att sköta tjensten. 

Johan Rostedt, f. 177. . Stud. 1795. Ab. Peda- 
gog här V 1802. Erhöll på begäran afsked V 1810- Pedagogi. 115 

Reinhold Gabriel Tkurman, f. f 1784. Stud. 1800. 
Satak. Prestv. V* 1811 till vicepedagog här. Ordinarie peda- 
gog här V s. å. T. f. predikant vid Sjählö hospital 1820 — 
1832. Erhöll i maj 1841 en ärlig pension af 30 tunnor 
spannmål, f y^ 1842. 

Hans vikarier voro: 

Gustaf Forselius, f. f 1793, Stud. 1811. Satak. 
Prestv. 1813. Pastorsadjunkt i ISTâdendal 1816. Derjärate 
t. f. pedagog här 1820—1832. Kapellan i Pyhäjärvi (Vichtis) 
1829, tilltr. 1832. Dito i Tyrvis och Kiikka 1847, tilltr. 
1848, t II 1867. 

Ernst Jean Gyldén, f. 1803. Stud. 1821. Sa- 
tak. Prestv. 1828. Pastorsadjunkt och t. f. pedagog här 
1831, t I 1835. 

Jean Tammelin, f. V 1809. Stud. 1828. Ab. 
Prestv. 1832. Pastorsadjunkt och t. f. pedagog här 1835 
—1836. Kapellan i Lemo och Villnäs V 1836. Kkh i 
Lemo 1857, i Ikalis 1867, f -^ 1882. 

Matthias Laurillius, f. V* 1808. Stud. 1832. 
Bor. Prestv. 1834. T. f. pedagog här V 1836. Kapel- 
lansadjunkt i Mietois 44 1838. Kapellan i Nådendal 1840, 
tilltr. 1842. Kkh i S:t Mårtens 1866, tilltr. 1868, f ff 
1874. 

Mag. Albert Heikel, f. |4 1812. Stud. 1830. 
Nordösterb. Mag. 1836. Prestv. H 1838 till t. f. pedagog 
här, men tillträdde icke. T. f. collega inferior i Åbo tri- 
vialskola V> 1839. T. f. rektor i Jakobstad 1840. Ordi- 
narie dito 14 1842. Konrektor i Uleåborg V 1845. Kkh 
i Öfvertorneå V 1849, tilltr. 1850, f V* 1880. 

Fredrik Sylvander, f. V^ 1805. Stud. 1824. T. 
f. lärare vid S:t CatharinfB svenska skola i S:t Petersburg 
ht 1826. Stud. i Dorpat 1827. Lärare vid 2:dra Stads 
Elementarskolan för gossar i E,eval 1829. Collegii Regi- 
strator 1836 med anciennitet från V^ 1832. På begäran er- 
hållit afsked från sagda eleraentarläraretjenst vid slutet af 
1836. T. f. pedagog här vt 1839— vt 1840. 116 Nâdendal. 

August Heikel, f. i| 1816. Stud. 1833. Nord- 
österb. T. f. pedagog här ht 18i0— ht 1841. Utnämnd 
pedagog i Brahestad y 1841. Utu. lärare vid lägre elem. 
skolan i Brahestad 4| 1841. T. f. lärare vid lägre elem. 
skolan i Nâdendal vt 1842. Befullmäktigad lärare vid 
lägre elem. skolan i Brahestad "^J 1842. Prestv. 1847. 
Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, f V 1866. 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1874. 
Med en lärare. 

Lärare : 

August Heikel, f. \\ 1816. Stud. 1833. Nord- 
österb. T. f. pedagog här ht 1840— ht 1841. Utn. peda- 
gog i Brahestad y 1841. Utn. lärare vid lägre elem. 
skolan i Brahestad 4i 1841. T. f. lärare vid lägre elem. 
skolan i Nâdendal vt 1842. Befullmäktigad lärare vid 
lägre elem. skolan i Brahestad V^ 1842. Prestv. 1847. 
Sockneadjunkt i Nykarleby 1849, tilltr. 1852, f V* 1866. 

Ernst Vilhelm Törnroth, f. V 1809. Stud. 1830. 
Satak. T. f. collega vid Åbo trivialskola från | 1836-— 
vt 1837. T. f. collega inferior vid Björneborgs trivial- 
skola ht 1837- vt 1842. Befullmäktigad lärare här V° 
1842, men tillträdde icke. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Björneborg y\ 1842, hvarförinnan förestått tjensten från 
ht:s början, f | 1866. 

Ferdinand Granberg, f. V 1820. Stud. 1839. 
T. f. lärare här ht 1842. 

Berndt Christian Hallsten, f. y 1823. Stud. 
1842. T. f. lärare här vt 1843. 

Karl Henrik Sebastian Solin, f. y 1816, Stud. 
1839. Bor. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Raumo 
ht 1842 — ht 1843. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i 
Nâdendal f 1844. Ordinarie dito y\ s. å. Andre lärare Lägre Elementarskola. 117 

vid lägre elem. skolau i Ekenäs |4 1850, tilltr. V 1851, 
t V 1863. 

Hans vikarie var: 

August Rosenmark, f. ^1827. Stud. 1847. Vestf. 
T. f. lärare här ff 1848— vt 1849. T. f. lärare i Raumo 
ht 1850. 

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. | 
1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. 
T. f. rektor i Tammerfors V 1847— vt 1848. Prestv. 
1849. Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850. Lä- 
rare här y 1851, tilltr. y s. â. Förste lärare vid lägre 
elem. skolan i Ekenäs |- 1854, tilltr. \* s. â. Eektor 
vid lägre elem. skolan i ßaumo W 1857, tilltr. från bör- 
jan af ht 1858. Uppförd på indragningsstat 1875. 

Johan Gustaf Heinonen^ f. y 1829. Stud. 1851. 
Vestf. T. f. tredje kollega vid Åbo högre elem. skola 
från ^Q till ht:s slut 1853. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Nådendal V* 1854. Prestv. 1870. På begäran erhållit 
afsked från skoltjensten V 1871. Kapellan i Rimito s. å., 
tiltr. 1873. Kkh i Hiitola 1880, tilltr. 1881. 

Hans vikarie var: 

Alexander Emil Rödlin, f. y\ 1881. Stud. 1856. 
Lärare å Dalsbruk 1857—1862. T. f. lärare här 1862 
— 1865. Utn. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan 
i Åbo ^ 1864, tilltr. ^ 1865. Lärare vid lägre elem. 
skolan i Nystad if 1868. Prestv. 1870. Kapellan i 
Vahto 1873, tilltr. 1874. Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 
1878, i Korpo 1887, f V ^ggo^ 

Sånglärare: 

Johan Jakob Syrenius, cantor. Förordnad till sång- 
lärare här V 1862 — 1864. Derefter i Raumo. 

Karl Jjeander Lehtinen, t | 1839. Orgelnistelev. 
Förordnad till sånglärare här \\ 1864 — 1870. Peder s öre. 
Döfstumskola. 

Inrättad privatim vid början af ht 1861, erhöll understöd af all- 
männa medel "A 1B63 och förökadt statsanslag "/o 1865. 

Lärarinna och föreståndarinna: 

Antia Heikel, f. f 1838, dotter till kkh i Pedersöre 
Henrik Heikel. Förestått skolan och der undervisat från 
början af des^ tillvaro. Befullraäktigad lärarinna här f 
1866. Skolans föreståndarinna \ 1878. 

Lärare: 

Lorentz Fredrik Eklund., f. |-| 1846, döfstum, son 
till kkh i Kangasniemi Karl Gustaf Eklund. T. f. tredje 
lärare vid döfstumskolan i Åbo under största delen af 
läseåret 1863—1864. T. f. lärare här y 1865. Ordi- 
narie dito V 1869, t V 1892. Gift 1873 med döfstumma 
Elise Wiklund från Gamla Karleby, hvilken efterlemnades 
enka med sex barn. Raumo. 
Pedagogi, 

— ht 1841. 

Var 1699—1722 förlagd till Björneborg. Stadens peda- 
goger voro tillika under en längre tid stadskapellaner (jfr Lein- 
bcrg, Handlingar, I: sid. 200). 

Skolmästare, 

tillika stadskapellaner: 

Matthias y „Sacellanus Eaumensis et institutor jii- 
ventutis ibidem" (Jwsten, Chronicon p. 624), f y 1549. 

Henricus fMarcj 1.) Martini, „Institutor Juventu- 
tis in Raumo", omn. här 1568, 1569, 1571, 1578. 

Andreas Henrici, omn. här 1578, 1579, 1582—1584, 
1587—1589. (Jfr Leinberg, Handl:r I: 198 o. III: 11). 
Kkh i Euraåminne 1588. 

Thomas Jacobi, omn. 1588, 1590, 1591 — 1595. 
(Jfr Leinberg, Handhr III: 13, 18.) Har undertecknat 
Upsala mötes beslut 1593, 

Matthias Georgii Mathesius, omn. y 1594, 1596, 
1601—1604. Kkh i Salo 1604, f 1622. 

Georgius dementis, omn. 1604, 1606—1609. (Jfr 
Waaranen, Urkunder III: 44. Leinberg, Handhr, I: 199). 
Kkh i Raumo 1615, f 1639. 

Gregorius Bartholomcei, omn. 1616, 1625. „Vale- 
dixit Scholge et Ecclesise 2_6 i627." 

Johannes Ephraimi Wojolanus, omn. 1628. Kkh 
i Euraåminne 1634, f 1659. 

Olaus Johannis Listhenius \. Leistenius. Stud. i 
Upsala 1625. Kapellan och pedagog här efter 1634. 
Kkh i Raumo 1657, f 1658 före tillträdet. 120 Raumo. 

Martinus Pauli Zidenius^ omn. såsom „Skolmästare" 
eller rector här 1654—1671 o.. if. Kkli i Eura 1678, f 
1682. 

Collega: 

D:nus Matthias Josephi Raimiander. Stud. 1644. 
Collega här 1657 och 1658. Afsatt 1659. Blef i stället 
kapellan i Lappo (Åbo län) och omnämnes såsom sådan 
1659 o. 1667. 

Pedagoger, 

till hvilkas skoltjenst icke hört presterlig 
tjenstgöring: 

Johannes Jacohi Tykmannus 1. Tyckman. Stud. 
1672. Tillförordnad pedagog här 1678. 

Joharmes Matthiœ Brunnius. Stud. 1682. Bor. 
Omn. såsom pedagog här 1691 och ff. Flyttade med peda- 
gogin till Björneborg 1699. Kkh i Vånå 1705, f 1707. 
— Antagligen följde efter honom såsom rector för pedagogin, 
medan den var förlagd till Björneborg: 

Mag. Henricus Olai Bonerus 1. Bonderus 
„psedagogus. Björneburgensis." Stud. 1685. Mag. 1697. 
I Stiernraans Aboa literata, pag. 140, kallad „Rector 
Scholse Arctopolitanse." „Postea pastor in Sastmola, sed 
numquam ibidem fuit" (Lagus, Åbo akad:s studentmatrikel, 
sid. 215). 

I Lagus, a. a., sid. 248, upptages ock: 

Michael Polviander. Stud. 1690. Sat. „Cumoensis, 
rector Raumoensis, vir magnae eruditionis obiit 1732 in 
Martio." 

Henricus Henricius. Stud. 1709. Sat. Pedagog 
här, t 1725. 

Ericus Frideen, förut collega superior i Björneborg, 
men för försumlighet i tjensten hitflyttad 1725. Kyrko- 
herde i Lappo (Åbo län) 1744, f 1748. Pedagugi. 121 

Hans vikarie var: 

Marcus Ja c obi Lagerlund Björneburgensis. Stud. 
V 1737. Satak. T. f. pedagog här 1738. Prestv. 1745. 
Predikant vid Åviks glasbruk i Somero 1775, f 1789. 

Carolus Joachimi Bränder. Stud. y 1732. Satak. 
Pedagog här 1744. Prestv. s. â. Bief sinnessvag, f i 
Ulfsby i| 1769. 

Michael Lilitis, f. 1737. Stud. 1754. Satak. Onin. 
såsom vicepedagog här 1764. Ordinarie 1769, f 1770. 

Henrik Björnberg, f. 1735. Stud. 1754. Satak. 
T. f. pedagog här 1765 — 1770. Ordinarie dito y 1770, 
t 1792. 

Hans vikarie var: 

Fredrik Sacklinius, f. 1756. Stud. 1777. Bor. 
T. f. pedagog här vt och ht 1779. Prestv. 1781. Ka- 
pellan i Letala 1791. Kkh i Sahalaks 1810, i Tavastkyro 
1822, t V 1830. 

Zacharias Calander, f. 1761. Stud. 1780. Satak. 
Vice apologist i Björneborg vt 1785, läseåren 1790-1793 
och ht 1800. Pedagog här V 1792, tilltr. 1793. Entledi- 
gad frän tjensten 1827, f V 1830. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Ankar, f. Stud. T. f. pedagog 

här ht 1800, mot öfverenskommen lön af 1 Hdr i veckan. 

Henrik Johan Bergelund, f. f 1807. Stud. 
1825. Satak. T. f. pedagog här ^ 1828— ^^ 1831. Prestv. 
1829. Kapellanssubstitut i Snappertuna 1831. Kapellan 
i Vestanfjärd 1836, i Reso 1837, f ^^ 1854. 

Mag. Fredrik Vilhelm Himberg, f. \ 1807. Stud. 
1824. Ab. Filos. kand. 1828. Prestv. 1829. Pedagog 
här I 1831. Mag. 1832. Kapellan i Hinnerjoki 1835, 
t if 1836. 

Benjamin Siilin, f. f| 1803. Stud. 1827. Bor. 
Prestv. 1828. Pedagog här |- 1836, tilltr. 1839,Jivar- 
förinnan förestått tjensten frän vt:s början 1837. Lärare 
i nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo från vt;§ 122 Raumo. 

början 1842. Rektor här s. å. Rektor vid lägre elem. 
skolan i Nystad ^^ 1844, tilltr. \ 1845. Kkh i Kum- 
linge 1846, tilltr. 1847, i Hattula 1864, f ff 1871. 

Hans vikarie var: 

Johan Efraim Ahlgren, f. f 1816. Stud. 1834. 
Bor. T. f. pedagog här under 1 månad och 8 dagar från 
början af vt 1839. Prestv. s. å. Kapellan i S:t Karins 
1848. Kyrkoherde i Kiikala 1854, tilltr. 1857, i Hel- 
singe 1866, tilltr. 1867, f 1889. 

Lägre Elementarskola. 

Vårtemin 1842—1875. 
Med rektor och en lärare. 

Rektorer: 

Benjamin Sulin, f. \\ 1803. Stud. 1827. Bor. 
Prestv. 1828. Pedagog i Raumo | 1836, tilltr. 1839, 
hvarförinuan förestått tjensten från vt:s början 1837. Utn. 
lärare i nedra klassen af lägre elem. skolan i Raumo \\ 
1841, befullmäktigad \^ 1842. T. f. rektor här från början 
af ht 1842. Ordinarie dito j^ s. å. Rektor vid lägre elem. 
skolan i Nystad V i844, tilltr. | 1845. Kkh i Kum- 
linge 1846, tilltr. 1847, i Hattula 1864, f |^| 1871. 

Mag. Johan Kristian Pagvalin f. f 1809. Stud. 
1830. Bor. Mag. 1840 T. f. pedagog i Ekenäs -i\ 1841. 
T. f. lärare vid Ekenäs lägre elem. skola f-|- 1841. T. f. rek- 
tor der från ht:s början 1842. Rektor här { 1845, f y 1857. 

Klas Edvin Karsten, f. ^^ 1836. Stud. 1855. 
T. f. rektor här vt 1857— vt 1858. Rektor vid lägre 
elem. skolan i Nykarleby f 1858. Prestv. 1862. Rektor 
vid lägre elem. skolan i Tammerfors ^-^ 1867. Kkh 
i Qveflax 1874. 

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. f 
1821. Stud. 1840. Tav. Filos, kand, 1846. Mag. 1847. Lägre Elementarskola. 123 

T. f. rektor i Tammerfors \^ 1847— vt 1848. Prestv. 
1849. Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850, i Nå- 
(lendal 1851. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Eke- 
näs 1854. Rektor här -\{ 1857, tilltr. från början af ht 
1858. Uppförd pä indragningsstat 1875. Lärare : 

Benjamin Sulin (se of van bland rektorer). Lärare 
här vt 1842. 

Karl Henrik Sebastian Solin, f. V 1816. Stud. 
1839. Bor. T. f. lärare här ht 1842— ht 1843. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Nådendal f 1844. Ordi- 
narie dito y2_. s. å. Andre lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs i| 1850, tilltr. V^ 1851, f V* 1863. 

Karl Anshelm Stenhagen, f. y 1823. Stud. 1840. 
Sydösterb. T. f. lärare här y= 1844. Ordinarie dito l 
1845. Prestv. s. â. Förste lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs f 1853, men qvarstod i sin förra tjenst till ht:s 
slut s. å. Förste kollega vid högre elem. skolan i Björne- 
borg I 1853, tilltr. -i 1854. Erhöll på begäran afsked 
med pension \^ 1867. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 

Gustaf Vilhelm Blomberg f. | 1822. Stud. 1845. 
Vestf. T. f. lärare här ht 1845. Prestv. 1847. Predi- 
kant i Muurla 1858. Kapellan der 1864. 

August Rosenmark, f. \ 1827. Stud. 1847. Vestf. 
T. f. lärare i Nådendal ff 1848 — 1849. T. f. lärare här 
ht 1850. 

Karl Adolf C ron ström, f. V 1825. Stud. 1848. 
T. f. lärare i Kaskö ht 1850. Dito här ht 1851. Dito 
i Gamla Karleby vt 1853. 

Mag. Ivar Agathon Bergroth, f. ^-^ 1831. Stud. 
1849. Vestf. Mag. 1853. T. f. lärare här vt 1854. 
Kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola \^ 1858. 
Gyranasiilektor i Tavastehus \f 1865. Anställd vid ele- 124 Raumo. 

meutarläro verket derstädes 1872. Entledigad i följd af 
detta läroverks indragning 1879, f |4 1880. 

Karl Gustaf Renfors, t V 1827. Stud. 1844. 
Vestf. Prestv. 1851. Tredje kollega i Björneborgs högre 
elem. skola V 1853. Lärare här \\ s. å. tilltr. V 1854. 
Kollega i Kuopio 1868. Erhöll afsked ^ 1871. T. f. 
kapellan i Rautavaara 1871, f 1883. 

Sigfrid Adolf Heurthén, t \^ 1826. Stud. 1849. 
Tav. T. f. lärare i Kaskö vt 1856. T. f. lärare här vt 
och ht 1857. Ordinarie dito y\ s- ^- Uppförd på in- 
dragningsstat 1875, f 14 1880. 

Biträdande Lärare: 

Berndt Johan Anthoni, f. ^ i833. Stud. 1854. 
Prestv. 1857. T. f. bitr. lärare här V 1858. Ordinarie 
dito ff s. a. Lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus 
V 1868, tilltr. 1869. Kkh i Karislojo 1875, tilltr. 1878. 

Nikodemus Hauvonen, f. V" 1845. Stud. 1866. 
T. f. bitr. lärare i Nystad vt o. ht 1867 samt ht 1871 — 
ht 1873. T. f. bitr. lärare här ht 1869. Tysk språklärare 
vid Åbo finska lyceum 1888. 

Erland Kuralander, f. | 1847. Stud. 1868. T. 
f. bitr. lärare här vt 1870. Sånglärare: 

Berndt Johan Anthoni (se ofvan). Bitr. lärare 
här, tillika förordnad till sånglärare y 1862. 

Johan Jakob Syreniiis^ orgelnist. Derjämte för- 
ordnad till sånglärare här V^ 1864. Förut i Nådendal. 

Johan Fredrik Lindegren, t | 1844. T. f. 
cantor och orgelnist i Raumo y 1868. Derjämte sång- 
lärare här 4 1868—1875. T amirLerfbr s . 
Pedagogi. 

1812— ht 1841. 

Pedagog : 

Mag. Thomas Timotheiis KriandeVj, f. 1776. Stud. 
1795. Satak. Mag. 1798. T. f. collega secundus i Åbo 
cathedralskola ht 1799. Prestv. 1801. Afsatt från prest- 
embetet y 1811. T. f. pedagog här 1812. Ordinarie 
dito f 1813. Försedd med substitut vt 1838— ht 1841, 
hvarefter ej mer tjenstgjort. Erhållit afsked med sin peda- 
gogslön i pension \^ 1843. 

Hans substituter voro: 

Berndt Enok Ingman, f. y 1814. Stud. 1834. 
Österb. Prestv. 1837. Pedagogssubstitut här vt 1838 — 
ht 1839. Kapellan i Uleåsalö 1845, i Uleåborg 1854. 
Kkh i Kalajoki 1867, tilltr. 1869, f V» 1879. 

Vilhelm Ingman, f. \\ 1820. Stud. 1837. Syd- 
österb. Pedagogssubstitut här vt och ht 1840. Prestv. 
1842. Kapellan i Karvia 1853, i Purmo 1861. Kkh i 
Östermark 1868, f 1875. 

Mag. Daniel Ezechiel Hildeen, f. V 1815. Stud. 
1833. Bor. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Pedagogs- 
substitut här vt 1841. Prestv. 1841. Kapellan i Vestan- 
fjärd 1846. Kkh i S:t Karins 1861, i Vemo 1868, f ^ 
1886. 

Mag. Fredrik Ferdinand von Pfaler, f. \f 1817. 
Stud. 1837. Filos. kand. 1841. Pedagogssubstitut här 
ht 1841. T. f. underlärare vid lägre elem. skolan här- 
städes vt 1842. T. f. rektor i Tammerfors ht 1842— ht 
1844. Mag. 1844. Ordinarie rektor här -^^ 1844. Af- 
satt från sin rektorstjenst \° 1852. 126 Tammerfors. 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1874. 

Med rektor och en underlärare vt 1842— vt 1844. Der- 
efter med rektor och tvenne lärare 1844 — 1860, samt med rektor 
och en lärare från hösttermin 1860, då högre elementarskolan be- 
gynte sin verksamhet. 

Rektorer: 

Mag. Fredrik Ferdinand von Pfaler, f. "^-^ 1817. 
Stud. 1837. Filos. kand. 1841. Pedagogssubstitut i Tam- 
merfors ht 1841. T. f. underlärare vid Tammerfors lägre 
elem. skola \\ 1841. T. f. rektor här ht 1842— ht 1844. 
Mag. 1844. Ordinarie rektor här ^ 1844. Afsatt från 
rektorstjensten \^ 1852. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 
Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, 
f. I 1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 
1847. T. f. rektor här V 1847— vt 1848. Prestv. 1849. 
Lärare vid lägre elem. skolan i Vasa 1850, i Nådendal 
1851. Förste lärare vid lägre elem, skolan i Ekenäs 1854. 
Rektor i Raumo ^ 1857, tilltr. från början af ht 1858. 
uppförd på indragningsstat 1875. 

Mag. Berndt Adolf Reinholm, f. y 1821. Stud. 1840. 
Bor. Mag. 1847. T. f. rektor vid lägre elem. skolan i 
Jakobstad vt och ht 1848. T. f. rektor här från vt:s bör- 
jan 1849. Befullmäktigad rektor här y 1853. Prestv. 
1860. T. f. konrektor vid Tammerfors högre elem. skola 
läseåren 1860—1862. T. f. kollega i finska der 1862— 
1864. Pastor vid finska kadetkorpsen ^ 1867, från hvil- 
ken befattning afgick y 2 1876. T. f. kapellan i Pusula 
1880. Pressombudsman i Borgå -^^ 1892. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 
Mag. Michael Ferdinand Aulén, f. V 1830. 
Stud. 1852. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. förste lärare här Lägre Elementarskola. 127 

ht 1857. T. f. rektor här vt 1858. T. f. rektor vid lägre 
elementarskolan i Kristinestad vt 1859. Ordinarie dito 
V 1859, t V 1870. 

Mag. August Hilden, f. f 1834. Stud. 1851. Hist- 
filol. kand. 1858. T. f. kollega i Åbo ht 1858. T. f. 
förste lärare här vt 1859— vt 1660. Mag. 1860. T. f. 
rektor här 1860 — 1864. Ordinarie lärare här || 1862. 
T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors 
från början af ht 1864. Ordinarie dito | 1865. Prestv. 
1869. Kkh i S:t Mårtens 1876. 

Mag. Johan Ticklén, f. y 1839. Stud. 1863. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 
1865. T. f. lärareduplikant här under förra delen af 
ht s. å. T. f. rektor här {-{ 1865- vt 1867. Mag. 1869. 
T. f. kollega i finska vid högre elem. skolan i Tavastehus 
vt och ht 1870. 

Klas Edvin Karsten, f. -^\ 1836. Stud. 1855. T. 
f. rektor vid lägre elem. skolan i Eaumo vt 1857— vt 
1858. Rektor vid lägre elem. skolan i Nykarleby f 1858. 
Prestv. 1862. Rektor här V 1867. Kkh i Qveflax 1874. 

Underlärare: 

Mag. Fredrik Ferdinand von Pfaler (se ofvan 
bland rektorer). T. f. underlärare här vt 1842. 

Adolf Fredrik Dreijer, f. ^ 1817. Stud. 1835. 
Nyl. T. f. pedagog i Ekenäs från V till V 1835. T. f. un- 
derlärare här 1842 — 1844. T. f. andre lärare här ht 1844. 
Prestv. 1847. Kapellan i Sund och Yårdö 1851, tilltr. 
1854, hvarförinnan bestridt tjensteu från |- 1853. Pastor 
på Runö i Liffland ^ 1871, f der om sommaren 1892. 

Förste Lärare*): 

Mag. Isak Josef Jungherg^ f. f 1815. Stud. 1836. 
Satak. Mag. 1840, T. f. lärare vid lägre elem, skolan *) Tillsatt på grund af nådigt reskript af "/lo 1843. 128 Tammerfors. 

i Tavastehus | 1842. Ordinarie dito V^ 1843. T. f. förste 
lärare här ^ 1844. Befullmäktigad dito j\ s. å. Hade 
från början af vt 1854 substitut. 7 V 1857. 

En af hans substituter var: 

Edvin Avellan, f. 4 1830. Stud. 1848. Yestf. T. f, 
förste lärare här vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa 
högre elem. skola (X^^karleby) ht 1855. Utn. tredje kol- 
lega vid högre elem. skolan i Tavastehus i sept. 1855, å 
hvilken tjenst erhållit fullmakt i december s. a. Kollega 
i historia och geografi i Tavastehus 1857. Transporterad 
till enahanda befattning i Björneborg y 1862. Pâ be- 
gäran erhållit afsked med half pension |- 1867. ß!ommuna- 
liad 1879. 

Mag. Michael Ferdinand Aulén (se ofvan bland 
rektorer). T. f. förste lärare här ht 1857. 

Amandus Amatus Achander, f. ^^2 18I8. Lä- 
rare vid Fiskars bruk 1845—1857. Stud. 1856. T. f. 
förste lärare här vt och ht 1858. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Björneborg ^^ 1859. Prestv. 1863. Ordi- 
narie lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg f 1867, 
t V 1871. 

Mag. August Hilden (se ofvan bland rektorer). 
T. f. törste lärare här vt 1859— vt 1860. 

Andre Lärare: 

Adolf Fredrik Dreijer (se ofvan bland under- 
lärare). T. f. andre lärare här ht 1844. 

Johan Gustaf Skogström, f. V 1824. Stud. 
1844. T. f. andre lärare här vt 1845. Lärare vid Ahl- 
manska skolan i Messuby 1846. Prestv. 1855. Sockne- 
adjunkt i Yesilaks 1860. Kapellan i Lempälä 1876, f 
V 1876. 

Mauritz Gustaf Polviander, f. 1819. Stud. 1844. 
T. f. andre lärare här läseåret 1845 — 1846. Befullmäktigad 
lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus ^y^ 1846, från 
hvilken befattning han på begäran erhöll afsked -^ 1851. Lägre Elementarskola. 129 

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. || 1815. 
Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845— 

1846. T. f. andre lärare här ht 1846. T. f. lärare vid 
lägre elem. skolan i Nystad 1849 — 1851. Befullmäktigad 
andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby "^-^ 
1851. T. f. förste lärare i Skarpans 1851—1852. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Åbo från ht:s början 1852. 
Ordinarie dito -^^^ s. å., f ^-^ 1859. 

Fredrik Viktor Ber^J.^^ 1821. Stud. 1838. Sydösterb. 
T. f. lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa ^^^ 1844. Be- 
fordrad Y^2 1845 till andre lärare här och åter den f 1846 
transporterad till ordinarie lärare vid Bell-Lancasterskolan 
i Vasa samt y\ s- å. ånyo till andre lärare här, i hvilken egen- 
skap han tjenstgjorde vt 1847 — ht 1848. Andre lärare 
vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby \\ 1848, från 
hvilken befattning han i april 1850 bekom tjenstledighet 
på 2 år, räknad från början af följande läseår, i afseende 
å språkstudiers idkande i Ryssland. Erhöll på begäran 
afsked ^ 1850. 

Nils Gustaf Stolpe, f. ^^^ 1824. Stud. 1846. 
T. f. andre lärare vid lägre elem, skolan i Gamla Karleby 
vt 1847, ht 1848 samt ht 1849— ht 1850. T. f. tredje kol- 
lega vid högre elem. skolan i Uleåborg vt 1848. T. f. 
andre lärare här vt 1849. Befullmäktigad lärare vid lägre 
elem. skolan i Kristinestad f 1850, tilltr. l~ 1852, hvar- 
förinnan bestridt tjensten såsom vikarie från vt:s början 
1851. Kollega i Vasa y\ 1858. Länsman i Lillkyro 1863. 

Anders Johan Reinhold Petterson j, i. ^-^ 1821. 
Stud. 1842. T. f. tredje kollega i Uleåborg ht 1845— ht 

1847. Andre lärare här 1849 — 1852. Lärare vid lägre 
elem. skolan i Tavastehus V 1852. Prestv. 1862. Ka- 
pellan i Geta 1864. Utn. kkh i Gravais 1877, f f| 1878, 
innan tillträdet. 

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. y 1831. Stud. 1849. 
Tav. T. f. lärare vid flickskolan i Åbo vt 1851. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1851—1852. T. 

9 130 Tammerfors. 

f. andre lärare här ht 1852. Ordinarie dito If s. â. Ånyo 
t. f. lärare i Nystad ^ i858. Ordinarie dito ^ s. å. 
Prestv. 1855, 7 V 1868. 

Anton Vilhelm Lindgren, f. V 1831. Stud. 
1850. Yestf. T. f. andre lärare här vt 1853. Lärare 
vid lägre elem. skolan i Jakobstad y 1853. Kollega i 
historia och geografi i Björneborg ^2 1857. Dito i Ta- 
vastehus y 1862. Biträdande finsk translator i kejs. se- 
naten 1881—1892. 

Matthias Viktor Friherg, f. V 1824. Stud. 1843. 
Vestf. T. f. andre lärare här ht 1853. Ordinarie dito 
\\ s. â. Lärare här 1860, 7 y 1862. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Ismael Tamsén, f. | 1837. Stud. 
1858. Lärareduplikant här vt 1859. T. f. andre lärare 
här vt 1859— vt 1860. T. f. lärare här ht 1862— ht 
1863. Filos. kand. 1865. Lärare vid missionsskolan i 
Helsingfors 1865. Ordinarie kollega i latin vid högre 
elem. skolan i Björneborg 4| 1868. Pédagogie kand. s. å. 
Mag, 1869. Uppförd pä indragningsstat 1893. 

Lärareduplikant: 

Johan Ismael Tamsén (se nästförut). Läraredupli- 
kant här vt 1859. 

Lärare: 

Matthias Viktor Friberg (se ofvan bland andre lä- 
rare). Lärare här från ht:s början 1860, f V 1862. 

Hans vikarie var: 

Ernst Alexander Wigren, f. V 1840. Stud. 
1860. T. f. lärare här f| 1861— vt 1862. 

Mag. Johan Ismael Tamsén (se ofvan bland 
andre lärare). T. f. lärare här ht 1862. 

Mag. August Hilden (se ofvan bland rektorer). Or- 
dinarie lärare här |-| 1862 — 1865. Lägre Elementarskola. l3l 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Mag'. Johan Vilhelm ïamsén (se ofvan bland 
andre lärare). T. f. lärare här vt och ht 1863. 

Johan Henrik Tranberg, f. V 1838. Stud. 1859. 
T. f. lärare här vt 1864. Pédagogie kand. 1868. Tim- 
lärare vid normallyceum 1868 — 1874. Kollega derstädes 
V 1874, t V 1892. 

Samuel Vilhelm Hellgren, f. \^ 1838. Stud. 
1858. Filos. kand. T. f. lärare här ht 1864. T. 

f. lektor i latin vid Uleåborgs elementarläroverk vt 1865. 
T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg 
ht 1865— ht 1867. T. f. kollega i ryska vid Jyväskylä 
lyceum 1885 — 1886. T. f. kollega i rj^ska vid Åbo finska 
lyceum 1887. Ordinarie dito 1888, f V 1890. 

Mag. Johan Ticklén (se ofvan bland rektorer). 
T. f. lärare här vt 1865. 

Karl Vilhelm Ammondt, f. ||- 1836. Stud. 1859. 
T. f. lärare här 1865 — 1866. 

Georc/ Nestor Laurell, f. | 1822. Stud. 1842. Sa- 
tak. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg \ 1857. 
Förste bitr. lärare der ^/ 1863. Lärare här ^-/ 1865, 
tilltr. frän ht:s början 1866, f \^ 1866. 

Karl Vilhelm Ammondt (se ofvan). Ånyo t. f. 
lärare här ^; 1866— ht 1867. 

Karl Aron Nyström, f. V 1840. Stud. 1860. T. 
f. bitr. lärare i Nykarleby vt 1866. T. f. bitr. lärare vid 
lägre elem. skolan i Tavastehus ht 1867. T. f. lärare här 
vt 1868. Ordinarie dito V 1868-1874. 

Biträdande Lärare- 
Karl Gustaf Söder lund, f. ^V 1828. Stud. 1852. 
Vestf. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Godby på Åland 
^2^ 1858. Lärare i ryska språket der y 1860. Rysk språk- 
lärare vid högre elem. skolan i Tammerfors 1860. Der- 
jämte t. f. bitr. lärare här 1862—1872. Rysk språklärare 132 Tammerfors. 

vid Tammerfors realskola 1873, från hvilken befattning 
han erhöll afsked med pension {{ 1884. 

Andre Biträdande Lärare: 

Ali Fredrik Gefvert, f. \^ 1845. Stud. 1864. 
T. f. andre bitr. lärare här vt 1865, 

Mag. Johan Ticklén (se ofvan bland rektorer). 
T. f. andre bitr. lärare här från början af ht 1865 till {j- s. å. 

Hugo Hamilkar Hackstedt, f. f| 1837. Stud. 
1860. Forstkonduktör. T. f. andre bitr. lärare här {-{- 
1865— vt 1868. Forstmästare vid Evois forstinstitut 
1875. 

Henrik Lindgren, f. y\ 1845. Stud. 1866. T. f. 
andre bitr. lärare här 1868 — 1869. 

Verner Valdemar Wallin, f. | 1849. Stud. 
1869. T. f. andre bitr. lärare här 1869—1870. 

Sånglärare: 

Frithiof Ulrik Wallberg. T. f. sånglärare här 
1862—1864. 

Karl Alfred Sadenius, f. V 1830. Stud. 1855. 
Prestv. 1857. T. f. stadspredikant i Tammerfors. T. f. 
sånglärare här 1864—1867. Kapellan i Ylöjärvi 1868. 
Kkh i Pojo 1882, tilltr. 1885, i Nurmijärvi 1892. 

Klas Edvin Karsten (se ofvan bland rektorer). T. 
f. sånglärare här 1867 — 1868. Ordinarie dito V 1868— 
1874. 

Högre Elementarskola. 

1860 — 187 6. 

Rektor: 

Mag. Adolf Fredrik Rosendal, t -^^ 1821. .Stud. 
1840. Satak. Mag. 1844. T. f. biträdande förste kollega vid Högre Elementarskola, 133 

Åbo högre eleui. skola frän y 1851 till årets slut. T. f. 
konrektor dito vt 1H52. T, f. adjunkt vid Åbo gymna- 
sium ht 1852. Ordinarie dito } 1853. Kektor vid högre 
elem. skolan i Tammerfors V 1860, tilltr. från början af 

ht s. â., t 14 1876. 

Konrektor: 

Mag. Berndt Adolf Reinholm, f. ^ 1821. Stud. 
1840. Bor. Mag. 1847. T. f. rektor i Jakobstad vt och 
ht 1848. Dito vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 
1849— vt 1853. Ordinarie rektor der y 1853. Prestv. 
1860. T. f. konrektor vid Tammerfors högre elementar- 
skola läseåren 1860 — 1862. T. f. kollega i finska här- 
städes 1862 — 1864. Pastor vid finska kadetkorpsen ^-^ 
1867, från hvilken befattning afgick -^\ 1876. T. f. ka- 
pellan i Pusula 1880. Pressombudsman i Borgå y^ 1892. 

(Från början af ht 1862 var i stället for konrektorstjensten 
inrättad en kollegatjenst i finska och konrektors befattningen upp- 
dragen åt kollegan Johan Stolpe). 

Kolleger 

I L a t i n : 

Mag. Frans Evald Jernberg, f. /^ 1833. Stud. 
1852. Vestf. Hist.filol. kand. 1858. T. f. lärare vid 
lägre elem. skolan i Åbo vt 1859. Mag. 1860. Kollega 
i latin vid högre elem. skolan i Tammerfors s. å. Kollega 
i finska vid samma läroverk 1864—1875. Kollega i svenska 
och tyska vid realskolan i Tammerfors 1875 — 1890. Er- 
höll på begäran afsked med full pension | 1890. Folk- 
skoleinspektör i Tammerfors 1890. 

Mag. August Hilden, f. f 1834. Stud. 1854. Hist.- 
filol. kand. 1858. T. f. kollega i Åbo ht 1858. T. f. 
förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1859 — 
vt 1860. Mag. 1860. T. f. rektor vid Tammerfors lägre 134 Tammerfors. 

elem. skola 1860 — 1864. Ordinarie lärare vid samma skola 
fl 1862. T. f. kollega i latin vid hügre elem. skolan i 
Tammerfors från början af lit 1864, Ordinarie dito -f- 
1865. PrestY. 1869. Kkh i S:t Mårtens 1876. 

I Historia och Geografi: ' 

Johan Stolpe, f. -^ 1827. Sttid. 1849. Prestv. 
1856. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i 
Åbo yVr till hösttermins slut 1857. T. f. bitr. kollega i 
historia och geografi der vt 1858. T. f. lärare vid Bell- 
Lancasterskolan i Abo ht 1858. T. f. lärare vid ele- 
mentarskolan for flickor i Abo -^ 1858. T. f. lärare vid 
lägre elem. skolan i Åbo 1859—1860. Kollega i historia och 
geografi vid hogi-e elem. skolan i Tammerfors \' 1860, 
tilltr. fi'àn ht:s början s. å. Sedan 1862 skolans konrek- 
tor. Kollega i historia och geografi vid realskolan, seder- 
mera reallyceum i Tammerfors 1875. Eektor vid real- 
skolan 1878. Erhöll pä begäran afsked ^^ 1892. 

I Mathematik och Xaturalhistoria: 

Mag. Peter Adolf Karsten, f. V 1834. Stud. 
1856. Fysisk-mathem. kand. 1857. T. f. bitr. kollega i 
mathematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i 
Åbo vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Dito mag. 
s. â. Doktor 186 . . T. f. kollega i mathematik och na- 
turalhistoria här ht 1860. T. f. lektor i naturvetenskaperna 
vid Åbo gymnasium vt och ht 1861. Dito vid Vasa gym- 
nasium vt 1862. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna 
vid Vasa gymnasium i 1862. Lektor i botanik vid Mus- 
tiala landtbruksinstitut V 1864. 

Karl Adolf Floor, f. V 1836. Stud. 1857. T. f. 
kollega i latin vid högre elem. skolan i Björneborg | 1860. 
Dito i mathematik och naturalhistoria vt 1861. T. f. kol- 
lega i mathematik och naturalhistoria här läseåreu 1861 — 
1863. T. f. andre bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Högre Elementarskola. 135 

Björneborg ht 1864. T. f. kollega i mathematik och na- 
turalhistoria vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1865. 

Frans Vilhelm Magnus Beryroth, f. y 1837. Stud. 
1858. Pédagogie kand. 1861. T. f. biträdande kollega i 
mathematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i 
Åbo läseåret 1862 — 1863. Kollega i mathematik och na- 
turalhistoria vid högre elementarskolan i Tammerfors V 
1863—1866. Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 
2y2 1866, tilltr. \- s. â. Kollega i mathematik och natur- 
kunnighet vid samma läroverk 1875. Erhöll ^-^ 1893 på 
begäran afsked med trefjerdedels pension från den \ s. å. 

Axel Emil Bränder, f. f 1839. Stud. 1856. 
F3''sisk-mathematisk kand. T. f. kollega i mathema- 

tik och naturalhistoria här läseåret 1866 — 1867. 

Karl Henrik Gotthard Corander, f. | 1841. Stud. 
1860. Pédagogie kand. 1864. T. f. lärare vid lägre elem. 
skolan i Kexholm 1863—1864 och vt 1865. Ordinarie 
dito V^ 1865—1867. Kollega i mathematik och natural- 
historia här V 1867, tilltr. i s. å., f ^ 1870. 

I Finska: 

Mag. Berndt Adolf Reinholm (se ofvan). T. f. 
kollega i finska här 1862—1864. 

Mag. Frans Evald Jernberg (se ofvan bland kol- 
leger i latin). Kollega i finska här sedan 1864. Ryske Språklärare: 

Karl Gustaf Söderlund, t ^V 1828. Stud. 1852. 
Vestf. T. f. lärare i nedre afdelningen af första klassen 
vid lägre elementarskolan i Godby på Åland ^^ 1858. 
Rysk språklärare der y 1860. Rysk språklärare vid 
högre elementarskolan i Tammerfors från ht:s början 1860. 
Dito vid Tammerfors realskola 1873, från hvilken befatt- 
ning erhållit afsked med pension |^ 1884. 136 Tammerfors. 

Sånglärare: 

Arno Lohse, musikidkare. T. f. sånglärare här 
1860—1861. 

Frithiof Ulrik Wallberg. Kontorist. T. f. sång- 
lärare här 1861 — 1864. 

Karl Alfred Sadenius, f. \^ 1830. Stud. 1855. 
Prestv. 1857. T. f. stadspredikant i Tammerfors. T. f. 
sånglärare här 1864—1867. Kapellan i Ylöjärvi 1868. 
Kkh i Pojo 1882, tilltr. 1885, i Nurmijärvi 1892. 

Klas Edvin Karsten, f. ^ 1836. Stud. 1855. T. 
f. rektor i Raumo vt 1857— vt 1858. Eektor i Ny- 
karleby 1858. Prestv. 1862. Rektor vid lägre elemen- 
tarskolan i Tammerfoi^s 1867 — 1874. T. f. sånglärare vid 
högre elem. skolan i Tammerfors 1867 — 1868. Ordinarie 
dito y 1868—1873. Kkh i Qveflaks 1874. 

Gymnastiklärare: 

Mag. August Hilden (se ofvan bland kolleger i 
latin). T. f. gymnastiklärare här läseåren 1860 — 1873. Tavastelius. 
Pedagogi. 

1 (5 3 9 - 1 6 9 0. 
Med tva, senare tre lärare. 

Redores, 

tillika Slottspredikanter (och stadens 
kyrkoherdar) : 

Johannes Manni, tillsatt f 1639. 

Johannes Stephani Svanstrupe, son till k3'rkoher- 
den i Jämsä Stephanus Matthise Svanstrupe. Stud. i Up- 
sala 1637. Omn. såsom rector här 1650 och 1652. Kkh 
i Jämsä 1653 — 1664. 

Mag. Gabriel Georgii Thamwnius, son till k3a'ko- 
herden i Halikko Georgius Matthige Thauvonius. Stud. 
1645. Austral. Mag. 1653. Kector här 1657. Kkh 
i Bjerno 1662, f 1684. 

Mag. Henricus Matthice Florinus, son till kyrko- 
herden i Pemar Matthias Florinus. Stud. 1650. Austral. 
Mag. 1661. Rector här 1664. Kkh i Pemar 1671, i 
Kimito 1689, ånyo i Pemar 1699, f 1705. 

Mag. Isaacus Armeli Florinus, son till kapellanen i 
Åbo xirvid Florinus. Stud. 1661. Ab. Mag. 1667. Rector 
här 1671. Kkh i Hattula 1676, f s. å. innan tillträdet. 

Ericus Gregorii Favorinus, son till kyrkoherden 
i Piikkis G-regorius Favorinus. Stud. 1653. Collega 
supremus i Åbo skola 1672. Kapellan i Pemar. Rector 
här 1676. Afsatt från rektoratet 1688 och från kyrko- 
herdeembetet här 1695. Restituerad till det senare 
1697, Kkh i Loppis 1701, Ånyo afsatt 1710, f 1712. 138 Tavastehus. 

Mag. Abraham Johannis Thuronius. Stud. 
1675. Satak. Mag. 1685. Vicerector här 1688-1690. 
Conrector i Björneborg 1690, i Åbo 1691. Kkh i Rimito 
1692, i Kangasala 1701, f 1714. 

Collegœ: 

Jacohus Gregorii Teckalenius. Kapellan i Janak- 
kala 1658. 

Matthias Michaelis Apollonius. Stud. i Åbo 1641. 
Ab. Omn. såsom collega här 1658. Suspenderad till en 
tid, men restituerad i embetet i 1660. Bekom den | 
1669 Åbo domkapitels confirmation på Janakkala pasto- 
rat, hvilken utnämning dock af domkapitlet kort derefter 
återkallades. Kkh i Ikalis 1675, f 1689. — Var 
samme person som Matthias Michaelis Aboënsis, 
hvilken omnämnes redan den '^■^ 1650 såsom collega här 
(Cons. Acad. Ab. protokoller I: 438). 

Joachim Matthiœ Vahenius. Stud. 1664. Collega 
här 1676. Kapellan i Vichtis 1689, f 1697. 

Gabriel Wallman. Sockneadjunkt i Vichtis 1688. 
Collega här 1689. Kkh i Tavastehus 1700, f 1^04. 
Måhända samme person, som Gabriel Waal m an, hvil- 
ken bief student i Åbo 1679. Apologistse och Rectores cantus: 

Johannes Michaelis Stigelins, son till kapellanen 
i Saltvik Michael Henrici Stigelius. Stud. 1652. Prestv. 
Omn. 1660 såsom rector cantus och 1666 såsom apologist 
här. Kapellan i Nagu 1676, f 1691. 

Jacobus Sigfridi Kashas 1. C as c as. Stud. 1667. 
Apologist här 1676. Kallas officielt äfven „collega." 
Kkh i Loppis 1692, i Kalvola 1700, f 1702. Trivialskola. 139 

Trivialskola. 

1690— ht 1841. 
(Sannolikt tillsluten 1713—1722.) 

Rectores: 

Mag. Arvidus Arvidi Rothovius, son till liknämnde 
kyrkoherden i Pälkäne, som var brorson till biskop Isak 
Rothovius. Stud. 1678. Satak. Mag. 1688. Rector här 
1690. Kkh i Tavastkyro 1695. Fången bortförd till Ryss- 
land 1714, men återkommen till sin församling efter freds- 
slutet 1721, t Y 1732. 

Johannes Johannis Theet. Stud. 1679. Sat. Rec- 
tor här 1696. Kkh i Vana 1700, f 1704. 

Henriciis Seidelius. Stud. 1690. Collega supremus 
i Åbo skola 1697. Rector här 1701. Kkh i Vana 1707, 
t 1739. 

Mag. Michael Jacohi Sadeel 1. Sadelùis. Stud. 
1695. Austral. Mag. 1700. Prestv. till vicepastor i 
Esbo 1704. Rector här 1709—1713, då han vid fientliga 
infallet „plundrades blott och naken." Förestod Soraero 
kontrakt 1718—1721. Kkh i Tavastehus 1722, i Hattula 
1728, t 1732. 

Haquinus Lundbeck. Stud. 1713? T. f. lector 
i Åbo skola 1717. Interimsrector der -t 1720. Prestv. 
Rector här 1722. Kkh i Hattula 1733, f f 1743. 

Mag. Andreas Samuelis Salovius. Stud. 1730. 
Austr. Prestv. 1734. Rector här s. å. Mag. 1735. 
Kkh i Sahalaks 1736, i Orihvesi 1748, f 1771. 

Mag. Gustavus Nicolai Polviander^ f. 1706. Stud. 
V 1724. Satak. Prestv. 1735. Mag. s. å. Rector här 
1736. Kkh i Hattula 1753, f 1783. 

Mag. A?idreas Achander. Stud. \f 1743. Satak. 
Mag. 1751. Prestv. 1753. Rector här 1753, -j- 1758, 140 Tavastehus. 

Mag. Acvel Johan Grundstroem [Job. Fil.], f. 1726. 
Stud. V 1742. Satak. Mag. 1748. Rector här 1758. 
Prestv. 1766. Kkh i Karis -f-f 1774, tilltr. 1775, f 
1781. 

Mag. Fredrik Collin, I I 1743. Stud. 1759. Satak. 
Mag. (TJltimus) 1766. Collega inflmus i Åbo skola 1773. 
Prestv. 1774. Rector här 1775. Kkh i Helsingfors ^-^ 
1783, t f 1816. 

Hans vikarie var: 

Mag. Isak Hoeckert, f. 1753. Stud, 1773. Bor. 
Mag. 1778. Apologist här 1782. Prestv. s. å. T. f. 
rector här s. à. Bataljons predikant vid Nylands infan- 
teri regemente 1785. Bevistade kriget 1788—1790. Kkh 
i Kumlinge 1794, i Loiraijoki 1811, f fi 1815. 

Mag. Gustaf Levin, f. 1753. Stud. 1771. Tav. 
Prestv. 1774. Mag. 1775. Sockneadjunkt i S:t Marie 
1777. Magister docens vid xibo akademi. T. f. lector 
i xVbo skola 1783. Rector här s. â., tilltr. \ 1784. Kkh 
i Kiikala 1786, f | 1809. 

Mag. Henrik Gustaf Borenius, f. 1749. Tav. 
Prestv. 1771. Mag. 1772. Rector här 1787. Kkh i 
Somero 1798, f 1802. 

Mag. Fredrik Salvenius (se nedanföre bland col- 
lège). T. f. rector här 1798. 

Mag. Vilhelm Åkerman, i. V 1770. Stud. 1790. 
Österb. Mag. 1795. Philosophise theoreticae docens vid 
Åbo akademi 1796. Rector här V 1793. Prestv. 1802. 
Kkh i Hattula if 1810, i Hvittis | 1824. Theol. doktor 
1840. Jubelmagister 1847, f V 1849. 

Mag. Carl Gustaf Lundenius, f. "^-^ 1780. Stud. 
1798. Bor. Mag. 1802. T. f. collega här ht 1804. Apolo- 
gist och director cantus i Tavastehus f 1805. Prestv. 
1809. T. f. rector här 1810. Ordinarie dito ^ igll. 
Kkh i Kumlinge V* 1816, f V ^844. 

Mag. Henrik Longström, f. 1790. Stud. 1809. 
Nyl. T. f. apologist i Åbo skola 2 månader under 1810 Trivialskola. 141 

och 1811. T. f. collega secundus flerstädes fråu y 1812 — 
ht 1813. Mag. 1815. Öfverlärare i grekiska och historia 
vid Viborgs gymnasium ^f s. å. Ordinarie rector här 
|i 1816, efter att förut ha varit t. f. Prestv. 1821, f Y 
1826. 

Mag. Carl August Grunér, i. 1792. Stud. 1808. 
Bor. Mag. 1815. Collega inferior här ^ 1816. Dito 
superior |4 1819. Rector här | 1826, f ^^ 1827. 

Mag. Johan Isak Florin, f. \ 1797. Stud. 1815. 
Nyl. Mag. 1823. T. f. director cantus här I 1825. T. 
f. collega superior här y 1826. T. f. rector här under 
april och maj 1827. Collega superior här y'j- 1827. T. f. 
rector här 1838 — 1840. Rector i Björneborg f^ 1839, 
tilltr. 1840, t V" 1845. 

Mag. Gabriel Borg, f. f| 1797. Stud. 1817. Mag. 
1823. T. f. apologist i Uleåborg y i824. Ordinarie 
dito V 1825. Rector här y 1828, tilltr. -^- 1829. Rec- 
tor i Åbo 1838. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, 
i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, f y igSö. 

Mag. Johan Isak Florin (se ofvan). T. f. rec- 
tor här 1838-1840. 

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. V 1802. Stud. 
1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i 
Björneborg 1831. T. f. conrector i Åbo V 1836. Or- 
dinarie dito V 1837. Rector här V 1839, tilltr. 1840. 
Dito vid högre elem. skolan här H 1841. Rektor vid 
högre elem. skolan i Åbo ff 1845, tilltr. 1846. Kkh i 
Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, f V 
1882. 

Conrectores: * 

(Tjensten inrättad i följd af kejserligt reskript af "7i 1839.) 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. f 1812. 
Stud. 1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad 
I 1837— V 1838. T. f. collega superior här 1838—1839. 14:2 Tavastehus. 

T. f. conrector här y 1839— vt 1840. T. f. conrec- 
tor i Björneborg V" 1840. Ordinarie dito ^^ 1843. Rek- 
tor i Björneborg 1845. Dito i Åbo V^ 1851, tilltr. 1852. 
Prestv. 1855. Kkh i Uskela 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 
1868, t ff 1891. 

Mag. Esaias Wegelms, f. ^ 1807. Stud. 1824. 
Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag, 1832. 
Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. 
Oonrector i Tavastehus V 1840, i Vasa y 1843, tilltr. \* 
1845. Kkh i Kangasala 1855, tilltr. 1857, f V i875. 

Collegae, sedan 1816 Superiores: 

Gabriel Wallman. Sockneadjunkt i Vichtis 1688. 
Collega i Tavastehus pedagogi 1689. Dito i trivial- 
skolan derstädes 1690. Kkh i Tavastehus 1700, f 1704. 
Måhända samme person, som Gabriel Waalman, hvilken 
blef student i Åbo 1679. 

Henricus Sijvonius. Apologist här 1693. Collega 
1701, t 1739. 

Hans vikarie var: 

Jacobus Ahlholm. Stud. 1732. Tav. T. f. collega 
här 1736. Ordinarie dito 1739, f 1750. 

Mag. Johan Georgii Odenius, t 1706. Stud. 1731. 
Austral. Apologist här 1736. Mag. 1745. Prestv. 1748. 
Collega här 1750. Kkh i Längelmäki 1753, f 1771. 

Nathanael Lignipœus. Stud. 1733. Ab. Apolo- 
gist här 1750. Collega dito 1753, f 1766. 

Henricus Sipelius. Stud. 1742. Ab. Collega här 
1766, t V 1804- 

Mag. 'Carl Gustaf Lundenius (se ofvan bland 
rectores). T. f. collega här ht 1804. 

Mag. Fredrik Salvenius, f. 1756. Stud. 1774. 
Tav. Mag. 1778. Prestv. s. å. Sockneadjunkt i Ta- 
vastehus s. â. Apologist här 1791. T. f. rector här un- 
der ledigheten 1798. Collega här f i805, f 1819. Trivialskola. 143 

Hans vikarie var: 

Henrik Konsin, f. |-J 1784. Stud. 1805. Tav. 
T. f. coUega här "^-^ 1806 till årets slut. Prestv. 1809. 
Kapellan i Tavastehus 1815, i Längelmäki och Kuoreh- 
vesi 1822. Kkh i Somero 183G, f \" 1849. 

Mag. Carl August Grunér, f. 1792. Stud. 1808. 
Bor. Mag. 1815. T. f. apologist här 1816. Collega in- 
ferior här W s. å. Dito superior \\ 1819. Eector här 
1826, t V^ 1827. 

Mag. Johan Isak Florin, (se ofvan bland rectores). 
T. f. collega superior här "^-^ 1826. Ordinarie dito y^- 1827. 
T. f. rector här 1838. Rector i Björneborg \\ 1839. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius (se ofvan bland 
conrectores). T. f. collega superior här 1838—1839. 

Mag. Knut Viktor Crusell, f. V 1815. Stud. 
1833. Bor. Filos. kand. 1838. T. f. collega superior 
här 1839—1840. Mag. 1840. T. f. apologist i Björne- 
borg ^-^ 1840. T. f. tredje kollega der från vt:s början 
1842. Ordinarie dito ^| s. å. Förste kollega i Tavaste- 
hus y 1844, men dog -^-^ s. å., innan tillträdet. 

Mag. Otto Ferdinand Saocbeck, i. | 1814. Stud. 
1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior i Björne- 
borg 1836—1837. Apologist der 1837. Collega superior 
här ^-^ 1840. Förste kollega vid högre elem. skolan här 
|i 1841. Konrektor i Tavastehus f| 1843. Dito i Åbo 
fl 1844, tilltr. V 1845. T. f. rektor i Åbo 1845—1846. 
Bitr. rektor der | 1848. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 
1854, t V 1874. 

CollegaB Inferiores 

sedan 1816: 

Mag. Carl August Grunér (se ofvan bland collegae 
superiores). Collega inferior här f-^- 1816. Dito superior \^ 
1819. 144 Tavastehus. 

Henrik Johan Palmgren, f. 1792. Stud. 1S13. 
Bor. T. f. collega inferior här I- 1S17, Ordinarie dito 
f 1^20; 7 V 1^3i- 

Xils Ferdinand Kurten f. V 1^01. Stud. 1822. 
Österb. Director cantus här V 1826. Prestv. s. à. T. 
f. collega inferior här -y- 1S34— ht 1835. T. f. pedagog 
i Xjkarleby V 183S. Kapellan i Qveflax 1838^ tilltr. 1840. 
Kkh i Xagu 1856. i Hammarland 1^^J0. f --- 1873. 

3Iag. Jakoh Johan Amnell, f. i 18'j7. Stud. 1824. 
Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist i Åbo fr. \ 
till ^ 1831. Mag. 1832. Collega inferior här \ 1834, 
men tillträdde icke tjensten. T. f. collega superior i Abo 
V s. à. E. O. collega i Abo "^^ 1835. Fjerde lärare i 
mathematiska och fysiska vetenskaperna vid finska kadet- 
korpsen y 1836. Andre läraie i samma vetenskaper der- 
städes 1839. Prestv. 1843. Pastor vid kadetkorpsen ^^ 
1845, t V 1847. 

Johan Erik Grönlund, t ^ 1805. Stud. 1824. 
Bor. Prestv. 1827. T. f. collega inferior i Björneborg 
vt 1835. Collega inferior här V 1835, tilltr. ^ 1836. 
Andre kollega vid högre elem. skolan i ïavastehus -f^ 
1841. Kkh i Lemo 1844, 7 | 1856. 

Hans vikarie var: 

Mag. Anders Johan Erik Ehrs tr öm, f. -^| 1818. 
Stud. 1835. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. collega infe- 
rior här 1841 — 1842. T. f rysk språklärare här och vid 
Tavastehus högre elem. skola 1841 — 1842 och 1843—1844, 
t V lS4i. 

ApologistaB 
(merendels ock directores cantus); 

Jacohus Sigfridi Kaska s 1. Case as . S t n d . 1 6 6 7 . A p o - 
logist i Tavastehus pedagogi 1676. Dito i trivialskolan der- 
städes 1690. Kkh i Loppis ^ 1692, i Kalvola 1700, 7 1702. 

Henricus Sijvonius (se ofvau bland coUegaej. Apo- 
logist här 1693. Collega 1701, 7 1739. Trivialskola. 145 

Andreas Ravonius. Stud. 1697. Satak. Apologist 
här 1701. T. f. kapellan i Rimito under stora ofreden 
1714, t 1719. 

(Tjensten var vacant åren 1722 och 1723.) 

Henrik Deutsch. Stud. 1722. Bor. Apologist och 
director cantus här 1724. Kkh i Tavastehus V 1731, i 
Somero 1740, f 1742. 

Gabriel Israelis dahlberg, Virraoensis. Stud. 1730. 
Bor. Apologist här 1731. Tog afsked 1736, f 1737. 

Mag. Johan Georgii Odenius (se ofvan bland col- 
legse). Apologist här 1736. Collega dito 1750. 

Mag. Daniel Pentzin. Stud. 1736. Österb. Mag. 
1748. Docens. Apologist här 1750, men afsade sig tjen- 
sten genast. Kort derpå vicepastor i Joraala, f 1758, 

Nathanael Lignipœus (se ofvan bland collegse). Apo- 
logist här 1750. Collega dito 1753. 

Carl Fonteniiis. Stud. 1742. Bor. Prestv. 1752. 
Apologist här 1753. Kkh i Janakkala 1775, f 1792. 

Mag. Gustaf Polviander, f. ^ 1747. Stud. 1762. 
Satak. Mag. 1772. Prestv. 1773. Apologist här 1776. 
Kkh i Hattula 1781, tilltr. 1783, f ^^ 1805. 

Mag. Isak Hoeckert (se ofvan bland rectores), f. 
1753. Stud. 1773. Bor. Mag. 1778. Apologist här 1782. 
Prestv. s. â. Bataljonspredikant 1785. 

Hans vikarie var: 

Johan Scheele, f. 1756. Stud. 1780. Tav. T. f. 
apologist här 1782. T. f. pedagog i Lojo 1784. Prestv. 
1787. Ordinarie pedagog i Lojo 1796, f -^ 1812. 

Mag. Gabriel Avellan, f. 1739. Stud. V 2756. 
Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. Apologist här 1786. Dito i 
Åbo y* 1791. Collega supremus i Åbo s. å., f y 1803. 

Mag. Fredrik Salveniiis (se ofvan bland collegae). 
Apologist här V 1791. Collega dito 1805. 

Mag. Carl Gustaf Lundenins (se ofvan bland rec- 
tores). Apologist och director cantus här f 1805. T. f. 
rector här 1810. Ordinarie dito 1811. 

10 l4Ö ïavaâteiiuâ. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Carl Dettlof Sipelius,f. 1787. Stud. 1806. 
Tav. T. f. apologist här V* 1809— ht 1809. Prestv. 
1811. Viceapologist här ^ 1814. Mag. 1815. T. f. col- 
lega secundus i Åbo 1816. Collega infimus der y' 1818. 
Ordinarie collega secundus der 1819. Dito suprem us 1821. 
Kkh i Saltvik V 1822, f | 1843. 

Erik Rosengren, f. V 1781. Stud. 1800. Satak. 
Prestv. 1806. T. f. apologist här vt 1810. Kapellan i Vemo 
1814, t \^ 1852. 

Adolf Magnus Lundenius, f. 1782. Stud. 1801. 
Bor. T. f. apologist här V 1810— ^ 1811. Prestv. 1811. 
Kapellan i Kökar 1823, f V 1859. 

Mag. Christian Conrad Fischerei. 1783. Tav. Mag. 
1810. Apologist här V 1811. Afsatt. f 1834. 

Mag. Carl August Grunér (se ofvan bland col- 
legse superiores). T. f. apologist här 1816. Collega inferior 
T2 s. a. 

Gustaf Lindeqvist,f. V 1785. Stud. 1802. Prestv. 
1810. Bataljonspredikant 1814. T. f. apologist här vt 
1818. Kkh i Hattula 1826, f | 1863. 

Mag. Anders Michael Lundenius, f. fg^ 1788. 
Stud. 1807. Bor. Mag. 1815. Prestv. s. å. T. f. apo- 
logist här ht 1818. Collega i Åbo 1819. Kkh i Föglö 1 5 
3 1826, t f4 1849. Johan Isak Utter, f. y\ 1795. Stud. 1812. Satak. T. 
f. apologist här V 1821. Ordinarie dito ^\ 1822. Tjenst- 
ledig för sjuklighet, tidigare tidtals och fortfarande sedan 
1836. Afgått 1841, t fl 1863. 

Hans vikarier voro: 

Nils Ferdinand Kurten (se ofvan bland collegae 
inferiores). T. f. apologist här en del af ht 1830 och en 
del af vt 1832. 

Mag. Aron Gustaf Borg,f. V 1810. Stud. 1826. 
Nordösterb. Mag. 1832. T. f. apologist här 1832—1833. 
Theol. kand. 1836. Theol. licentiat 1838. Theologiae do- Trivialskola. 147 

cens 1839. Prestv. s. â. Tlieol. doktor 1840. Lektor 
vid Åbo gymnasium 1841. Theol. professor 1842. Kkh 
i Limingo 1845, tilltr. 1846. Domprost i Kuopio 1857, 
t V 1883. 

Mag. Johan Johannis Wegelius, f. }} 1810. 
Stud. 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. apologist här f| 
1836— vt 1837. Prestv. 1837. 

Berndt Vilhelm Wegelius, f. | 1809. Stud. 
1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist här V 1837— 
ht 1841. Utn. ordinarie apologist i Björneborg -^ 1840, 
men tillträdde icke. Tredje kollega i Tavastehus f^ 1841. 
Prestv. 1850. Kkh i Tavastehus och Vana 1853, tilltr. 
1855, t I 1867. 

Directores cantus: 

(Särskildt tillförordnade sedan 1823.) 

Mag. Gustaf Fredrik Zandt, f. f| 1801. Stud. 
1818. Tav. Mag. 1823. Director cantus här fl s. å. 
Erhöll på begäran afsked | 1825. Comminister vid S:t 
Catharinse svenska församling i S:t Petersburg och lärare 
vid dess skola samt prestv. i oktober 1825. Kkh vid 
samma församling y 1835. Jubelmagister 1873, f 1881. 

Mag. Johan Isak Florin (se ofvan bland rectores). 
T. f. director cantus här | 1825. 

Nils Ferdinand Kurten (se ofvan bland collegae in- 
feriores). Director cantus här y i826— ht 1837. 

Gustaf Adolf WecTcman, f. 1808. Orgelnist i Ta- 
vastehus 1833. T. f. director cantus här 1838. Ordina- 
rie dito y 1839. Sånglärare vid Tavastehus högre elem. 
skola \\ 1841. Dito vid elementarläroverket i Tavaste- 
hus 1872. Erhöll afsked med pension \^ 1872, f 1877. 140 Tavastehüs. 

Ryske Språklärare: 

Carl Wirenius, f. V 1772. Stud. i Moskva 1791. 
Underofficer vid kejserl. gardet i S:t Petersburg 1793. 
Second Lieutenant vid Kasanska Linie Regementet 1797. 
Stabskapten 1799. Erhållit pä begäran afsked 1800. Rysk 
lärare vid kretsskolau i Kexholm 1808 — 1813. Länetrans- 
lator och rysk språklärare i Tavastehus \^ 1813. Pä be- 
gäran erhållit afsked \^ 1826. Länetranslator i Helsing- 
fors och kollegii assessor, f 1835, 

Fredrik Edvard Haake, f. V 1805. Stud. 1821. 
Tav. Rysk språklärare här 1826, f i Moskova ^J 1829. 

iSTils Ferdinand Kurten (se ofvan bland collegse 
inferiores). T. f. rysk språklärare här frän ^-f 1827 — vt 
1830 samt 3 månader af 1832. 

Jakob Vilhelm Avellan, f. ^ 1806- Stud. 1827. 
Tav. Prestv. 1829. Rysk språklärare här V 1830— ht 

1841. Derefter vid högre elem. skolan vt 1842— vt 1872 
och sedan vid elementarläroverket i Tavastehus 1872 — 
1879. Uppförd på indragningsstat 1879, f ^ 1891. 

Hans vikarie var: 

Mag. Anders Johan Erik Ehrström (se ofvan 
bland collegae inferiores). T. f. rysk språklärare här 1841 — 
1842. 

Högre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1872. 

Rektorer: 

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. V 1802. Stud. 
1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i 
Björneborg 1831. Conrector i Åbo 1837. Rector vid 
trivialskolan i Tavastehus 1839, tilltr. 1840. Utn. rektor 
vid högre elem. skolan här ^ 1841, befullmäktigad ^-f 

1842. Dito i Åbo f| 1845, tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 
1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, 7 V 1882. Högre Elementarskola, 149 

Mag. Rudolf Israel liolsti, f. | 1815. Stud. 1832. 
Österb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Filos, licentiat 
1844. Rektor här f 1846. Filos, doktor 1847, f | 
1852. 

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten^ f. ff 1819. 
Stud. 1835.. Österb. Mag. 1840. T. f. tredje kollega i 
Vasa fr. \ 1842— ht 1844. Andre kollega der y\ i844. 
T. f. konrektor der vt 1845. Konrektor vid högre elera. 
skolan i Tavastehus y 1845. Rektor i Björneborg y- 

1852, men tillträdde icke. Rektor här ^ 1852, tilltr. i 

1853, hvarförinnan förestod tjensten från vt:s början 1852. 
Rektor i Vasa i okt. 1855, tilltr. från början af ht 
1856. Rektor vid Vasa elementarläroverk 1872—1874, 
t I 1879. 

Mag. Viktor Alexander Sundel, f. \2 i820. Stud. 
1839. Österb. Filos. kand. 1845. T. f. andre kollega 
vid högre elem. skolan i Tavastehus |- 1846. Ordina- 
rie dito f s. å. Mag. 1847. T. f. förste kollega här 
i 1849. Ordinarie dito y 1852. Konrektor här y\ 1852. 
T. f. rektor här \o igse. Ordinarie dito fi 1857. Rek- 
tor vid elementarläroverket i Tavastehus 1872, f -^^ 1875. 

Konrektorer: 

Mag. Esaias Wegelius, f. 2_6 i807. Stud. 1824. 
Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag. 1832. 
Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. 
Conrector vid trivialskolan i Tavastehus 1840. Utn. kon- 
rektor vid högre elem. skolan här \\ 1841, befullmäkti- 
gad V 1842. Dito i Vasa V 1843, tilltr. ^ 1845. 
Kkh i Kangasala 1855, tilltr. 1857, f ^^ i875. 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeckj, f. | 1814. Stud. 
1830. Tav. Mag. 1836. Apologist i Björneborg 1837. 
Collega superior vid trivialskolan i Tavastehus ^-^ 1840. 
Utn. förste kollega vid högre elera. skolan här -f-^- 1841, 
befullmäktigad \8 i842. Konrektor dito fl 1843, men 150 Tavastehus. 

tillträdde icke. Konrektor i Âbo ^ 181i, tilltr. V l'^^S. 
Bitr. rektor i Åbo -Ï- 1S4&. Prestv. 1550. Kkh i Ha- 
likko 1851, tilltr. 1854, f V l'^"^- 

llag. Alexander Gustaf Julius Hallsten, (se ofvan 
bland rektorer). Konrektor här y^ 1815. Rektor här 
I 1852. 

Mag. Viktor Alexander Sundel (se ofvan bland rek- 
torer). Konrektor här -^ 1852. T. f. rektor här y> 1856. 
Ordinarie dito ^ 1857. 

Mag. Matthias Malin, t 2_2 x822. Stud. 1842. 
Tav. Mag. 1847. Andre kollega vid högre elem. sko- 
lan i Tavastehus 4 1852. T. f. konrektor här ^ 1856. 
Ordinarie dito V is.58, f -ff is67. 

Henrik Malin (se nedanföre bland tredje kolleger). 
Vald till skolans konrektor pä tre är "^J 1868. 

Förste Kolleger: 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck (se ofvan bland kon- 
rektorer). Tjenstgjorde såsom förste kollega här vt 1842 — 
vt 1845. 

Mag. Knut Viktor Crusell, f. V 1815. Stud. 1^^3.3. 
Bor. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. apologist i 
Björneborg V 1840. T. f. tredje kollega vid Björneborgs 
högre elem. skola frän början af vt 1842. Ordinarie dito 
■fl s. â. Utn. förste kollega vid högre elem. skolan i Ta- 
vastehus \^ 1844, men dog y\ s. a. innan tillträdet. 

Mag. Fredrik Bergstadi, t | 1817. Stud. 1835. 
Tav. Filos. kand. 1841. T. f tredje kollega och gym- 
nastiklärare vid högre elem. skolan i Björneborg V^ i842. 
Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan 
i Tavastehus -^ 1844. Ordinarie dito y 1845. Prestv. 
s. â. Förste kollega här y 1845. T. f. konrektor i 
Åbo ^-i 1848. Ordinarie dito V 1^51- t H 1853. 

Henrik Malin fse nedanföre bland tredje kolleger). 
T. i. förste kollega här frän vårtermins början 1851 till 
i s. å. Högre Elementarskola. 151 

Mag. Viktor Alexander Sundel (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. förste kollega här ^ 1849. Ordinarie dito 16 
'2 1852. Konrektor här ^^ 1852. Mag. Frans Jakob Polviander, f. -^^ 1817. Stud. 
1837. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rek- 
tor vid högre elem. skolan i Skarpans 1846 — 1851. T. f. 
andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa 1851 — 1852. 
Förste kollega vid Björneborgs högre elem. skola V 1852. 
Förste kollega här ^ 1853. Kollega i latin här 1857. 
Transporterad till lika tjenst vid Åbo högre elem. skola \\ 
1866. Erhöll på begäran afsked f 1871. 

Andre Kolleger: 

Johan Erik Grönlund, t V 1805. Stud. 1824. 
Bor. Prestv. 1827. Collega inferior vid Tavastehus tri- 
vialskola V 1835, tilltr. ^ 1836. Utn. andre kollega här 
l-i 1841, befullmäktigad V i842. Kkh i Lemo 1844, 
t 1856. 

Mag. Fredrik Bergstadi (se ofvan bland förste kol- 
leger). T. f. andre kollega här 1844. Ordinarie dito y 
1845. Förste kollega här y s. â. 

Mag. Karl Alexander Alcenius, f. yV 1820. 
Stud. 1837. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre 
kollega här ht 1845. Förste kollega vid högre elem. sko- 
lan i Uleåborg \^ 1847, men tillträdde icke. Erhöll på 
begäran afsked \* 1848. Docens i pedagogik vid universi- 
tetet f 1848. Filosofie licentiat och doktor 1850, f V 
1851, i kolera. 

Mag. Viktor Alexander Sundel (se ofvan bland rek- 
torer). T. f, andre kollega här | 1846. Ordinarie dito 
I s. å. T. f. förste kollega här ^ 1849. Ordinarie dito 
y 1852. 

Henrik Malin (se nedanföre bland tredje kolleger). 
T. f. andre kollega här vt 1849 och 1 månad af ht s. å., 
samt vt 1852— vt 1853. 152 Tavastehus. 

Mag. Matthias Malin (se ofvan bland konrektorer). 
T. f. andre kollega här y 1849. Ordinarie dito i 1852. 
T. f. konrektor här \° 1856. Kollega i mathematik och 
naturalhistoria här 1857. Ordinarie konrektor ^-^ 1858. 

Tredje Kolleger: ' 

Mag. Berndt Vilhelm Wegelius^ t f 1809. Stud. 
1828. Satak. Mag. 1836. T. f. apologist vid trivial- 
skolan i Tavastehus frän \^ 1837 till -^ 1840. Apologist 
i Björneborg yV 1840, men tillträdde icke. Utn. tredje 
kollega vid högre elem. skolan i Tavastehus ^ 1841, be- 
fuUmäktigad ^J' 1842. Tillika t. f. gymnastiklärare här 
V 1843. Prestv. 1850. Kkh i Tavastehus och Vânâ f 
1853 tilltr. 1855, f -| 1867. 

Hans vikarie var: 

Mag. Karl Vitalis Hammarin, f. -^ 1822. Stud. 
1842. Tav. Mag. 1847. T. f. förste kollega i Ulea- 
borg 1848. T. f. förste kollega här ht s. å. 

Hejirik Malin, t f 1824. Stud. 1843. Tav. T. 
f. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus läseåren 
1845—1846. Prestv. 1848. T. f. andre kollega vt 1849 
och 1 månad af ht s. å. T. f. tredje kollega här vt 1850. 
T. f. förste kollega från vt:s början till i 1851. T. f. andre 
kollega å nyo vt 1852 — vt 1853. Ordinarie tredje kol- 
lega här y 1854. Erhöll på begäran afsked U 1855. 
T. f. andre kollega ht 1856— ht 1858. Kollega i mathema- 
tik och naturalhistoria här ff 1858. Vald till skolans 
konrektor 2_8 i868. Anställd vid elementarläroverket i 
Tavastehus sedan 1872. Kkh i Birkala 1876, tilltr. 1877. 

Mag. Karl Malin, f. V^ 1832. Stud. 1852. Tav. 
T. f. tredje kollega här läseåret 1855—1856. Hist.filol. 
kand. 1859. Pédagogie kand. s. å. T. f. kollega i mathema- 
tik och naturalhistoria i Åbo vt 1860. Utn. förste lärare 
vid Ekenäs lägre elementarskola ^^ 1860, tilltr. | s. å. 
Mag. s. å. Kollega vid realskolan i Ekenäs | 1873. Högre Elementarskola. 153 

Edvin Avellan, f. | 1830. Stud. 1848. T. f. förste 
lärare i Tammerfors vt 1854. T. f. andre kollega i Vasa 
(Nykarleby) ht 1856. Utn. tredje kollega i Tavastehus 
\^ 1855, å hvilken tjenst erhållit fullmakt i december s. a. 
Kollega i historia och geografi här 1857. Genom tjenste- 
bj'te med efterträdaren här A. W. Lindgren transporterad 
till kollega i historia och geografi vid högre elementar- 
skolan i Björneborg y 1862. På begäran erhållit afsked 
med half pension | 1867. Kommunalråd 1879. 

Kolleger 
I Latin: 

Mag. Frans Jakob Polviander (se ofvan bland förste 
kolleger). Kollega i latin här 1857. Transporterad till 
lika tjenst i Åbo ff 1866, tilltr. från ht:s början 1867. 

Mag. Oskar Fredrik Borg, f. ff 1847. Stud. 
1866. T. f. koltega i latin här ht 1867. Dito i finska 
vt 1868. Filos. kand. 1872. T. f. bitr. kollega i latin 
och svenska vid elementarläroverket i Åbo ^ 1872— y 
1874. Mag. 1873. T. f. kollega i latin vid Åbo ly- 
ceum V^ 1874— |- 1875. Kollega i latin och svenska vid 
Åbo lyceum f 1875, tilltr. ^ s. å. Folkskoleinspektör i 
Åbo och Björneborgs län 1885. 

Mag. Otto Rudolf Borg, f. \^ 1850. Stud. 1867. 
T. f. kollega i latin här ht 1868, i finska vt 1869. Filos, 
kand. 1872. Mag. 1873. T. f. kollega i mathematik och 
naturalhistoria vid finska realskolan i Tammerfors \^ 1874. 
Ordinarie dito ^ 1875. Dito vid finska really ceum der- 
städes 1884. 

Mag. Emanuel Theodor Modeen^ t y 1839. Stud. 
1858. Hist.filol. kand. 1864. Mag. s. å. Lärare i svenska 
språket vid svenska församlingens i S:t Petersburg skol- 
inrättningar 1864 — 1866. Pédagogie kand. 1867. T. f. 
kollega i latin här vt 1868, i finska ht 1S68. Ordinarie 
kollega i latin ff s. å. Anställd vid elementaz'läroverket 
här 1872 — 1879. 154 Tavastehus. 

Hans vikarie var: 

Ernst Johan Lönnberg, f. 2,2 i^^q^ gtud. 1864. 
Filos. kand. 1870. T. f. kollega här vt 1870. D:o vid 
x4.bo högre elem. skola 1871 — 1872. 

I Historia och Geografi: 

Edvin Avellan (se ofvan bland tredje kolleger). Kol- 
lega i historia och geografi här 1857. Transporterad till 
enahanda tjenst i Björneborg y 1862. 

Anton Vilhelm Lindgren, f. y 1831. Stud. 1850, 
Vestf. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Tam- 
merfors Y 1853. Lärare vid lägre elem. skolan i Jakob- 
stad y 1853. Kollega i historia och geografi i Björne- 
borg ^2 IS''^^. Dito genom tjenstebyte med E. Avellan 
vid högre elem. skolan i Tavastehus y 1862. Biträdande 
finsk translator i k. senaten 1881 — 1892. 

I Mathematik och Naturalhistoria: 

Mag. Matthias Malin (se ofvan bland andre kolleger). 
Kollega i mathematik och naturalhistoria här 1857. Kon- 
rektor här y 1858. 

Henrik Malin (se ofvan bland tredje kolleger). Kol- 
lega i mathematik och naturalhistoria här \^ 1858. Sko- 
lans konrektor 1871. Anställd vid elementarläroverket i 
Tavastehus sedan 1872. 

I Finska: 

Mag. Johan Adrian Hahisson^ f. 1 1831. Stud. 1852. 
Vestf. Hist.filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1860. Mag. 
s. â. T. f. andre lärareduplikant vid Vasa högre elem. 
skola 1860 — 1861. Konstituerad förste lärareduplikant 
dersammastädes 1861 — 1864. Kollega i finska vid högre 
elem. skolan i Gamla Karleby 1864—1871. Kollega i 
finska vid högre elem. skolan i Tavastehus y 1868, tilltr. Högre Elementarskola. 155 

frän ht:s början 1871. Dito vid Tavastehus elementar- 
läroverk 1872. Uppförd på indragningsstat 4°- 1878. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Oskar Fredrik Borg (se ofvan bland kol- 
leger i latin). T. f. kollega i finska här vt 1868. 

Mag. Emanuel Theodor Modeen (se ofvan bland 
kolleger i latin). T. f. kollega i finska här ht 1868. 

Mag. Otto Rudolf Borg (se ofvan bland kolleger 
i latin). T. f. kollega i finska här vt 1869. 

Johan Parviainen, f. V 1340. Stud. 1861. T. 
f. kollega i latin i Björneborg under senare delen af ht 
1868 och vt 1869. T. f. kollega i finska här ht 1869. 

Mag. Johan Ticklén, f. V 1839. Stud. 1863. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1865. 
T. f. lärareduplikant derstädes under förra delen af ht s. å. 
T. f. rektor derstädes || 1865- vt 1867. Mag. 1869. 
T. f. kollega i finska här vt och ht 1870. 

Rysk Språklärare: 

Jakob Vilhelm Avellan, t y ^gge. Stud. 1827. 
Tav. Prestv. 1829. Eysk språklärare vid Tavastehus 
trivialskola V^ 1830. Dito vid högre elem. skolan i Ta- 
vastehus 1^ 1841. Anställd vid elementarläroverket i Ta- 
vastehus 1872 — 1879. Derefter uppförd på indragnings- 
stat, t l-f 1891. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Anders Johan Erik Ehrström, f. f| 1818. 
Stud. 1835. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. collega infe- 
rior vid Tavastehus trivialskola 1841 — 1842. T. f. rysk 
språklärare här 1841—1842 och 1843 — 1844, f V 1844. 

Gustaf Vilhelm Malmström, f. V 1818. Stud. 
1840. Ab. Prestv. 1842. T. f. rysk språklärare här 
läseåret 1844—1845. T. f. andre lärare vid fruntimmers- 
skolan i Åbo vt 1846— ht 1847. T. f. bitr. tredje kol- 
lega vid högre elem. skolan i Åbo |-| 1847. Konstituerad 156 Tavastehus. 

dertill M 1848. Bitr. andre kollega der y 1853. Bitr. 
kollega i latin 1857 — 1870. Derefter tjenstledig. Erhöll 
pä begäran afsked med full pension -| 1873. Lärare i Sång: 

Gustaf Adolf Weckman^ i. 1808. Orgelnist i Ta- 
vastehus 1833. T. f. director cantus vid trivialskolan i 
Tavastehus 1838. Ordinarie dito ^2^ 1839. Sånglärare 
vid högre elem. skolan i Tavastehus f^ 1841. Dito vid 
elementarläroverket i Tavastehus 1872. Erhöll afsked med 
pension V^ 1872, f 1877. 

Lärare i Gymnastik: 

Mag. Berndt Vilhelm Wegelius (se ofvan bland 
tredje kolleger). T. f. gymnastiklärare här \^ 1843. 

Mag. Karl Gustaf Renvall, t f 1823. Stud. 1842. 
Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs 1848. Tredje kollega i Åbo 1852. Gymnasii- 
adjunkt i Tavastehus f 1857. Konstituerad gymnastik- 
lärare vid högre elem. skolan i Tavastehus ^J» 1857. An- 
ställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872 — 1879. Lägre Elementarskola. 

1842—1878. . 

Lärare : 

Mag. Isak Josef Jungherg, f. f 1815. Stud. 1836. Mag. 
1840. T. f. lärare här 1 1842. Ordinarie dito ^^ 1843. Förste 
lärare i Tammerfors lägre elem. skola 1844, f V^ 1857. 

Mag. Johan Viktor Hummelin, i. \-" 1814. Stud. 
1829. Ab. Filos. kand. 1841. Mag. 1844. T. f. lärare 
bär I s. å. Ordinarie dito |- 1845. Gymnastiklärare i Åbo Lägre Elementarskola. 157 

V s. â. Prestv. s. å. Kapellan i Jomala 1847, tilltr. 1849, 
t H 1891. 

Henrik Malin, f. | 1824. Stud. 1843. Tav. T. 
f. lärare här ht 1845— vt 184G. Prestv. 1848. Tredje 
kollega i Tavastehus 1854. Kkh i Birkala 187G, tilltr. 
1877. 

Mauritz Gustaf Polviander, t 1819. Stud. 1844. 
T. f. andre lärare i Tammerfors 1845 — 184G. Befull- 
mäktigad lärare här \^ 1846. På begäran erhållit af- 
sked d. yV 1851. 

Anders Johan Reinhold Petterson, f. \° 1821. Stud. 
1842. Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 
1849. Lärare här V 1852. Prestv. 1862. Kapellan i Geta 
1863, tilltr. 1864. Utn. kkh i Gravais 1877, f ff 1878 
innan tillträdet. 

Hans vikarie var: 

Frans Frithiof Colerus, f. ff 1834. Stud. 1856. 
Prestv. 1860. T. f. lärare här V 1861— | 1862. Ka- 
pellan i Kiikka 1870. Kkh i Rautjärvi 1886, i Asik- 
kala 1890. 

Viktor Helenius, f. yV 1840. Stud. 1861. T. f. 
lärare här från -^ 1864 till vt:s slut s. å. 

Karl Vilhelm Appelquist, f. ^ 1834. Stud. 1856. 
Grdiuarie lärare i Nykarleby V* 1860. Prestv. 1863. Lä- 
rare här Y 1864, f y 1868. 

Mag. Gtto Åkerberg, f. V 1841. Stud. 1862. T. f. 
lärare här från \^ till slutet af vårtermin 1868. Mag. 1869. 

Berndt Johan Anthoni, f. V 1833. Stud. 1854. 
Prestv. 1857. Bitr. lärare i Raumo 1858. Lärare här 
y 1868, tilltr. i 1869. Kkh i Karislojo 1875, tilltr. 1878. 

Biträdande Lärare*. 

Gustaf Höglund, f. ^ 1831. Stud. 1855. T. f. 
bitr. lärare här vt o. ht 1859. Prestv. 1862. Kapellan 
i Lundo 1869. Kkh i Bromarf 1881, tilltr. 1882. 158 Tavastetüä. 

Johan Kaldén, f. V' 1827. Stud. 1848. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1859. Biträdande 
lärare här -^^ 1859— ht 1862. Lärare i Jakobstad ^| 
1863, tilltr. från början af vt 1864— vt 1867. Dito i Ny- 
karleby 1867—1884. Pressombudsman i Fredrikshamn 1892. 

Alfred Fredrik Abraham Thurén, f. y 1840. 
Stud. 1861. T. f. bitr. lärare här vt 1863. 

Johan Edvard Lindeblom, f. 1838. Stud. 1860. 
T. f. bitr. lärare här ht 1863. Häradsskrifvare i ßauta- 
lampi 1868. 

Mag. Otto Åkerberg (se ofvan bland lärare). T. 
f. bitr. lärare här vt 1864— ht 1866. 

Alfred Fredrik Abraham Thurén (se ofvan). 
Ånyo t. f. bitr. lärare här vt 1867. 

Karl Aron Nyström, f. V 1840. Stud. 1860. 
T. f. bitr. lärare i Nykarleby vt 1866. T. f. biträdande 
lärare här ht 1867. T. f. lärare vid lägre elem. skolan 
i Tammerfors vt 1868. Ordinarie dito y 1868—1874. 

Anton Viktor Appelqvist, t V 1839. Stud. 1863. 
T. f. andre lärare i Ekenäs vt 1864. Pédagogie kandi- 
dat 1865. T. f. lärare i Kristinestad vt 1866. Förste 
bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1866 — 
ht 1867. Bitr. lärare här f| 1867 — 1878. Prestv. 1876. 
Kapellan i Tavastehus 1879. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Otto Åkerberg (se ofvan). T. f. bitr. lärare 
här ht 1868. 

Mag. Theodor Waldemar Erich, f. V 1846. Stud. 
1866. T. i. bitr. lärare här vt 1869. Filos. kand. 
1872. Pédagogie kand. 1873. Mag. s. å. T. f. kollega 
vid Helsingfors realskola 1873—1874. T. f. kollega vid 
realskolan i Åbo y\ 1874. Ordinarie dito 1875. Rektor 
för samma skola 1875 — 1882. T. f. bitr. kollega i finska 
vid svenska lyceum i Åbo | 1882— vt 1883. Kollega 
vid Åbo finska lyceum ^ 1883. Rektor för finska lyceum 
i Åbo V 1885, f 1890. Lägre Elementarskola. 159 

Sånglärare: 

Anders Johan Reinhold Petterson (se ofvan 
bland lärare). T. f. sånglärare här ht 1857— vt 1864. 

Gustaf Adolf Weckman, f. 1808. Orgelnist. T. f. 
sånglärare här 1864—1867. Ordinarie dito 1867. Erhöll 
afsked med pension V 1872, f 1877. 

Gymnasium. 

1857—187 2. 

(Treklassigt, invigdt Vio 1857, och under läseåren 1857 — 
1866 benämndt: „tor civil tjenstemannabildning.") 

Lektorer 

I Theologi: 

Doktor Gustaf Israel Lindström, f. ff 1821. Stud. 
1842. Ab. Mag. 1847. Theol. kand. 1853. T. f. biträ- 
dande förste kollega i Åbo högre elem. skola 1853 — 1854. 
Biträdande tredje kollega derstädes 1854. Prestv. 1856. 
Theol. licentiat och doktor 1857. Theol. lektor vid Ta- 
vastehus gymnasium y^ 1857. Anställd vid elementarläro- 
verket i Tavastehus 1872, f V 1877. 

I Historia: 

Mag. Gustaf Erik Euren, f. V 1818. Stud. 1841. 
Satak. Mag. 1844. Gymnasiiadjunkt i Åbo 1845. Lek- 
tor i den hel. skrifts grundspråk vid Åbo gymnasium 
f 1852. Prestv. 1853. Transporterad till lektor i historia 
vid Tavastehus gymnasium y 1857, f ^ 1872. 

I Mathematik: 

Doktor Kristian Gustaf Sucksdorff, f. \* 1824. Stud. 
1842. Nyl. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Docens i 
rena mathematiken 1851. Fysisk-mathem. licentiat 1855. 16Ö Tavastehtiä. 

Fysisk-mathem. doktor 1857. Lektor i mathematik vîd 
Tavastehus gymnasium | 1857. Anställd vid elementarläro- 
verket i Tavastehus 1872. Entledigad i följd af detta 
läroverks indragning 1879, f ^ 1880. 

Hans vikarie var: 

Mag. Theodor Uschakoff, f. \^ 1836. Stud. 
1854. Fysisk, mathera. mag. 1860. Biträdande lektor i 
mathematik och fysik här vt 1867. Direktor för tekniska 
realskolan i Åbo 1869. Lektor vid industriskolan i Vasa 
1889. 

I Naturvetenskaperna: 

Mag. Karl Jakob Arrhenius, f. V 2823. Stud. 
1843. Satak. Filos. kand. 1849. Mag. 1850. T. f. lek- 
tor i mathematik och fysik vid Åbo gymnasium läseåren 
1849—1850 och 1851—1857. Lektor i naturvetenska- 
perna vid Tavastehus gymnasium f 1857— ht 1861. 
Transporterad till enahanda tjenst vid Åbo gymnasium 
\8 1861, tilltr. från vt:s början 1862. 

Mag. Johan Magnus Gadd, f. | 1834. Stud. 1853. 
Fysisk-mathem. mag. 1857. Lektor i naturvetenskaperna 
vid Vasa gymnasium \^ 1858, tilltr. ^ s. å. Transporte- 
rad till enahanda tjenst vid Tavastehus gymnasium \ 

1862. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 
1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 
1879, t V 1891. 

I Latin och Finska: 

(Tjensten inrättades i följd af nåd. kuDgörelse af den ^/-i 

1863, hvilken anbefallde eleverne vid civilgymnasium studium af 
tvenne bland tre valbara språk: latin, ryska och franska. Till 
följd af ämnesbyte med gymnasiiadjunkten var med denna lek- 
tion i stället för finska hela tiden förenad undervisningen i tyska.) 

Mag. Karl Gottfrid Brotherus, f. V 1836. 
Stud. 1854. Hist, filol. mag. 1860. T. f. lektor i latin 
och finska vid Tavastehus gymnasium läseåren 1863 — 1865, Gymnasium. 161 

livarunder dock haft finskan utbytt mot tyska. Filos, 
licentiat 1807, T. f. lärare i de politiska vetenskaperna 
vid finska kadetkorpsen 1868— 18G9. Filos, doktor 1869. 
Lärare i ryska språket vid nämnda korps V^ 1876. Honorar 
lektor 1882. Lektor i ryska språket vid universitetet y 1885. 
Mag. Ivar Agathon Bergroth, f. "^^ 1831. Stud. 
1849. Vestl Mag. 1853. T. f. lärare i Raumo vt 1854. 
Kollega i Björneborg ^ 1858. Lektor i latin och finska vid 
Tavastehus gymnasium \^ 1865. Anställd vid elementar- 
läroverket i Tavastehus -1872. Dess rektor 1876—1879. 
Entledigad i följd af detta läroverks indragning 1879, f 
|-f 1880. 

Gymnasii Adjunkt: 

Mag. Karl Gustaf Renvall, f. f 1823. Stud. 1842. 
Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs 1848. Tredje kollega vid högre elem. skolan 
i Åbo fl 1852. T. f. gymnasiiadjunkt i Åbo ht 1853. 
Bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola {^ 1854. 
Gymnasiiadjunkt i Tavastehus f 1857. Undervisade i 
gymnastik samt i tyska 1857 — 1859 och i finska 1863 — 
1872. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 
1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 
1879. Pressombudsman i Tavastehus sedan 1865. 

Lärare: 
I Ryska språket: 
Wilhelm Ferdinatid Tallgren, f. i S:t Petersburg y^^ 
1815. Stud. i Helsingfors 1833. Vib. Rysk språklärare vid 
Åbo gymnasium y 1842. Utnämnd i maj 1857 till rysk 
språklärare vid Tavastehus gymnasium, men tillträdde icke. 
Honorar gymnasii lektor 1863. Anställd vid elementarläro- 
verket i Åbo 1872. Uppförd på indragningsstat V 1874. 
Erhöll på begäran afsked med hela lönen i pension -} 1875. 
Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. f 1821. 
Stud. 1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847, 

11 162 Tavastehus. 

tilltr. 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Eysk språk- 
lärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f. rysk 
språklärare vid Tavastehus gymnasium från ^-^ 1857 till 
i 1858. Rysk språklärare vid Vasa skola 1859. Dito 
vid Yasa gymnasium 1867. Lektor i ryska språket vid 
universitetet -J 1871. Erhöll på begäran afsked med pen- 
sion V* 1883. 

Gustaf Fredrik Canth, i. V 1825. Stud. 1844. 
Tav. Rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från 
V^ 1858—1872. Honorar gymnasii lektor 1864. Anställd 
vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Erhöll på be- 
gäran afsked med full pension f-J 1873. Anställd vid 
Öfverstyrelsen för skolväsendet såsom tillförordnad exami- 
nator för ryska språkundervisningen H 1873, f i Juni 
1877. 

I Tyska Språket: 

Mag. Karl Gustaf Renvall (se ofvan). T. f. 
tysk språklärare 1857— ^^ i859. 

Lars Adolf Matthias Lefré.n, f. ff 1823. Stud. 
1846. Vestf. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium 
ht 1852. T. f. tysk språklärare vid Tavastehus gymna- 
sium l^ 1859. Ordinarie dito V s. å.— vt 1863, hvar- 
efter tjensten indrogs. Fransk språklärare vid Borgå gym- 
nasium ^^ 1863, tilltr. I s. å. Transporterad till enahanda 
tjenst vid Abo gymnasium ^^ 1867. Anställd vid elemen- 
tarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Tjenst- 
ledig sedan | 1877. Erhöll på begäran afsked med pen- 
sion ïV 1888. 

(Från hösttermins början 1863 meddelade lektorn 1 latin un- 
dervisning jämväl i tyska.) 

I Franska Språket: 

Lektor Gustaf Israel Lindström (se ofvan). T 
f. fransk språklärare här y 1857— vt 1858. Gymnasium. 163 

Mag. Otto Ivar An (just Thuneherg, f. | 1824. Stud. 
1842. Nyl. Hist.filol. kand. 1855. ]Mag. 1857. Fransk 
språklärare vid Tavastelius gymnasium Y 1858. Anställd 
vid elementarläroverket i Tavastelius 1872. T. f. fransk 
språklärare vid Åbo lyceum 1877 — 1892. Lärare i en- 
gelska och ryska språken vid navigationsskolan i Åbo 1877. 
Honorar lektor 1882. T. f. tysk språklärare vid Åbo 
lyceum 1889—1892. 

I Grymnastik: 

Mag. Karl Gustaf Renvall (se ofvan). Gymnastik- 
lärare här ^^ 1857—1872. Derefter anställd vid elemen- 
tarläroverket i Tavastehus. Entledigad i följd af detta 
läroverks indragning 1879. 

I Teckning: 

hektoY Kristiati Gustaf Sucksdorff (se oivsm). Teck- 
ningslärare här 1857—1872. 

Hans vikarie var: 

Georg Wilenius, f. V 1831. Stud. 1851. Vestf. 
Länekonduktör i Tavastehus län. T. f. lärare i teckning 
vid Tavastehus gymnasium ff 1866— vt 1867. Tredje 
arkitekt i Öfverstyrelsen för allmänna Byggnaderna 1867. 
Föreståndare för länebyggnadskontoret i S:t Michel 1868. 
Förste arkitekt 1870. Öfverarkitekt 1883, f fj- 1892. 

I Sång: 

Lektor Kristian Gustaf Sucksdorff (se ofvan). 
T. f. sånglärare vid Tavastehus gymnasium ^/ 1862 — 
1872. Derefter anställd vid elementarläroverket i Tava- 
stehus. 164 Tavastehus. 

Gymnasii Rektorer 

lia af lektorerne varit: 

Gustaf Erik Euren läseåren 1857—1860. 

D:o „ 1860—1863. 

Gustaf Israel Lindström „ 1863 — 1866. 

Kristian Gustaf Sucksdorfi „ 1866 — 1869. 

Gustaf Israel Lindström „ 1869—1872. 

Prorektorer: 

Karl Jakob Arrhenius läseåren 1857—1860. 
D:o „ 1860— ht 1861. 
Gustaf Israel Lindström „ vt 1862— vt 1863. 

Kristian Gustaf Sucksdorff „ 1863—1866. 

Gustaf Israel Lindström „ 1866—1869. 

Johan Magnus Gadd „ 1869—1872. Torneét. 
Pedagogi. 

1630— ht 1841. 

Skolmästare: 

Mag. Georg Nicolai Elingius. Sörmlänning. Stud. 
i Åbo 1643. Mag. 1650. Skolmästare bär 1651. Befor- 
drad till gymnasiiadjunkt ocb consistorii notarie i Hernö-* 
sand 1654, derpa till matbeseos lector derstädes 1655. 
t 1668. 

Johannes Estani [= Östensson] Hernodins. Anger- 
manl. Stud. 1646. Skolmästare bär 1655. Död redan 
1660. 

Johannes Olai Pitensis. Stud. 1648. Skolmästare 
här 1661. 

Nicolaus J. Tornœus. Stud. 1676. Skolmästare 
här. Coraminister i Nedertorneå 1683. Derefter krigs- 
prest, t 1690. 

Mag. Olaus Thomce Roselius, f. i Piteå 1650. Stud. 
1669. Huspredikant 1677 bos riksrådet Tbord Bonde. Mag. 
1682. Skolmästare här 1683. Vicerector i Piteå 1685. 
Logices lector i Hernösand s. å. Senare svagsint, \ 1687. 

Johannes Biörn. Stud. 1677. Bothniensis. Skol- 
mästare bär, f 1703. 

Mag. Sveno Olai Biclenius Renhorn, f. i Lund 
1671 och son af akademie adjunkten i Lund, sedermera 
kkh i Luleå Olof Sv. Bidenius. Stud. 1691. Mag. 1700. 
Utn. skolmästare bär 1703. T. f. rector scholse i Hernö- 
sand 1705. Kkh i Brunflo i Jämtland 1715, f V 1724. 

Mag. Olaus Andreœ Sund, son af handelsmannen 
i Luleå Anders Kråka. Stud. i Åbo 1694, i Upsala 1699. 166 Torneå. 

Aügerm. Skulmästare liär sannolikt 1705. Mag. (Primus) 
i Tpsala 1710. Kkli i Sollefteå 1713, f ^ 1'28. 

Israel Olai Norœus, i. omkr. 16 SO och son af kkli 
i Sollefteå 01. Xorœus. Stncl. 17i:il. Augermanniis. Fi- 
los, kand. 1707, Skolmästare i Torneå 1713. Kkh i Ref- 
siind 1716. t ¥ 1"26. 

Isaacus Sal. Grape, f. V 1692. Stud. 171o. Ye- 
sterb. Prestv. 1711. Skolmästare här 1716. Andre com- 
minister i Xedertorneà 171S. Kkh i Öfver Kalix 1730, 
t V 1732. 

ITag. Abraham Joliannis Fougt, f. 1684. son af 
handelsmannen i Hernosand .Johan Fougt. Stud. 1703. 
Angermannus. Mag. 1716. Skolmästare här 171S — 1725. 
Kkh i Xedertorneà 1724. 7 | 1760. 

Johannes Johannis Wegelius, i. y= 1693 i Stock- 
holm under foräldrarnes vistelse der. Fadren Johannes We- 
gelius, slutligen kkh i Tyrvis, utförde vid denna tid någon 
process mot biskop Joh. Gezelius j:or. Stud. i Åbo V^ 
1709. Satak. Flyktade 1713 till Torneå Lappmark och vidare 
till Norge. Prestv. i Upsala 1720. Comrainister i Enon- 
tekis 1721. Skolmästare här 1726. Kkh i Fleåborg 1757, 
-|- 1761. Känd så.som författare till en berömd finsk po- 
stilla, i 2 delar, tryckt i Stockholm 1747 och 1749. 

Mag. Johannes Ahraharni Fougt, t i Torneå 1721, 
son af of\"annämnde rector, sedan kkh:n i Xedertorneà 
Abraham Johannis Fougt. Stud. i Fpsala 1734. An- 
germaul. Mag. 1746. Prestv. 1747. Skolmästare här 
1757. Kongl. hofpredikant 1762. Kkh i Xora i An- 
germanland 1769. Jubelprest och jubelmagister 1797, 
f \ 1798. Var „särdeles skicklig i finska och lappska 
språken. ** 

Mag. Jakob Jacobi Eurenius, f. y 1740, son till 
rector i Piteå trivialskola Jakob P. Eurenius. Stud. 1755. 
Yesterb. Mag. 1761. Prestv. 1763. Skolmästare här i 
slutet af 1768. Utn. rector i Piteå 1780. Kkh i Umeå 
1789, t 2-^ 1797. Pedagogi. 167 

Mag. Andreas Erici Lönnbcrfj, f. 1742, son till 
kkh i Öfver Kalix Erik Lönnberg. »Stud. i Upsala 1757. 
Vesterb. Mag. 1773. E. o. bibliotlieks amanuens i Up- 
sala 1780. Skolmästare här 1781, tilltr. 1782. Transporte- 
rad till Umeå skola 1800. Conrector i Piteå 1801, f 1808. 

Mag. Israel Stecksén, f. 1763. Stud. 1783. Vesterb. 
Mag. 1791. Sekreterare vid Kongi. museet 1795. Skol- 
mästare här 1800, f i Oktober 1805. 

Mag. Johan Sunder ^ i. \^ 1761. Bondson från Lu- 
leå, Stud. 1783. Vesterb. Vice skolmästare i Torneå 
1789. Mag. i Åbo 1795. Vice skolmästare i Umeå 1798 
och vice collega i Piteå 1800. Ånyo vice skolmästare i 
Umeå 1801. Skolmästare här 1806. Eektorssubstitut i 
Luleå 1809, f i Luleå y 1816. 

(Efter Sunder förestods skolan någon tid af studenter.) 

Martin Rechardt, t 1788. Stud. i Upsala 1805. 
Vesterb. Pedagog här y 1812. Erhöll på begäran af- 
sked V 1815. Blef sedan handlande. 

Nils Abraham Stolpe, t V 1^88. Stud. 1806. 
Österb. Prestv. 1812. Pedagog här ^^ 1816. Apologist 
vid trivialskolan i Vasa 1821. Kkh i Piikkis 1834, tilltr. 
1855, t f 1863. 

Carl Heichelh i. V* 1797. Stud. 1817. Österb. 
Prestv. 1819. Pedagog här -|- 1821. Kkh i Sodankylä 
1839, tilltr. 1841, hvarförinnan han var curamgerens der 
från i- 1840. Kkh i Nådendal och Reso 1852, tilltr. 
1853, t V 1876. 

Fredrik Mellenius, f. V 1816. Stud. 1835. T. 
f. pedagog här ^ 1840. T. f. elementarlärare här \^ 1841. 
Ordinarie dito V 1842. Prestv. 1853. Erhöll på begäran 
afsked med full pension | 1874. 

Julius Abraham Widgren, i. i| 1805. Stud. 1824. 
Österb. Prestv. 1827. Utn. pedagog här y 1840, men 
torde ej ha tilträdt. Kapellan i Nederkimingi 1841, f y 
1843, innan tillträdet. IRS Torneå. 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1 S -i 2 — 1 8 7 6. 
]lleà -n lärare till 1845, derefter med rektor oct lärare. 

Lärare: 

Fredrik Melle nius, f. V IS 16. Stud. 1S35. T. f. 
pedagog vid Torneå pedagogi -^ ISiO. T. f. elementar- 
lärare här f^ 1841. Ordinarie dito ^{- 1842. Handhade 
tillika rektor.?vàrden läseåren 1852 — 1856. vårtermin 1859 
intill I och läsearet 1867—1868. Prestv. 1853. Erhöll 
afsked med fall pension -| 1874. 

Rektorer: 

(Befattningen inrättad i följd af nådigt reskx. af '^ lo 1843.,; 

Mag. August Robert Ahlherg, f. ff- isio. Stud. 
1834. Ab. Mag. 1844. Extraordinarie lärare vid frun- 
timmersskolan i Abo 1844 — 1845. ITtn. forste lärare vid 
lägre elem. skolan i Ekenäs -^ 1S44. men tillträdde icke. 
Eektor här ^ 1845, f V 1855. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Mellenius Tse ofvan) för rektorsvàrden 
från V 1852— vt 1856. 

Mag. Johan Fredrik Thauvon Tse följ.i för rek- 
tors lektioner frän V 1852. 

Mag. Johan Fredrik Thauvon, f. | 1828. Stud. 
1847. Österb. Filos. kand. 1851. Förordnad att här 
handhafva rektors lektioner \^ 1852. Mag. 1853. Ordi- 
narie rektor här | 1855, tilltr, \ 1856. Prestv. 1859. 
Interimspredikant och curamgerens i Kuolajärvi ^ 1867. 
Kkh i Kuolajärvi 1869, i Ijo 1876. 

Hans vikarier voro: 

Fredrik Mellenius (se ofvan) för rektorsvården 
vt 1859 och làseâret 1867 — 1868. Lägre Elementarskola. Iß9 

Mag. Johan Alfred Keckman (se följ.) för rek- 
tors lektioner vt 1859 och läseåret 1867-18G8. 

Mag. Johan Alfred Keckman, f. \^ 1831. Stud. 
1847. Österb. Mag. 1853. Förordnad att här hand- 
hafva rektors lektioner vt 1859 och läseåret 1867 — 1868. 
T. f. rektor här 1868—1869. Ordinarie rektor här V 
1869. Prestv. 1870. Erhöll på begäran afsked utan pen- 
sion V 1872. Kkh i Simo 1879. 

Hans vikarier voro: 

Alexander Wacklin, f. V 1838. Stud. 1859. 
T. f. lärare i Kajana vt 1863— ht 1863. T. f. andre 
lärareduplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola vt 1864 — 
1866, T. f. lärareduplikant vid elementarläroverket i Uleå- 
borg ht 1866. T. f. rektor här under febr. och mars 1869. 

Petter Jurva, f. ^ 1844. Klockare i Torneå ff 
1865. Orgelnist dito. T. f. rektor här vt 1870. Senare 
kyrkovärd i Helsingfors, rymde till Amerika. 

Lärare : 

Fredrik Mellenius (se ofvan). Ordinarie lärare här 
1842—1874. 

Hans vikarie var: 

Alexander Wacklin (se ofvan). T. f. lärare här 
läseåret 1869—1870. 

Sånglärare: 

A. Helander. Orgelnist. Sånglärare här f 1857 — 
1862. 

H. Helander. Orgelnist. Sånglärare här 1862 — 
ht 1865. 

Edvard Lindgren, f. i Piteå y 1825. Orgelnist. 
Sånglärare här vt 1866 -1876, f V 1893. XJleâborg. 
Pedagogi. 

1611—168 2. 

Skolmästare: 

Simon Erici Frosterus, f. \^ 1582, son till kapel- 
laneu i Kalajoki, sedermera kkh i Karlö Ericus Froste- 
rus. Elev i Åbo skola 1591. Prestv. 1609 till kapel- 
lan i Vörå. Rector här "^-^ 1611. Tillika kkh i Paldamo 
V 1616. Kkh i Uleåborg | 1620. Afsade sig rektora- 
tet 1621. Höll likpredikan V 1637 öfver Joh. Messe- 
nius. Dog I 1647. 

Mag. Jeremias Mattliiœ Cronhäck, Biörneburgensis. 
Rector här 1621. Kkh i Kronoby 1628, f 1637. 

Ericus Georgii Montanus, Aboensis. Rector här 
1628. Kkh i Pyhäjoki 1631, i Ijo 1636, f 1640. 

Paulus Marci Bohm, t i Arboga. Rector här 
1631, i Nykarleby 1640. Kkh i Vasa och Mustasaari 
1649, i en församling i Sverige 1659. 

Petrus Theodori, Uloënsis. Rector här 1640. 

Jacobus Jacobi Teudschovms, Uloënsis. Stud. 1643. 
Prestv. 1645. Rector här 1647. Kapellan i Kalajoki 
1648, t 1675. 

Mag. Andreas Andreœ Ulostadius. Stud. i Upsala 
1641, i Åbo 1644. Österb. Mag. (Ultiraus) 1647. Rector 
här 1649. (Jfr Leinberg, Handhr rör. flnskä kyrkan och 
presterskapet II, sid. 291.) Kkh i Ijo 1660, f omkr. 1668. 

Petrus Johannis Hourenius 1. Hoffrenius, f. 1626, 
son till kyrkoherden i Ijo Joh. Henrici Lithovius 1. Cor- 
vinus. Stud. i Upsala 1643, i Åbo 1646. Österb. Extra 
prest i Ijo 1648. Rector här V 1661. Kkh i Ijo 1678, 
t 1686. Pedagogi. 171 

Mag. HenricHS SackUnius eller ZadleVj, Uloënsis. 
Stud, i Ups.ila 1662, i Åbo 1666. Mag. 1672. Ka- 
pellan i Uleåborg 1675, Derjärate rector här 1679, -J- 

1681. (Jfr Leinberg, HancII:r III: 140). 

Collegae: 

Andreas MundocmSj Aboënsis. Omnämnd 1650. 

Henricus Theodori Ulopotamius, broder till rector 
loci Petrus Theodori. Stud. 1646. Collega här 1651. 

Andreas Andreœ Matthesius, son till kapellanen 
i Salo Andreas Matthias Matthesius. Stud. 1651. Österb. 
Collega här 1654. Kallas äfven 1661 „Conrector" (Lein- 
berg Handhr III: 105). Kapellan i Pyhäjoki 1672, i dess 
kapell Haapajärvi 1676, f 1689. 

Caroliis Isaaci LithoviuSj, Limingensis, son af 
kkh i Uleåborg Isaacus Josephi Lithovius. Stud. i Up- 
sala 1668, i Åbo 1671. Collega här 1672. Kapellan i 
Uleåborg 1677. 

Henricus Isaaci Lithovius, den föreg:s broder. 
Stud. i Upsala 1666, i Åbo 1671. Collega här 1678, 
f s. å. 

Jos&plius Josephi Carlenius. Stud. i Upsala 1665, 
i Åbo 1672. Österb. Collega här 1678. 

Laurentius Andreœ JJlstadius. Stud. i Upsala 1675, 
i Åbo 1679. Österb. Prestv. och collega här 1680. Upp- 
sade prest- och collega tjensten vid biskopstinget i Uleåborg 

1682. Känd för religiösa villfarelser, f i Stockholm 1732. 

Trivialskola. 

fl- 1682— ht 1841. 

Rectores: 

Mag. Olaus Olai Laurœus. Stud. 1668. Österb. 
Mag. 1679. Derpå consistorii notarie i Åbo. Rector här 
1681, t 1690. 172 Uleåborg. 

Mag. Cristophorus Claudü Alanus^ son till kyrko- 
herden i Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud. 1679. 
Bor, Mag. 1688. Collector i Åbo s. å. Rector här 1690. 
Kkh i Ijo 1695, f 1697. 

Mag. Ericus Andreœ Wallenius. Stud. i Upsala 
1685, i Åbo 1691. Österb. Kapellan i Haapajärvi (Kala- 
joki) 1693. Mag. 1694. Courector i Vasa s. å. Rec- 
tor här 1696. Kkh i Kalajoki 1709, f 1715. 

Mag. Simon Pauli Forsström, Uloënsis. Hette tidi- 
gare Forsbäck, under hvilket -namn han blef student i 
Åbo 1700. Stud. i Upsala 1703 med namnet Forsström. 
Rector här 1709. Ånyo inskrifven vid akademin i Åbo 
1710. Mag. 1712. Flyktade undan fienden 1714. Åter- 
kom 1721. Kkh i Paldamo 1727, f 1740. 

Mag. Samuel Samuelis Hornœus, f. 1694. Stud. 
i Åbo 1712, Bor., i Upsala y 1717. Magister der 1721. 
Collector i Åbo s. å. Prestv. 1726. Rector här 1727. 
Tillika bataljonspredikant vid Österbottens Infanteri y 
1740, t V 1742. 

Mag. Jacohus Salmenius, f. '^-^ 1708. Stud. ^ 1724. 
Bor. Mag. 1735. Conrector i Björneborg 1738. Rector 
här 1742. Kkh i Paldamo 1755, f ff 1774. 

Mag. Henricus Christierni Zimmerman, f. f 
1713, son till kapellanen i Pyhäjoki (Haapajärvi) Christia- 
nus Erici Zimmerman. Stud. 1731. Österb. Mag. 1738. 
Collega superior här 1739. Conrector dito 1742. T. f. 
rector här 1755—1758. Kkh i Kemi 1757, 7 ^ 1771. 

Mag. Niclas Turdin, i. 1721. Stud. 1738. Ab. 
Mag. 1748. Magister docens vid akademin. Collector i 
Åbo 1756. Rector här 1758, men afsade sig tjensten. 
Conrector i Åbo 1759. Lector dito 1768. Rector dito 
1775, t I 1799. 

Elias Remahl. Stud. 1731. Österb. Collega infe- 
rior här 1737. Dito superior 1743. Rector här 1758. 
Erhöll afsked med lifstidspension 1773, f 1778. Trivialskola. 173 

Mag. Gustavris Chronander, i. 1734. Stud. 1753. 
Österb. Mag. 1760. Docens i fysik vid Abo akademi 
1763. Collega inferior i Vasa 1765. Kector i Uleåborg 

V 1773. Dito i Åbo || 1800, men dog | 1801, innan 
tillträdet. 

Mag. Simon Appelgren, f. |f 1755. Stud. 1772. 
Österb. Mag. 1778. Logices & metaphysices docens 1781. 
Rector paedagogise i Gamla Karleby 1783. Conrector här 

V 1793. Rector dito 1801. Prestv. 1804. Kkh i Ne- 
dertorneå =y 1816. Theol. doktor 1817, f \ 1828. 

Mag. Johan Höcker t, f. ^ 1779. Stud. 1795. 

Österb. Filos. kand. 1801. Mag. 1802. Prestv. 1807. 

Collega superior här ^^ 1808. Conrector dito f 1811. 

Rector dito V 1816. Kkh i Pedersöre V 1824, tilltr. 

1825. Jubelmagister 1853. Theol. doktor 1857, f V 
1859. 

Mag. Sitnon Vilhelm Appelgren, f. y- 1786. Stud. 
1803. Österb. Mag. 1810. Collega inferior här ^ 
1813. Dito superior 1819. Prestv. 1822. Conrector 
här V s. à. Rector dito V i825. Kkh i Gamla 
Karleby |- 1838, tilltr. 1840, f V 1854. 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. V 1806. Stud. 

1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 
V^ 1835. Collega inferior i Åbo 1837. Prestv. 1838. 
Rector i Uleåborg 4| 1839, tilltr. 1840. Kkh i Uleåborg 
1855, t V 1873. 

Conrectores: 

Mag. Petrus Svenonis Portinus. Stud. i Åbo 1671. 
i Upsala 1677. Österb. Mag. 1682. Conrector här 1681. 
Regementspastor vid Österbottens Infanteri 1690. Kkh i 
Salo 1692, i Pyhäjoki 1695, f 1714. 

Mag. Laurentius Henrici Förhus, f. 1667. Stud. 
i Upsala 1684, i Åbo 1688. Österb. Conrector i Uleåborg 
1690. Mag. 1694. Kkh i Siikajoki 1695, i Kemi 1699. 
På flykten 1715—1718, f ^V 1725. 174 Uleåborg. 

Mag. Ericus Jacobi Frosterus. Stud. i Upsala 
1688, i Åbo 1689. Österb. Mag. 1694. Conrector här 
1695. Kkh i Pudasjärvi 1707, i Kemi 1726, f 1740. 

Christiermis Gisselkors. Stud. 1694. Österb. Con- 
rector i Nyen 1702. Flyktade derifrân. Apologist i Uleå- 
borg 1703. Conrector dito 1707. Regementspastor vid Öster- 
bottens Infanteri 1712. Kkh i Limingo ^ uie, | i729. 

Mag. Ericus Michaelis Asiutmd, t i Vasa i Okto- 
ber 1685. Stud. i Åbo' 1702, i Upsala 1705. Mag. (Pri- 
mus) i Åbo 1712. Uppges ha först varit collega i Vasa 
och därefter conrector här s. å. Flyktade 1716. Kkh 
1717 i Säby (Yesterås stift), der han förband sig att ge- 
nom giftermål med enkan konservera sin företrädares sterb- 
hus. Pastoratet hann han dock ej tillträda, emedan han 
dog under nådaret den ff s. å. (Munktell, Vesterâs stifts 
Herdaminne I: 305). 

Mag. Petrus Gerh. Hallberg. Stud. i Åbo V 1713, 
Österb., i Upsala f 1714. Conrector här | 1722. Mag. i 
Upsala 1725. Prestv. i Uleâborg 1725. Kkh i Lappfjärd 
1736, t 1745. 

Andreas Andreœ Cajanus. Stud. i Upsala f 1705. 
Österb. Kapellan i Karlö 1713. Collega superior i Uleåborg 
1724. Conrector dito 1737. Kkh i Paldamo 1742, f 1747. 

Mag. Abraham Gabrielis Thauvonius. Stud. 1726. 
Österb. Eector paedagogiae i Gamla Karleby 1732. Mag. 
1738. Conrector här 1742, f s. â. 

Mag. Henricus Ckristierni Zimmerman (se ofvan 
bland rectores). Conrector här 1743. T. f. rector här 
1755—1758. Kkh i Kemi 1757. 

M.a.g. Caspar MS Johannis Baeck. Stud. 1737. Österb. 
Mag. 1748. Prestv. 1753 till pastorsadj. vid finska na- 
tionela förs:n i Stockholm. Collega inferior i Uleåborg 1754. 
T. f. conrector här 1755. Ordinarie dito 1758, f I 1777. 

Mag. Henrik Enckel, f. 1732. Stud. 1749. Österb. 
Mag. 1760. Collega inferior i Vasa 1773. Conrector i 
Uleåborg 1779, i Vasa s. å., f 1780. Trivialskola. 175 

Mag. Jakob Arndt Carp, f. || 175:3. Stud. 1769. 
Osterb. Mag. 1772. Collega inferior i Uleåborg 1775. 
Prestv. 1778. Conrector här 1779. Kkh i Brahestad och 
Salo 1793, i Siikajoki 1801. Theol. doktor 1817, f ¥ 
1820. 

Mag. Simon Appelgren (se ofvan bland rectores). 
Conrector här 1793. Rector dito 1801. 

Jakob Bange, f. ff- 1752. Stud. 1770. Österb. 
Collega inferior här ^^ 1782. T. f. apologist här 1782— 
1787. Collega superior här 1792. Conrector här 1802. 
Rector i Vasa ff 1810. Finskt ombud vid gränsereglerin- 
gen med Sverige s. å., f y 1836. 

Mag. Carl Jakob Frosterus, f. V 1774. Stud. 
1796. Österb. Prestv. 1799. Bataljonspredikant vid Kajana 
bataljon 1808. Collega inferior här s. å., tilltr. 1810. Mag. 
s. å. T. f. conrector här ht 1810. T. f. collega superior 
här vt 1811. Ordinarie dito f 1813. Conrector häry\ 1818. 
Kkh i Muhos V 1822, tilltr. 1823, f ^; 1854. 

Mag. Johan Höckert (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1811. Rector dito 1816. 

Mag. Jakob Jonas Estlander, f. j\ 1782. Stud. 
1800. Österb. Mag. 1805. Hist. Litt, docens vid Åbo akademi 
1807. Collega superior här K^ 1811. T. f. conrector i 
Vasa vt 1812— ht 1813. Collega superior i Vasa V 1812. 
Prestv. 1815. Conrector här | 1817, i Vasa ^-^ 1818. 
Kkh i Lappfjärd 1824. Theol. doktor 1840, f V* 1854. 

Mag. Carl Jakob Frosterus (se ofvan). Ordinarie 
conrector här 1818. Kkh i Muhos 1822. 

Mag. Simon Vilhelm Appelgren (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här y 1822. Rector dito 1825. 

Mag. Hans Nyman (se nedanföre bland collegae su- 
periores). T. f. conrector här vt 1825. 

Mag. Pehr Ticklén, f. 1792. Stud. 1811. Österb. 
Prestv. 1815. T. f. apologist här 1818. Ordinarie dito 
V 1820. Mag. 1823. Lärare vid Fredrikshamns kadet- 
korps' elementarskola V 1824. Conrector här ^-S 1825. 176 Uleåborg. 

Kkh i Östermark V 1829, i Vesilaks 1838, f V s. å., 
innan tillträdet. 

Mag. Gustaf Vilhelm af Gadolin, f. f| 1802. Stud. 
1817. Bor. Mag. 1823. T. f. rector i Tavastelius 1827— 
1828. Conrector här V 1830, f V 1S3S. 

Mag. Vilhelm Heikel, f. ^^MSll. Stud. i Upsala 1827, 
i Helsingfors 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i 
Abo 1837. T. f. conrector här 1838. Ordinarie dito \^ 
1839. Lärare vid finska kadetkorpsen | 1843. Prestv. s. â. 
Kkh i Nystad och Nykyrka 1856, f -^ 1883. 

Collegae Superiores: 

Johannes Thomœ Wegelius. Stud. i Upsala 1680. 
Österb. Collega här 1685. Kkh i Pudasjärvi 1689. Af- 
satt för pietism 1691. Benådad och äter insatt i embetet 
till kapellan i Pemar 1693. Kkh i Tyrvis 1697. Under 
stora ofreden stadd på flykten i Torneå. Efter återkom- 
sten till Tyrvis afliden 1725. 

Bartholdus Gabrielis Vhaël, f. 1667 i Uleåborg. 
Stud. 1684. Österb. Collega superior här 1689. Prestv. 
s. a. Conrector i Vasa 1692. Director cantus der 1694. 
Österbottniska Regementets pastor s. â. Kkh illmola 1699, 
f y 1723. Författat en „G-rammatica Fennica", tryckt 
såsom opus posthumum i Abo 1733. 

Laurentius Andreœ Matilainen. Stud. i Upsala 
1685, i Åbo 1689. Österb. Collega superior här 1693. 
Pedagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1694 — 1696. 

Johannes Hedrceus, f. 1672. Stud. i Upsala 1687, 
i Abo 1692. Österb. Collega superior här 1694. Kapellan 
i Törnävä 1712, f 1"42. 

Georgius Rajaleen, f. 1678. Stud. 1703. Satak. 
Apologist här 1707. Collega superior dito 1712, Kapel- 
lan i Uleå 1722, f 1739. 

Andreas Andreœ Cajanus (se ofvan bland conrec- 
tores). Collega .superior här 1723. Conrector dito 1736. Trivialskola. l77 

Mag. Johannes Joliamiis Snellman. Stud. i Upsala 
ïV 1731, Österb., i Åbo 1736. Collega inferior här 1733. 
Dito superior 1737. Mag. 1738, f s. å. 

Mdig. Andreas II enrici Uhlstedt. Stud. 1731. Österb. 
Mag. 1738. Collega superior s. å., f 1739. 

Mag. Ilenricus Christierni Zimmerman (se ofvan 
bland rectores). Collega superior här 1739. Conrector 
dito 1743. 

Elias RemaJil (se ofvan bland rectores). Collega 
superior här 1743. Rector 1758. 

Mag. Caroliis Henrici Häggqvist. Stud. i Upsala 
y 1734. Österb. Magister der. Collega inferior här 
1758. Dito superior s. å., f 1786. 

Hans vikarie var: 

Mag. Isak Schroder us, f. 1754. Stud. 1772. Prestv. 
1778. Mag. s. å. T. f. collega superior här 1779. Apo- 
logist dito 1782. Kapellan i Sotkamo 1786. Kkh i Pyhä- 
joki -Il 1806, t V 1809. 

Mag. Josef Mollin, f. 1756. Stud. 1775. Österb. 
Collega inferior i Vasa 1780. Mag. 1782. Collega supe- 
rior här 1786. Prestv. 1790. Conrector i Björneborg 
1792. Kkh i Karkku 1794, tilltr. 1795, i Loimijoki 1806, 
t V 1810. 

Jakob Bange (se ofvan bland conrectores). Collega 
superior här 1792. Conrector dito 1802. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Aejmelseus, f. 1763. Stud. 1781. 
Österb. Mag. 1789. Apologist här 1792. Collega infe- 
rior dito 1793. T. f. collega superior här 1794. Collega 
superior i Vasa ff 1795. T. f. rector der 1799—1807. 
Conrector der | 1807. Prestv. 1813. Kkh i Nykyrka 
(Åbo län) 1818, f -f- 1829. 

Mag. Samuel Bohm, f. 1768. Stud. 1787. Österb. 
Prestv. 1793. Mag. 1795. Collega inferior här 1796. 
Vicepastor i Siikajoki 1801. Collega superior här y 1802. 
Kkh i Birkala V 1807, f fj- 1831. 

12 1/8 Uleåborg'. 

Mag. Johan Höckert (se ofvan bland rectores). Col- 
lega superior här \^ 1808. Conrector dito 1811. 

Hans vikarie var: 

01ofWallin,f. V1783. StQd.1803. Österb. T. f. col- 
lega superior här vt 1808. Prestv. i Hernösand s. å. 
Sockneadjunkt i Ijo 1815, f V 1847. 

Mag. Jakob Jonas Estlander (se ofvan bland con- 
rectores). Collega superior här 1811. Dito i Vasa \^ 1812. 

Mag. Carl Jakob Frosterus (se ofvan bland con- 
rectores). T. f. collega superior här vt 1811. Ordinarie 
dito f 1813. Conrector här y\ is 18. 

Mag. Simon Vilhelm Appelgren (se ofvan bland rec- 
tores). Collega superior här | 1819. Conrector dito V 
1822. 

Hans vikarie var: 

Johan Gustaf Krank, f. y 1789. Stud. 1810. 
Österb. Prestv. 1813. T. f. collega inferior här y 1816— 
vt 1817 och ht 1818. T. f collega superior här vt 1822. 
Kapellan i Öfverkimingi |- 1822. Kkh i Kuusamo 1833, 
tilltr. 1836, t I- 1870. 

Johan Gustaf Costiander, t 1785. Stud. 1805. 
Prestv. 1810. Pedagog i Kajana ^^^ 1813. Apologist här 
f 1817. Collega inferior här -^^ 1819. Dito superior 2_* 
1823. Kkh i Kuusamo V 1824, f | 1833. 

Hans vikarie var: 

Gustaf Henrik Schroderus, f. if 1801. Stud. 
1820. Österb. T. f. collega superior här från ^-^ till ^ 1824. 
Mag. 1827. Apologist i Åbo ^ 1828. Collega inferior 
i Vasa 1830. Prestv. 1836. Collega superior i Vasa 1837. 
Kapellan i Vasa 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, 
tilltr. 1848, t -2-f 1858. 

Carl Abraham Keckman, f. ^ 1804. Stud." 1822. 
Österb. T. f. collega superior här frän ^ till yV 1825. 
Prestv. 1826. Kapellan i Eautio 1829, i Uleåborg 1838, 
tilltr. 1839. Kkh i Piippola 1850, tilltr. 1853, i Lochteå 
1854, t i| 1882. Trivialskola. l7Ô 

Mag. Hans Nyman, f. \f 1798. Stud. 1817. Österb. 
Mag. 1823, Collega inferior här ^V 1823. Ï. f. conrec- 
tor dito vt 1825. Collega superior ^ s. å. Prestv. 1829. 
Forste kollega vid Uleåborgs högre elem. skola \\ 1841. 
Konrektor dito 1844. Kkh i Brahestad och Salo s. å., 
t V 1850. 

Hans vikarie var: 

Lorentz Henrik Törnqvist,f. 1806. Stud. 1823. 
T. f. apologist här ht 1828. T. f. collega superior här ht 1829. 

Collegae Inferiores: 

Simon Jacohi Frosterus. Stud. i Upsala 1677, i 
Åbo 1681. Österb. Collega inferior här 1682. Kapel- 
lan i Haukipudas 1689, f 1701. 

Johannes Andreœ Palmannus, son till kapellanen 
i Pudasjärvi Andreas Josephi Palmannus. Stud, i Upsala 
med betyg från Hernösands gymnasium f 1 1688, i Åbo 1691. 
Österb. Collega inferior här 1693. Kapellan i Muhos 1694, 
t 1726. 

Gabriel Gabrielis Lithovius, Uloënsis.. Stud. i Up- 
sala II 1686. Collega inferior här 1697. Kapellan i Kala- 
joki 1698, i Sievi 1702, f 1704. 

Johannes Erici Brax 1. Braxer. Uloënsis. Stud. 
1690. Österb. Collegainferior här 1699. Kapellan i Paldamo 
1712. Kkh i Karlö 1736, f 1737. 

Johan Bergius, Töfsalensis, kallande sig äfven 
Berger. *) Bor. Collega inferior här 1712. Stadd på flykt 
under stora ofreden. Prestv. i Stockholm 1718. Kapel- 
lan i Töfsala 1722, f 1726. 

Under stora ofreden vikarierade här: 

Gabriel Westenius 1. Westen. Stud. i Upsala 
1690, i Åbo 1694. Österb. Blef under kriget dödskjuten 1716. *) Måhända är detta dock en förvexling af Strandberg med 
Nicolaus Thomse Berger, Österb., „som redan före flyckten i 
några år var Collega vid Uhleå Trivial Schola" och efter freden i 
Nystad blef kapellan i Iniö samt dog 1739. 180 Uleåborg. 

Henricîis Carlinius. Stud. i Upsalaff 1715. Österb. 
Collega inferior här 1722. Prestv. 1725. Kapellan i Mulios 
1727, t 1732. 

Lars Henrik Backman^, f. 1707. Stud. 1724. Österb. 
Collega inferior här 1727. Kkh i Kajana 1733, i Sot- 
kamo 1746, f V 1755. 

Mag, Johannes Johannis Snellman (se ofvan bland 
collegae superiores). Collega inferior bär 1733. Dito su- 
perior 1787. 

Elias Remahl (se ofvan bland rectores). Collega 
inferior här 1737. Dito superior 1743. 

Sven Magnus Björnström^ f. i Uleåborg. Stud. i 
Upsala V 1734, i Abo 1739. Österb. Apologist bär 
1739. Collega inferior 1743, prestv. 1748, f 1754. 

Mag. Casparus Johannis Baeck (se ofvan bland con- 
rectores). Collega inferior här 1754. Conrector dito 1758. 

Mag. Carolus Henrici Häygqvist (se ofvan bland col- 
legse superiores). Collega inferior här 1758. Dito superior s. å. 

Mag. Olof Westzynthius, f. V 1726 (enligt en an- 
nan uppgift \l 1727). Stud. 1744. Österb. Mag. 1754. 
Collega inferior här 1758. Kkh i Kajana 1764, f 1781. 

Mag. Gabriel Enckel, f. 1729. Stud. f 1745. Österb. 
Mag. (Ultimus) 1760. Collega inferior här 1765, f V 1770. 

Mag. Jakob Wegelius, f. \^ 1748. Stud. 1765. 
Österb. Mag. 1769. Collega inferior här ^-^ 1770. Con- 
rector i Vasa 1774, f tt 1778. 

Mag. Jakob Arndt Carp (se ofvan bland courec- 
tores). Collega inferior här 1775. Conrector dito 1779. 

Mag. Johan Blomberg, f. 1748. Stud. 1766. Österb. 
Mag. 1772. Collega inferior här 1779. Eector psedagogiae 
i Gamla Karleby 1781, y 1783. 

Jakob Bange (se ofvan bland conrectores). Collega 
inferior här 1782. Dito superior 1792. 

Mag. Jakob Heikel, f. 1771. Stud. 1788. Österb. 
T. f. collega inferior här ht 1792— ht 1793. Prestv. 1797. 
Apologist här 1801. Mag. 1802, f 1808. Trivialskola. 181 

Carl (jiustîif Elfving, f. f 1773. Stud. 1792. 
Österb. Prestv. 1798. T. f. collega inferior här vt 1794 
och frän lit 1800. Ordinarie dito | 1803. Af fältmar- 
skalken, grefve Klingspor befordrad till kapellan i Ulea- 
borg 1808, tilltr. 1810. Kkh i Kelviå 1814, tilltr. 1816, 
i Lochteå 1822, tilltr. 1823, f ^ 1853. 

Mag. Johan Aejmelceus (se ofvan bland collegse su- 
periores). Collega inferior här 1793. Collega superior i 
Vasa fl 1795. 

Mag. Samuel Bohm (se ofvan bland collegse supé- 
riores). Collega inferior här "^-^ 1796. Dito superior 1802. 

Hans vikarie var: 

Carl Gustaf Elfving (se ofvan). T. f. collega in- 
ferior här frän ht 1800. Ordinarie dito f 1803. Kapel- 
lan i Uleåborg 1808, tilltr. 1810. 

Carl Jakob Frosterus (se ofvan bland courectores). 
Collega inferior här 1808, tilltr. 1810. Dito superior | 1813. 

Mag. Simon Vilhelm Appelgren (se ofvan bland rec- 
tores). Collega inferior här ^/ 1813. Dito superior |- 1819. 

Hans vikarie var: 

Johan Gustaf Krank (se ofvan bland collegse su- 
periores). T. f. collega inferior här från ^-^ 1816 till slutet 
af vt 1817 och från ^ till samma termins slut 1818. 

Johan Gtistaf Costiander (se ofvan bland collegse 
superiores). Collega inferior här -f-^ 1819. Dito superior 
V 1823. 

Mag. Hans Nyman (se ofvan bland collegse supe- 
riores). Collega inferior här y^ 1823. T. f. conrector vt 
1825. Collega superior y 1825. 

Hans vikarie var: 

Carl August Cajan,f. I 1800. Stud. 1819. Österb. 
T. f. rysk språklärare här vt 1823— ht 1826. Derjämte 
t. f. collega inferior här vt 1825. Pedagog i Brahestad 
1827, i Nykarleb}^ f 1841. Lärare vid lägre elemen- 
tarskolan i Nykarleby \\ 1841, f genom sjelfmord y 
1849. 182 Uleàborg. 

Johan Simon Appelgren, f. {-^ 1802. Stud. 1819. 
Österb. Prestv. V 1S25. Collega inferior här ^ 1826. 
T. f. collega superior här vt 183 S. Andre kollega vid 
högre eleoa. skolan i Uleåborg fl- 1811. Kkh i Letala 
1814, tilltr. 181-5. t ^ 1873. 

Hans vikarier voro : 

Erik ririk Castrén. f. V l^'J'5- Stud. 1823, 
Österb. Prestv. 1830. T. f. collega inferior här under 
senare delen af vt 1S36. Kapellan i Evijärvi 1S16, i 
Xedertorneâ 1817. tilltr. 1818. Kkh i Xedertorneà 1865, 
t 1880. 

Mag. Esaias Wegelius. f. V l^''-*"- Stud. 1821. 
Österb. Pilos. kand. 1828. T. f. apologist här vt och ht 
1829. Prestv. 1831. Mag. 1832. Predikant vid kronohäktet 
i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. Derjämte t. f. collega infe- 
rior här vt 1838. Conrector i Tavastehus 1810, i Vasa 
1813, tilltr. 1815. Kkh i Kangasala 1855. tilltr. 1857, 
t V 1875. 

Apologists: 

Jacobus Johannis Lybeck. Stud. 1673. Österb. 
Prestv. 1675 till bataljonspredikant vid Österbottens rege- 
mente. Förste apologist här 1682. Kapellan i Pyhäjärvi 
(Pjhäjoki) 1685. f 1693. 

Andreas Johannis Homenius. Stud. 1679. Österb. 
Apologist här antagligen 1685, 7 omkr. 1693. 

Ericus Erici Schar lin. son till elorjuentiae lector 
Ericus Algothsson Scarinus i Skara. Stud. i Åbo 1689. 
Österb. Apologist här 1693. 7 1691. 

Carolus Davklis Mahnsfenius. Stud. i Åbo 1676. 
i Upsala 1677. Österb. Apologist här 1694. Kapellan 
i Haapajärvi (Pyhäjokij 1695, 7 1700. 

Isaacus Björnström. Stud. i Åbo och Upsala 1686. 
Österb. Apologist här 1695. Kapellan i Kemi 1703, 7 
omkr. 1717. Trivialskola. 1 83 

Christiernus Gisselkors (se ofvan bland conrectores). 
Apologist här 1703. Conrector dito 1707. 

Georgius Rajaleen (se ofvan bland collegse supe- 
riores). Apologist här 1707. Collega superior dito 1712. 

Samuel Johannis Keckman, i. 1687, son till kkh 
i Pudasjärvi Johannes Olai Keckman. Stud. 1706. 
Österb. Apologist här 1713. Prestv. 1725. Kapellans- 
adjunkt i Törnävä hos sin svärfader Johannes Hedraeus 

1726. Kkh i Pudasjärvi 1742, f 1761. 

Mag. Esaias Fellman, f. \\ 1700. Stud. i Upsala 
^ 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist här 1726. Magister 
(Primus) 1729. Legationspredikant i Konstantinopel. Col- 
lector i Åbo 1730. Conrector i Vasa s. å. Rector dito 

1735. Kkh i Limingo 1749, f 1756. 

Samuel Michaelis Wacklin, Uloënsis,f. yy1710. Stud. 

1727. Österb. Apologist här 1730, men afsade sig tjensten 
1731 och begaf sig till Stockholm, der han konditionerade 
intill 1734. Kkh vid Åbo slottsförsamling 1735, tilltr. 

1736, i Laihela 1746, tilltr. 1747, f 1780. 

Jakob Henrici Elfving, f. 1702. Stud. 1730. Bor. 
T. f. collega inferior i Björneborg 1730—1731. Apologist 
här 1731. Kapellan i Ijo 1737, i Uleâborg 1751, f 1759. 

Henrik Henrici Uhlstedt. Stud. 1732. Österb. 
Apologist här ^ 1737, f 1738. 

Sven Magnus Björnström (se ofvan bland collegse 
inferiores). Apologist här 1739. Collega inferior här 
1743. 

Matthias Arvolander. Stud. 1732. Österb. Apo- 
logist här 1743, f | 1769. 

Anders Falander, f. y 1744. Stud. 1761. Österb. 
Apologist här V 1770. Tog afsked frän tjensten 1775 
och blef handlande i Gamla Karleby, f 1807. 

Hans vikarie var: 

Jonas Jonce Bergsten, f. 1742. Stud. 1761. Österb. 
T. f. apologist här 1773. Ordinarie dito 1776. Conrec- 
tor i Vasa 1781. Rector dito f 1807, f ¥ 1810. 181 Uleàborg. 

Mag. Isak Schroderus, f. 1754. Stud. 1772. Österb. 
Prestv. 1778. Mag. s. a. T. f. collega bär 1779. Apo- 
logist dito 1782. Kapellan i Sotkamo 1786. Kkh i Pyliä- 
joki ^ 1806, t V 1809. 

Mag. Abraham Enqvist, t \° 1755. Österb. Mag. 
1778. Apologist här 1786. Collega inferior i Vasa 1787. 
Bataljonspredikant vid Österbottens regemente 1789. Kkh 
i Muhos 1791, f s. å. 

Abraham Cajamis, f. -^ 1757, son till kapellanen i 
Brahestad och Salo Michael Johannis Gumse. Vicepeda- 
gog i Kristinestad 1782 (?). Apologist här 1787, f ff 1791. 

Mag. Johan Aejmelœus (se ofvan bland collegse su- 
periores). Apologist här 1792. Collega inferior dito 1793. 

Johan Fredrik Bäck, f. ^-i 1766. Stud. 1786. 
Prestv. 1789. Apologist här 1793. Kapellan i Uleåborg 
1801, t V 1807. 

Mag. Jakob Heikel (se ofvan bland collegae inferio- 
res). Apologist här 1801, f 1808. 

Hans vikarie var: 

Henrik Piponias, f. V^ 1775. Stud. i Upsala 1796, 
i Åbo 1799. Österb. Prestv. 1800. T. f. apologist här sedan 
1804. Af fältmarskalken grefve Klingspor befordrad till 
ordinarie apologist 1808. Kapellan i Alavieska | 1816, 

Johan Gustaf Costiander (se ofvan bland collegse 
superiores). Apologist här f 1817. Collega inferior här 
A 1819. 

Hans vikarie var: 

Mag. Pehr Ticklén (se ofvan bland conrectores). 
T. f. apologist här 1818. Ordinarie dito V 1820. Lä- 
rare vid finska kadetkorpsens elementarskola V 1824. 

Hans vikarier voro: 

Johan Leonard Gummerus, f. -ff 1801. Stud. 
1821. Österb. T. f. apologist här vt och ht 1822. Prestv. 
1824. Kapellan i Pyhäjoki 1847. Kkh i Siikajoki 1860, 
tilltr. 1862, t V 1888. Trivialskola. 185 

Johan Zachiis Cajaner, f. ^"^ 1791. Stud. 1812. 
Österb. Prestv. 1814. T. f. apologist här från | till | 
1823. Kapelhin i Muhos 1829, f f| 1873. 

Mag. Gabriel Bor^.f. ^ \7 dl. Stud. 1817. Österb. 
Mag. 1823. T. f. apologist här V 1^'^24. Ordinarie dito 
V 1825. Rector i Tavastehus 1828, tilltr. -\ 1829, i Åbo 
1838. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, i Pyhäjoki 
1849, tilltr. 1850, f y 1855. 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Vilhelm Österbladh, f. V 1805. Stud. 1823. 
Österb. T. f. apologist här vt 1825. Prestv. 1827. Predi- 
kant i Töysä 1835. Kapellan i Alavieska 1838, tilltr. 1840, 
i Oravais 1852, tilltr. 1853. Kkh i Piippola, | 1855, f 
V> 1865. 

Lorentz Henrik Törnqvist, (se ofvan bland 
collegse superiores). T. f. apologist här ht 1828. 

Mag. Esaias Wege Hus (se ofvan bland collegse 
inferiores). T, f. apologist här vt och ht 1829. 

Mag. Gustaf Henrik Ligman^ f. ^-^ 1799. Stud. 
1816. Österb. Mag. 1823. T. f. rysk språklärare i 
Vasa I 1822— ht 1825. T. f. apologist i Åbo vt 
1827. Prestv. s. å. Apologist här ^^ 1829, tilltr. \ 
1830. Kapellan i Kauhava V 1839, tilltr. 1841, f \« 
1842. 

Hans vikarie var: 

Mag. Henrik Wegelius, f. ^ 1810. Stud. 1825. 
Österb. Mag. 1832. T. f. apologist här från i 1835. 
Ordinarie dito | 1840, tilltr. 1841. Tredje kollega vid 
Uleâborgs högre elem. skola f|- 1841, f \^ 1847. 

Ryske Språklärare: 

Mag. Jakob Stähle, f. ^ 1781. Stud. 1796. Österb. 
Mag. 1802. Lärare vid kretsskolan i Nyslott 1805. Rysk 
språklärare här y 1813. Försedd med substitut sedan 
I 1836, t II 1859. 186 Uleåborg. 

Hans vikarier voro : 

Carl August Caj an (se ofvan bland collegae infe- 
riores). T. f. rysk språklärare här vt 1823 — ht 1826. 

Mag. Gabriel Borg (se ofvan bland apologister). 
Tillika t. f. rysk språklärare här vt och ht 1828. 

Frans Mauritz Ljungberg, f. ^^ 1806. Stud. 
1823. Sat. Prestv. 1828. T. f. rysk språklärare här | 
1836. Kkh i Eaumo 1813, tilltr. 4 1814, f | 1886. 

Högre Elementarskola. 

vt 1812 — 18 6 3. 

Rektorer: 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. y IS'^*^. Stud. 

1826. Bor. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Collega inferior 
i Björneborg 183.5. Collega infiraus i Åbo y 1837. Prestv. 
1888. Rektor vid Uleåborgs trivialskola f| 1839, tilltr. 
1840. Utn. rektor vid högre elera. skolan här -f-|" 1841, 
befullmäktigad V^ 1812. Kkh i Uleåborg f 1855, f V 
1873. 

Mag. Johan Matthias Kalm, f. y 1819. Stud. 
1839. Bor. Mag. 1811. T. f. andre bitr. kollega i Åbo 
vt 1818. Förste kollega i Uleåborgs högre elem. skola 
-^ 1818. T. f. konrektor härstädes vt 1850— vt 1851. 
Ordinarie konrektor här \^ 1853. Rektor här ^ 1855. 
Lektor i grekiska vid elementarläroverket i Uleåborg y 
1863. Tjenstledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors 
s. å. Erhöll på begäran afsked från lektoratet -f-|- 1884. 

Konrektorer: 

Mag. Vilhelm Heikel, i. V l^^l- Stud. i Upsala 

1827, i Helsingfors 1830. Österb. Mag. 1836. T. f. 
conrector i Åbo 1837. Dito i Uleåborg 1838. Ordinarie 
conrector vid Uleåborgs trivialskola ^-^ 1839. Utn. konrek- 
tor vid högre elementarskolan i Uleåborg f^ 1841, be- Högre Elementarskola. 187 

fullmäktigad ^^^ 1842. Lärare vid finska kadetkorpsen I 

1843. Prestv, s. å. Kkh i Nystad och Nykyrka 185G, 
t A 1883. 

Mag. Hans Nyman, f. V 1798. Stud. 1817. Österb. 
Mag. 1823. Collega inferior i Uleâborg -^ 1823. D:o su- 
perior 1825. Prestv. 1829. Utn. förste kollega vid Uleå- 
borgs högre elementarskola fi 1841, befullm. \^ 1842. 
T. f. konrektor här 1843 — 1844. Ordinarie dito y 

1844. Kkh i Brahestad och Salo V s. â., f 2_6 
1850. 

Mag. Albert Heikel, f. ff 1812. Stud. 1830. 
Österb. Mag. 1836. Prestv. 1838. T. f. collega inferior 
i Åbo V* 1839. T. f. rector i Jakobstad 1840. Ordi- 
narie dito 1842. Konrektor vid Uleåborgs högre elemen- 
tarskola V 1845. Kkh i Öfvertorneå V 1849, tilltr. 

1850, t ¥ 1880- 

Mag. Otto Kristian Strömsten, t ^-^ 1813. Stud. 
1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. 
collega superior i Björneborg 1839 — 1842. T. f. andre 
kollega derstädes 1842—1843. Ordinarie dito y 1843. 
Förste kollega i Åbo 1844. Konrektor vid Uleåborgs högre 
elementarskola ^-| 1849. Prestv. 1851. Eektor vid högre 
elem. skolan i Björneborg ^-^ 1853, f y 1868. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Matthias Kalm (se ofvan bland rekto- 
rer). T. f. konrektor här vt 1850 — vt 1851. Ordinarie 
dito V 1853. Rektor här if 1855. 

Bruno Fabian Nyländer, f. | 1829. Stud. 1848. 
Österb. T. f. konrektor här fr. ^ till vt:s slut 1856. 
Pédagogie kand. 1864. Andre lärare vid lägre elem. sko- 
lan i Ekenäs 1864. Kollega vid realskolan i Ekenäs 1873. 

Clas Fredrik Corander, f. ^ 1822. Stud. 1843. 
T. f. andre lektor i mathematik vid Viborgs gymnasium 
V 1846. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Fredriks- 
hamn vt o. ht 1847. Tredje kollega vid Kuopio högre 
elem. skola ^-^ 1847, tilltr. 1848. Andre kollega der fA 188 Uleâborg. 

1851. Forordijud till t. î koiirektor vid Lügre elemeu- 
tarskolan i Uleâborg 2_2 1856—1858. Konrektor vid 
högre elementarskolan i Jyväskylä y 1859. „Utan eget 
förvånande ■" kollega i svenska och finska vid elemen- 
tarläroverket i Jyväskylä %f 1862, f | 1872. 

Vikfor Lars Helander, f. U 1822. Stud. 1842. 
Xordösterb. Prestv. ISii. Eektor vid lägre elem. sko- 
lan i Kajana 18-45. Konrektor vid högre elem. .■>kolan i 
Uleâborg ^y' 1850. Theologie lektor vid Uleåborgs ele- 
mentarläroverk -i- 1864, tilltr. i ISiJö. Kkh i Peders- 
öre I 1869. 

Förste Kolleger: 

Mag. Hans Nyman (se ofvan bland konrektorerj. 
Förste kollega här vt 1842— vt 1844. Konrektor V 1844. 

Hans vikarie var: 

Johan Simon Appelgren fse nedanföre bland 
andre kolleger). T. f. förste kollega här ht 1843 — ^ 
1845. 

Mag. Heîirik Gabriel Piponius, f. {^ 1812. Stod. 
1830. Österb. Mag. 1836. Förste kollega här -{^^ 1844. 
Utn. konrektor i Björneborg 1846, f y 13^7^ 

Mag. Johan Simelius, f. ^^ 1816. Stud. 1834. 
Xordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre 
kollega här från V 1843 till ^ 1845. Derpâ t. f. förste 
kollega. Ordinarie andre kollega här ^ 1845. Derjämte 
t. f. gymnastiklärare här från y 1846. Ånyo t. f. förste 
kollega vt 0. ht 1847. Andre lärare vid fruntimmersskolan 
i Åbo j% 1847, tilltr. 1848, f ^ 1^'7. 

Mag. Karl Alexander Alceniiis, i. -^ 1820. Stud. 
1837. Österb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre kol- 
lega i Tavastehus ht 1845. Förste kollega vid högre 
elem. skolan i Uleâborg "^-f 1847, från hvilken befattning han 
på begäran erhöll afsked M 1848 utan att ha tillträdt 
densamma. Docens i pedagogik vid universitetet -| 1848. 
Filosofie licentiat och doktor 1850, f V* i853. fiögre Elementarskola. 189 

Hans vikarier voro: 

Mag. Johan Si m el i as (se ofvan). T. f. förste kol- 
lega vt och ht 1847. 

Mag. Karl Vitalis Hammariu, f. -{\- 1822. Stud. 
1842. Tav. Mag. 1847. T. f. förste kollega här vt 1848. 
T. f. förste kollega i Tavastehus ht 1848. 

Mag. Johan Matthias Kalm (se ofvan). Förste kol- 
lega här ht 1848— vt 1853. 

Hans vikarie var: 

Mag. Herman Malm, f. V 1809. Stud. 1826. Österb. 
Mag. 1836. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Uleå- 
borg V 18^8. Ï. f. andre kollega här V 18^9. Ordi- 
narie dito \ 1850. T. f. förste kollega frän | 1850 till 
slutet af vt 1851 samt läseåret 1853 — 1854. Ordinarie 
förste kollega här y 1854. Kollega i latin här 1857. 
Dito vid elementarläroverket i Uleåborg 1863 — 1868. Er- 
höll på begäran afsked -f-f 1868. 

Andre Kolleger: 

Johan Simon Appelgren, f. \^ 1802. Stud. 1819. 
Österb. Prestv. 1825. Collega inferior vid trivialskolan i 
Uleåborg f 1826. Utn. andre kollega vid Uleåborgs högre 
elem. skola fi 1841, befullm. V i842. T. f. förste kollega 
här ht 1843. Kkh i Letala 1844, tilltr. ^ 1845, f f-«- 1873. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Si melius (se ofvan bland förste kol- 
leger). T. f. andre kollega här frän ^^ 1843 till J[- 1845. 

Robert Mellin, f. V 1826. Stud. 1844. Österb. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Uleåborg ht 1844. 
T. f. andre kollega här vt 1845. Prestv. 1848. 

Mag. Johan Simelius (se ofvan bland förste kolle- 
ger). Andre kollega här ^-^ 1845. Andre lärare vid frun- 
timmersskolan i Abo y\ 1847, tilltr. 1848. 

Hans vikarie var: 

Nils Gustaf Emeleus, f. f| 1824. Stud. 1842. 
Österb. T. f. andre kollega här vt 1847 och vt 1848, 190 Uleâborg. 

samt från i 1850 till i 1851. Prestv. 1848. Tredje kol- 
lega här V° 1850. T. f. rektor i Brahestad ^ 1851. Ordi- 
narie dito I s. å. Kkh i Munsala 1878, f V 1892. 

Mag. Volmar Theodor Renvall, t ^-^ 1821. Stud. 
1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega här ht 
1847. Ordinarie dito y= 1848. Andre kollega i Björne- 
borg y 1849. T. f. förste kollega i Björneborg vt 1852. 
Andre kollega vid högre elem. skolan i Åbo ^2^ 1852, tilltr. 
frän början af ht s. â. Kollega i historia och geografi 
vid Åbo högre elem. skola 1857. Anställd vid elementar- 
läroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll 
på begäran afsked med lifstids pension V* 1886. 

Mag. Herman Malm (se ofvan bland förste kolle-. 
ger). T. f. andre kollega här y 1849. Ordinarie dito 
{ 1850. T. f. förste kollega | 1850— vt 1851, samt läse- 
året 1853—1854. Ordinarie förste kollega V 1854. 

Hans vikarier voro: 

Nils Gustaf Emeleus (se ofvan). T. i. andre kol- 
lega här i 1850— i 1851. 

Karl Immanuel Hällfors, f V 1826. Stud. 1843. 
Tav. Prestv. 1848. T. f andre kollega här från \ 1851 
till vt:s slut s. a. Kapellan i Limingo 1863. Kkh i Muo- 
nioniska 1868, i Pudasjärvi 1871, tilltr. 1872, f V 1880. 

Fredrik Vilhelm CalamniuSj, t f 1826. Stud. 1846. 
Österb. T. f tredje kollega här läseåren 1849— 1851. Or- 
dinarie dito -{\ 1851. T. f. andre kollega V 1853. Ordi- 
narie dito y 1854. Kollega i mathematik och naturalhisto- 
här 1857. Rektor vid lägre elementarskolan i Kajana f 
1859, tilltr. \ 1860, f V 1863. 

Tredje Kolleger: 

Mag. Henrik Wegeliiis, f. V 1810. Stud. 1825. 
Österb. Mag. 1832. T. f. apologist vid Uleåborgs tri- 
vialskola 4- 1835. Ordinarie dito -f- 1840, tilltr. 1841. Utn. 
tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. skola \^ 1841, 
befullm. V 1842, f V 1847. Högre Elementarskola. 191 

Anders Johan Reinhold Petterson, f. \^ 1821. 
Stud. 1842, T. f. tredje kollega här ht 1845- ht 1847. 
Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors \^ 1849. 
Lärare vid lägre elem. skolan iTavastehus Y 1852. Prestv. 
1862. Kapellan i Geta 1863, tilltr. 1864. Utn. kkh i 
Oravais 1877, f f| 1878 innan tillträdet. 

Nils Gustaf Stolpe, f. V ^^24. Stud. 1846. T. 
f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karlehy 
vt 1847, ht 1848 samt ht 1849— ht 1850. T. f. tredje kol- 
lega vid Uleåborgs högre elem. skola vt 1848. T. f. andre 
lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors vt 1849. Lä- 
rare vid Kristinestads lägre elem. skola 1850, tilltr. 1852, 
hvarförinnan vikarierat der från o. med vt 1851. Kollega 
i Vasa y\ 1858. Länsman i Lillkyro 1863. 

Mag. Herman Malm (se ofvan bland förste kolle- 
ger). Tredje kollega här ^f 1848, tilltr. från början af 
ht s. å. T. f. andre kollega ht 1849. Ordinarie dito 
^ 1850. 

Nils Gustaf Emeleus (se ofvan bland andre kol- 
leger). Tredje kollega här 2_o i850. Rektor i Brahe- 
stad 1851. 

Fredrik Vilhelm Calamniiis (se ofvan bland andre 
kolleger). T. f. tredje kollega här läseåren 1849 — 1851. 
Ordinarie dito -^-^ 1851. T. f. andre kollega 1853 — 1854. 
Ordinarie dito y 1854. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 

Toussaint Vilhelm Liljeblom, f. V 1832. Stud. 
1852. T. f. tredje kollega här från | 1853, till vt:s 
slut s. å. 

Karl Johan Moberg, f. f 1820. Stud. 1840. 
Prestv. 1844. T. f. kollega i Nyslott 1848—1850. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Kuopio ht 1850 — ht 1852. 
Rektor vid lägre elem. skolan i Kexholm ^-^ 1852, tilltr. 
i 1854. T. f. tredje kollega här ht 1853. T. f. rektor 
vid realskolan i Kexholni 1878. Dito vid tvåklassiga 
elementarskolan i Kexholm 1884—1885. I9ä tJleåborg. 

Mag. Karl Johan Marelius, f. if 1830. Stud. 
1848. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega här vt 
1854. Lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i 
Kuopio y 1856. Dito vid svenska afd:n af samma skola 
V 1859. Eektor vid lägre elem. skolan i Kajana | 1863, 
tilltr. I 1864, t ff- 1866. 

Johan Bernhard Schlüter, t if 1828. Stud. 1847. 
T. f. tredje kollega här ^ 1854. Ordinarie dito ^-^ 1855. 
Kollega i historia och geografi här 1857. Dito vid ele- 
mentarläroverket i Uleâborg 1863 och vid TJleåborgs 
lyceum 1875. Prestv. 1870. Kkh i Wiitasaari 1877, 
t V 1881. 

Kolleger 

I L a t i n: 

Mag. Herman Malm (se ofvan bland förste kolleger). 
Kollega i latin här 1857. Dito vid elementarläroverket 
i Uleâborg 1863—1868. 

I Historia och Geografi: 

Jolian Bernhard Schlüter (se ofvan bland tredje 
kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. 

I Mathematik och Naturalhistoria: 

Fredrik Vilhelm Ccdamnius (se ofvan bland andre 
kolleger). Kollega i mathematik och naturalhistoria här 
1857. Rektor vid lägre elem. skolan i Kajana 1859, tilltr. 
1860. 

Hans vikarier voro: 

August von Xandelstadh, f. ^ 1832. Kadet i 
Fredrikshamu. Fänrik 1850. Underlöjtnant vid 3:dje (Uleâ- 
borgs) finska indelta skarpskyttebataljon || 1854. Löjtnant 
derstädes 1856. T. f. rysk språklärare vid Uleâborgs 
högre elem. skola V 1857— | 1860. Derjämte förordnad 
att bestrida undervisningen i mathematik här ht 1859. Högre Elementarskola. 193 

Stabskapten 1862. Äldste adjutant vid inspektörsstyrel- 
sen för finska militären s. å. Kapten 1866. Tog afsked 
från militären 1868. Tullförvaltare i Fredrikshamn s. å. 
Dito i Kotka 1877. Kontrollör vid tullkammaren i Hel- 
singfors 1886. Assessor i Tullstyrelsen 1891. 

Johan Vilhelm Murman, f. \^ 1830. Stud. 1852. 
T. f. gymnasiiadjunkt i Kuopio ht 1857. Prestv. 1857. 
Pastorsadjunkt i Uleåborg. Derjämte förordnad att be- 
strida undervisningen i naturalhistoria och finska språket 
här ht 1859. Föreståndare för Willkeska skolan i Wi- 
borg 1860. T. f. andre kapellan i Helsingfors 1865. Af- 
gick 1868 till Ingermanland, der han först tjenstgjorde i 
Duderhof och Liisilä. Kkh vid finska församlingen i Narva 
och Kosemkina 1869. Dito i Keltto 1873, f V 1892 
såsom kkh i Keltto i Ingermanland. 

Konrad Villiam Dahlstrü?}i, t \^ 183S. Stud. 1857. 
Pédagogie kand. 1859. T. f. kollega i mathematik och 
naturalhistoria här V 1860. Befullmäktigad dito V 1861. 
Kollega i mathematik vid elementarläroverket i Uleåborg 
1863. Kollega och rektor vid finska realskolan i Uleå- 
borg 1874. Efter detta läroverks förändring till finskt ly- 
ceum 1883 kollega och rektor derstädes. Erhöll ^ 1890 
på begäran afsked med full pension från ^ s. å. 

Lärare i Ryska språket: 

Mag. Jakob Stähle, t ^ 1781. Stud. 1796. Österb. 
Mag. 1802. Lärare vid kretsskolan i Nyslott 1805. Rysk 
språklärare vid Uleåborgs trivialskola y 1813. Dito vid 
högre elem. skolan i Uleåborg från vårt:s början 1842. 
Försedd med substitut sedan | 1836, f fg- 1859. 

Hans vikarier voro: 

Frans Mauritz Ljungberg, f. V 1806- Stud. 
1823. Sat. Prestv. 1828. T. f. rysk språklärare vid Uleå- 
borgs trivialskola | 1836. Dito vid Uleåborgs högre ele- 
mentarskola fi 1841. Kkh i Raumo 1843, tilltr. \- 1844, 
t f 1886. 

13 194 Uleåborg. 

Paulus Laudini, f. V 1817. Stud. 1839. T. f. 
rysk språklärare här y 1844. 

Karl Mel art. Kapten. Translator för ryska språ- 
ket vid länestyrelsen i Uleåborg. T. f. rysk språklärare 
vid Uleåborgs högre elem. skola från början af vt 1848. 

Mag. Johan Peter Boström, f. f 1819. Stud. 
1838. Mag. 1844. Lärare i ryska språket, historia och 
geografi vid lägre elementarskolan i Skarpans ^-^ 1848. 
Prestv. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre elementar- 
skolan i Uleåborg y 1851. På begäran dimitterad till 
S:t Petersburgska stiftet ^ 1857. 

August von Nandelstadh (se ofvan bland kolle- 
ger i mathematik). T. f. rysk språklärare här \f 1857 — 
i 1860. Assessor i Tullstyrelsen 1891. 

Karl Alexander Abraham Hintze, f. V 1832. Stud. 
1851. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i 
Fredrikshamn 1858 — 1859. T. f. rysk språklärare i Ny- 
slott 1859 — 1860. Utn. rysk språklärare vid högre elem. 
skolan i Uleåborg f, befullm. V" I860. Tillika rysk 
translator vid länestyrelsen i uleåborg 1861. Eysk språk- 
lärare vid Uleåborgs elementarläroverk 1863 och lyceum 
1875. Hofråd. 

Lärare i Sång: 

G. Ulrik Lindeman, director musices. Sånglärare 
här vt 1842 — 1863. Sedan anställd vid elementarläroverket 
i Uleåborg. 

Lärare i Gymnastik: 

G. Ulrik Lindeman (se ofvan). Sånglärare. Til- 
lika t. f. gymnastiklärare här från början af ht 1843. 

Mag. Johan Simelius (se ofvan bland förste kol- 
leger). T. f. gymnastiklärare här y 1846. 

Börje Kristian Hesse, t ^^^ 1813. Veterinärläkare. 
T. f. gymnastiklärare här -| 1853. Ordinarie dito ^ 1857 — 
1863. Derefter anställd vid elementarläroverket i Uleåborg. Lägre Elementarskola. 195 

Lägre Elementarskola. 

1842—1875. 

Med en lärare till och med ht 1859. Derefter med rektor 
och lärare i följd af kejserl. reskr. till Kuopio domkapitel af den 
79 1859. Hade ht 1864 fyra läroafdelningar : 3 finska och 1 
svensk. • 

Lärare : 

Johan Gyllenberg, f. V^ 1810. Stud. 1829. Österb. 
Prestv. 1834. T. f. lärare här ht 1842— V* 1843. Sockne- 
adjunkt i Orihvesi 1845, tilltr. 1847, f V 1864. 

Fredrik August Polvianderj, f. ^^ 1810. Stud. 
1826, Österb. Biträdt vid lärarebefattningen i Stock- 
holms stads allmänna barnskola 1839 — 1841. Lärare här 
1843. Rektor här y\ 1859, tilltr. i 1860. Erhöll pä be- 
gäran afsked {^ 1864. 

Hans vikarie var: 

Robert Mellin,f. V 1826. Stud.1844. Österb. T.f. 
lärare här ht 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. 
skolan i Uleàborg vt 1845. Prestv. 1848. 

Rektorer: 

Fredrik August Polviander (se ofvan). Rektor här 
yV 1859, tilltr. i 1860. Erhöll på begäran afsked [f 1864. 

Hans vikarier voro: 

Abraham Vilhelm Hackzell, f. V 1835. Stud. 
1854. Prestv. 1857. Fånghuspredikant i Uleåborg 1859. 
T. f. lärare här vt 1860. T. f. förste lärareduplikant här 
1861—1862. T. f. rektor här 1862-1863, f ^ 1863. 

Jakob Adrian Hallberg, f. f 1830. Stud. 1852. 
Bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Vasa V 1855. Lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Jakostad ^ 1858. Lärare 
här 2_o 1861. Handhade rektorsvården här från |- 1863. 196 Uleåborg. 

Ordinarie rektor här ^-^ 1865—1875. Vågmästare och 
tolagsbokhâllare i Uleåborg 1876—1878. 

Rektors lektioner bestriddes af: 

Gustaf Fredrik Odenvall, f. V 1835. Stud. 
1859. Landskontorist. T. f. andre lärareduplikant här 
vt och början af ht 1863. Bestridde rektors lektioner un- 
der ht 1863 intill \^. Kronolänsman i Haapavesi 1866. 
Kronofogde i Haapajärvi härad 1886, kollegiiassessor, 
t \î 1892. 

Johan Gustaf Fabritius, f. | lSi2. Stud. 1861. 
Bestridde rektors lektioner från W till ht;s slut 1863. 

Theodor Julius Castrén, f. . Stud. 

Bestridde rektors lektioner under vt 1864. 

Henrik Vilhelm Ehnberg, f. fg- 1832. Stud. 
1853. Prestv. 1855. Slottspredikant i uleåborg. Be- 
stridde rektors lektioner ht 1861 och under början af 
vt 1865. T. f. lärareduplikant vid Uleåborgs fruntimmers- 
skola V 1865— vt 1867. 

Jakoh Adrian Hallberg (se ofvan). Handhade rek- 
torsvården här från ^ 1863. Ordinarie rektor här ^^^ 
1865—1875. 

Hans biträde var: 

Johan Gustaf Sipilä, f. V 18^2. Stud. 1864. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajaua vt 1865. För- 
ordnad att bestrida rektors lektioner här y 1865. T. f. 
lärare här vt 1866. T. f. tredje lärareduplikant här ht 
1866— ht 1869. Befullmäktigad lärare i Kajana ^^ 1869. 
Prestv. 1870. Kkh i Kuolajärvi 1875, i Kaavi 1888. 

Lärare: 

Abraham Vilhelm Hackzell (se ofvan). T. f. 
lärare här vt 1860. 

Fredrik Alfred Saxbäck, f. \ 1836. Stud. 1855. 
T. f. lärare här 1860—1861. T. f. lärare vid lägre elera. 
skolan i Kajana vt 1862, intill april. Lägre Elementarskola. 197 

Jakob Adrian Hallberg (se ofvan bland rektorer). 
Lärare här 1861— V" 1865. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Albert Bergman, f. 4 1844. Stud. 
1862. T. f. lärare här från \ 1863 till samma termins 
slut. Mag. .1869. Pedag. kand. 1870. Kollega i religion 
vid högre elem. skolan i Björneborg vt 1871. 

Thor Otto Stenbäck, t V 1836. Stud. 1855. Péda- 
gogie kand. 1861. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. 
skolan i Kuopio vt 1862— vt 1863, Lärare vid Ka- 
jana lägre elem. skola ^ 1863 — 1865. T. f. rektor der 
ht 1863. Lärare här V 1865 — 1875. 

Hans vikarier voro: 

Johan Gustaf Sipilä (se ofvan). T. f. lärare här 
vt 1866. 

Georg Gotthard Grönberg, f. -i-f 1844. Stud. 
1867. T. f. lärareduplikant vid lägre elem. skolan i Kuo- 
pio 1867 — 1869. T. f. lärare här vt 1870. Bitr. lärare 
vid Kuopio lägre elem. skola -| 1870. 

Lärareduplikanter: 

Axel Nyländer, f. V 1837. Stud. 1857. T. f. 
lärareduplikant här -| 1858. 

Mag. Robert Krank, t | 1827. Stud. 1846. Österb. 
Hist.filol. kand. 1854. Lärare vid finska afdelningen af 
lägre elem. skolan i Kuopio 1855—1856. Mag. 1857. 
Lärareduplikant här |- 1858. Lärare vid fruntimmers- 
skolan i Uleåborg 1859. Lärare i tyska och franska vid 
elementarläroverket i Uleåborg 1864—1868, f V 1868. 

Frans Johan Micklin, f. V 1833. Stud. 1855. 
T. f. lärareduplikant här ht 1859. 

Aron Savolainen, f. V i832. Stud. 1856. T. f. 
lärare vid finska afdelningen af lägre elem. skolan i Kuo- 
pio. T. f. lärareduplikant här vt 1860. Ordinarie lärare 
vid finska afdm af lägre elem. skolan i Kuopio ^-^ß i860. 198 Uleåborg. 

Mag. Alexander Rudolf Slottsberg, f. i\ 1840. 
Stud. 1859. T. f. lärareduplikant här 1860—1861. Fy- 
sisk-mathematik mag. 1864. 

Abraham Vilhelm Hackzell (se ofvan bland 
rektorer). T. f. förste lärareduplikant här 1861 — 1862. 

Alarik Wallin,f. 1-1829. Stud. 1851. Österb. T. f. 
andre lärareduplikant här 1861 — 1862.' T. f. förste lä- 
rareduplikant här 1862—1864 samt vt 1865— ht 1866, 

t H 1866- 

Mag. August Vilhelm Ervast, f. ^-^ 1845. Stud. 

1863. T. f. förste lärareduplikant här ht 1864. Mag. 

1869. 

Alarik Wal lin (se ofvan). T. f. förste lärare- 
duplikant här vt 1865— ht 1866. 

Karl Reinhold Pettersson, f. y 1831. Privat- 
lärare. T. f. lärareduplikant här ht 1866—1870. 

Extra Lärareduplikant: 

Axel Nyländer, f. V^ 1837. Stud. 1857. För- 
orduad den ^ 1860 till denna tjenst. 

Andre Lärareduplikant: 

Alarik Wal lin (se ofvan). T. f. andre lärare- 
duplikant 1861—1862. 

Grustaf Fredrik Odenvall (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. andre lärareduplikant här vt och början af 
ht 1863. 

Berndt Gustaf Ingman, f. ^^ 1846. Stud. 1865. 
Såsom gymnasist förordnad ^-^ 1863 till t. f. duplikant 
här. T. f. tredje lärareduplikant här vt 1866. 

Alexander Wacklin, f. V 1838. Stud. 1859. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt 1863 — ht 
1863. T. f. andre duplikant här vt 1864—1866. T. f. 
lärareduplikant vid elementarläroverket i Uleåborg ht 1866. Lägre Elementarskola. 199 

T. f. rektor i Tornea under febr. och mars månader 1869. 
T. f. lärare der 1869—1870. 

Jakob Eliel Hällfors, f. ff 1845. Stud. 1866. 
T. f. andre lärareduplikant här 1867—1868. 

August Johan Frosterus, f. f| 1831. Stud. 
1854. Prestv. 1857. Fånghuspredikant i Uleåborg 1868. 
Tillika t. f. andre lärareduplikant här 1868—1869. Ka- 
pellan i Brahestad 1870. Kkh i Evijärvi 1871, i Piip- 
pola 1878, t I 1882. 

Fredrik Thölberg, f. | 1847. Stud. 1865. Lä- 
rareduplikant vid Kajana lägre elem. skola vt 1866. T. 
f. andre lärareduplikant här 1869 — 1870. 

Tredje Lärareduplikant: 

Berndt Gustaf Ingman (se ofvan bland andre 
lärareduplikanter). T. f. tredje lärareduplikant här vt 
1866. 

Johan Gustaf Sipilä (se ofvan bland rektorer). 
T. f. tredje lärareduplikant här 1866— ht 1869. 

Karl Gustaf Elfving. f. ^ 1844. Stud. 1867. 
T. f. lärareduplikant här f| 1869. 

Sånglärare: 

G. Ulrik Lindeinan. Musikdirektör. Sånglärare här 
V 1857— if 1868. 

Anton Bernhard Kunelius^ f. y 1833. Musikdirek- 
tör. T. f. sånglärare här ^i 1865. Ordinarie dito V® 

1869—1874. 200 Uleåborg. 

Fruntimmersskola. 

18 5 9 — 

Inrättad på grand af kejserl. reskriptet till Kuopio dom- 
kapitel af 'V-i 1S5S (se Kuopio Dkp:s circulärbref X:o 57). 

Första Lärarinna: 

Maria JunelmSj t -^1822. Handelsmans dotter. Första 
lärarinna vid Uleâborgs frnntimmersskola ^f' 1859. Erhöll 
på begäran afsked med lifstidspension y 1885. 

Hennes vikarier voro: 

Elise Nyländer (se nedanföre). T. f. förestånda- 
rinna läseåret 1868 — 1869, och 

Selma Emilia Granstedt (se nedanföre), hvilken 
skutte första lärarinnans lektioner läseåret 1868 — 1869. 

Andra Lärarinna: 

Edla Viktoria Floman, i. y 1831. Kronofogde- 
dotter. Förordnad till andra lärarinna här V* 1859. Be- 
fullmäktigad dito -fl s. å. Gifte sig med konsistorii vice 
notarien i Kuopio. sedermera kyrkoherden i Mäntyharju Karl 
Henrik Oskar Molander och erhöll pä begäran afsked 
4 1860. 

Elise Nyländer, i. f 1825. T. f andra lärarinna 
här V 1860. Ordinarie dito i januari 1861. Erhöll y 
1889 pâ begäran afsked med full pension frän \ s. â. 

Tredje Lärarinna: 

Selma Emilia Granstedt, i. y\ 1837. Dotter till 
konduktören vid intendents kontoret A. F. Granstedt. T. 
f. andra lärarinna vid fruntimmersskolan i Helsingfors 1859 
— 1860. T. t tredje lärarinna der 1863—1861. T. f 
tredje lärarinna här y 1865. Ordinarie -^ s. å. Erhöll 
på begäran afsked med hel pension if 1887. Fruntimmersskola. 201 

Hennes vikarie var: 

Albertina Elfgren, f. . T. f. tredje lära- 

rinna här läseåret 1868—1869. 

Lärare : 

Mag-. Robert Krank, f. | 1827. Stud. 1846. Österb. 
Hist.filol. kand. 1854. Ordinarie lärare vid finska afdel- 
ningen af lägre elera. skolan i Kuopio från juni 1855 till 
2J 1856, dä lian på begäran erhöll afsked. T. f. fransk 
språklärare vid Kuopio gymnasium ht 1855. T. f. tredje 
kollega vid högre elem. skolan i Kuopio ^-^ 1856. Hist.- 
filol. mag. 1857. T. f. kollega i latin vid Kuopio högre elera. 
skola ^-^ 1858. Lärareduplikant vid Uleåborgs lägre elem. 
skola I 1858. Utn. lärare vid Uleåborgs fruntimmersskola f 

1859. Befullmäktigad dito fs. å. Tysk och fransk språklärare 
vid elementarläroverket i Uleåborg y 1864, f ^ 1868. 

Kristian Kekoni, f. if 1843. Stud. 1863. T. f. 
lärare här vt 1864. Prestv. 1867. Kapellan i Enare 1870, 
i Sotkamo 1873, i Nykyrka (Viborgs län) 1887. 

Mag. Anton Erik SneUman, f. V 18^6. Stud. 1855. 
Histfilol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f. lärare- 
duplikant vid högre elem. skolan i Kuopio 1861 — 1862. 
T. f. kollega i latin derstädes 1862—1863. T. f. lärare 
vid Uleåborgs fruntimmersskola V 1864. Ordinarie dito 
ff s. å. Kollega i religion, geografi, historia och svenska 
här 1875. Erhöll ^ 1888 på begäran afsked med pension 
från I s. å. 

Lärareduplikanter: 

Kristian Kekoni (se ofvan). T. f. lärareduplikant 
här -14 1864. 

Henrik Vilhelm Ehnberg, f. fj 1832. Stud. 
1853. Prestv. 1855. Slottspredikant i Uleåborg. T. f. 
lärareduplikant här V 1865— vt 1866, f | 1866. 

Mag. Petter Gustaf Hällfors, f. -f- 1842. Stud. 

1860. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. T. f. 202 Uleåborg. 

lektor i mathematik och fysik i Kuopio 1864—1865. T. f. 
lektor i mathematik vid elementarläroverket i Uleåborg -^- 
1865. Ordinarie dito ^ i866. Bestridt andre kollegans 
undervisnings skyldighet i mathematik och naturvetenskaper 
här 1866—1869. Lektor i mathematik och fysik vid Uleå- 
borgs lyceuni 1875, f ^ 1890- 

Paulina Hällfors, t f 1848. Dimitterad fi'ån Jy- 
väskylä seminarium 1869. Andre lärare här | s. å. 

Lärare i Franska; 

Mag. R o b er t K r an k (se ofvanj. T. f. fransk språk- 
lärare här 1859—1864. 

Maria Junelius (se ofvan). Lärarinna i franska 
språket sedan V* 1864. 

Lärare i Tyska: 

Mag. Robert Krank (se ofvan). T. f. tysk språk- 
lärare här 1859—1864. 

Mag. Johan Matthias Kalm. f. V 1819- Stud. 
1839. Bor.' Mag. 1844. T. f. andre bitr. kollega i Åbo 
vt 1848. Förste kollega i Uleåborg ^ 1848. T. f. kon- 
rektor derstädes vt 1850 — vt 1851. Ordinarie konrektor 
vid Uleåborgs högre elementarskola ^^ 1853. Rektor där- 
städes \^ 1855. Lektor i grekiska vid elementarlärover- 
ket i Uleåborg ^J 1863. Tillika t. f. tysk språklärare 
vid Uleåborgs fruntimmersskola \^ 1864. Tjenstledig 1878. 
Pressombudsman i Helsingfors s. å. Erhöll på begäran af- 
sked från lektoratet f^ 1884. 

Ernst August Biese, f. ff 1833. Handelsskole- 
direktor. T. t tysk språklärare här y 1865—1875. 

Lärare i Finska: 

(Tjensten tillkommen till följd af nådiga kungörelsen af den ^a 1862). 

Mag. Robert Krank (se ofvan). T. f. lärare i 
finska ht 1862— ht 1863. Fruntimmersskola. 203 

Kristian Kekoni (se of van). T. f. finsk språk- 
lärare här vt 1864. 

Mag. Oskar August Frithiof Blorastedt, f. 
I 1833. Stud. 1853. Hist.filol. mag. (Ultimus) 1860. 
T. f. gymnasiiadjunkt i Vasa 1860—1861. T. f. rektor i 
Gamla Karleby 1861—186-4. Lektor i latin i Uleâborg -^V 
1863, tilltr. I- 1864. T. f. lärare i finska vid Uleåborgs 
fruntimmersskola 1864—1869. Filos, doktor 1869. Uni- 
versitets docent s. å., f ^-^ 1871. 

Mag. Elis Adolf Blomstedt, f. if 1836. Stud. 
1859. Hist.filol. mag. 1864. T. f. lärare i finska här vt 
1865—1866 och ht 1868— ht 1870. T. f. lektor i latin 
i Uleåborg f 1869. Kollega vid Kuopio lyceum f 1875, 
t I 1884. 

Sånglärare: 

G. Ulrik Lindeman. Musikdirektör. Sånglärare här 

y 1859. Erhöll på begäran afsked |f 1868. 

Anton Bernhard Kunelius, t y 1833. T. f. sång- 
lärare här V^ 1865. Ordinarie V 1869. 

Elementarläroverk. 

1863—1875. 

Lektorer 

I Grekiska: 

Mag. Johan Matthias Kalm, t V^ 1819. Stud. 
1839. Bor. Mag. 1844. T. f. bitr. andre kollega i Åbo 
vt 1848. Förste kollega i Uleåborgs högre elem. skola 
-^ 1848. T. f. konrektor derstädes vt 1850— vt 1851. 
Ordinarie dito V 1853. Rektor derstädes |f 1855. Lek- 
tor i grekiska vid elementarläroverket i Uleåborg ^-O 1863 
tilltr. -|- s. å. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Tjenst- 
ledig 1878. Pressombudsman i Helsingfors s. å. Erhöll 
på begäran afsked från lektoratet -f4" 1884. 204 Uleåborg. 

, I Latin: 

Mag. Anton Erik Snellman, f. V 1836. Stud. 
1855. Hist.fllol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f. 
lärareduplikant vid högre elem. skolan i Kuopio 1861— 
1862. T. f. kollega i latin der 1862—186.3. T. f. lektor 
i latin här 1863— 1864. T. f. lärare vid Uleåborgs frun- 
timmersskola y 1864. Ordinarie dito ^r s. â. Kollega 
derstädes i religion, geografi, historia och svenska 1875. 
Erhöll 4 1888 pä begäran afsked med pension frän ^ s. å. 

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt^ f, f 1833. 
Stud. 1853. Hist.filol. mag. (Ultimus) 1860. T. f. 
gymnasiiadjunkt i Vasa 1860 — 1861. T. f. rektor i 
Gamla Karlebj 1861—1864. Lektor i latin härstädes 
^ 1863, tilltr. I 1864. Filos, doktor 1869. Universi- 
tets docent ^ s. å., f y 1871. 

Hans vikarier voro: 

Samuel Vilhelm Hallgren f. ^ i838. Stud. 

1858. Filos. kand. T. i. lärare vid Tammerfors lägre 
elem. skola ht 1864. T. i. lektor i latin här | 1865. T. 
f. kollega i latin vid Björneborgs högre elem. skola ht 
1865— ht 1867. T. f. kollega i ryska vid Jyväskylä 
lyceum 1885 — 1886. T. f. kollega i ryska vid Åbo finska 
lyceum 1887. Ordinarie dito 1888, f y 1890. 

Mag. Elis Adolf Blomstedt, f if 1836. Stud. 

1859. Hist.filol. mag. 1864. T. f. kollega i svenska och 
finska här 1864—1865. T. f. lektor i religion här vt 1865. 
T. f. lektor i latin här läsearet 1865—1866 och läseå- 
ren 1868—1870. T. f. kollega vid Kuopio lyceum från 
vt:s början 1871. Ordinarie dito f 1875, f | 1884. 

Mag. Anders Forsnds^ f. f| 1833. Stud. 1853. 
T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium vt 1859. 
Hist.filol. mag. 1860. T. f. konrektor i Gamla Kar- 
leby 1861-1864. T. f. biträdande lärare vid Vasa 
fruntimmersskola 1864 — ht 1866. T. f. théologie lektor 
i Kuopio vårtermin 1867. T. f. gymnasiiadjunkt o. lektor Elementarläroverk. 205 

i grekiska der 1867 — 1868. T. f. kollega i svenska o. 
finska samt lektor i historia der 1868 — 1869. Kollega i 
latin vid högre elein. skolan i Kuopio ^^ 1869. Lektor 
i latin vid elementarläroverket i Uleåborg \^ 1870, tilltr. 
V^ 1871. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Erhöll på 
begäran afsked med full pension f| 1887. 

I Theologi: 

Mag. Elis Adolf Blomstedt, (se ofvan bland 
lektorer i latin). T. f. lektor i religion här vt 1865. 

Viktor Lars Helander, f. V i822. Stud. 1842. 
Nordösterb. Prestv. 1844. Rektor vid lägre elem. sko- 
lan i Kajana 1845. Konrektor vid högre elem. skolan 
i Uleåborg V 18^9. Theol. lektor vid Uleåborgs ele- 
mentarläroverk I 1864, tilltr. I 1865. Kkh i Pedersöre 
I 1869. 

Mag. Karl Jakob G-ummerus, f. ^-^ 1840. Stud. 
1861. Lärare vid vexelundervisningsskolan för flickor i 
Helsingfors vt 1863 och läseåren 1865-1868. Filos, 
kand. 1868. Mag. 1869. T. f. lektor i theologi vid 
elementarläroverket i Uleåborg 1869-1870. T. f. 
kollega i religion vid högre elem. skolan i Gamla 
Karleby vt 1872— vt 1874. T. f. kollega i finska och 
svenska vid elementarläroverket i Jyväskylä 1874. Ordi- 
narie dito vid Jyväskylä lyceum V 1875. T. f. gymnastik- 
lärare vid samma lyceum ht 1875. 

Mag. Karl Ervast, f. \\ 1839. Stud. 1857. Hist.- 
filol. kand. 1861. Pédagogie kand. s. å. T. f. gym- 
nasiiadjunkt i Vasa vt 1862— vt 1864 och derjämte t. f. 
lektor i historia derstädes 1862 — 1863. Mag. 1864. Kol- 
lega i religion i Gamla Karleby 1864—1869. T. f. lektor 
i latin vid Vasa g3'mnasium 1868—1869. Erhöll på be- 
gäran afsked från kollega tjensten i Gamla Karleby \^ 
1869. Timlärare vid normallyceum i H:fors 1869—1870. 
Lektor i theologi vid elementarläroverket i Uleåborg f 2Ô6 Uleåborg. 

1870 — 1875. Öfverlärare i religion vid finska normally- 
ceum V^ 1875. 

I Historia: 

Johan Bernhard Schlüter, f. || 1828. Stud. 
1847. Sav. T. f. tredje kollega vid Uleåborgs högre elem. 
skola ^-^ 1854. Ordinarie dito ^ 1855. Kollega i histo- 
ria och geografi derstädes 1857. Dito vid elementar- 
läroverket härstädes 1863. Derjämte t. f. lektor i histo- 
ria härstädes läseåret 1864 — 1865. Prestv. 1870. Kol- 
lega i historia och geografi vid Uleåborgs lyceum 1875. 
Kkh i Wiitasaari 1877, f V^ 1881. 

Mag. Gustaf Marelius, f. -^^ 1834. Stud. 1856. 
Hist.filol. mag. 1861. Pedag. kand. s. å. T. f. lektor 
i historia vid Kuopio gymn. 1862—1863. T. f. kollega i 
latin vid högre elem. skolan der 1863—1865. Lektor i histo- 
ria härstädes y\ 1864, tilltr. \ 1865. Lektor i historia 
och geografi vid Uleåborgs lyceum 1875. 

I Mathematik: 

Mag. Edvard Julius Mellberg, f. f 1842. Stud. 
1860. T. f. lärare vid vexelundervisningsskolan i Hel- 
singfors vt 1862 o. vt 1864. Fysisk-mathem kand. 
1863. T. f. kollega i mathematik och naturvetenska- 
perna vid Vasa högre elementarskola ht 1863. Pédagogie 
kand. 1864. Mag. s. å. T. f. lektor i mathematik och 
fysik vid Uleåborgs elementarläroverk ht 1864. Lektor 
i mathematik och fysik vid Vasa gymnasium ^-^ 1865, 
tilltr. I s. å. Filos, licentiat 1871. Doktor 1873. T. 
f. öfverlärare vid svenska normallyceum i Helsingfors V^ 
1871. Ordinarie dito ff 1878. 

Mag. Ernst Gustaf Wahlman, f. f 1836. Stud. 
1860. Fysisk-mathem. kand. 1864. Filos. mag. s. å. 
T. f. lektor i mathematik här vt 1865. 

Mag. Petter Gustaf Uällfors, f. \ 1842. Stud. 
1860. Fysisk-mathem. kand. 1864 Filos. mag. s. å. Elementarläroverk. 207 

T. f. lektor i mathematik och fysik i Kuopio 1864 — 1865. 
T. f. lektor i mathematik här | 1865. Ordinarie dito \^ 
1866. Lektor i mathematik och fysik vid Uleåborgs ly- 
ceum 1875, f \^ 1890. 

Kolleger: 
I Latin: 

Mag. Herman Malm, f. V 1309. stud. 1826. 
Österb. Mag. 1836. Tredje kollega vid högre elem. sko- 
lan i Uleåborg y 1848. Andre dito j 1850. Förste kol- 
lega dito y 1854. Kollega i latin dito 1857. Kollega i 
latin vid Uleåborgs elementarläroverk 1863. Erhöll pä 
begäran afsked ff 1868. 

Hans vikarier voro: 

Axel Valdemar Odenvall, f. V 1344. stud. 
1861. T. f. kollega i latin här från f 1864 till vårtermins 
slut s. å. Lärareduplikant här vt 1865 — vt 1866. 

Charles Emile Ahnger, f. V 1844. Stud. 1865. 
T. f. kollega här vt 1867. Hofrättsauskultant i Vasa 
1872. Länsman i Muhos s. å. Kronofogde i Lappmar- 
kens härad 1876, i Haapajärvi härad 1892. 

Otto Georg Calamnius, f. V^ 1842. Stud. 1859. 
T. f. kollega i latin här ht 1867. 

Nils Jakob Okkonen, f. f 
Lärareduplikant här vt och ht 1865. 
tin här vt 1868. 

Emil Alfred Löivenmark, f. ^-^ 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana under senare 
delen af vt 1862. Filos. kand. 1867. Pedag. kand. 1868. 
T. f. kollega i latin här | 1868. Ordinarie dito ^^ 1869. 
Kollega i latin vid Uleåborgs lyceum 1875. 

I Historia och geografi: 

Johan Bernhard Schlüter (se ofvan bland lektorer 
i historia). Kollega i historia och geografi här 1863 — 
1875. Derefter vid Uleåborgs lyceum. 1846. 


Stud. 


1864. 


T. f. 


kollega i la- 


1842. 


Stud. 


186L 208 Uleåborg. 

Hans vikarier voro: 

Viktor Wentin, f. ^-^ 1848. Stud. 1868. T. 
f. kollega i historia och geografi här läseåret 1868 — 
1869. 

Lars Emil Fabritius, f. f 1847. Stud. 1866. 
T. f. kollega här 1869—1870. 

I Mathematik: 

Konrad Villiam Dahlström, f. V 1838. Stud. 
1857. Pédagogie kand. 1859. T. f. kollega i mathematik 
och naturalhistoria vid Uleåborgs högre elem. skola ^ 

1860. Ordinarie dito V^ 186 L Kollega i mathematik 
vid elementarläroverket i Uleåborg 1863. Kollega och 
rektor vid finska realskolan i uleåborg 1874. Dito vid 
finska lyceum i Uleåborg 1883. Erhöll V 1890 på be- 
gäran afsked med full pension från \- s. å. 

I Svenska och Finska: 

Mag. Elis Adolf Blomstedt (se ofvan bland 
lektorer i latin). T. f. kollega i svenska och finska här 
1864—1865. 

Johan Gustaf Albert Saxhäck, f. y 1834. Stud. 
1855. Hist.filol. mag. 1860. T. I lärareduplikant vid 
högre elem. skolan i Kuopio 1860 — 1861. Pédagogie kand. 

1861. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i Kuo- 
pio y 1861. Ordinarie dito V 18ö2. Kollega i finska 
och svenska här f 1865. Dito vid Uleåborgs lyceum 
1875. 

Förste Lärareduplikant: 

Johan Fredrik Ervast, f. \^ 1844. Stud. 1863. 
T. f. lärareduplikant här vt 1864. 

Axel Valdemar O den vall (se ofvan bland kolle- 
ger i latin). Lärareduplikant här vt 1865— vt 1866. Elementarläroverk. 209 

Alexander Wacklin, f. y 1838. Stud. 1859. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Kajana vt och ht 1863. 
T. f. andre duplikant vid Uleåborgs lägre elem. skola vt 
1864—1866. T. f. lärarediiplikant här ht 1866. T. f. 
rektor i Torneå under febr. och mars månader 1869. T. 
f. lärare der 1869—1870. 

Mag. Nils Ferdinand Spolander, f. "^^ 1843. 
Stud. 1863. Lärareduplikant här 1867—1868. T. f. 
kollega i latin vid högre elem. skolan i Borgå 1870— 
1875. Mag. 1869. Kollega i Gamla Karleby V* 1875. 
Dito vid Jyväskylä fruntimmersskola 1887. 

Andre Lärareduplikant: 

Nils Jakob Okkonen (se ofvan bland kolleger i 
latin). Lärareduplikant här vt och ht 1865. 

Nils Ferdinand Spolander (se ofvan). Lärare- 
duplikant här vt 1866— vt 1867. 

Lärare i Tyska: 

Jakob Zengerlein. T. f. lärare i tyska vid ele- 
mentarläroverket i Uleåborg | 1863— | 1864. 

Mag. Robert Krank, f. | 1827. Stud. 1846. Österb. 
Hist.filol. kand. 1854. Ordinarie lärare vid finska afdel- 
ningen af lägre elementarskolan i Kuopio från juni 1855 
till V 1856, då han på begäran erhöll afsked. T. f. 
fransk språklärare vid Kuopio gymnasium ht 1855. T. f. 
tredje kollega vid högre elementarskolan i Kuopio ^-^ 
1856. Hist.filol. mag. 1857. Lärare vid Uleåborgs fruntim- 
mersskola 1859. Tysk och fransk språklärare vid elementar- 
läroverket i Uleåborg y 1864, tilltr. ^ s. å., f i/ 1868. 

Ernst August Biese (se nedanföre). T. f. tysk 
språklärare här |f 1867. 

Arno Vilhelm Heikel, t V^ 1842. Stud. 1862. 
T. f. lärare i tyska och franska språken här 1868 — 1869. 
Ordinarie dito ^-^ 1869. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. 

14 210 tfleåborg. 

Lärare i Franska*. 

Samme lärare som i tyska. 

Lärare i Engelska: 

Jakob Zengerlein (se ofvan bland lärare i tyska). 
Tillika lärare i engelska här | 1863—1866. 

Ernst August Biese, t ff 183-3. Direktor för han- 
delsskolan i Uleåborg -| 1864 och lärare i engelska språ- 
ket vid Uleåborgs navigationsskola \% 1864— 1889. Lä- 
rare i engelska språket här y 1866 — 187-4. 

Lärare i Ryska: 

Karl Alexander Abraham Hintzej t ^-^ 1832. Stud. 
1851. T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Fred- 
rikshamn V i858 — 1859. T. f. rysk språklärare i Ny- 
slott 1859—1860. Eysk språklärare vid högre elem. sko- 
lan i Uleåborg ^-£ 1860. Derjämte rysk translator vid 
länestyrelsen i Uleåborg 1861. Eysk språklärare vid Uleå- 
borgs elementarläroverk 1863 och vid Uleåborgs lyceum 
1875. Hofråd. 

Sånglärare: 

G. Ulrik Lindeman. Musikdirektör. Sånglärare 
vid Uleåborgs högre elem. skola. Dito vid elementar- 
läroverket i Uleåborg 1863. Erhöll på begäran afsked H 1868. Anton Bernhard Kunelius, f. V* 1833. Mu- 
sikdirektör. T. f. sånglärare här ^-^ 1865. Ordinarie dito 
y 1869 — 1875. Derefter anställd vid Uleåborgs lyceum. 

Gymnastiklärare: 

Börje Kristian Hesse, i. ^-^ 1813. Yeterinärläkare. 
T. f. gymnastiklärare vid Uleåborgs högre elem. skola ^ 
1858. Ordinarie dito 1857. Gymnastiklärare vid Uleå- 
borgs elementarläroverk 1863 — 1875. Dito vid Uleåborgs 
Ivceum 1875 — 1876. Ëlementariaroverk. 211 

Ritlärare: 

Ludvig Isak Lindqvist, f. 1827. Länekonduk- 
tör i Åbo och Björneborgs län 1855. T. f. länearkitekt 
i Uleåborgs län 1858. Ordinarie dito 18G1. T. f. rit- 
lärare här f 1803. Förste arkitekt vid Byggnadsöfverst}'- 
relsen 1868. T. f. öfverarkitekt 1874. Ordinarie dito 
1875. Öfverdirektör 1882. Erhöll på begäran afsked 1887. 

Julius Frans Alexander Basilier, f. 1834. 
Extra arkitekt 1867. T. f. ritlärare här V 1867. Tredje 
arkitekt och länebyggnadskontorsföreståndare 1885. 

Frans Fredrik Wilhelm Liichau, f. 1837. 
Tredje arkitekt vid Byggnadsöfverstyrelsen och föreståndare 
för länebyggnadskontoret i Uleåborg 1868. T. f. ritlärare 
här y 1869. Ordinarie länebyggnadskontorsföreståndare 
i Uleåborg 1870—1884. 

Charlotta Elisabeth Lundström^ f. y 1837. Konsti- 
tuerad ritlärarinna här ^-^ 1869. Dito vid Uleåborgs ly- 
ceum 1875. 

Af förenämnde lektorer ha varit 

Rektorer: 

Johan Matthias Kalm 1863—1866. 
Viktor Lars Helander 1866 — 1869. 
Gustaf Marelius 1869—1875. 

Konrektor: 

Viktor Lars Helander 1863—1865. 

Prorektorer: 

Gustaf Marelius 1869. 

Petter Gustaf Hällfors 1869—1875. Pedagogi, 

omn. 164 3*) — 16 84. 
Med två lärare efter 1672. 

Skolmästare: 

Elias Marci, son till kapellanen i Vasa Marcus 
Andrese Haranius, oran. 1643, rymde från orten (Leinberg, 
Handhr rörande finska kyrkan och presterskapet, II, akten 
N:o 295). 

Herr Lars. Prestman och skolmästare här, tillsatt 
af biskop Rothovius, erhöll drottning Christinas fullmakt 
på tjensten fV 1647 (Leinberg, Handl.-r III: 61), 

Carolus Petri Prochman 1. Prochenius, son till 
kkh:n i Kelviå Petrus Prochaeus 1. Bracheus (från Procko 
hemman i Karlö). Stud. 1647. Österb. Kkh i Lappo 
(Vasa län) 1662, f 1690. 

Laurentius Johannis Rivelius, f. iNerpes 1623, Stud. 
från Nykarleby skola 1648. Österb. Kapellan i Kristine- 
stad och Lappfjärd 1651 — 1660. Pedagog här 1663. Apo- 
logist vid Vasa skola vt 1684. Kkh i Malaks s. å., f 1687. 

Collega: 

Måhända var collega här 

Johannes Johannis Lönn. Stud. 1674. Österb. 
Kapellan i Laihela 1688, f 1691. — Finnes omn. i Lau- 
rens „Wasa Trivialskola 1684—1884", sid. 20. *) Tigerstedt, Bidrag till Kexhülms läns historia, sid. 71. Jfr 
Leinberg, Handhr 1: 232, och III: 54, samt Pedag. fören:s tidskrift 
1875, sidd. 160 ff. Trivialskola. 213 

Trivialskola. 

Vårtermin 1684— ht 1841. 
(Tillsluten under stora ofreden 1714—1721). 

Rectores: 

Carolns Nicolai Ringius. Stud. 1670. Österb. Rec- 
tor i Nykarleby 1681, hvarefter han 1684 flyttade med 
skolan till Vasa, f 1687. 

(Johannes Laurentii Rivelius, son till före- 
nämnde skolmästare, student 1680, Österb., kallar sig „Rec- 
tor Scholse Wasensis" i en disputation af 1686, enligt 
Stiernmans x\boa Literata, pag. 120.) 

Johannes Johannis Saarman. Stud. i Abo 1671, 
i Upsala 1677. Österb. Conrector i Nykarleby 1681. 
Flyttade 1684 med skolan till Vasa. Rector här 1687. 
Kkh i Lillkyro 1692, f 1704. 

Mag. Georgius Olai Aenelius, Vasensis. Stud. 1679. 
Österb. Oonrector och director cantus här 1687. Mag. 
1688. Rector här 1692, f 1697. 

Mag. Jacobus ^amuelis Uildeen, hemma från Uleå- 
borg. Stud. i Upsala 1688, från Hernösands gymnasium, 
i Åbo 1694. Österb. Mag. 1697. Rector här 1698, f 1708. 

Mag. Andreas Caroli Kiemmer. Stud. i Upsala 1691, 
i Åbo 1700. Österb. Mag. 1700. Conrector här 1704. Dom- 
kyrkosyssloman i Åbo 1708. Rector i Vasa s. å. Kkh 
i Gamla Karleby 1720, f 1734. 

Gustavus Arvidi Rothovius, f. 1698 och son till 
kkhi Tavastkyro Arvidus Arvidi Rothovius. Kallades af Con- 
sist, till rector här 1721, hvilken beställning han för mellan- 
komna hinder likväl ej tillträdde. Stud. ^^ 1722. Satak. Ka- 
pellan i Mouhijärvi 1724. Derjämte från 1730 bataljonspredi- 
kant och från 1737 pastor vid Björneborgs Infanterirege- 
mente. Kkh i Pälkäne 1738, f 1777. 

Mag. Jacohus Wihar, Stud. 1698. Österb. Mag. 
1707. Conrector här 1708. Prestv. 1710. På flykten i 214 Vasa. 

Falun 1714—1721, efter att först ha blifvit. „ertappad af 
fienden samt till det yttersta spolierad och illa medfaren." 
Rector här 1721. Kkh i Malaks 1725, f ^^ 1753. 

Gabriel Henrici Peldan^ t 1690 Stud. i Åbo 1706, 
Österb., i Upsala 1708. Deltog i det förolyckade slaget i 
Storkyro 1714. Under ryska väldet guvernementssekrete- 
rare i Österbotten 1717 — 1721. Eector här 1725. Kkh i 
Ilmola 1735, f 1750. 

Mag. Esaias Felhnan, i. ^^ 1700. Stud. i Upsala 
i| 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist i Uleåborg 1726. 
Magister (Primus) 1729. Legationspredikant i Constanti- 
nopel. Collector i Åbo 1730. Conrector här s. â. Eec- 
tor dito 1735. Kkh i Limingo 1749, f V i756. 

Mag. Gabriel Andreœ Aspegren^, f. 1708. Stud. i 
Åbo 1730, Österb., i Upsala -^ 1733. Mag. i Upsala 1737. 
Docens i Åbo 1738. Collega superior här 1740. Prestv. 
s. â. Conrector här 1747. Rector dito 1750. Kkh i 
Pedersöre V 1754, f ^ 1784. 

Mag. Petrus Hedman^ f. 1715 i Ångermanland. 
Hette egentligen Rör in g, men antog namn efter sin mor- 
bror och fosterfader kkh Claudius Hedman i Vasa (f 1765). 
Stud. i Upsala 1733, i Åbo | 1735. Sveogothus. Mag. 
1738. Prestv. 1741. Rector pgedagogias i Gamla Karleby 
1742. Conrector här 1750. Rector dito 1754. Kkh i Vasa 
och Mustasaari 1766, f 1797. 

Mag. Christian Cavander, f. ^ 1730. Stud. ff 1747. 
Austr. Mag. 1754. Theol. docens 1756. Prestv. 1757. Rec- 
tor här 1766. Fjerde theol. professor vid Åbo universitet 
1780. Andre dito 1783. Domprost 1789. Uppförd på bi- 
skopsförslag 1787 och 1802. Theol. doctor 1800, f V 1812. 
Mag. Nils Aejmelœus, f. V 1753. Stud. i Åbo 
1770, i Upsala 1773. Österb. Mag. i Åbo 1775. Prestv. 
1777. E. o. bataljonspredikant 1778. Vice conrector i 
Vasa s. å. Rector psedagogiae i Gamla Karleby y 1779. 
T. f. conrector i Vasa |- 1780. Rector här ^-^ 1781. Pa- 
stors substitut i Storkyro 1799. Ordinarie kkh i Stor- Trivialskola. 215 

kyro 1806. Deputerad till kejsar Alexander I 1808 och 
österbottniska presterskapets fullmäktig vid Borgå landt- 
dag 1809, t f 1817. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Aejmelseus (se nedanföre bland con- 
rectores). T. f. rector här 1799—1807. 

Jonas Jonœ Bergsten^, f. 1742. Stud. 1761. Österb. 
Vikarierande lärare här sedan 1766. T. f. apologist i 
Uleåborg 1773. Ordinarie dito 1776. Conrector i Vasa 
1781. Rector här f 1807, f V 1810. 

Jakob Bange, f. ff 1752. Stud. 1770. Österb. 
Collega inferior i Uleåborg 1782. Collega superior dito 
1792. Conrector dito 1802. Rector i Vasa f| 1810. Finskt 
ombud vid gränseregleringen med Sverige s. å. Tjenstledig 
1825, t y 1836. 

Hans vikarier voro: 

Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin (se nedanföre 
bland conrectores). T. f. rector här 1825—1830. 

- Mag. Johan Carl Eheling, f. f 1796. Stud. 1813. 
Österb. Mag. 1819. Rector paedagogise i Jakobstad ff 1820. 
Collega superior i Vasa \^ 1825? T. f. conrector här ^ 1826. 
Prestv. 1829. Conrector här |f 1829. T. f. rector här 
1830. Ordinarie dito ^^ 1836. Kkh i Sund 1846, fff 1847. 

Conrectores: 

Johannes Johannis Saarman (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector 1681 i Ny karleby, hvarifrån han flyttade 
med skolan till Vasa 1684. Rector här 1687. Kkh i Lill- 
kyro 1692, f 1704. 

Mag. Georgius Olai Aenelius (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector och director cantus här 1687. Rector 
dito 1692, t 1697. 

Bartholdus Gahrielis Vhaël, f. 1667. Stud. 1684. 
Österb. Collega superior i Uleåborg 1689. Prestv. s. å. 
Conrector här 1692. Director cantus dito 1694. Rege- 
mentspastor s. å. Kkh i Ilmola 1699, f V 1723. Förf. 216 Vasa. 

till en Grammatica Fennica, tryckt såsom opus posthumum 
i Åbo 1733. 

Mag. Ericus Andreœ Wallenius. Stud. i Upsala 
1685, i Åbo 1691. Österb. Kapellan i Haapajärvi (Kala- 
joki) 1693. Mag. 1694. Conrector i Vasa s. â. Rector 
i Uleâborg 1696. Kkh i Kalajoki 1709, f 1715. 

Martinus Jacohi H aiistramnius. Stud. 1690. Österb. 
Conrector här 1696. Fick survivance- fullmakt på Lappo 
pastorat (Vasa län) i sin faders lifstid 1704. Tillträdde 
detta pastorat 1710, f 1714 under flykten. 

Mag. Andreas Caroli Kiemmer (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här 1704. Rector dito 1708. 

Mag. Jacobus Wikar (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1708. Rector dito 1721. 

Mag. Henrik Johan Carlhorg, f. 1694, son af hand- 
landen i Gamla Karleby Johan Haquini Röriug. Stud. i Up- 
sala 1713. Mag. der 1719. Återvände till hemlandet 1721 
med kunglig fullmakt af den ^ s. å. på rektoratet i Vasa, 
men råkade i fiendens händer och förhindrades sålunda 
att bevaka sin rätt, hvarigenom Wikar framför honom 
befordrades till rektoratet och Carlborg blef i stället 
conrector. Prestv. 1730. Kkh i Nerpes s. å., f y 
1766. 

Mag. Esaias Fellman (se ofvan bland rectores). 
Conrector här 1730. Rector dito 1735. 

Johannes Mœxmontaniis. Stud. y 1710. Satak. 
Collega superior i Vasa 1724. Conrector dito 1735. Rec- 
tor i Björneborg 1747, f V 1748. 

Mag. Gabriel Andreœ Asj^egreii (se ofvan bland 
rectores). Conrector här 1747. Rector dito 1750. 

Mag. Petrus Hedman (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1750. Rector dito 1754. 

Mag. Israel Björk, i. ^-^ 1716, bondson från Björkas 
hemman i Replot by af Mustasaari. Stud. V 1735. Österb. 
Mag. 1745. Collega superior här 1747. Conrector här 
1754. Prestv. 1758. Kkh i Malaks 1759, f V 1783. Trivialskola. 217 

Mag. Johan Magni Westzynthiiis, i. y 1734. Stud. 
1752. Österb. Mag. 1757. Eloqventiae docens 1759. Gon- 
rector här Y' s. â. Prestv. 1765. Kkh i Pyhäjoki 1774. 
Theol. doctor 1793, f |-| 1804. 

Mag. Jakob Wegelius, t \\ 1748. Stud. 1765. 
Österb. Mag. 1769. Collega inferior i UleAborg y 1770. 
Conrector här 1774, f tt 1778. 

Mag. Henrik Enckel, f. 1732. Stud. 1749. Österb. 
Mag. 1760. Collega inferior här 1773. Conrector i Uleå- 
borg 1779, i Vasa s. â., f 1780. 

Jonas Jonce Bergsten (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1781. Rector dito 1807. 

Mag. Johan Åejmelaeus, f. 1763. Stud. 1781. Österb. 
Mag. 1789. T. f. collega inferior här \* 1790—1793. Apo- 
logist i Uleâborg 1792. Collega inferior dito f 1793. T. f. 
collega superior dito 1794. Collega superior i Vasa \\ 
1795. T. f. rector här 1799—1807. Conrector dito 1 1807. 
Prestv. 1813. Kkh i Nykyrka (Åbo län) 1818, f f 1829. 

Mag. Jakob Jonas Estlander, t -^^ 1782. Stud. 
1800. Österb. Mag. 1805. Hist. Litt, docens 1807. T. 
f. collega superior här s. å. Collega superior i Uleåborg 
V 1811. T. f. Conrector i Vasa vt 1812— ht 1813. Col- 
lega superior här \^ 1812. Prestv. 1815. Conrector i 
Uleåborg | 1817, i Vasa V 1818. Kkh i Lappfjärd 1824. 
Theol. doktor 1840, f V* 1854. 

Mag. Pehr Ulrik Fei-dinand Sadelin, f. V 1788. 
Stud. 1805. Österb. Filos. kand. 1808. T. f. apologist här 
1809. Mag. 1810. Ordinarie apologist här s. å. Collega 
inferior här 1811. T. f. collega superior här \ 1812. 
Ordinarie dito ^ 1817. Prestv. 1819. Conrector här f| 
1824. T. f. rector här 1825—1830. Kkh i Hammarland 
f^ 1828, tilltr. 1831. Theol. doktor 1857, f V 1858. 

Hans vikarier voro : 

Mag. Johan Carl Ebeling (se ofvan bland rectores). 
T. f. conrector här V 1826. Ordinarie dito if 1829. T 
f. rector \^ 1830. Ordinarie dito V i836. 218 Vasa. 

Mag. Georg Jakoh Forsman, f. V 1798. Stud. 1817. 
Österb. Mag. 1823. T. f. collega inferior här 1824. T. 
f. collega superior dito s. â. T. f. conrector här y 1825. 
Ordinarie collega inferior här f s. å., men förestod högre 
läraretjenster. Collega superior ^ 1830. Prestv. 1834. 
Conrector här Y 1837. Kkh i Tavastkyro 1842, tilltr. 
1845, t V 1875. 

Collegs Superiores: 

Marcus Gabrielis Gronovius. Stud. 1677. Österb. 
Collega i Njkarleby 1680. Prestv. 1683. Antagligen flyt- 
tat med skolan till Vasa 1684. Kapellan i Vasa och 
Mustasaari 1688. Kkh i Lappo (Vasa län) 1696, f 1697. 

Jacohus Henrici Mullovius. Stud. 1682. Österb. 
Collega här 1688? Kapellan i Lillkyro 1694, f 1717. 

Christiernus Christierni Kroger. Stud. 1 684. Österb. 
Collega här 1694. Hospitalspredikant i Kronoby 1708. 
Död under flykten 1721. 

Christianus Thoince Alceniiis. Stud. 1703. Ab. Col- 
lega inferior här 1706. Dito superior 1708. Omn. ännu 1713. 

Johannes Mœxmontanus (se ofvan bland conrec- 
tores). Collega superior här 1724, sedan tjensten varit 
obesatt 1722 och 1723. Conrector dito 1735. 

Zacharias Dahl. Stud. 1729. Österb. Prestv. 1731. 
Brukspredikant â Tyko s. å. Collega inferior här 1732. Col- 
lega superior dito 1735. Kapellan i Pedersöre 1738, f 1754. 

Nicolaus Nicolai Pernerus, f. 1710 å Perno hemman 
i Kelviå. Stud. 1732. Österb. Collega inferior här 1735. 
Prestv. 1737. Collega superior här 1738. Kapellan i 
Uleåborg 1740, f ^ 1743. 

Mag. Gabriel Andreœ Aspegren (se ofvan bland rec- 
tores). Collega superior här 1740. Conrector dito 1747. 

Mag. Israel Björk (se ofvan bland conrectores). Col- 
lega superior här 1747. Conrecrtor dito 1754. 

Simon CarjyJ. 1724. Stud. y 1744. Österb. Prestv. 
1752. Collega superior här 1754, f V 1792. Trivialskola. 219 

Hans vikarie var: 

Mag. Carl Johan Nordling, f. 1769, Stud. i 
Upsala 1787. Österb. T. f. collega superior här i^ 1791 
—I 1792. Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. rector pseda- 
gogise i Gamla Karleby 1798—1799. Ordinarie dito {^ 
1800. Kapellan i Uleåborg f| 1804. Kkh i Gamla Karleby 
181(3, tilltr. 1817, f V ^837. 

Mag. Carl Fredrik Johnsson^ f. y 1759. Stud. 
1777. Satak. Mag. 1786. Collega inferior i Björneborg 
1788. Dito superior 1789. Collega superior i Vasa 1793. 
Conrector i Björneborg M 1795. Rector dito 1804. Ju- 
belraagister 1836. Honorar professor \^ 1839, f y s. â. 

Mag. Johan Aejmelœus (se ofvan bland conrectores). 
Collega superior här ff 1795. Conrector dito | 1807. 

Hans vikarier voro nästföljande tvenne lärare: 

Johan Höckert (se nedanföre bland apologister). 
T. f. collega superior här 1801. 

Mag. Matthias EnegrenJ. 1768. Stud. 1789. Österb. 
Prestv. 1794. Mag. 1795. T. f. collega superior här 1 1795 — 
1796. Rector psedagogiae i Gamla Karleby y 1797. Collega 
inferior i Vasa 1798. T. f. collega superior här 1799—1807 
(antagligen med afdrag af den tid, hvarunder Höckert 
vikarierade). Ordinarie collega superior y 1808. Con- 
rector i Björneborg f| 1810. Kkh i Föglö V isu, f y 
1823. 

Mag. Carl Henrik Hollberg, f. 1781. Stud. 1796. 
Bor. Mag. 1802. Collega inferior i Björneborg 1806. 
Dito superior 1809. Collega superior i Vasa f 1811. Con- 
rector i Björneborg y 1812. Prestv. 1823, f | 1830. 

Mag. Jakob Jonas Estlander (se ofvan bland con- 
rectores). Collega superior här ^ 1812. Conrector i 
Uleåborg f 1817, i Vasa 1818. 

Mag. Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin (se ofvan bland 
conrectores). Collega superior här K^ 1817. Conrector 
dito fl 1824. 

Hans vikarier voro; 220 Vasa. 

Mag. Johan Daniel Alcenius i'se neclanföre bland 
apologister). T. f. collega superior här Tt 1818, 

Mag. Johan Carl Ebeling fse ofvan bland rec- 
tores). T. f. collega superior här vt 1820. 

Änders Gustaf Kihhnan, t ^^ 1788. Stud. 1806. 
Österb. Prestv. 1812. T. f. collega superior här vt 1815. 
Dito collega inferior ht 1817. Ordinarie collega inferior 
f 1818. T. f. collega superior här ht 1821. T. f, conrector 
här vt 182.5. Ordinarie collega superior y is25. Ka- 
pellan i Vasa och Mustasaari ^-g? s. å. Kkh i Kronob}' 
1839, tilltr. 1S12, f V 18.52. 

Mag. Gustaf Henrik Ingman fse nedanföre bland 
ryske språklärare;. T. f. collega superior här ht 182.5. 

Mag. Johan Carl Eheling (se ofvan bland rectores). 
Collega superior här \^ 1825. Conrector dito ^ 1829. 

Mag. Georg Jakoh Forsman (se ofvan bland conrec- 
tores). Collega superior här y 18.30. Conrector dito ^-j? 18-37. 

Hans vikarie var: 

Mag. Kristofer Kullman (se nedanföre). T. f. 
collega superior här vt 18-34. 

Mag. Gusfaf Henrik Schroderus, t 44 1801. Stud. 
1820. Österb. Mag. 1827. Apologist i Abo M 1828. 
Collegainferior här If^ 1830. Prestv. 1836. Collega superior 
här 2g? 1837. Kapellan i Vasa och Mustasaari y= 1838, 
tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, f ff 18.58. 

Mag. Kristofer Kullman, f. i 1803. Stud. 1822. 
Österb. Mag. 1827. Prestv. s. k. T. f. collega inferior 
här V 1830. Dito superior vt 1834. Apologist här ff- 
s. a. Collega inferior d:o ^ 1837. Dito superior ^-^ 
1838, tilltr. 4 1840. T. f. förste kollega vid Vasa högre 
elem. skola f|- 1841. Kapellan i Vasa och Mustasaari 
Y 1841, tilltr. 4 1842. Kkh i Xykarleby 1852, f V 1871. 

Collegae Inferiores: 

Gustaf Gabriel s s on Ver an der upptages i 
Geneologia Sursilliana. sid. 341, såsom Collega vid Xy- T^rivialskola. 2'21 

Carleby (Vasa) skola 1684. Han var född 16G7 och blef 
student i Åbo 1687. Österb. Blef kapellan i Self 1698 
ocli af led 1704. 

Elias Elue Rislachius. Stud. 1683. Österb. Col- 
lega inferior här. Utn. kapellan i Lappo 1695, afled 
V 1696, innan han hann tillträda tjensten. 

Andreas Pecklinius. Stud. i Upsala 1687, i Åbo 
1695. Österb. Collega här 1696, f 1701. 

Jacobus Brunell. Stud. 1695. Österb. Collega här 
1701. Kapellan i Solf 1706. På flykten 1714-1722, f 1725. 

Christianus Thomce Alcenius (se ofvan bland col- 
lègue superiores). Collega inferior här 1706. Dito su- 
perior 1708. 

Ericiis Andrece Riip. Stud. 1702. Österb. Var 
collega här vid ryska infallet 1713. 

Daniel Tallqvist. Stud. V 1722. Satak. Collega här 
1724, sedan tjensten 1722 o. 1723 varit obesatt. Prestv. i 
Vasa 1725. Bataljonspredikant under Österbottens rege- 
mente 1727, senare regementspastor vid Karelska drago- 
nerna. 

Ericus Johannis Holmudd. Stud. i Upsala ff 1720, 
i Åbo 1724. Österb. Collega inferior här 1729. Sockne- 
adjuukt i Vasa och Mustasaari 1732, f 1746. 

Mag. Gabriel Andre ae As peg ren (se ofvan bland 
rectores). T. f. collega inferior här 1732 och 1733. 

Zacharias Dahl (se ofvan bland collegae superiores). 
Collega inferior här 1732. Dito superior 1735. 

Nicolaus Nicolai Pernerus (se ofvan bland collegge 
superiores). Collega inferior här 1735. Dito superior 1738. 

Christiernus Esaice Fellman, f. |- 1704. Stud. i 
Upsala ff 1721, i Åbo 1724. Österb. Pedagog i Viborg 
1729 — 1733. Collega inferior här 1738. Prestv. 1742. 
Länge tjenstledig, f 1763. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Ericus Erici Sinius, f. y 1718. Stud. \ 1738. 
Österb. Prestv. 1741. T. f. collega inferior här 1743. 2ââ Vaaà. 

Sockneadjunkt i Vasa och Mustasaari 1747. Kapellan dito 
1757. Kkh i Ijo 1774, f V 1791. 

Mag. Gabriel Gabrielis Arenius, f. 172 . Stud. 
1739. Österb. Prestv. 1747. Mag. 1748. Kapellan i 
Vasa och Mustasaari 1752, f 1778. 

Simon Carp (se ofvan bland collegse super iores). 
T. f. collega inferior här intill 1754. 

Georg Blomberg^ f. 1718. Stud. 1739. Österb. 
T. f. collega inferior här 1754. Ordinarie dito 1763, f 1765. 

Mag. Gustavus Chronander, t 1734. Stud. 1753. 
Österb. Mag. 1760. Docens i fysik vid Åbo akademi 
1763. Collega inferior här 1765. Rector i Uleåborg V 
1773. Dito i Åbo i| 1800, men dog | 1801, innan till- 
trädet. 

Mag. Henrik Enckel (se ofvan bland conrectores). 
Collega inferior här 1773. Conrector i Uleåborg 1779. 

Mag. Jonas Holm, f. 1729. Stud. 1749. Österb. 
Mag. 1757. Collega inferior här 1779. Tog afsked s. å., 
f sinnessvag. 

Mag. Josef Mollin, f. 1756. Stud. 1775. Österb. 
T. f. collega inferior här 1779. Ordinarie dito 1780. 
Mag. 1782. Collega superior i Uleåborg 1786. Prestv. 
1790. Conrector i Björneborg 1792. Kkh i Karkku 
1794, tilltr. 1795, i Loimijoki 1806, f ^-i 1810. 

Mag. Abraham Engvist, f. 2_o 1755. stud. 1776. 
Österb. Mag. 1778. Apologist i Uleåborg 1786. Collega 
inferior här 1787. Kkh i Muhos 1791, f s. å. 

Mag. Benjamin Sinius, f. V 1765. Stud. 1780. 
Österb. Mag. 1786. Predikant och pedagog vid Nyby 
(Säynäoja) glasbruk i Ijo s. å. Benådad med dubbla 
meriter \2 1786. Collega inferior här f 1791. Kapellan 
i Vasa och Mustasaari | 1795. Kkh i Malaks 1809, f 
V 1823. 

Gabriel Jonce Lagus, i. 1762. Stud. 1779. Österb. 
Prestv. 1784. Collega inferior här V 1^96. Kapellan 
i Jalasjärvi 1798. Kkh i Lappo (Vasa län) 1814, f \\ 1835. Trivialskola. 223 

Mag. Matthias Enegreu (se ofvaii bland collegse 
superiores). Collega inferior här 179S. T. f. collega su- 
perior här 1799 — 1807. Ordinarie collega superior här 

V 1808. 

Hans vikarie var: 

Nils Hagman, f. 1770. Stud. 1793. Österb. T. 
f. collega inferior här V 1799—1807. Prestv. 1807. Ordi- 
narie collega inferior här | 1808. Kapellan i Qveflaks 

V 1810, t y 1837. 

Mag. Pekr Ulrik Ferdinand Sadelin (se ofvan 
bland conrectores). Collega inferior här 1811. T. f. col- 
lega superior här 1812—1813. Ordinarie dito Y 1817. 
Anders Gustaf Kihlman (se ofvan bland collegse 
superiores). T. f. collega inferior här ht 1817. Ordina- 
rie dito { 1818. Collega superior \^ 1825. 
Hans vikarier voro: 

Peter Johan Sande lin (se nedanföre bland apo- 
logister). T. f. collega inferior här från yV ^i^^ höstter- 
mins slut 1817. 

Carl Fredrik Chydenius, f. 1792. Stud. 1811. 
Prestv. 181-1. T. f. collega inferior här från ^^ isis till 
I 1819. Fånghuspredikant i Vasa 1821. Sockneadjunkt 
i Vasa och Mustasaari 1823, f V i866. 

Mag. Georg Jakob Forsman (se ofvan bland con- 
rectores). T. f. collega inferior här ht 1824. Ordinarie 
dito I 1825, men förestod hela tiden högre läraretjenster. 
Collega superior här '^-^ 1830. 
Hans vikarie var: 

Petter Kristian Chydenius, f. \ 1794. Stud. 
1813. Österb. Prestv. 1817. Fånghuspredikant i Yasa 
1823. Derjämte t. f. collega inferior här vt 1825— vt 
1830. Kapellan i Kauhava ^^ 1829, tilltr. 1831, i Oravais 
1838, tilltr. 18il. Kkh i Lappo (Vasa län) 1851, tilltr. 
1852, t fl- 1865. 

Mag. Kristofer Kullman (se ofvan bland col- 
legse superiores). T. f. collega inferior här ht 1830. â24 Vasa. 

Mag. Gustaf Henrik Sehr oder us (se of van bland 
collegae superiores). Collega inferior här \\ 1830. Dito 
superior här V^ 1837. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 

Mag. Oskar Vilhelm Forsman, f. V 1815. 
Stud. 1831. Sydösterb. T. f. collega inferior här vt 
1834. Filos. kand. 1837. Prestv. 1838. Mag. 1840. 
Kapellan i Peräseinäjoki 1847, i Pihlajavesi 1850, tilltr. 
1851, i Jurva 1855. Kkh i Jurva 1863, i Storkyro 
1871, tilltr. 1872, f ^ 188^. 

Mag. Gustaf Malm (se nedanföre bland apologister). 
T. f. collega inferior här från V* 1835 till \ 1839, utom 
ht 1836. 

Anders Andelin, f. f| 1809. Stud. 1829. Tav. 
Prestv. 1835. T. f. collega inferior här ht 1836. Predi- 
kant i Honkojoki 1838. Kkh i Utsjoki 1853, i Paldamo 
1859, t f 1882. 

Mag. Kristofer Kullman (se ofvan bland collegae 
superiores). Collega inferior här 1837. Dito superior \^ 
1838, tilltr. 1840. 

Hans vikarie var: 

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. V* 1813. 
Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. T. f. collega 
inferior här ht 1838. T. f. apologist i Björneborg ^^ 1839. 
Mag. 1840. T. f. collega superior i Björneborg 1839 — 1842. 
T. f. andre kollega der 1842—1843. Ordinarie dito V 1843. 
Förste kollega i Åbo |f 1844. Konrektor i Uleåborg f| 
1849. Prestv. 1851. Rektor i Björneborg f 1852, f V 1868. 

Gustaf Lönnmark, t yV 1813. Stud. 1834. Satak. 
Prestv. 1837. Collega inferior här \o 1339, tilltr. \ 1840. 
Tredje kollega vid Vasa högre elem. skola ^-^ 1842. Kkh 
i Virmo 1858, f V 1886. 

Apologistae: 

Laurentius Johannis Rivelius, f. 1623. Stud. 1648. 
Österb. Kapellan i Kristinestad och Lappfjärd 1651 — Trivialskola. 225 

1660. Pedagog i Vasa 1663. Apologist här vt 1684. 
Kkh i Malaks s. å., f 1687. 

Petrus Collin. Apologist, eller s. k. „coUega ter- 
tius", 1684. 

Martinus Matthiœ Mullander. Stud. 1677. Österb. 
Apologist här. Kapellan i Kauhava 1687, f 1730. 

Jacohus Johannis Essevius. Stud. 1676. Österb. 
Apologist här. Kapellan i Törnävä 1692, f 1711, 

Måhända har man näst efter Essevius att observera: 

Andreas Lmidelius. Stud. i Åbo 1692. Smal. Kallas 
„Collega Scholae Wasensis" å titelbladet till en i Åbo, 
praes. Hahn, år 1693 utgifven disputation. Sedermera pe- 
dagog och sockneadjunkt i Nykarleby 1696—1710. Derpå 
kapellan i Nykarleby 1710, f 1714. 

Andreas Matthiœ Waselius, t 1670. Stud. f 1687. 
Österb, Apologist här 1693. Kapellan i Oravais 1706. 
Pä flykten 1714—1721, f 1735. 

Johannes Georgii Asproth^ i. 1682, son af kapella- 
nen i Alahärmä Georg Aspro th. Stud. 1702. Österb. Apo- 
logist här. Kapellan i Vörå 1722. Kkh i Lappo 1740, f 1756. 

Jacohus Andreœ Widlimd. Stud. i Upsala 1707, 
i Åbo 1712. Österb. Apologist och director cantus här 
1724, efter det tjensten varit obesatt 1722 och 1723. Prestv. 
i Vasa 1725. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1731, f 
V 1756. 

Ericus Olai Wästring. Stud. 1729. Österb. Apo- 
logist och director cantus här | 1731. Erhöll -f^ 1756 
substitut, f 1761. 

Hans vikarie var: 

Henrik Strandberg. Stud. V^ 1745. Satak. T. f. 
apologist här 1756. Ordinarie dito 1761. Tjenstledig 
1803, t V 1810. 

Hans vikarier voro följande fem lärare: 

Mag. Henrik Snellman, f. V 1780. Stud. 1797. 
Österb. Mag. 1802. Viceapologist här ^ i802. Eloquen- 

15 226 Vasa. 

tise docens i Åbo 1804. Viceconrector i Åbo V s. å. Lec- 
tor seminarii psedagogici f 1807. Prestv. 1808. Tredje 
theol. professor f| 1812. Theol. doctor 1817. Kkh i 
Vasa I 1822, f V 1835. 

Mag. Johan Höckert, f. ^ 1779. Stud. 1795. 
Österb. Filos. kand. 1801. T. f. collega superior här 
s. å. Mag. 1802. T. f. apologist här f 1803. Prestv. 
1807. Collega superior i Uleåborg ^^ 1808. Oonrector der 
I 1811. Rector dito V 1816. Kkh i Pedersöre V 1824, 
tilltr. 1825. Jubelmagister 1853. Theol. doktor 1857, f 

V 1859. 

Gustaf Appelberg, f. 1781. Stud. 1799. Satak. 
Prestv. 1804. T. f. apologist här vt 1807. Kapellan i 
Vasa och Mustasaari i 1811. Kkh i Malaks 1824, f V 
1834. 

Mag. Nils Peter Holmström, f. 1777. Stud. 
1798. Österb. Prestv. 1803. T. f. apologist här från V till 

V 1808. Mag. 1810. Kapellan i Lochteâ 1815, f V 
1830. 

Mag. Pehr Ulrik Ferdinand Sadelin (se ofvan bland 
eonrectores). T. f. apologist här | 1809. Ordinarie dito 
\2 1810. Collega inferior här \<^ 1811. 

Mag. Johan Daniel Alcenius, f. '^-^ 1784. Stud. 
1802. Österb. Aflagt examen paedagogicum 1806. Prestv. 
1809. Mag. 1810. T. f. apologist här | 1811. Tillika di- 
rector cantus. Ordinarie apologist här ^ 1812. T. f. 
collega superior vt 1818. Kapellan i Lillkyro V 1820. 
Kkh i Lappo 1837, f | 1849. 

Hans vikarie var: 

Peter Johan Sandelin, f. f| 1796. Stud. 1817. 
Österb. T. f. apologist här vt 1818. Prestv. 1819. Ka- 
pellan i Sideby 1822, i Maxmo 1835, tilltr. 1838, i Vörå 
1845, tilltr. 1848, f ||- 1867. 

Carl Henrik Rislachi, f. y 1793. Stud. 1812. 
Österb. PrefStv. 1815. T. f. apologist här vt 1821. 
Ordinarie apologist i Björneborg \^ s. å. Kapellan i Trivialskola. 227 

Vörå 1827, tilltr. 1828. Kkli i Sotkamo 1836, f V 
1841. 

Nils Abraham Stolpe, f. V 1788. Stud. 1800. 
Österb. Prestv. 1811. Pedagog i Torneå f 1816. Apo- 
logist här I 1821—1 1834. Kkh i Piikkis 1834, tilltr. 
1835, t f 1863. 

Herman Malmberg, f. y\ 1809. Stud. 1829. 
Österb. Prestv. 1833. T. f. apologist här ht 1834. Predi- 
kant och pedagog vid Orisbergs bruk 1836, tilltr. 1839. 
Kapellan i Temmes 1848, f \^ 1853. 

Mag. Kristofer Kullman (se ofvan bland collegse 
superiores). Apologist här ff 1834. Collega inferior här 
ff 1837. 

Mag. Gustaf Malm, f. ff 1805. Stud. 1824. Österb. 
Mag. 1832. Prestv. s. å. T. f. collega inferior här \^ 
1835— i 1839. Collega inferior i Björneborg V 1838, 
men tillträdde ej. Apologist här f 1838, tilltr. ^ 1839. 
Andre kollega här |i 1841. Förste dito \^ 1844, f Y 
1851. 

Directores cantus: 

Eq särskild sådan i äldre tid 

Dmus Sahlberg finnes omnämnd 1730. 

Annars var directoris cantus befattningen merendels före- 
nad med någon ordinarie läraretjenst. 

Johan Israel Ramstedt, f. 1798. Stud. 1815. I^andt- 
mätare. Orgelnist i Vasa och sånglärare vid trivialsko- 
lan, t y\ 1861. 

Erik Johan Gestrin, f. y\ 1806. Stud. 1826. Tav. 
T. f. sånglärare här från vt 1840. Sedermera sånglärare 
och t. f. gymnastiklärare vid Vasa högre elem. skola och 
gj'^mnasium. Erhöll på begäran afsked med full pension 
fl 1865, t V 1875. 228 Vasa. 

Ryske Språklärare: 

Johan Henrik StereniuSj, f. ^ 1791. Elementar- 
lärare i Fredriksharnn \" 1813. Konstituerad rysk prâk- 
lärare här y- s. â. Ordinarie dito y^ 1814. Försedd 
med substitut från | 1822 till slutet af 1825 samt från | 
1829, t V 1856. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Gustaf Henrik Ingman, f. ^^ 1799. Stud. 
1816. Österb. Mag. 1823. T. f. rysk språklärare här 
från I 1822, till slutet af 1825. T. f. collega superior här 
ht 1825. T. f. apologist i Åbo vt 1827. Prestv. s. å. 
Apologist i Uleåborg 1829, tilltr. i 1830. Kapellan i 
Kauhava 1839, tilltr. 1841, f V 1842. 

Matthias Vilhelm Wikström, f. 1804. Stud. 
1822. Satak. Prestv. 1826. Predikant vid Korsholms 
kronohäkte 1830. Tillika t. f. rysk språklärare här vt 
1830 — 1832. Ordinarie rysk språklärare i Björneborg {^ 
1834, t V 1835. 

Gustaf Adolf Malin, f. I 1798. Stud. 1820. Tav. 
Prestv. 1821. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa 
1829. Derjämte, efter att under läseåret 1832—1833 ha 
tidtals leranat sitt biträde, t. f. rysk språklärare här 
1833—1835 och vt 1840, f V 1842. 

Jakob Kullhem, f. V 1804. Stud. 1826. Österb. 
Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare i Björneborg vt och 
ht 1834. Predikant vid Korsholms kronohäkte 1835. Der- 
jämte t. f rysk språklärare här ^ 1835— ht 1841, utom 
under vt 1840. Dito vid Vasa högre elem. skola 1844 — 
1846. Kkh i Kyrkslätt 1840, f V 18^8. Bell-Lancasterskola. 229 

Bell-Lancasterskola. 

1827—1868.*) 

(Stiftad såsom enskild anstalt 1827, men följande âr 
lörändrad tall offentlig.) 

Lärare : 

Mag. Karl Adolf Bygden, f. f 1810. Stud. 1827. 
Lärare här från yV 1827 till V 1829. Mag. 1836. Kon- 
rektor i Helsingfors 1842. Lektor vid Kuopio gymnasium 
1846. Prestv. 1851, f V 1854. 

Carl Fredrik Wallenhorg, t 1797. Stud. 1813. 
Satak. Prestv. 1818. Sockneadjunkt i S:t Mårtens soc- 
ken 1822. Lärare här f 1828, f i augusti 1828, dä han 
drunknade i Lillkyro å. 

Gustaf Adolf Malin, f. f 1798. Stud. 1820. Tav. 
Prestv. 1821. Lärare här V 1829, f V 1842. 

Jakob Kullhem, f. V 1804. Stud. 1826. Österb. 
Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare i Björneborg vt o. 
ht 1834. T. f. fånghuspredikant i Vasa ff s. å. Ordi- 
narie dito y' 1835. Derjämte t. f. rysk språklärare vid 
Vasa trivial- och högre elem. skola fr. y 1835 till 1841 års 
slut och läseåren 1844—1846. T. f. lärare här 1842— 
1843. Kkh i Kyrkslätt 1846, f V 1868. 

Berndt Enok Ingman, t y 1814. Stud. 1834. 
Österb. Prestv. 1837. Utnämnd lärare här 1843, men 
tillträdde icke tjensten. Kapellan i Uleåsalö 1845, i Uleå- 
borg 1854. Kkh i Kalajoki 1867, tilltr. 1869, f ^ 
1879. *) Den ^Vi2 1841 bestämde Åbo domkapitel, att Bell-Lancaster- 
skolan i Vasa skulle från '/i 1842 bära namnet lägre elementarskola 
och förordnade läraren vid „fattigskolan" i Vasa G. A. Malin till lärare 
vid samma lägre elem. skola. Genom Kejserl. reskript af 1842 upp- 
häfdes dock domkapitlets beslut och Bell-Lancasterskolan skulle för- 
blifva såsom förut (se Åbo Tidn:r 1842 n:o 30). 230 Vasa. 

Fredrik Viktor Berg, f. V^ 1821. Stud. 1838. Syd- 
österb. T. f. lärare här y 1844. Andre lärare vid lägre elem. 
skolan i Tammerfors -^ 1845. Ordinarie lärare här f 
1846. Ånyo andre lärare i Tammerfors -^^ 1846. Andre 
lärare i Gamla Karleby \\ 1848. Erhöll på begäran af- 
sked i| 1850. 

Hans vikarie var: 

Fredrik Alexander Sterenius, f. ^ 1823. Stud. 
1844. Österb. T. f. tredje kollega vid Vasa högre elem. 
skola frän ^ till medlet af maj 1845. T. f. lärare här 
från V till ht:s slut 1846. T. f. lärare i Kristinestad vt 
1848. Prestv. 1852, f -^ 1863. 

Kristian Vilhelm Westerholm, f. \* 1815. Stud. 
1834. Österb. Prestv. 1841. T. f. lärare här i decem- 
ber 1846. Ordinarie dito | 1847. T. f. bitr. tredje kol- 
lega i Åbo från f| 1852 till ht:s slut s. å. Förordnad 
till tjenste- och nådårspredikant i Munsala 1863. På be- 
gäran erhållit afsked från sin skoltjenst den f 1867, 
t f 1868. 

Hans vikarie var: 

Peder August Granberg, f. f 1833. Stud. 1855. 
T. f. lärare här vt 1864— vt 1865 och från ^-^ 1867. 

Högre Elementarskola. 

Vårtermin 1842 — 1872. 
(1 följd af stadens brand förlagd till Nykarleby 1852 — 1856). 

Rektorer: 

Mag. Johan Carl Ebeling, f. | 1796. Stud. 1813. 
Österb. Mag. 1819. Rector psedagogise i Jakobstad ff 1820. 
CoUega superior i Vasa trivialskola 1825. Prestv. 1829. 
Conrector här 1829. T. f. rector dito 1830. Ordinarie 
dito 2-^" 1836. Utn. rektor vid högre elementarskolan i Vasa 
\\ 1841, befullmäktigad ^ i842, Kkh i Sund 1846, 
t fl 1847. Högre Elemeu tars kola. 231 

Mag. Lars Jakob Stenbäck, f. f-f 1811. Stud. i 
Åbo 1827, Österb., i Upsala 1830—1832. Filos. kand. 
1837. Mag. 1840. Prestv. 1842. Theologie kand. 1843. 
Theol. licentiat 1845. T. f. rektor vid högre elem. skolan 
i Vasa y 1846. Ordinarie dito V s. å. Professor i peda- 
gogik och didaktik M i855. Kkh i Storkyro ff s. å. 
Theol. doktor 1857, f V 1870. 

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten , i. |f- 1819. 
Stud. 1835. Österb. Mag. 1840. T. f. tredje kollega vid högre 
elem. skolan i Vasa från \ 1842 till ht:s slut 1844. Andre 
kollega dito ^^ 1844. T. f. konrektor här vt 1845. Kon- 
rektor i Tavastehus ^-^ 1845. Eektor i Björneborg y 1852, 
men tillträdde icke. Rektor i Tavastehus | 1852, tilltr. 
\ 1853, hvarförinnan dock förestått tjensten från början 
af vt 1852. Rektor i Vasa V 1856, tilltr. från början af 
ht 1856. Rektor vid Vasa elementarläroverk 1872 — 1874, 
hvarefter qvarstod såsom religionslärare för de tre lägsta 
klasserna af Vasa lyceum, f | 1879. 

Konrektorer: 

Mag. Georg Jakob Forsman, t V 1798. Stud. 
1817. Österb. Mag. 1823. T. f. collega inferior i Vasa 
trivialskola y 1824. Dito superior -f^ s. å. Dito conrector y* 
1825. Ordinarie collega inferior ^ s. å., men förestod högre 
läraretjenster. Collega superior ^ 1830. Prestv. 1834. Ordi- 
narie conrector vid Vasa trivialskola ^ 1837. Utn. kon- 
rektor vid Vasa högre elementarskola -f-^ 1841, befull- 
mäktigad ^ i842. Kkh i Tavastkyro 1842, tilltr. 1845, 
t V 1875. 

Mag. Esaias Wegelius, f. \« 1807. Stud. 1824. 
Österb. Filos. kand. 1828. Prestv. 1831. Mag. 1832. 
Predikant vid kronohäktet i Uleåborg 1835, tilltr. 1836. 
Conrector i Tavastehus 1840, i Vasa y 1843, tilltr. \* 
1845. T. f. rector här vt 1856. Kkh i Kangasala y\ 
1855, tilltr. 1857, f ^^ 1875. 232 Vasa. 

Mag. Ludvig Björkman^ t V 1818. Stud. 1839. 
Satak. Mag. 1844. T. f. tredje kollega och gyracastik- 
lärare vid högre elem. skolan i Björneborg frän ^-f 1845 
till -4- 1846. Andre kollega vid högre elem. skolan i Vasa 
i| 1845, tilitr. frän ht:s början 1846. T. f. förste kol- 
lega i Vasa frän ht:s början 1851. Ordinarie dito } 1852, 
tilitr. 4 1853. T. f. konrektor här vt 1856— vt 1857. 
Ordinarie dito ^ 1857. Anställd såsom f. d. konrektor 
vid Vasa elementarläroverk 1872. Uppförd på indragnings- 
stat 1874, då elementarläroverket förvandlades till lyceum. 
t V 1876. 

Förste Kolleger: 

Mag. Kristofer Kullman, f. f 1803. Stud. 1822. 
Österb. Mag. 1827. Prestv. s. å. T. f. collega inferior 
vid Vasa trivialskola V 1830. Dito superior vt 1834. 
Apologist der ff s. å. Collega inferior der ff 1837. Dito 
superior V 1838, tilitr. i 1840. T. f. förste kollega här 
fl- 1841. Kapellan i Vasa och Mustasaari "^-^ 1841, tilitr. 
4 1842. Kkh i Nykarleby 1852, 7 V 1871. 

Mag. Erik Frosterus, f. V' 1802. Stud. 1820. Österb. 
Mag. 1827. Prestv. 1829. Collega superior i Björneborg 
1831. Förste kollega här V 1842, f ^ 1843. 

Hans vikarie var 1842 — 1843: 

Mag. Gustaf Malm, I ^ I80b. Stud. 1824. Österb. 
Mag. 1832. Prestv. s. å. T. f. collega inferior i Vasa från 4* 
1835 till i 1839. Collega inferior i Björneborg V 1838, men 
tillträdde icke. Apologist vid Vasa trivialskola 1838, tilitr. 
1839. Utn. andre kollega här |^ 1841, befullmäktigad 

V 1842. T. f. förste kollega här 1842. Ordinarie dito 

V 1844, t V 1851. 

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland konrek- 
torer). Förste kollega här | 1852, tilitr. i 1853. Kon- 
rektor dito II 1857. Högre Elementarskola. 233 

Andre Kolleger: 

Mag. Gustaf Malm (se ofvan bland förste kolleger). 
Andre kollega här 4^ 1841. Förste kollega här \^ 1844. 

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten (se ofvan 
bland rektorer). Andre kollega här y\ 1844. Konrektor 
i Tavastehus V> 1845. 

Hans vikarie var: 

Mag. Matthias Leonard Gonander, f. -| 1822. 
Stud. 1840. Bor. Mag. 1844. T. f. andre kollega här 
vt 1845. Förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 
ï^ 1846, tilltr. 1847. Andre kollega i Björneborg f 1848, 
t I 1849. 

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland konrek- 
torer). Andre kollega här \^ 1845. Förste kollega här 
I 1852, tilltr. i 1853. 

Mag. Matthias Albert Lauren^ f. -^ 1816. Stud. 
1834. Österb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. 
andre kollega här 1852—1853. Ordinarie dito y 1853. 
T. f. förste kollega 1855—1856. Kollega i latin här ^^ 
1856. Prestv. 1863. Kollega i latin vid Yasa elementar- 
läroverk 1872 och dito vid lyceum 1874. 

Hans vikarier voro: 

Edvin Avellan, f. 4 1830. Stud. 1848. Vestf. T. f. 
förste lärare i Tammerfors vt 1854. T. f. andre kollega 
i Vasa (Nykarleby) ht 1855. Utn. tredje kollega i Ta- 
vastehus \« 1855. Tjenstgjort der 1856—1862. Kollega 
i Björneborg 1862—1865. Tjenstledig 1865—1867. Pä 
begäran erhållit afsked med half pension f 1867. Kommu- 
nalråd 1879. 

Mag. Carl Synnerberg, f. y 1837. Stud. 1855. 
T. f. andre kollega här vt 1856. Hist.filol. mag. 1860. 
Docens i romerska literaturen 1866. Lektor vid Vasa 
gymnasium \^ 1867, men tillträdde icke. Filos, licentiat 
1868. Filos, doktor (Ultimus) 1869. Ledamot i Öfver- 
styrelsen för skolväsendet och öfverinspektor för elemen- 
tarläroverken if 1869. Kansliråd 1893. 234 Vasa. 

Mag. Adolf Emil Frosterus, f. V 1830. Stud. 1848. 
Österb. Mag. 1853. T. f. andre kollega här 1856 — 1857. 
Fransk språklärare vid Kuopio gymnasium y 1857. Dito 
vid elementarläroverket i Kuopio 1872 och vid lyceum 
1874. 

Tredje Kollega: 

Gustaf Lönnmark , f. ^V 1813. Stud. 1834. Satak. 
Prestv. 1837. Collega inferior vid Vasa trivialskola 1839, 
tilltr. 1840. ütn. tredje kollega vid Vasa högre elem. 
skola fl 1841, befullm. V i842. T. f. andre kollega i 
1842— ht 1844. Kkh i Yemo 1858, f y 1886. 

Hans vikarie var: 

Mag. Alexander Gustaf Julius Hallsten (se 
ofvan bland rektorer). T. f. tredje kollega här från i 1842 — 
ht 1844. 

Kolleger 

I Latin: 

Mag. Matthias Albert Lauren (se ofvan bland andre 
kolleger). Kollega i latin vid Vasa högre elementarskola 
^ 1856. Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid 
lyceum 1874. 

I Historia och Geografi: 

Mag.GustafPalmlöf, f. V 1818. Stud. 1838. Österb. 
Mag. 1847. T. f. kollega i historia och geografi vid Vasa 
högre elementarskola V 1857 — ht 1858. T. f. lärare- 
duplikant här vt 1859 — vt 1862. T. f. förste biträdande lä- 
rare vid lägre elem. skolan i Vasa 1862—1865. Aktuarie 
i Vasa hofrätt ^ 1875, f V 1884. 

Mag. Herman Julius Witha7ider, f. | 1828. Stud. 
1845. Österb. Mag. 1850. Rektor i Kristinestad 1852. 
Utn. kollega i historia och geografi vid Vasa högre elem. 
skola i okt. 1858. Befullmäktigad ff s. å. Dito vid Högre Elementarskola, 235 

Vasa elementarläroverk 1872 och vid jyceum 1874. Er- 
höll ^-^ 1889 afsked med full pension från I s. å. 

I Mathematik och Naturalhistoria: 

Nils Gustaf Stolpe, t ^ ]824. Stud. 1846. Österb. 
Efter föregående vikariat i Gamla Karleby, Uleåborg och 
Tammerfors, lärare vid lägre elem. skolan i Kristinestad 
f 1850, tilltr. I 1852, hvarförinnan bestridt tjensten från 
vt:s början 1851. Befullm. kollega här -j\ 1858. Erhöll 
på begäran afsked och blef kronolänsman i Lillkyro 1863. 

Mag. Edvard Julius Mellberg (se bland lek- 
torer i mathematik vid Vasa gymnasium). T. f. kollega i 
mathematik och naturalhistoria här ht 1863. 

Otto Al/red Alcenius, t \* 1838. Stud. 1856. 
T. f. bitr. kollega i mathematik och naturalhistoria vid 
högre elem. skolan i Åbo vt 1859. Ordinarie dito %^ 1859. 
Kollega i mathematik och naturalhistoria vid högre elem. 
skolan i Gamla Karleby V* 1862. Dito i Vasa ^ 1864. 
Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och Vasa lyceum 
1874. Tjenstledig för sjuklighet från slutet af oktober 

1864. Erhöll på begäran afsked med pension y 1875. 
Elementarlärare vid Korsholms jordbruksskola 1865 — 1879. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Axel Hugo Setterberg, f. i Gefle |4 1843. 
Stud. 1862. T. f. kollega här från ^V 1864 till terminens 
slut och ht 1865. T. f. andre lärareduplikant här vt 

1865. Filos. kand. 1867. T. f. kollega i mathematik och 
naturalhistoria vid högre elem. skolan i Gamla Karleby 
1867—1868. Mag. 1869. Adjunkt vid högre latinläro- 
verket å Norrmalm i Stockholm 1877, f | 1892. 

Mag. Isak Ivar Odenvall, f. i 1846. Stud. 1863. 
Mag. 1869. T. f. kollega här vt 1866- vt 1867. Hof- 
rättsauskultant 1871. Vicehäradshöfding 1874. Justitieråd- 
man i Uleåborg 1880. 

Mag. Niklas Hedvall, f. V 1835. Stud. 1854. 
Hist.-filol. mag. 1860. Pédagogie kand. s. å. T. f. rysk k 236 Vasa. 

språklärare här vt 1861. Rysk språklärare vid högre 
elem. skolan i Gamla Karleby V 1861—1867. Transla- 
tor vid guvernörsembetet i Vasa 1867. T. f. kollega i 
mathematik och natnralhistoria här 1867 — 1868. T. f. 
rysk språklärare vid Vasa gymnasium, elementarläroverk 
och lyceum 1870 — 1874. Ordinarie kollega i ryska vid Vasa 
lyceum 1874. Kollegii assessor 1880. 

Sven Peter Dahlbeck, f. -^ 1822. Stud. 1841. 
Österb. Teknolog. Lärare i kemi och kemisk teknologi 
vid tekniska realskolan i Åbo frän ^-^ 1850 till { 1855. 
T. f. kollega i latin vid Björneborgs högre elementarskola 
vt 1868. T f. kollega här ht 1868. T. f. lärare i Jakob- 
stad ht 1869. E. o. lektor i handelsvetenskaperna vid 
universitetet 1871, f f 1890. 

Karl Anshelm Ebeling, f. V* 1840. Stud. 1860. 
T. f. tredje lärareduplikant här vt 1861. T. f. lärare vid 
lägre elem. skolan i Vasa vt 1862, vt 1863— ht 1864 
samt ht 1868. Pédagogie kandidat 1867. T. f. kollega 
här vt 1869 — vt 1870. Kollega vid högre elem. skolan 
i Gamla Karleby -^% 1869, tilltr. i 1870. Dito vid lyceum 
i Gamla Karleby 1874. Samma läroverks rektor sedan 1883. 

Ryske Språklärare: 

Johan Henrik SterenmSj f. ^ 1791. Elementarlä- 
rare i Fredrikshamn y 1813. Eysk språklärare vid Vasa 
trivialskola y- s. å. Dito vid högre elem. skolan i Vasa 
1842. Försedd med substitut, f V^ 1856. 

Hans substituter voro: 

Jakob Kullhem, f. y 1804. Stud. 1826. Österb. 
Prestv. 1827. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs tri- 
vialskola vt och ht 1834. Fånghuspredikant i Vasa 1835. 
Derjämte t. f. rysk språklärare vid Vasa trivialskola y 1835 
— ht 1841. Dito vid Vasa högre elem. skola läseåren 1844— 
1846. Kkh i Kyrkslätt 1846, f V 1868. 

Zachris Cygnseus, f. | 1808. Stud. 1826. Vib. 
Rysk translator vid länestyrelsen i Vasa 1840. T. f. rysk Högre Elementarskola. 237 

språklärare, här vt 1842. T. f. rysk språklärare vid Kuo- 
pio högre elem. skola 1849, f V 1854. 

Otto Fredrik M e u r m a n. T. f. fransk språklärare 
vid Vasa gymnasium 1844. Ordinarie dito -\-{ 1845. T. f. 
rysk språklärare här 1846—1849, f V 1849. 

NilsGiistafHammarén,f. V1820. Stud. 1840. Sa- 
tak. T. f. rysk språklärare vid Abo gymnasium och fruntim- 
mersskola ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre 
elem. skola vt 1850 — vt 1854. Lärare i ryska språket 
samt historia och geografi vid lägre elem. skolan i Skar- 
pans y 1854. T. f. rysk språklärare vid Björneborgs 
högre elem. skola | 1854. Ordinarie dito f 1855—1874. 
Erhöll på begäran afsked med pension {^ 1874. 

Gabriel Vilhelm Passelberg, f. i Gubanitz soc- 
ken i Ingermanland f 1825, Stud. i Helsingfors 1845. Vib. 
T. f. rysk språklärare vid Borgå gymnasium vt 1849 — 
vt 1850. Dito vid Heinola högre elem. skola ht 1851 
samt tidtals under vt och ht 1852. T. f. rysk språklärare 
vid Vasa gymnasium läseåret 1853 — 1854. Dito vid Vasa 
högre elem. skola läseåren 1854 — 1856. Dito vid Vasa 
gymnasium 1856 — 1859. Ordinarie rysk språklärare vid 
Vasa gymnasium f 1859, f ^% 1866. 

Valdemar Ernst Henning j, f. ^^ 1822. Kadet vid 
finska kadetkorpsen \ 1835. Undergått examen i ryska 
1844. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium V 
1844. Ordinarie dito V^ 1846. Transporterad till rysk 
språklärare vid Vasa högre elementarskola 1856 och der- 
jämte translator vid Vasa länsstyrelse, f ^^ 1859. 

Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. f 1821. Stud. 
1841. Bor. Rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. 
skola 1847, tilltr. 1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. 
Rysk språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. 
f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från '^^ 
1857 till i 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre 
elem. skola y^^ 1858. Ordinarie dito V 1859. T. f. rj^sk 
språklärare vid Vasa gymnasium f 1867. Ordinarie dito 238 Vasa. 

^4* s. å. Lektor i ryska språket vid universitetet | 1871. 
Erhöll pä begäran afsked med pension ^-^ 1883. 

Hans vikarier voro: 

Alexander Emanuel Winter, f. 1801. Läne- 
translator i Vasa. Hofråd. T. f, rysk språklärare här 
y 1859. 

Mag. Niklas Hedvall (se of van bland kolleger i 
mathematik och naturalhistoria). T. f. rysk språklärare 
här vt 1861. 

Förste Lärareduplikanter : 

Mag. Gustaf Palmlöf (se ofvan bland kolleger i 
historia och geografi). T. f. förste lärareduplikant här vt 
1859— vt 1861. 

Mag. Johan Adrian Hahnsson, f. f 1834. Stud. 
1852. Vestf. Hist.-fllol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1860. 
Mag. s. å. T. f. andre lärareduplikant här 1860—1861. 
Konstituerad förste lärareduplikant här \° 1861 — 1864. 
Kollega i finska vid högre elera. skolan i Glamla Karleby ^ 
1864— vt 1871. Kollega i finska vid högre elem. skolan 
i Tavastehus \2 iges, tilltr. från ht:s början 1871. Upp- 
förd på indragningsstat |-g- 1878. 

Mag. August Reinhold Pelander, f. '^■^ 1838. Stud. 
1855. Hist.-filol. mag. 1860. Pedag. kand. s. å. T. f. 
folkskollärare i Ilmola vt 1861— vt 1862. T. f. andre 
lärareduplikant här y 1862. Konstituerad dito \^ s. å. 
Förste lärareduplikant här 1864. Dito vid elementarläro- 
verket här 1872. Kollega i finska och latin vid Vasa ly- 
ceum 1874. 

Andre Lärareduplikanter: 

Mag. Johan Adrian Hahnsson (se ofvan bland 
förste lärareduplikanter). T. f. andre lärareduplikant här 
1860—1861. 

Mag. Gustaf Palmlöf (se ofvan bland kolleger i 
historia och geografi). T. f. andre lärareduplikant här 
1861-1862. Högre Elementarskola. 239 

Mag. Augiist Reinhold Pelander (se ofvan bland 
förste lärareduplikanter). T. f. andre lärareduplikant här 
\^ 1862. Konstituerad dito \l' s. å. Förste läraredupli- 
kant här 1864. 

Erik Gustaf Julius Roschier, f. | 1838. Stud. 
1857. Hist.-filol. kand. . T. f. andre lärareduplikant 

här y 1864. 

Konrad Fredrik Ottelin, f. |-| 1834. Stud. 
1856. Hist.-filol. kand. Pédagogie kand. T. f. 

andre lärareduplikant här ht 1864. T. f. andre biträdande 
lärare vid lägre elementarskolan i Björneborg vt 1865. 
T. f. kollega i latin i Åbo ht 1865. Kollega i latin i 
Borgå 1866—1873. Erhöll på begäran afsked med half pen- 
sion yV 1873. Pressombudsman i Borgå 1876, f V 1881. 

Mag. Axel Hugo Setterberg (se ofvan bland kol- 
leger i mathematik och naturalhistoria). T. f. andre lä- 
rareduplikant här vt 1865. 

Tredje Lärareduplikant: 

Karl Anshelm Ebeling (se ofvan bland kolleger i 
mathematik och naturalhistoria). T. i. tredje läraredupli- 
kant här vt 1861. 

Lärare i Sång: 

Erik Johan Gestrin, f. ^-^ 1806. Stud. 1826. Tav. 
T. f. musiklärare vid universitetet 1833—1834. T. f. 
sånglärare vid Vasa trivialskola vt 1840— ht 1841. Dito 
vid Vasa högre elementarskola vt 1842— vt 1852 och 
1863 — ht 1865. Derjämte gymnastiklärare. Sånglärare 
och t. f. gymnastiklärare vid Vasa gymnasium '^^ 1844, Er- 
höll på begäran afsked med full pension |f 1865, f ^^ 1875. 

Anders Gastrin, orgelnist i Nykarleby, t. f sång- 
lärare vid Vasa högre elementarskola, medan denna var 
förlagd till Nykarleby, 1854—1856. 

Anders Adam Nordhmd, f. 1807. Klockare i Kors- 
näs kapell 1825, i Replot 1827. T. f klockare i Vasa 240 Vasa. 

och Mustasaari y 1828. Ordinarie dito 1830. Director 
cantus {i 1851. Sånglärare här 1856—1862. T. f. or- 
gelnist och kyrkovärd i Mustasaari 1864, f i| 1880. 

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. 4 1822. Stud. 
1842. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. skolan i 
Helsingfors 1851. Lärare vid fruntimmersskolan i Yasa 
I 1857 — 1875. T. f. sånglärare här 1862—1863. Prestv. 
1869. Kollega i religion, historia och geografi vid Vasa 
fi'untimmersskola 1875. Erhöll y* 1887 pä begäran af- 
sked med full pension frâu ^ s. â. 

Erik Johan Gestrin (se of van). Ånyo sånglärare 
här ht 1863-ht 1865. 

Hans vikarie var vt och ht 1865: 

Bror Vilhelm Palin, t i Falun y 1829. Utexamine- 
rad director musices et cantus från musikaliska akademin 
i Stockholm V* 1854. T. f. sånglärare här vt 1865— vt 
1866. Konstituerad sånglärare här ^/ 1866. Anställd så- 
som sånglärare vid Yasa elementarläroverk 1872 och vid 
Yasa lyceum 1874. 

Lärare i Gymnastik: 

Erik Johan Gestrin (se ofvan). Gymnastiklärare 
här 1842-1852. 

Mag. Ludvig Björkman (se ofvan bland konrek- 
torer). T. f. gymnastiklärare här 1854—1856. 

Karl Johan Romany f. V* 1828. T. f. gymnastik- 
lärare här V 1858. Ordinarie dito V 1862. Tillika 
gymnastiklärare vid Yasa gymnasium V 1866. Anställd 
såsom gymnastiklärare vid Yasa elementarläroverk 1872 
och vid Yasa lyceum 1874. Lägre Elementarskola. 241 

Lägre Elementarskola. 

Vårtermin 1842—1876. 
(Verksamheten afbruten 1852 — 1853, i följd af stadens brand.) 

Lärare : 

Gustaf Adolf Malin, f. f 1798. Stud. 1820. Tav. 
Prestv. 1821. Lärare vid Bell-Lancasterskolan i Vasa 
1829. Derjämte t. f. rysk språklärare vid Vasa trivial- 
skola från V 1833 till mars 1835, äfvensom vt 1840. T. 
f. lärare här vt 1842, f V 1842. 

Vilhelm Granqvist I. Grönequisfj, f. y 1812. Stud. 
1832. T. f. lärare här 1842—1843. Ordinarie dito V 
1843. Lärare i Nykarleby || 1849, tilltr. V 1850, f 
V 1858. 

Hans vikarie var: 

Frans Anton Appelberg, f. | 1826. Stud. 1848. 
Österb. T. f. lärare i Nykarleby ^ 1849— i 1850. Dito här- 
städes från | 1850 till samma vt:s slut. T. f. andre lärare 
vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby vt 1851. Ordi- 
narie lärare här |- 1851 — 1861. 

Mag. Gustaf Vilhelm Engelbrekt Rancken, f. | 
1821. Stud. 1840. Tav. Filos. kand. 1846. Mag. 1847. 
T. f. rektor i Tammerfors ^-£ 1847— vt 1848. Prestv. 
1849. Lärare här 1850 — 1851. Lärare vid lägre elem. 
skolan i Nådendal V 1851, tilltr. V s. å. Förste lärare 
vig lägre elem. skolan i Ekenäs | 1854, tilltr. \* s. å. 
Rektor vid lägre elem. skolan i Eaumo \\ 1857, tilltr. 
från början af vt 1858. Uppförd på indragningsstat 1875. 

Frans Anton Appelberg (se ofvan). Ordinarie lä- 
rare här I 1851—1861. 

Hans vikarie var: 

Fredrik Engelbrekt Chydenius, f. \^ 1827. 
Stud. 1850. T. f. lärare här ht 1855. Prestv. 1856. Lä- 

16 242 Vasa. 

rare vid lägre elem. skolan i Nykarleby |^f 1858. Andre 
lärare vid lägre elem. skolan i Gamla Karleby ^ 1859, 
tilltr. 1860. T. f. kapellan i Gamla Karleby 1885—1886, 
t I 1893. 

Gustaf Adolf Bäckman, f. ^ i836. Stud. 1857. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Jakobstad vt 1858, 
T. f. bitr. lärare här V 1858. Konstituerad dito V 1859. 
T. f. lärare här V 1861—1864. Ordinarie dito fi 1864 
— 1876. 

Biträdande Lärare: 

Jakob Adrian Hallberg, f. | 1830. Stud. 1852. 
Utn. bitr. lärare här y 1855. Lärare vid lägre elem. 
skolan i Jakobstad ^ 1858. Lärare vid lägre elem. skolan 
i Uleåborg ^ 1861. Rektor der ^-^ 1865—1875. Våg- 
mästare och tolagsbokhållare i Uleåborg 1876 — 1878. 

Gustaf Adolf Bäckman (se ofvan bland lärare). 
T. f. bitr. lärare här ht 1858. 

Jakob Reinhold Granlund, f. | 1836. Stud. 
1856. T. f bitr. lärare här vt 1860. 

Karl Mauritz Forssman, f. f| 1838. Stud. 1860. 
T. f. förste bitr. lärare här ht 1861— vt 1862. 

Mag. Gustaf Palmlöf,f. V 1818. Stud.1838. Österb. 
Mag. 1847. T. f. kollega i historia och geografi vid Vasa 
högre elem. skola ht 1857— ht 1858. T. f. läraredupli- 
kant der vt 1859— vt 1862. T. f. förste bitr. lärare 
här 1862—1865. Hofrättsaktuarie i Vasa 1875, f V^ 1884. 

Peder August Granberg, f. f 1833. Stud. 1855. 
T. f. andre bitr. lärare här 1860— ht 1862. T. f. förste 
bitr. lärare här 1865— ht 1866. T. f. lärare vid Bell- 
Lancasterskolan i Vasa vt 1864 — vt 1865 och frän ^ 
1867. Ordinarie lärare vid lägre elem. skolan i Jakob- 
stad vt 1870—1884. 

Karl Ossian Odenvall, f. f 1848. Stud. 1864, 
T, f. andre bitr. lärare här vt 1865. T, f. förste bitr. lä- 
rare här 1867 — 1868. Länsman i Lappajärvi 1874. Lägre Elementarskola. 243 

Petter Östring, f. ^- 1843. Stud. 1863. Forst- 
konduktör 1865. T. f. andre bitr. lärare här 1867—1868. 
T. f. förste bitr. lärare här ht 1868. T. f. andre bitr. 
lärare här vt 1869. Forstmästare i Muonio 1874. 

Sven Peter Dahlbeck, f. -^% 1822. Stud. 1841. 
•Österb. Lärare i kemi och kemisk teknologi vid tekniska 
realskolan i Åbo vt 1850— ht 1854. T. f. kollega i 
Björneborg vt 1868. T. f. kollega i Vasa ht 1868. T. f. 
förste bitr. lärare här vt 1869. T. f. lärare vid lägre 
elem. skolan i Jakobstad ht 1869. E. o. lektor i handels- 
vetenskaperna vid universitetet 1871, f f 1890. 

Petter Östring (se ofvan). Ånyo t. f. förste bitr. 
lärare här 1869—1870. 

Andre Biträdande Lärare: 

Peder August Granberg (se ofvan). T. f. andre 
bitr. lärare här 1860— ht 1862. 

Karl Anshelm Ebeling, f. V 1840. Stud. 1860. 
Pédagogie kand. . T. f. andre bitr. lärare här ht 1863 — 

ht 1864 samt ht 1868. Kollega i Gamla Karleby 1870— 
1874. Dito vid lyceum derstädes 1874. Läroverkets rek- 
tor sedan 1883. 

Karl Ossian Oden vall (se ofvan). T. f. andre 
bitr. lärare här vt 1865. 

Hugo Östen Leonard Holsti, f. \^ 1850. Stud. 
1865. T. f. andre bitr. lärare här vt 1867. Mag. 1869. 
Medicine doktor . Assistent läkare 1875. E. o. 

medicine professor 1886. 

Petter Östring (se ofvan). T. f. andre bitr. lärare 
här 1867—1868. 

Karl Anshelm Ebeling (se ofvan). Ånyo t. f. 
andre bitr. lärare här ht 1868. 

Petter Östring (se ofvan). Ånyo t. f. andre bitr. 
lärare här vt 1869. 

Anders Viktor Hellman, f. \^ 1851. Stud. 1869. 
T. f. andre bitr. lärare här 1869—1870 och vt 1872. Lä- 244 Vasa. 

rarekandidat 1878. T. f. kollega vid fruntimmersskolan i 

Helsingfors 1878 — 1879. Klasslärare vid normallyceum i 

Tavastehus ^ 1879. Kollega vid finska normall^'^ceum i 
Helsingfors 1! Sånglärare: 

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. I 1822. Stud. 

1842. Österb. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. 
skolan i Helsingfors 1851. T. f. lärare vid fruntimmers- 
skolan i Vasa i 1857. Ordinarie dito -g- 1858—1875. T. 
f. sånglärare här 1862—1869. Prestv. 1869. Kollega i 
religion, historia och geografi vid Vasa fruntimmersskola 
1875. Erhöll \^ 1887 på begäran afsked med full pension 
från |- s. å. 

Bror Vilhelm Palin, f. y 1829. Konstituerad 
sånglärare vid Vasa högre elem. skola V^ 1866. T. f. 
sånglärare här 1869 — 1870. Anställd såsom sånglärare 
vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 
1874. 

Gymnasium. 

1844—1872. 

(1844—1847 tvåklassigt, 1847—1872 treklassigt. I följd 
af stadens brand förlagdt till Jakobstad 1852 — 1863.) 

Lektorer i Theologi: 

Mag. Gustaf Fredrik Helsingius,f. V 1815. Stud. 
1833. Tav. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Theol. kand. 

1843. T. f. théologie lektor vid Vasa gymnasium 1844 — 
1845. Theol. licentiat 1845. T. f. théologie lektor vid 
Åbo gymnasium från början af vt 1846. Ordinarie dito 
V s. å. Prestv. s. å. Kkh i Lojo 1857, tilltr. i 1859, 
t V 1886. 

Constantin Tornudd, f. y> 1805. Stud. 1822. Österb. 
Amanuens vid Åbo domkapitel ^ isso. Mag. 4 832. Gymnasium. 245 

Consistorii vice notarie 1834. Prestv. 1844. Tlieol. lektor här 
I 1845. Kkh i Brahestad och Salo 1851, tilltr. | 1853, 
t V» 1858. 

Mag. August Lilius, i. V 1820. Stud. 1S89. Österb. 
Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. gymnasii adjunkt i 
Vasa 1844. Ordinarie dito ^ i846. Theol. lektor här V 
1858. Prestv. 1860. Kkh i Kumo V 1865, tilltr. 1867, 
i Ulfsby 1873. Assessor i Åbo domkapitel från \ 1873, 
t V 1876. 

Hans vikarie var: 

Mag. Georg Zacharias Forsman (se nedanföre 
bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i theologi frän 
2-/ till yV 1854. 

Alfred Kihlman, f. V 1825. Stud. 1843. Österb. 
Prestv. 1846. Tysk språklärare vid Vasa gymnasium "^-^ 
1855. Derjämte t. f. fransk språklärare här ht 1856 och 
läseåret 1865 — 1866. Utnämnd lektor i theologi vid Vasa 
gymnasium -^ 1866. Öfverlärare i religion vid normal- 
skolan i Helsingfors y 1866, tilltr. från ht:s början 
s. å. T. f. rektor der vt 1870— vt 1871. Ordinarie dito 
1871—. 

Ludvig Leonard Lauren^ f. ^-^ 1824. Stud. 1841. 
Österb. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium 
ht 1850. Ordinarie dito f 1851. Derjämte t. f. tysk 
språklärare här läseåret 1866—1867. Theologie lektor 
här V^ 1867, tilltr. från ht:s början s. å. Anställd vid 
Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874, f f 
1884. 

Lektorer i Historia: 

Mag. Torsten Thure Renvall, f. |-| 1817. Stud. 
1835. Bor. Mag. 1840. T. f. lektor i historia vid Vasa 
gymnasium | 1844. Docens i historia 1845. Ordinarie lektor 
i historia härstädes ^| 1845. Transporterad till enahanda 
tjenst vid Åbo gymnasium V 1851, tilltr. från början af 246 Vasa. 

ht 1852. Prestv. 1857. Doraprost i Åbo 1858, tilltr. 1859. 
Theol. doktor 1864. Erkebiskop i Finland | 1884. 

Mag. Zacharias Topelius^ t ^-^ 1818. Stud. 1833. 
Österb. Mag. 1840. Filosofie licentiat 1844. Filos, dok- 
tor 1847. Utnämnd lektor i historia vid Vasa gymnasium 
V^ 1852, men tillträdde icke tjensten. E. o. professor i 
Finlands historia y 1854. Ordinarie professor i finsk, 
rysk och nordisk historia 1863. Genom tjenstebyte utn. 
till professor i allmän historia 1876. Erhöll afsked såsom 
professor emeritus y 1878. 

Hans vikarier voro : 

Mag. August Lilius (se ofvan bland théologie lek- 
torer). T. f. lektor i historia läseåret 1852 — 1853, och 

Mag. Johan Oskar Immanuel Rancken, t ^-^ 1824. 
Stud. 1840. Tav. Mag. 1844. Tysk språklärare vid Vasa 
gymnasium y 1846. Filos, licentiat 1850. Filos doktor 1853. 
T. f. lektor i historia vid Vasa gymnasium från ht:s bör- 
jan 1853. Ordinarie dito ^r 1854. Anställd vid Vasa 
elementarläroverk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll af- 
sked med pension 1876. Ånyo lektor i historia, geografi 
och svenska vid Vasa lyceum 1885. För andra gången 
pensionerad såsom lector emeritus med full pension "^-^ 
1887. Professor 1891. 

Hans vikarie var: 

Mag. Karl Er vast, f.4f 1839. Stud. 1857. Hist.-filol. 
kand. 1861. Pédagogie kand. s. å. T. f. gymnasii ad- 
junkt i Vasa vt 1862— vt 1864 och derjämte t. f. lektor 
i historia läseåret 1862—1863 i st. f, gymnasii adjunkten 
G. Z. Forsman, som dertill redan blifvit af domkapitlet för- 
ordnad V 1862. Mag. 1864. Kollega i religion vid högre 
elem. skolan i Gamla Karleby y 1864. Erhöll på begäran 
afsked %^ 1869. Theologie lektor i Uleåborg 1870. Öfver- 
lärare i religion vid finska normallyceum i Tavastehus 
1875, dito i Helsingfors 1887. Grymnasium. 24.7 

Lektorer i Mathematik och Fysik: 

Mag. Julius Ef T aim Bergroth^ f. ^ 1819. Stud. 
1835. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. (Primus) 1844. 
Lektor i matbematik och fysik vid Vasa gymnasium y 
1844. Öfverlärare vid normalskolan i Helsingfors | 1864. 
Ledamot i Öfverstyrelsen för skolväsendet och öfverinspek- 
tor för elementarläroverken 1869, f 1876. 

Hans vikarie var: 

Ludvig Leonard Lauren (se ofvan bland théo- 
logie lektorer). T. f. lektor i mathematik och fysik vt 
och ht 1852 samt läseåren 1862—1864. Yttermera t. f. 
lektor 1 dessa ämnen läseåret 1864 — 1865. 

Mag. Edvard Julius Hellberg^ f. f 1842. Stud. 
1860. T. f. lärare i räkning vid vexelundervisningssko- 
lan för flickor i Helsingfors vt 1862. Fysisk-mathem. 
kand. 1863. T. f. kollega i mathematik och natural- 
historia vid Vasa högre elem. skola ht 1863, T. f. lä- 
rare vid vexelundervisningsskolan i Helsingfors vt 1864. 
Pédagogie kand. 1864. Mag. s. å. T. f. lektor i mathe- 
matik och fysik vid elementarläroverket i Uleâborg ht 
1864. Lektor i mathematik och fysik vid Vasa gymna- 
sium ^-i 1865, tilltr. I s. â. Filos, licentiat 1871. Filos, 
doktor 1873. Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 
och vid lyceum 1874. T. f. öfverlärare vid svenska nor- 
mallj^ceum i Helsingfors \^ 1877. Ordinarie dito ff 1878. 

Lektorer i Romerska Literaturen: 

Mag. Fredrik Julius Odenvall, f. \^ 1813. Stud. 
1830. Österb. T. f. pedagog i Nystad ht 1832— ht 1833. 
Mag. 1836. E. 0. amanuens vid Åbo domkapitel från y 
1836 till I 1837. T. f. collega superior vid Björneborgs 
trivialskola V 1837. T. f. conrector derstädes ^^ s. å. 
Conrector i Åbo skola y 1840. Lektor i romerska lite- 
raturen vid Vasa gymnasium ^-^ 1844. Erhöll pä begäran 
afsked med pension if 1866, f "^-i 1867. 248 Vasa. 

Mag. Josef Magnus Limon (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. lektor i romerska literaturen 
vt 1867— vt 1868. 

Mag. Carl Synnerherg, t V 1837. Stud. 1855. 
T. f. kollega vid Vasa högre elementarskola (Nykarleby) 
vt 1856. Hist.-filol. mag. 1860. Docens i romerska 
literaturen 1866. Lektor här ff 1867, men tillträdde 
icke. Filos, licentiat 1868. Filos, doktor (Ultimus) 1869. 
Ledamot i Öfverstyrelsen för skolväsendet och öfver- 
inspektor för elementarläroverken ^f 1869. Kansliråd 
1893. 

Mag. Karl Er vas t (se ofvan bland lektorer i hi- 
storia). T. f. lektor i latin här läsearet 1868—1869. 

Mag. Johan Gabriel Friberg, f. ^-^ 1814. Stud. 
1832. Satak. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Amanuens 
vid universitetets consistorium 1842. Biträde vid Åbo 
domkapitels notariat 1845 — 1846. T. f. lärare i nedra af- 
delningen af Åbo högre elem. skolas första klass ht 1846. 
T. f. konrektor i Åbo vt 1848. Biträdande andre kollega 
i Åbo 1848. Biträdande konrektor derstädes 1852. Lek- 
tor i romerska literaturen vid Vasa gymnasium 2_2 1869. 
Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid lyceum 
1874. Erhöll på begäran afsked med full pension ^^ 1876, 
t A 1888. 

Lektorer i Grekiska Literaturen: 

Mag. Gustaf Cannelin, f. "^-i 1815. Stud. 1832. 
Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. konrektor 
i Åbo från början af vt till medlet af april 1843. Filos, 
licentiat 1844. Amanuens vid universitetets consistorium 
s. å. Filos, doktor s. å. T. f. lektor i grekiska litera- 
turen vid Vasa gymnasium ht 1844 — ht 1845. Ordinarie 
lektor här i| 1845. Kkh i Sääksmäki 1860, tilltr. \ 
1861, i Mustasaari 1873, f |- 1885. 

Mag. Vilhelm Ollgren, f. V 1835. Stud. 1854. 
Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska literaturen Clymnasium. 249 

vid Vasa gymnasium under läseåret 1861 — 1862. T. f. 
andre biträdande lärare vid lägre elem. skolan i Åbo ht 
1862. T. f. kollega i latin vid högre elem, skolan i Åbo 
vt o. ht 1863, f om hösten 1863. 

Mag. Carl August Krook, f. V 1826. Stud. 1844. 
Tav. Filos. kand. 1851. Mag. 1858. Hist.-filol. licentiat 
1854. Doktor 1857. Lektor i grekiska literaturen vid 
Vasa gymnasium ^\ 1861, tilltr. ^ 1862. Transporte- 
rad till enahanda tjenst vid Åbo gymnasium y 1868, 
tilltr. { s. å. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 
1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll afsked med pen- 
sion f 1888. 

. Mag. Josef Magnus Limon (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen 
läseåret 1868 — 1869. 

Mag. Oskar August Toppelius, f. 3_i i828. Stud. 
1843. Österb. Mag. 1850. Hist.-fllol. licentiat 1857. 
Doktor (Primus) s. å. Docent i estetik och nyare lite- 
ratur 1861. Amanuens vid universitetsbibliotheket 1867. 
Lektor i grekiska literaturen vid Vasa gymnasium if 
1868, tilltr. ht 1869. Anställd vid Vasa elementarläro- 
verk 1872 och vid lyceum 1874. Erhöll pä begäran af- 
sked d. I 1892. 

Lektorer i Naturvetenskaperna: 

(Tjensten tillkommen, på grund af 1856 års gymnasii- och 
skolordning, från hösttermins början 1857.) 

Frans Edvard Conradi, f. V 1812. Stud. 1832. 
Bor. Lärare vid Mustiala landtbruksinstitut 1847. Direktor 
för tekniska realskolan i Vasa \^ 1849. T. f. lektor i 
naturvetenskaperna vid Vasa gymnasium ht 1857. Direk- 
tor för folkskollärare-seminarium i Nykarleby ^f 1873. 
Erhöll på begäran afsked med pension -^ 1880. T. f. 
tysk språklärare â svenska lyceets i Vasa realafdelning 
ht 1885— ht 1887, f ^^ 1888. 250 Vasa. 

(Under vårtermin 1S5S var den med tjensten forbimdna un- 
dervisningen fördelad mellan lektorerne J. E. Bergroth och J. O. 
L Eancken.) 

Mag. Johan Magnus Gadd, f- | lS3i. Stad. 1853. 
Fysisk. -mathe ra. mag. 1857. Lektor i naturvetenskaperna 
vid Vasa gymnasium '^-^ 1858. tilltr. \ s. à. Transporte- 
rad till enahanda tjenst vid Tavastehus gymnasium ^ 
1862. Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 
1872. Entledigad i följd af detta läroverks indragning 
1879, t V 1S91. 

Hans vikarie var: 

Mag. Gottfrid Edvard Boehm (se nedanförej. 
T. i. lektor i naturvetenskaperna här läsearet 1860 — 
1561. 

Mag. Peter Adolf Karsten,' i. y lS3i. Stud. 1856. 
Fysisk-mathem. kand. 1857. T. t bitr. kollega i mathem. 
och naturalhist. i Åbo vt 1858. Eysisk-mathem. licentiat 
1860. Mag. s. å. T. f. kollega i mathematik och natural- 
historia vid högre elem. skolan i Tammerfors ht 1860. Dok- 
tor 186 . T. f. lektor i naturvetenskaperna vid Åbo gym- 
nasium vt 0. ht 1861. Dito vid Vasa gymnasium vt 
1862. Ordinarie lektor i naturvetenskaperna vid Vasa 
gymnasium -I 1862. Lektor i botanik vid Mustiala landt- 
bruksinstitut V 1864. 

Mag. Gottfrid Edvard Boehm, f. f 1836. Stud. 
1854. Fysisk-mathem. mag. 1860. T. f. lektor i natur- 
vetenskaperna vid Vasa gymnasium läseåren 1860 — 1861 
och 1864 — 1866. T. f. förste bitr. lärare vid fruntimmerssko- 
lan i Helsingfors 1862 — 1864. Ordinarie lektor i natur- 
vetenskaperna här '^^ 1866. Anställd vid Vasa elemen- 
tarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 1874. Gymnasii Adjunkter: 

Mag. August Lilius (se ofvan bland théologie lek- 
torer). T. f. gymnasii adjunkt här 1S44. Ordinarie dit Gymnasium. 251 

2g2 1846. Theol. lektor här 1853. Bestred gymnasiiadjunkts 
tjensten till vt:s slut 1854. 

Mag. Georg Zacharias Forsman (Yrjö Koskinen), 
f. Il 1830. Stud. 1847. Österb. Mag. 1853. T. f. 
tredje kollega vid högre elem. skolan i Åbo y 1853. 
T. f. förste kollega der \^ s. â. — vt 1854. Adjunkt vid 
Vasa gymnasium ^^s 1854. Historisk-filol. licentiat 1858. 
Doktor 1860. Professor i allmän historia y 1863. 
Genom tjenstebyte med prof. Z. Topelius utn. till profes- 
sor i finsk, rysk och nordisk historia f 1876. Senator 
och chef för kammarexpeditionen 1882. Erhöll adlig vär- 
dighet 1882, och antog namnet Yrjö-Koskinen. Chef för 
ecklesiastikexpeditionen 1885. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Mag. Gustaf Cannelin (se ofvan bland lektorer 
i grekiska literaturen). T. f. gymnasii adjunkt här från 
början af ht 1858 till | 1859 och under läsearet 1859— 
1860. 

Mag. Oskar August Frithiof Blomstedt, f. 
I 1833. Stud. 1852. Österb. Hist.-filol. mag. 1860. T. 
f. gymnasiiadjunkt här 1860 — 1861. T. f. rektor vid högre 
elementarskolan i Gamla-Karleby läseåren 1861 — 1864. 
Lektor i romerska literaturen vid elementarläroverket i 
Uleåborg 1864. Filosofie licentiat 1869. Filos, doktor s. å. 
Docens i finska och ungerska språken s. å., f y 1871. 

Mag. Karl Julian Forsman, f. | 1835. Stud. 
1854. Hist.-filol. kandidat 1859. Mag. 1860. T. f. gym- 
nasii adjunkt här ht 1861. 

Mag. Karl Er vast (se ofvan bland lektorer i 
historia.) T. i. gymnasii adjunkt här vt 1862 — vt 1864. 

Mag. Josef Magnus Lwion^, f. ^-^ 1834. Stud. 
1853. Hist.-filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. 
Duplikant vid Åbo lägre elem. skola vt 1860. Hist.-filol. 
mag. s. å. Duplikant och lärare i finska språket vid frun- 
timmersskolan i Vasa från V 1860. Adjunkt vid Vasa 
gymnasium V 1864, tilltr. \ s. å., f "^-^ 1871. 252 Vasa. 

Lärare i Ryska språket: 

Valdemar Ernst Henning, f. 2_2 i822. Kadet 
vid finska kadetkorpsen ^ 1835. Undergått examen i 
ryska 1844. T. f. rj^sk språklärare vid Vasa gymnasium 
V 1844 — vt 1845. Ånyo t. f. frän nov. 1845. Ordinarie 
dito V^ 1846, Transporterad till rysk språklärare vid 
Vasa högre elem. skola 1856 och derjämte translator vid 
Vasa länsstyrelse, f l^ is59. 

Paul DudiUj Kanslitjensteman vid Archangelska 
distriktkontoret. Utnämnd i april 1845 till rysk språk- 
lärare vid Vasa gymnasium. Erhållit fullmakt â denna 
tjenst i juni s. å. Afgàtt mot slutet af samma är. 

Valdemar Ernst Henning (se ofvanj. Ordinarie 
rysk språklärare här ^^ 1846. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. -ff 1823. Stud. 
1846. Vestf. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium 
ht 1852. Tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 
1859 — 1863. Fransk språklärare vid Borgå gymnasium 
1863. Dito vid Åbo gymnasium 1867. Pensionerad-^ 1888. 

Konstantin Salamatin, f. ^^^ 1831. Stud. 1851. 
Nyl. T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium vt 
1853. Rysk undertranslator vid länsstyrelsen i Abo 
1857—1863. 

Gabriel Vilhelm Passelberg, f. i Gubanitz socken 
i Ingermanland f 1S25. Stud. i Helsingfors 1845. Vib. T. f. 
rysk språklärare vid Borgå gymnasium vt 1849 — vt 1850. 
Dito vid Heinola högre elem. skola ht 1851 samt tidtals 
under vt o. ht 1852. T. f. rysk språklärare vid Vasa 
gymnasium läsearet 1853 — 1854. Dito vid Vasa högre 
elem. skola (Xykarleby) läseåren 1854—1856. Dito vid 
Vasa gymnasium 1856 — 1859. Ordinarie rysk språklärare 
här i 1859, 7 -^ 1866. 

Henrik Otto Renfors, f. |- 1821. Stud. 1841. 
E. O. Kammarskrifvare i Kejs. Senaten. T. f. rysk Gymnasium. 253 

språklärare vid Björneborgs högre elementarskola vt 1854. 
Dito vid Vasa gymnasium ht s. â. 

Gabriel Vilhelm Passelberg (se ofvan). Ordinarie 
rysk språklärare här \ 1859, f ^-^ 1866. 

Johan Anders Wed er horn. Löjtnant. Förordnad 
f 1867 att tillsvidare handhafva ryska språkundervisnin- 
gen vid Vasa gymnasium. 

Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. f 1821. Stud. 
1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847, tilltr. 
1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. Biträdande rysk 
språklärare vid högre elem. skolan i Åbo 1854. T. f. 
rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från y 1857 
till \ 1858. T. f. rysk språklärare vid Vasa fruntimmers- 
skola Y^2 1858. Rysk språklärare vid Vasa skola y 1859. 
T. f. rysk språklärare vid Vasa gymnasium f 1867. Ordi- 
narie dito 2^* s. å. Lektor i ryska språket vid universi- 
tetet -|- 1871. Erhöll på begäran afsked med pension ^/ 
1883. 

Lärare i Tyska språket: 

CarlGustafPundani,f. 4^1812. Stud. 1838. Vib. 
T. f. tysk språklärare vid Vasa gymnasium \^ 1844 — 
vt 1845. Äldre kontorsskrifvare vid postkontoret i Hel- 
singfors . Andre bokhållare derstädes ^ 1851. 
Postförvaltare i Raumo 185 . Dito i Jyväskylä 1874. 
Erhöll afsked med pension 1882, f V 1891. 

Otto Fredrik Meurman (se nedanföre bland 
franska språklärare). T. f. tysk språklärare här läseåren 
1845—1846 och 1848 — 1849. 

Mag. Johan Oskar Immanuel Rancken (se ofvan 
bland lektorer i historia). Tysk språklärare vid Vasa 
gymnasium y 1846, tilltr. från början af ht s. å. Lek- 
tor i historia här ^\ 1854. Bestred tyska språklärare- 
tjensten till vt:s slut 1855. 

Alfred Kihlman (se ofvan bland lektorer i theo- 
logi). Tysk språklärare vid Vasa gymnasium y 1855 — 1866. 254 Vasa. 

Ludvig Leonard Lauren (se ofvan bland théo- 
logie lektorer). T. f. tysk språklärare vid Vasa gymna- 
sium läsearet 1866—1867. 

Mag. Johan Oskar Immanuel Rancken (se of- 
van bland lektorer i historié). T. f. tysk språklärare vid 
Vasa gymnasium 1867—1872. 

Lärare i Franska Språket". 

Otto Fredrik Meurman^ t Possessionat i 

Ilmola. T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium 
1844. Ordinarie dito ^f 1845. Derjämte t. f. tysk språk- 
lärare här läseåren 1845—1846 och 1848—1849, f V i849. 

Mag. August Lilius (se ofvan bland théologie lek- 
torer). Var såsom gymnasii adjunkt t. f. fransk språk- 
lärare till vt:s slut 1850. 

Ludvig Leonard Lauren (se ofvan bland théologie 
lektorer). T. f. fransk språklärare vid Vasa gymnasium 
ht 1850. Ordinarie dito f 1851. Lektor i theologin 
1867. Derjämte t. f. fransk språklärare här läseåret 
1867—1869 och sedan ht 1871. 

Hans vikarier voro: 

Alfred K i hl m an (se ofvan bland théologie lekto- 
rer). T. f. fransk språklärare här ht 1855 — ht 1856 
och läseåret 1865 — 1866. 

Lars Adolf Matthias Lefrén, (se ofvan bland 
lärare i ryska språket). T. f. fransk språklärare här ht 
1858. Tysk språklärare vid Tavastehus gymnasium 1859. 

Mag. Anders Forsnäs, f, f^ 1833. Stud. 1853. 
T. f. fransk språklärare här vt 1859. Hist.-fllol. mag. 
1860. T. f. konrektor vid högre elem. skolan i Gamla 
Karleby 1861 — 1864. T. f. bitr. lärare vid Vasa frun- 
timmersskola 1864— ht 1866. T. f. théologie lektor i 
Kuopio vt 1867. T. f. gymnasiiadjunkt och lektor i gre- 
kiska der 1867—1868. T. f. kollega i svenska och finska 
samt lektor i historia der 1868 — 1869. Kollega i 'latin Gymnasium. 255 

vid högre elem. skolan i Kiiopio \* 1869, tilltr. -^ s. å. 
Lektor i latin vid Uleåborgs elementarläroverk \' 1870, 
tilltr. V 1871. Dito vid Uleåborgs lyceum 1875. Er- 
höll på begäran afsked med full pension ff 1887. 

Dessutom för kortare tider: lektorerne Bergroth 
och Ran c k en samt språkläraren Passelberg. 

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. i Paris ^ 
1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium från 
T*^ 1865 till yV 1867. Bitr. lärare i franska för yngre 
afdelningen vid Åbo gymnasium 1866—1869. Fransk 
språklärare vid Vasa gymnasium f 1867, tilltr. från ht:s 
början 1869. Lektor i franska vid universitetet ^ 1871, 
t y 1880. 

Lärare i Sång: 

Erik Johan Gestrin, f. y\ 1806. Stud. 1826. Tav. 
T. f. musiklärare vid universitetet 1833 — 1834. T. f. 
sånglärare vid Vasa trivial- och högre elem. skola vt 
1840 — vt 1852. Sånglärare vid Vasa gymnasium "^-f 
1844. Tillika t. f. gymnastiklärare här. Erhöll på begä- 
ran afsked med pension \\ 1865, f V^ 1875. 

Hans vikarier voro: 

Lektor Gustaf Cannelin ht 1852 och 

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun y 1829. Utexa- 
minerad director musices et cantus från musikaliska 
akademin i Stockholm ^£ 1854. T. f. sånglärare här 
vt 1865— vt 1866. Ordinarie sånglärare här V 1866. 
Anställd vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa 
lyceum 1874. 

Lärare i Teckning: 

Johan Fredrik Hartman, f. . Guldsmedsål- 

derman i Vasa. T. f. teckningslärare här ht 1844 — ht 

1846, t if 1846. 256 Vasa. 

Johan Gustaf Hedman, f. \* 1800. Målaremä- 
stare. T. f. teckningslärare vid Vasa gymnasium f 1847. 
Ordinarie d;o "^-^ s. å. Derjämte ritlärare vid söndags- 
skolan i Vasa 1848 och vid tekniska realskolan från 1849, 
t V' 1866. 

Hans vikarie var: 

Josef Ludvig Lindskog, f. i Dalsland. Genom- 
gått teknologiska institutet i Stockholm. Lärare vid 
tekniska realskolan i Vasa 1849—1873. T. f. lärare i 
teckning här ht 1857. Lektor vid folkskolläraresemina- 
rium i Nykarleby 1873. Erhöll på begäran afsked y^- 
1877, men tjenstgjorde till slutet af vårtermin 1878. 

Karl S etter b erg, f. . Länearkitekt. T. 

f. lärare i teckning vid Vasa gymnasium f 1866. 

Amanda Olivia Lindebäck, f. \^ 1840. Ingeniörs- 
dotter. Lärarinna i ritkonsten vid Vasa gymnasium %^ 
1866, med hvilken befattning hon fortfor vid Vasa elementar- 
läroverk till 1874, då hon gifte sig med kronolänsmannen 
Josef Oskar Durchman. 

Lärare i Gymnastik: 

Erik Johan Gestrin (se ofvan bland sånglärare). 
T. f. gymnastiklärare här 1844—1865. 

Hans vikarie var: 

Lektor J. O. L Rancken ht 1852 samt vt och ht 
1865. 

Karl Johan Roman, f. V 1828. T. f. gymnastik- 
lärare vid Vasa skola \^ 1858. Ordinarie dito V 1862. 
Gymnastiklärare vid Vasa gymnasium y^ 1866. Anställd 
vid Vasa elementarläroverk 1872 och vid Vasa lyceum 
1874. Erhöll på begäran afsked y 139 1. Gymnasium. 257 Gymnasii Rektorer 

ha af ofvannämnde lektorer varit: Fredrik Julius Oden vall 
D:o 
. D:o 
D:o 
D:o 
D:o 
Julius E fr aim Ber gr o th (tjenstledig) 

August Lili US 

Johan Oskar Immanuel Rancken 
D:o 
D:o 1844—1847. 
1847-1850. 
1850—1853. 
1853 — 1856. 
1856 — 1859. 
1859-1862. 
1862—1864. 
1864—1865. 
1865—1868. 
1868—1871. 
1871 — 1872. Prorektorer 

ha varit lektorerne: 

Julius Efraim Bergroth 1844-1847. 

D:0 1847 — 1850. 

D:o 1850-1853. 

D:0 1853—1856. 

D:o 1856 — 1859. 

D:o 1859-1862. 

August Lilius 1862-1864. 

Carl August Krook 1865-1868. 

Ludvig Leonard Lauren 1868 — 1871. 

D:o 1871-1872. Fruntimmersskola. 

i 185 7 — 

Första Lärarinnor: 

Augusta Olivia Kyntzell, f. y 1825. Kom- 
merserådsdotter. T. f. första lärarinna \° 1857. tilltr. 

17 â68 Vasa. 

1^ S. â. — ht 1858. Föreståndarinna för en privat frun- 
timmersskola i Gamla Karleby från ^ 1859. Lärarinna i 
teckning vid lyceum i Gamla Karleby ^/ 1874. 

Olivia Karolina Malin j, f. Lindström. En ka efter 
stadsläkaren i Nystad, medicine licentiaten Nils Ulrik 
Malin. Utn. i okt. ocli befullmäktigad till tjensten ff 
1858. Erhöll på begäran afsked \\ 1861. Gift andra 
gången med provincialläkaren i Lojo, medicine och kirurgie 
doktorn Otto Adrian Grönvall. 

Hennes vikarier voro: 

Anna Sofia Frosterus, f. y 1832. Professors- 
dotter. T. f. första lärarinna här ht 1860. 

Margaretha Jaquette Lindebäck (se nedanföre 
bland andra lärarinnor). T. f. första lärarinna här '\^ 1861 
och f 1862. 

Albertina Wester strahle, f. V® 1817. Kofferdikap- 
tensdotter. Första lärarinna här ^-^ 1862. Sedan före- 
ståndarinna. Erhöll afsked med full pension | 1888. 

Andra lärarinnor: 

Leocadia Lojander, f. 1836. Utn. i maj och be- 
fullmäktigad i augusti 1857 till andra lärarinna här. Er- 
höll afsked på begäran -| 1860. Postexpeditionsförestån- 
darinna i Ruokolaks 1876. 

Hennes vikarie var: 

Maria Kristina Åberg, I V 1838. T. f. andra 
lärarinna här fr. |- 1860 till vårtermins utgång s. å. T. 
f. lärarinna vid Jyväskylä seminarium ^ 1863. Ordi- 
narie dito V 1867. 

Anna Evelina Hellman, f. V 1843. T. f. andra 
lärarinna här ht 1860. T. f. lärare i finska här vt 1872 — 
vt 1875. Kollega i svenska, finska och franska språken 
vid Vasa fruntimmersskola V 1875. 

Margaretha Jaquette Lindehäck, f. ff 1828. Lands- 
sekreteraredotter. Utnämnd andra lärarinna har i oktober Fruntimmersskola. 259 

och befiillmäktigad till tjeiisten ff 1860. Transporterad 
till tredje lärarinna vid fruntimmersskolan i Viborg | 1867. 
Erhöll på begäran afsked med full pension ^V 1889. 

Hennes vikarie var: 

Fanny Maria Spolander, f. ^/ 1842. Borg- 
mästaredotter. T. f. andra lärarinna här f 1862. Lika- 
ledes läsearet 1867—1868. 

Augusta Mathilda Charlotta Grunér, f. \ 1827. 
Lärarinna vid enskilda fruntimmersskolan i Tavastehus 
1853 — 1865 och 1865 — 1868. Befordrad till andra lära- 
rinna vid Vasa fruntimmersskola ^^ 1867, tilltr. \ 1868. 
Erhöll ^-^ 1893 afsked med full pension från | s. å. 

Lärare : 

Mag. Alexander Fredrik Roos, f. \ 1822. Stud. 
1842. Österb. Mag. 1850. Sånglärare vid högre elem. 
skolan i Helsingfors \ 1851— V 1857. T. f. lärare vid 
fruntimmersskolan i Vasa 1857 — 1858. Ordinarie dito | 
1858—^ 1875. Prestv. 1869. Kollega i religion, historia 
och geografi vid Vasa fruntimmersskola 1875. Erhöll ^-^ 
1887 på begäran afsked med full pension från \ s. å. 

Hans vikarier voro: 

Viktor Vilhelm Favorin, f. | 1844. Stud. 1860. 
T. f. lärare här ht 1861. Amanuens vid Åbo domkapi- 
tel 1865. Notarie dito 1873-1876. 

Mag. Fredrik Richard Westlin, f. V 1843. 
Stud. 1864. Mag. 1869. T. f. lärare i räkning och geo- 
grafi vid vexeluudervisningsskolan för flickor i Helsingfors 
ht 1868. T. f. lärare här 1869—1870. Kollega i mathema- 
tik vid Vasa lyceum ^^^ 1876. 

Biträdande Lärare: 

Mag. Josef Magnus Limon, f. \* 1834. Stud. 1853. 
Hist.-filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. Lärare- 260 Vasa. 

duplikant vid Åbo lägre elem. skola vt 1S60. Hist.-filol. 
mag. s. à. Forordnad till bitr. lärare bär V 1860. Be- 
fnllmäktigad till dito | s. à. Adjunkt vid Yasa gymna- 
sium 1864; t T" 1871. 

Mag. Anders Forsnäs. f. |4 1833. Stud. 18.53. 
T. f. fransk språklärare vid Yasa gymnasium vt 1559. 
Hist.-filol. mag. 1860, T. f. konrektor i Gamla Karleby 
1861 — 1864. T. f. bitr. lärare vid Yasa fruntimmers- 
skola 1S64— ht 1866. Kollega i latin vid Kuopio högre 
elem. skola 1869. Lektor i latin i Uleåborg 1870 — 
1887. Erhöll på begäran afsked med full pension -f^ 1887. 

Mag. Erik Gustaf Julius Roschier, f. | 1S38. Stud. 
1857. Hist.-filol kand. 1863. T. f. andre lärareduplikant vid 
Vasa högre elem. skola vt 1S64. Pédagogie kand. 1565. 
Kollega i latin vid Kuop)io högre elem. skola y' 1865. 
Prestv. 1868. Befullmäktigad bitr. lärare vid Yasa frun- 
timmersskola W 1868. Förste kapellan i Pargas Y 1S69. 
Mag. s. å. Kkh i Lappo (Abo länj 1874. i Pälkäne 1884, 
tilltr. 1886. 

Mag. Erik Emanuel Ingman. f. V 1845. Stad. 
1864. Filos. kand. 1568. Mag. 1869. T. f. bitr. lä- 
rare här V 1869 - 1875. Kollega vid realskolan i Yasa 
f 1875. tilltr. I s. à. Kollega i mathematik och fysik 
här 1886. 

Lärare i Ryska: 

Mag. Fabian Ludvig Martinson, f. -f- 1521. Stud. 
1841. Bor. Rysk språklärare i Björneborg 1847. tilltr. 
1848. Filos. kand. s. å. Mag. 1850. Bitr. rysk språklärare 
vid högre elem. skolan i Abo 1854. T. f. rysk språk- 
lärare vid Tavastehus gymnasium \? 1857—4 1858. T. f. 
rysk språklärare vid Yasa fruntimmersskola y\ 1858 — 
1871. Derjämte rysk språklärare vid Yasa högre elem. 
skola 1859. Eysk språklärare vid Yasa gymnasium 1867. 
Lektor i ryska språket vid universitetet f 1871. Erhöll 
på begäran afsked med pension ^^ 1883. Fruntimmersskola. 261 

Hans vikarie var: 

Alexander Emanuel AVinter, f. ISOl. Transla- 
tor vid länsstyrelsen i Vasa 186U. Hotråd. T. f. rysk 
språklärare här ht 1860. 

Lärare i Tyska: 

Mag. Alexander Fredrik Ro o s (se ofvan). T. 
f. tysk språklärare här 1857—1875. 

Hans vikarie var: 

Mag. Fredrik Richard Westlin (se ofvan). T. 
f. tysk språklärare här 1869—1870. 

Lärare i Franska: 

Mag. Alexander Fredrik Roos (se ofvan). T. 
f. fransk språklärare här 1857—1868. 

Augusta Mathilda Charlotta Grunér (se of- 
van bland andra lärarinnor). T. f. fransk språklärare här 
1868—1869. 

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. i Paris 
^^* 1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium 
y*o 1865. Fransk språklärare vid Vasa gymnasium 1867, 
tilltr. 1869. T. f. fransk språklärare här 1869—1871. 
Lektor i franska språket vid universitetet ^-^ 1871, 
t y 1880. 

Lärare i Finska: 

(Tjensten tillkommeu till följd af nådiga kungörelsen af '"/i 1 862.) 

Mag. Josef Magnus Limon (se ofvan bland bi- 
trädande lärare). Förordnad att bestrida undervisningen 
i finska vid Vasa fruntimmersskola y 1862, f Y i87i. 

Lärare i Sång: 

Anders Adam Nordlund, f. 1807. Klockare i Kors- 
näs 1825, i Replot 1827. T. f. klockare i Vasa och Musta- 262 Yasa. 

saari 1828. Ordinaiie dito 1830. Director caiitus 1851. 
Sånglärare bär 1857—1862. T. f. orgelnist och kyrko- 
yärd i Mustasaari 1864, j i| 1880. 

Mag. Aleœander Fredrik Roos (se ofvan). Sång- 
lärare vid Vasa fruntimmersskola ^f 1862—1888. 

Hans vikarie var: 

Bror Vilhelm Palin, f. i Falun y 1829. Konsti- 
tuerad sånglärare vid Vasa högre elem. skola '^-^ 1866. T. f. 
sånglärare vid Vasa fruntimmersskola läseåret 1869 — 1870. 
Anställd såsom sånglärare vid Vasa elementarläroverk 
1872 och vid Vasa 13'ceum 1874. yVbo. 
S. k. Cathedralskola, *) 

före 13 26—16 30. 

Af lärarepersonalen äro före reformationen kände en- 
dast följande 

Skolmästare: 

Henricus Tempil i^re shy t er, omn. 1355 såsom „aiiti- 
quus Scolasticus Aboensis (tillförene Scholemästare i Åbo)." 
Han var 1325 curatus et sacrista ecclesiae Aboensis (Svart- 
boken n:o 39) och 1336 curatus i Tenala (Svartb. n:o 84). 
Den 6 juli 1355 upprättade han sitt testamente, deri en 
mängd dispositioner gjordes till kyrkliga inrättningar och 
enskilda personer (Svartb. n:o 160). Hans broder hette 
Nicolaus Hwitae (Svartb. n:o 39). 

BhyeruSj, omn. 1359 såsom „curatus altaris beatse vir- 
ginis in Abo prouisorque scolarium ibidem." Han skänkte 
den 8 september nämnda år sitt fädernegods i Skuru af 
Pojo socken till Åbo domkyrka för sin och sina föräldrars 
salighet (Svartb. n:o 171). 

Mag. Magnus Johannis, omn. den 12 maj 1480 så- 
som „scolamesthare" (Svartb. n:o 676). Antagligen var 
han den Magnus Johannis de Abo, hvilken i september 
1473 inskrefs vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler 
over Nordiske Studerende I, s. 56). Han var tillika 
canonicus och medlem af Helga tre konungars brödraskap 
(Svartb. n:o 715). Förekommer senare såsom Åbo dom- 
kapitels decanus d. f| 1492. då han jämte andre bemyndi- 
gades af Riksens Råd att bekämpa den moskovska fursten 
(Dijkraan, Antiquitates Ecclesiasticse, sid. 256) och den 
^Y* 1496, då han jämte andre utsågs att föra budskap till 
härmästaren i Liffland (Arwidssons Handhr VI: 374). *) Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift 1891, sidd. 219—222, 
och 1893, sidd. 219—232. 264 Åbo. 

Efter r e f o r m a t i o n e 11. *) 

Rectores : 

Mag. Thomas Francisci Keyoy, f. i Eaumo. In- 
skrifven vid universitetet i Wittenberg- under vinterse- 
mestern 1532. Mag. derstädes. Eector bär 1534. Kkh i 
Tavastkyro 1539, f 1546. 

Mag. Michael Olavi Agricola^ f. i Torsby i Perno 
omkr. 1508. Inskrifven vid universitetet i Wittenberg 1536. 
Mag. der 1539. Rector bär s. â. Biskop Martin Skyttes 
coadjutor '^-^ 1548. Biskop i Åbo 1554, f f 1557. 

Paulus Petri Iwsten^ f. i Viborg omkr. 1516. Hypodi- 
dascalus i Abo skobi omkr. 1536. Prestv. 1540. T. f. rektor 
i Viborgs skola 1541 ocb 1542. Inskrifven vid universi- 
tetet i Wittenberg under vintersemestern 1543. Rector 
här 2^2 1548. Biskop i Viborg 1554, i Åbo 1563, f \2 
1576. 

Mag. Ericus Herliepä, i. i Härkäpää by i Perno 
skär. Stud. i Rostock i april 1547. Inskrifven vid uni- 
versitetet i Wittenberg den 15 mars 1550. Mag. derstädes 
1551. Lärare i Åbo skola s. â. Rector 1555 — 1559 (jfr 
Arwidssons Handi:r VIII: 105) ocb yttermera %^ 1562— 
1568, då han frän detta embête afsattes. Biskop i Viborg 
1568, t i 1578. 

Mag. Henricus Jacobi. Mag. vid något tyskt uni- 
versitet. Rector bär 1559. Kkb i Abo ^ 1562, från 
bvilket embête ban afsattes 1580 eller 1581, f före 1590. 

Jacobus Petri Finno 1. Suomalainen, sannolikt 
densamme, som Jacobus Petri Finlandensis, bvilken im- 
matrikulerades vid akademin i Wittenberg i januari 1563 
ocb i Rostock i januari 1567. Rector bär 1568 — 1578. Poeni- 
tentiarius vid domkyrkan ocb tbeologise lector i Åbo skola *) Om den anställning, Finlands förste reformator Peder 
S er ke lax möjligen haft i Abo skola, der han efter återkomsten 
från Tyskland förkunnade den rena evangeliska läran (Porthan, 
Juustens Chronicon, pag. 597), är intet närmare kändt. Cathedralskola -- 1630. 265 

samt kkh i S:t Marie |f 1578. Ånyo rector här 1583. 
Omnämnd 1584 och 1586 såsom derjämte decanus i dom- 
kapitlet, men 1587 kallas han i ett förläningsregister „me- 
ster Jacop Penetentiarius och Skolmestere j åbo." I sitt 
senare rektorat qvarstod Jakob Petri intill sin död, som 
inträffade i september 1588. 

Mag. Christiamis Michaelis A^ricolaj, t 1551 och 
son till biskop Michael Agricola. Inskrifven vid universi- 
tetet i Leipzig ^^^ 1573. Rector här | 1578 efter att ha 
afgifvit skriftlig förbindelse att iakttaga konung Johans 
nya liturgi. Biskop i Eeval 1583, f 1586. Adlad V' 
1584, ehuru först hans sonsons sonson Sven Agricola Åker- 
man (f 1728), som var sekreterare i riksarkivet och sist vice- 
president i Åbo hofrätt, begagnade denna förmån och intro- 
ducerades på svenska riddarhuset under namnet Leijonmarck. 

Mag. Gregorius Martini Teit^ hemma från Perno. 
Inskrefs i oktober 1586 vid universitetet i Wittenberg, der 
han blef magister. Rector här f^ 1588. Derjämte kkh i 
S:t Marie intill sin död. Underskref Upsala mötes beslut 
1593. Kkh i Åbo ff 1595, f 1615. 

Mag. Marcus Henrici Helsingiiis. Nyl. Studerade i 
Wittenberg, der han inskrefs V* 1592 och disputerade 
V* 1593. Rector här 1595, f V* 1609. 

Mag. Joachimus Matthiœ 1. Matthœi Stiithœîis, 
Österb. Son till kkh:n i Ilmola Matthias Laurentii Stu- 
thseus eller Stuut. Immatrikulerad vid Upsala akademi i 
början af april 1595, vid universitetet i Wittenberg d. y 
1599, i Jena 1600 och i Helmstädt den y 1602. Rector här 
V 1609. Kkh i Åbo 1615 och ordförande i Åbo domkapi- 
tel 1625—1627, t 1633. 

Mag. Gabriel Petri Melartopœus. Austral., hemma 
från Kimito. Hypodidascalus i Åbo skola 1602—1606. 
Reste derpå till universitetet i Wittenberg, der han in- 
skrefs den f 1606 och disputerade den 6 september 
s. å. samt blef magister 1608. Theologize lector i Åbo 
skola 1610 à 1612. Rector här 1616—1630. Derjämte 266 Åbo. 

kkh i Nåden dal till 1634. Biskop i Viborg ^ 1633, 
t 1641. 

Mag. Martinus Henrici Stodius, f. i Åbo y^y 1590. 
Inskrefs vid universitetet i Eostock \^ 1623. Studerade 
i Wittenberg med understöd af Åbo stad och blef magister 
derstädes. Conrector i Åbo skola omkr. 1628. Rector här 
^-5° 1630, hvilken befattning dock snart blef öfverflödig, 
enär Åbo skola under gymnasiets tillvaro tjenstgjorde blott 
såsom en lägre skola med collega-klasser, de der hade 
gemensam rector med gymnasiet. Biträdande lector vid 
gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector 
i Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 
1634. Åbo gymnasii rector 1634 och 1635. Theologus 
inferior vid gymnasium 1636. Professor i hebreiska och 
grekiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theo- 
logiae professor och kkh i Nådendal 1654. Tog afsked 
från professionen 1660, men fick behålla Nådendals pasto- 
rat till sin död 1675. Lectores Theologiœ: 

Jacobus Petri Finno (se ofvan bland rectores) blef 
af konung Johan III d. if 1578 förordnad att vara Poeni- 
tentiarius och lector i Åbo skola. Eector 1583. 

Mag. Gabriel Petri Melartopœus (se ofvan bland 
rectores). Lector här 1610 à 1612. Rector 1616. 

Ericus Erici Alftanus. Skolmästare i Borgå. Se- 
dan theologiae lector här och kkh i Lundo annexa. Kkh 
i Töfsala 1623, f 1639. (Lagus, Handl:r o. Upps:r V: sid. 
157, uppger, att han varit rektor vid Helsingfors skola 
1617). 

Mag. Thomas Thomce Florinus, Norrfinne, son till 
slottsskrifvaren i Åbo Thomas Eschilli. Studerade i Witten- 
berg, der han inskrefs den V 1619, disputerade den 15 
september 1621 och blef magister. Theol. lector här 1623. 
Tillika kkh i Lundo annexa, hvilken han fick behålla, då Cathedralskola — 1630. 267 

lian 1628 måste vika frän lectorstjensten för Petraeus. 
Theologus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkli i Vasa 
och Mustasaari | 1634. Generalprost öfver södra Öster- 
botten, f 1648. 

Mag. j^schillus Olai Petrœus, f. 1593 i Vermland 
och son till kkh i Filipstad Olaus ^Eschilli. Stud. i Upsala 
1611. Mag. derstädes 1619. Filos, adjunkt vid Upsala uni- 
versitet 1624. Disputerade i Wittenberg 1622 och i Jena 
1626. Förordnad till theologiae professor i Upsala 1628, hvil- 
ket embête han dock ej kunde tillträda, enär ingen sådan 
tjenst då var ledig. I stället bekom han theologiae lekto- 
ratet i Åbo y 1628, från hvilken befattning företrädaren 
Florinus måste vika. Theol. licentiat i Upsala 1628. Till- 
trädde tjensten i Åbo 1629. Theologus superior vid Åbo 
gymnasium 1630. Utnämnd kkh i Carlstad 1633, men 
afsade sig. Kkh i Abo och S:t Karins landsförsamling -| 
1634. Förste theologiae professor och rector vid Åbo aka- 
demi 1640. Theol. doctor i Upsala s. å. Biskop i Åbo 
1652, f V 1657. 

Conrectores: 

(Tjensten inrättad 1604, i st. f. decanus-embetet i domkapitlet.) 

Michael Cornelii, antagligen samme man, som Michael 
Cornelius Aboensis, hvilken inskrefs vid universitetet i Jena 
1603 och vid universitetet i Wittenberg den ^^ 1604. 
Omn. 1608 såsom „lector philosophise", som sannolikt blott 
var en annan titel i st. f. conrector, f 1615. 

Sigfridus Henrici var i tjensten till 1625, då han 
för falskt vittnesmål blef suspenderad. Någon tid der- 
efter återinsatt, omnämnes han dock y 1628 såsom „for- 
dora underskolmästare i staden" (Bidrag till Åbo stads hi- 
storia IV: 37), t 1630. 

Mag. Martinus Henrici Stodius (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här omkr. 1628. Kallas ^^ 1629 „under- 
skolmästare i Åbo" (Bidr. till Åbo stads historia IV: 49). 
Rector här \o 1630. 268 Åbo. 

Hypodidascali eller Collegae: '^) 

Paulus Petri Iwsteii (se ofvan bland rectoresj. Hy- 
podidascalus här omkr. 1536. T. f. rector i Viborgs skola 
1541. 

Mag. Ericus Herkepd (se ofvanj. Lärare här 1551. 
Rector 1555. 

(Enligt konung Johans Diarium i svenska riksarki- 
vet afläts den 22 juni 1569 bref till „Lasse Michilsou an- 
gående Mes t ar Peder Larsons Bestelning och vn- 
derhåld vthi Åbo Schola." Jfr Daae, Matrikler, I. sid. 86. j 

Matthias Geùrgii har underskrifvit Upsala mötes be- 
slut 1593. 

Gregorius Martini har underskrifvit Upsala mötes 
beslut 1593. 

Martinus Laurentii har underskrifvit Upsala mötes 
beslut 1593. Måhända samme man. som tillträdde Raumo 
pastorat 1610 och lefde der ännu 1614. 

Matthias Georgii har underskrifvit Upsala mötes be- 
slut 1593. 

Johannes dementis har underskrifvit upsala mötes 
beslut 1593. Antagligen samme person, som senare skol- 
mästaren i Björneborg Johannes dementis Mentzius. hvil- 
ken förekommer såsom kkh i Kumo frän början af 1600- 
talet (ej mera 1606). 

Gabriel Petri Melartopœus (se ofvan) var hypodi- 
dascalus i Åbo skola 1602 — 1606. Sedermera theologise 
lector och rector här. 

Eschillus Johannis, begrofs i Abo den y 1613. 

Michael Jacohi, f 1627. (Länsi-Suom. III: 97. uotY *) Voro »7 1.591 till antalet 6 (Åbo Tidn:r 1794 ii;o 33;. 1593 
nnderskrefvo 5 Collegœ Upsala mötes beslut. Gymnasium. 269 

Gymnasium.*) 

16 30 — 1640. 
Theologi Superiores: 

Mag. jEschillus Petrœus, f. i Vermland 1593. Stud. 
1611. Mag. i Upsala 1619. Filosofie adjunkt i Upsala 
1624. Designerad theol. professor i Upsala 1628. Theo- 
logiae lector i Åbo skola s. å. Theol. licentiat i Upsala 
s. å. Tillträdde tjensten i Åbo 1629. Theologus superior 
vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Carlstad 1633, men af- 
sade sig detta embête. Kkh i Åbo stad och S:t Karins 
landsförsamling 1634. Förste théologie professor vid Abo 
akademi 1640. Theol, doctor i Upsala s. å. Biskop i 
Åbo 1652, t V 1657. 

Mag. Sveno Laurentii Vigelius, f. i Vestmanland. 
Stud. i Upsala. Magister derstädes 1625. Inskrifven vid 
universitetet i Rostock i augusti 1625 (Daae, Matrikler, 
I, sid. 123). Rector i Nyköping. Skolrector i Reval samt 
tillika vice superintendent för denna landsort i 6 är. De- 
signerad 1633 till theol. lector vid Åbo gymnasium efter 
Petraeus. Andre théologie professor vid Åbo akademi 1640. 
Kkh i Pedersöre 1650, tilltr. 1652, f 1653. 

Theologi Inferiores: 

Mag. Thomas Thomœ Florimis, f. i Åbo. Mag. i 
Wittenberg. Theol. lector i Åbo skola 1623, från hvilket 
embête han fick vika för Petraeus. Kkh i Lundo. Theo- 
logus inferior vid Åbo gymnasium 1630. Kkh i Vasa och 
Mustasaari 1634, f 1648. 

Mag. Ericus Matthice Bothniensis eller Forthelius, 
f. 1602 i Pedersöre. Stud. i Upsala 1626. Prestv. i Åbo 

1629. Logices och eloquentiae lector vid Åbo gymnasium 

1630. Mag. i Upsala 1632. Theologus inferior vid Åbo *.) Jfr Pedagogiska Föreniuoens Tidslirift, sidd. 145—155. 270 Abo. 

gymnasium 1634. Kkh i Pedersöre 1636. 7 V* ^^^^o vid 
riksdagen i Stockholm. 

Mag. Martinus Henrici Stodius, f. i Åbo y\- 1590. 
Student i Rostock 1623. Designerad conrector i Åbo skola 
1627. Eector derstädes 1630. Biträdande lector vid Åbo 
gymnasium för grekiska språkundervisningen. Skolrector i 
Viborg åtminstone ht 1633 och sannolikt någon del af 
1634. Abo gymnasii rector åren 1634 och 1635. Theo- 
logus inferior här 1636. Professor i hebreiska och gre- 
kiska språken vid Åbo akademi 1640. Tertius theol. pro- 
fessor och kkh i Xâdendal 1654. Tog afsked frän pro- 
fessionen 1660, men fick behålla Nâdendals pastorat, 
t 1675. 

Eloquentiae I. Oratoriae Lector: 

(Tjensten var intill 1636 förenad dels med logices lekto- 
ratet, dels med matheseos lektorstjensten.) Förste ordinarie elo- 
quentise lector bief 

Andreas Nicolai Neocleander. Stud, i Upsala. Abo- 
ens. Filos. cand. 1634. Kort derpå skolrector i Helsing- 
fors. Eloquentiae lector vid Åbo gymnasium 1636—1640. 
Kkh i Eaumo 1641, 7 1656. 

Logices Lectores: 

Mag. Ericus Matthiœ Bothniensis 1. Forthelius (se 
ofvan bland theologi inferiores). 

Petrus Ingemari, f. i Småland | 1593. Stud. i Up- 
sala 1627. Prestv. i Stockholm 1636. Logices lector vid 
Åbo gymnasium 1637. Förestod eloquentiae professionen 
vid Åbo akademi 1641—1643 under prof. Johan Terseri 
den yngres bortavaro. Kkh i Tenala 1644, f 2^2 iggl. 

Matheseos Lectores: 

Boétius Olai Muurenius 1. Muur från Yestmanland. 
Prestvigd före sin ankomst till Åbo 1630, vid hvars gym- Gymnasium 1630-1640. 271 

nasium han blef eloquentiae & matlieseos lector. Aren 1633 
och 1634 intill den {J var han gymnasiets rector. Kkh 
i Saltvik V 1636, f 1670. 

Mag. Georgius Christophori Alarms, Ålänning, f, 
^^ 1609. Student i Upsala 1627. Magister dito 1635. 
Matheseos lector vid Åbo gymnasium y 1637. Prestv. 
s. å. Gymnasii rector 1638 — 1640. Phj'sices och bota- 
nices professor vid Åbo akademi ^ 1640. Tertius theologiae 
professor ff 1648, secundus 1651, primarius 1653. Theol. 
doctor V 1660, f V 1664. 

Politicae Lector: 

(Tjensten tillkommen på grund af kungabref, dat. - Ve 1632.) 

Mag. Stephanus Gallins, hemma frän Stockholm. 
Garnisonsprest i Elbingen 1630 och 1631. Studerade i 
Marburg. Mag. der 1633. Huspredikant hos grefve Axel 
Oxenstierna. Utnämnd politices lector vid Åbo gymnasium 
y 1634. Kort efter 1635 hofpredikant hos drottning 
Kristina och biträde vid hennes undervisning. Kkh i 
S:t Clara församling i Stockholm 1644. Drunknade | 
1647. 

Physices Lector: 

Tjensten antagligen tillliommen i st. f. politicae lektoratet. 

Johannes Birgeri Orbergius, Smålänning. Inskrefs 
i sept. 1632 vid universitetet i Rostock (Daae, Matrikler 
I, sid. 125). Omn. vid denna tjenst 1636—1638. Tillika 
gymnasii rector 1637 o. 1638. Kkh i Helsingfors 1638, 
t 1640. 

Vid Åbo äldre gymnasium ha dessutom varit anställde: 

Nicolaus Lindorm i. Smålänning. T. f. lector 
här 1637—1638, okändt i hvilken profession. Blef 1642 
skolrector i Helsingfors. Mag. i Åbo 1653. Kkh i 
Pyttis 1655, f 1671. 272 Åbo. 

Jonas Matthiae Raumannus, f. 1608. Kapellan 
i Nykyrka (Abo län) före 1640. Uppger sig varit „Ung- 
domens lärare vid Åbo Gymnasium", hvarifrân han kal- 
lades 1638 till biträde vid finska bibelöfversättningsarbe- 
tet. Tog afsked från kapellanstjensten 1675, f 1683. 
— Måhända var han endast lärare i Den med gymnasium förbundna 
Pedagogin eller Lägre skolan. 

Rector 

var densamme, som für gymnasium. 

Collegœ superiores: 

Bland dem känner man endast 

Mag. Jacobiis Pauli Rmimannus kallas collega 
prim. 1632, då han var respondens för Erici Matthiae 
synodaldisputation „de extremo judicio." Kkh i Bir- 
kala omkr. 1637, \ 1678. Öfversatte till finska: Avenarii 
morgon- och aftonböner, kon. Carl Gustafs religionsstadga, 
Articuli Schmalcaldici och Catechismus Lutheri major. 

Collegae Inferiores: 

Bland dem känner man endast 

Ericus Matihice Falander, f. i Falun 1608. Hade 
studerat i Testeras, Gefle och Åbo. Prestvigd 1632 till 
huspredikant hos presidenten Jöns Kurck. Collega i Åbo 
skola s. å. Director cantus 1635. Kapellan i Åbo 1639. 
Oeconomus templi och consistorii notarie 1651. Kkh i 
Gamla Karleby 1655, f |4 1672. — Blef stamfar för 
Falanderska slägten. 

Apologistœ: 

In^en känd till namnet. Abo skola. 273 

Åbo skola. *) 

1640— ht 1829. 

Trivialskola 

från 1640, men redan i oftlciela handlingar frän 1690- 
talet och i Liber Scholae Aboensis regelbundet fraa 1722 be- 
nämnd 

Cathedralskola. 

Efter Abo brand 1827 förlagd till Raumo, hvarifrån den 
återkom till Abo -Vs 1881, reducerad till Trivialskola frän vårter- 
mins början 1830, sedan ett Gymnasium blifvit i Nåder bestämdt 
att inrättas i Abo, 

Rectores: 

Mag. Samuel Georgii Hartman. Nyl., hemma från 

Helsiugfors. Eector här 1640. Mag. (Primus) 1643. 
Eloquentiae professor 1649, f 1653. 

Mag. Andreas Laurentii Nycopensis. Stud. i Åbo 
1640, efter att förut ha studerat i Dorpat. Södermani. 
Förste adjunkt i filos, fakulteten vid Abo akademi 1643. 
Mag. s. a. Immatrikulerad vid akademin i Rostock i 
oktober 1646. Rector här 1649. Kkh i Helsingfors V 
1661, t V 1688. 

Mag. Matthias Laurentii Rothoviiis. Brorson till 
biskopen. Conrector i Helsingfors 1644. Inskrifven vid 
akademin i Åbo 1649. Smal. Mag. 1650. Rector i 
Helsingfors 1655, i iVbo 1661, hvartill han erhållit P. Bra- 
hes promotorial (Leinberg, Handhr III: 108). Afled y 1670. 

Mag. Gabriel Laurentii Tammelinus, f. 1641 och 
son till kkh i Tammela Laurentius Petri Aboicus. Stud. 
1658. Mag. 1664. Conrector i Åbo 1667. Rector här 
1670. Kkh i Lojo 1675, tilltr. 1677, f 1695. 

Mag. Gabriel Ericiiis 1. Erici ForteliiiSj, f. 1637 
och son till lektorn i Åbo, sedermera kkh i Pe- 
dersöre mag. Ericus Matthise Bothniensis eller Forthe- 
lius. Stud. i Åbo 1655. Österb. Mag. 1667. Kort derpå rege- *j Jfr Pedagogiska Föreningens Tidskrift 1891, sidd. 219—229. 

18 274 Abo. 

mentspastor. Conrector i Abo skola 1670. Rector här, 
installerad V^ 1677. Afgick i slutet af juni 1682. Lin- 
guarum orientaliiira professor s â. KkL i Ulfsby 1683. 

t A 1"2I. 

3Iag. Christiernns Petri Walsfenius. Stud. i Åbo 
1662, Sat., i Upsala 1673. Mag. i Åbo 1679. Con- 
rector i Åbo skola 1677, Rector här 1682. Kkh i 
Vemo 1685, 7 1712. 

3Iag. Isaacus Erlandi Pihlman, L -f4 1650. Stud. 
i Åbo 1671, Bor., i Upsala 1678. Mag. i Åbo 1682. 
Director cantus och lector i Åbo skola 1681, conrector 
dito 1682, rector dito '^-^ 1685. Linguarum orientalium 
professor y* 1697. Elo(|uentite professor 1704, 7 --^ 1707. 

Mag. Herman Hernianni Ross senior, f. 1670. Stud. 
1688. Österb. Mag. 1694. Rector här 1698. Theologise 
professor y 1"09. Flyktade 1713 till Sverige, men åter- 
kom efter fredsslutet. Domprost 1722, f |^ 1726. 

Mag. Johannes Johannis Sidbœck 1. Zidbäck. Stud. 
1695. Aboëns. Mag. 1700. Conrector i Abo skola 1703. 
Rector här 1710. Kkh i Tammela 1717, 7 1731. 

Under stora ofreden var Abo skola tillsluten An;:. 1713 — 
'*/3 1716. "Från sistnämnda ar tillsattes af provisoriska dom- 
kapitlet i Åbo följande trenne interimsrektorer : 

Michael Simonis Wahrenberg. Stud. 1704. 
Prestvigd afprosten Ritz. Interimsrector här 1716 — 1720. 
Kapellan i Hvittisbofjärd 1722, 7 1729. 

Haquinus Lundbeck. Stud. 171.3? T. f. lector 
i Åbo skola 1717. Interimsrector här \ 1720. Prestv. 
af prosten Ritz. Rector i Tavastehus 1722. Kkh i Hat- 
tula 1733, 7 I 1743. 

Mag. Johannes Jacobi Haartman, f. y 1682. 
Stud. 1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus 
i Åbo skola s. à. Conrector i Raumo 1712. Flyk- 
tade 1713. Lector i Abo 1721. Derjämte interims- 1. 
prorector \\ 1721. Logices & metaphysices professor vid 
Åbo akademi y^y 1722. Theologise professor 1735, f \ 1737. Cathedralskola. 275 

Andreas Degerman, f. i Kimito 1672. Stud. 1694. 
Collector i Åbo skola 1703. Lector dito 1707. Prestv. 
1709. Flyktade till Arboga 1713. Rector i Vesterås i 
september 1716. Efter fredsslutet befullmäktigad rector 
i Åbo ^ 1722, hvarifran han afgick i 1730. Kkh i Pe- 
dersöre 1729, f V 1752. 

Mag. Israel Henrici Peldan, son till kapellanen i 
Ilmola Henricus Peldanus. Stud. i Åbo | 1708, i Upsala 
I 1708. Österb. Mag. i Upsala 1722. Lector i Åbo 
s. å. Prestv. 1726. Rector här | 1730. Blef af för- 
skräckelse vid ryssarnes annalkande 1742 slagrörd och fick 
fel på målet. Af ryska styrelsen 1742 utnämnd till tredje 
theologige professor, återgick han efter freden 1743 till 
sin förra tjenst, f 1747, efter att länge ha legat slagrörd, 
hvarunder tjensten sköttes af: 

Mag. Martinus Martini Gråa, son till kkh i Töf- 
sala Martinus Johannis Gråa. Stud. i Åbo \ 1717, Nyl., 
i Upsala y2_ 1720. Mag. i Åbo 1729. Collector i Åbo 
skola 1731. Lector dito 1732. T. f. rector här 1742. 
Ordinarie dito 1747. Kkh i Töfsala 1752, tilltr. 1753. 
Honorar professor y 1755, f y 1758. 

Martin Cerenius. Stud. 1726. Aboens. Pedagog 
i Lojo 1726 — 1729. Amanuens vid consist, acad. i Åbo 
1738. Docens vid akademin 1740. E. o. theol. adjunkt 

1749. Prestv. s. å. Rector här V" 1753, f 2_2 1765. 
Hans vikarie var: 

Mag. Johan Pihlman (se nedanföre bland lectores). 
T. f. rector här ht 1758. 

Mag. Andreas Nicolai Wetterhlad. Stud. i Åbo 
1734, Österb., i Upsala V 1738. Mag. der 1743. Do- 
cens vid Åbo akademi 1745. Prestv. s. å. Archidiaconus 

1750. Vicepastor 1755. Rector här V 1765, f V i774. 
Författat monografin öfver xVbo skola i Åbo Tidningar 1772. 

Mag. Niclas Turdin, f. i Åbo 1721. Stud. 1738. 
Ab. Mag. 1748. Magister docens 1751 och collector i 
Åbo skola 1756. Rector i Uleåborg 1758. Conrector 276 Abo. 

här 1759. Lector dito 1768. T. f. rector här V 1774. Ordi- 
narie dito ^-^ 1775, tjenstledig frän ^ 1793, -}- 7 1799^ 

Mag. Nils Gustaf Bränder, f. y 1763. Stud. 
1780. Satak. Mag. 1786. Theol. docens 1792. T. f. 
rector här frän ^^ 1798 — ht 1802. Jubelmagister 1836, 
t 1841. 

Mag. Gustaf Chronander , f. 1734. Stud. 1 753. Österb. 
Mag. 1760. Docens i fysiken 1763. Collega inferior i 
Vasa 1765. Rector i Uleåborg V 1773, i Åbo \^ 1800, 
befullmäktigad V* 1801, f f 1801, innan tillträdet. 

Henrik Reinhold Bœck, f. 1756. Stud. 1773. 
Österb. Prestv. 1783 till e. o. bataljonspredikant. Ama- 
nuens vid domkapitlet 1792. Vice notarie derstädes 1795. 
Eector här f 1802, befullmäktigad If s. a., tilltr. från 
början af vt 1803, Referendarie sekreterare i Kejserliga 
Regeringsconseillens Ecklesiastik Expedition -^-^ 1809 med 
bibehållande af sin skolsyssla. Theol. doctor 1817. På 
underdånig ansökning fått afsked 1819. Afsade sig rec- 
torsbefattningen V i819, f V 1838. 

Hans vikarier voro: 

Mag, Georg Laurell (se nedanföre bland conrec- 
tores). T. f. rector här 1809—^ 1818, och 

Mag. Erik Elf gren, f. ^ 1781. Stud. 1797. Österb. 
Mag. 1805. T. f. collega supreraus i Åbo skola 1807. T. f. 
conrector dito f| 1809— | 1818. Collega secundus V^ 1814. 
T. f. rector från \ 1818. Conrector s. å. Ordinarie rector här 
\^ 1820, befullm. |- 1820. Eloquentiae och poeseos lector 
vid Åbo gymnasium \ 1829, tilltr. yV 1830. Prestv. s. å. 
Theol. doctor 1840. Erhöll på begäran afsked med pen- 
sion 1844, t y ;L845. 

Conrectores: 

Mag. Marcus Pauli Sadelerus. Stud. i Upsala 1631. 
Bor. Kapellan i Uleåborg 1636. Conrector i Björneborg 
1640. Dito i Åbo s. å. Mag. 1647. Kkh i Uleåborg s. å. Trivialskola. 277 

Afsatt 1655. Kectur i Nykarleby ^ 1659. Afsatt |- 
1660, t före | 1664. 

Mag. Michael Canuti Wisius, f. 1624, son af borg- 
mästaren i Åbo Knut "VViisas. Stud. 1640. Ab. Mag. 
1647. Conrector här 1648. Tog afsked 1652 och reste 
till Tyskland. Juris doctor i Jena 1656. Syndicus i Stet- 
tin 1657. Borgmästare i Narva 1661. Assessor i Göta 
hofrätt 1665, f 1679. 

Mag. Samuel Nicolai Frisius. Stud. 1645. Austro- 
Fen. Mag. 1650. Conrector här 1653. Kkh i Janak- 
kala 1667, f 1669. 

Mag. Gabriel Laiirentii Tammelinus (se ofvan bland 
rectores). Conrector här | 1667. Eector dito 1670. 

Mag. Gabriel Erici Fortelius (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här \^ 1670. ßector dito 1677. 

Mag. Christiernus Petri Walstenins (se ofvan bland rec- 
tores). Conrector här, installerad \^ 1 677. Rector dito 1682. 

Mag. Isaacus Erlandi Pihlman (se ofvan bland 
rectores), Conrector här 1682. Eector dito 1685. 

Mag. Johannes Johatmis For senilis, f. 1760. Stud. 
1671. Nyl. Mag. 1682. Conrector här 1685. Eegements- 
pastor i Narva 1686. Kkh i Lojo 1695, f 1705. 

Mag. Elias Erici Voivalenius. Stud. 1665. Austr. 
Mag. 1685. Conrector här, installerad f 1686. Kkh i 
Sääksmäki 1691, f 1714. 

Mag. Abraham Johannis Thuronius, son till rector 
Johannes Thuronius i Björneborg. Stud, 1675. Satak. 
Mag. 1685. Vice rector i Tavastehus 1688. Conrector i 
Björneborg 1690. Dito i Åbo 1691. Khh i Rimito 1692, 
i Kangasala 1701, f 1714. 

Mag. Johannes Utter. Stud. 1677. Bor. Mag. 
1688. Collector här 1690. Conrector i Björneborg 1691. 
Dito i Åbo 1693. Kkh i Orihvesi 1694, f 1722. 

Mag. Aron Henrici Hojfrén. Stud. i Upsala 1686, 
i Åbo 1693. Österb. Mag. 1694. Conrector här 1695. 
Kkh i Rautalampi 1698, f 1718. 278 Abo. 

Hans vikarie var: 

Henricus Seidelius (se nedanföre bland collegae 
supremi). T. f. conrector här 1697—1698. 

Mag. Ericus Erici Cajanus, f. 1675 i Sotkamo. 
Stud. i Upsala 1692, Österb., i Åbo 1694. Mag. 1697. 
Conrector här 1698. Kkh i Kronoby 1703. Uppehöll sig 
under flykten 171.5 — 1721 i Medelpad, der han sysselsatte 
sig med barnaundervisning. Efter återkomsten kontrakts- 
prost 1722, t 1737. 

Mag. Johannes Johannis Sidbœck 1. Zidbäck (se 
ofvan bland rectores). Conrector här 1703. Rector dito 
1710. 

Mag. Gabriel Jacobi Hartman, son till kronofogden 
i Halikko härad Jac. Haartman. Stud. 1693. Austr. 
Mag. 1703. Collector i Åbo skola 1707. Conrector dito 
1710. Var under stora ofreden stadd på flykt till Sverige. 
Kkh i Ingo 1719, f 1730. 

(Medan Hartman var stadd på flykten, bestriddes lians 
lektioner af: 

Mag. Daniel Samuelis Chytraeus. Stud. i Åbo 
1702, i Upsala 1708. Aboens. Mag. i Åbo 1712, och 

Johannes Ulsing, måhända densamme, som blef 
stud. 1718. Prestv. 1725. Kapellan i Ylistaro 1733, f 17.38.) 

Johannes Michaelis Carpelius, f. i Åbo 1682. 
Stud. 1705. Ab. Prestvigd 1709 till pastorsadjunkt i Åbo, 
Collega här 1712. Conreôtor 1721. Curamgerens vid 
Åbo slottsförsamling 1735. Kkh i Korpo ^f 1739, f 
1756. 

Mag. Laurentius Josephi Stenbäck. Stud. 1728. 
Österb. Mag. (Primus) 1735. Collector i Åbo skola 
1738. Conrector dito 1740, f i Stockholm under flykten 
1742. 

Mag. Henricus Erici Fleege, f. i Karlskrona ^^ 
1711 och son till kkh i Kimito mag. Ericus Fleege. Stud. 
i Åbo 1728, i Upsala ^ 1733. Austr. Mag. 1735. 
Collega infimus här 1738. Prestv. 1741. Conrector här Cathedralskola. 279 

1742. Vicepastor i Kimito 1745—1748. Ordinarie dito 
1749, t i juni 1754. 

Mag. Andreas Andrere Pryss, f. y 1702. Mag. 
(Primus) 1732. Austr. Vice bibliothekarie. T. f. conrec- 
tor iiär 1745 — 1748. Ordinarie dito 1749. Erhöll på be- 
gäran afsked för sjuklighet \\ 1758 med bibehållande af 
sine löneförmåner, f i april 1761. 

Mag. Niclas Turdin (se ofvan bland rectores). Con- 
rector här 1759. Lector dito 1768. Rector 1775. 

Mag. David Henrici Deutsch^ f. i Somero \" 1735 
och son till kkh i Tavastehus, sedermera i Somero Henrik 
Deutsch. Stud. V 1751. Tav. Mag. 1757. Vice lector 
i Åbo skola 1760. Linguarum docens 1762. Conrector 
här 1768. Theol. adjunkt vid akademin f 1774, tillika 
kkh i Piikkis 1777, f | 1783. 

Mag. Henricus Lindsten ^ f. 1724. Stud. 1743. Ab. 
Mag. 1754. Collega infimus här 1758. Dito secundus 1773. 
T. f. conrector här 1774. Ordinarie dito | 1775. Tjenst- 
ledig från 1794, f 1799. 

Hans vikarie från 1794 var: 

Mag. Gabriel Johan Cajander^ f. 1755. Stud. 1773. 
Nyl. Mag 1786. T. f. conrector här \» 1794. 'Ordinarie 
dito 1799. Tjenstledig för sjuklighet sedan ^ 1803, med bibe- 
hållande af half va lönen för sin återstående lifstid, fy 1816. 

Hans vikarier voro följande fem lärare: 

Mag. Johan Fredrik Ahlstedt, f. f| 1776 och son 
till kapellanen i Loimijoki Johan Ahlstedt. Stud. 1793. 
Satak. Mag. 1798. Matheseos docens 1802. T. f. con- 
rector här ht 1803. Akademie sekreterare 1811. Mathe- 
seos professor 1812, f f^ 1823. 

Mag. Johan Holstius, f. 1779. Stud. 1793. Österb. 
Mag. 1798. Docens i kemi vid Åbo akademi f 1801. T. i 
lector här från början af ht till slutet af september 1803. 
T. f. conrector här från i till V 1804, f ^ 1804. 

Mag. Abraham Johannis Cajanus (se nedanföre 
bland collegse supremi). T. t conrector här från \^ till 
vårtermins slut 1804. 280 Abo. 

Mag. Henrik Sn ell man. f. '^-^ 1780. Stud. 1797. 
Österb. Mag, 1S02. Vice apologist i Yasa 1802. E. o. 
bibliotheks amanuens i Abo 1803. Elociuentiae docens 
2-g? 1804. T. f. conrector här U isoi— lit 1806. Lector 
seminarii psedagogici -f 1807, Prestv. 1808. Tredje theol. 
professor Yi: 18^2. Theol, doctor 1817. Kkh i Yasa 1 1822, 
t V 1835. 

Mag. Georg Laurell, f. 17 74. Stud. 179.3. Satak. 
Mag. 1798. Prestv. 1799. Yicarius collegae secundi här if 
1802. Collega supremus 1804. T. f. conrector här vt 1807 — 
fl 1809. Derefter t. f. rector intill | 1818. Conrector här 
V 1816. Kkh i Loimijoki 1818. 7 V 1894. 

Hans vikarie var 1816—1818: 

Mag. EriTi Elf gren (se of van bland rectoresj. T. f. 
conrector här ff 1809 — ^ 1818. Ordinarie conrector "^^ 
1818. T. f. rector \ 1818—1820. Rector här \^ 1820. 

Hans vikarie var 1818—1820: 

Mag. Xils Kynzell, f. 1785. Stud. 1803. Österb. 
Mag. 1810. T. f. collega inferior i Yasa ^ 1812. T. f. 
collega secundus i Åbo vt 1814— vt 1815. T. f. collega 
supremus derstädes frän ht 1815. Ordinarie dito ^^ 1817. 
T. f. coorector här | 1818. Ordinarie dito i februari 1821. 
Utn. rector vid Abo blifvande trivialskola -^j 1829,. f y 
1830. 

Lectures : 

Tjensten inrättades genom kungl. brefvet af den 25 oktober 
1682 för undervisningen i hebreiska språket äfvensom ..padetDiscen- 
tes från the undre Scholoma kunna i Abo Schola sä mycket 
bätti'e informeras foiT än the admitteras att fréquentera Acade- 
mien." ilen vid inträffad ledighet 1803 föreslog Abo domkapitel, 
att tjensten måtte indragas och lönen anslås dels tül ini'ättandet 
af en ny läroklass, hvilken tillsammans med apologistklassen skulle 
buda en realafdelning inom cathedralskolan. dels tiU aflönande 
af en lärare vid ett Seminarium Philologicum eller Ptedagogicum 
för skollärares bildande vid akademin. Detta förslag blef ock 
faststäldt genom kungk brefvet af den 10 apiil 1804. Trivialskola. 281 

Ecdaii före 1082 lorekoiuuKi durk tvciiiic, aiita^diiieii pä 
extra ordinarie stat anställde, lektorer: 

Mag. Henricus Henrici Blanck. Stud. 1657. 
Aboens. Mag. 1667. Omn. i Liber Scholse Aboensis så- 
som lector här 1670—1677. 

Mag. Isaacus Erlandi Pihlman (se ofvan bland 
rectores) upptages i Liber Scholae Aboensis såsom lector 
sedan 1681, innan han 1682 blef conrector. 

Mag. Gnstavus G. Fontelius. Stud. 1671. Mag. 
1679. Lector här 1683, installerad i oktober s. å. Kkh 
i Nykyrka (Åbo län) 1689, f 1697. 

Mag. Johannes Petri Bergius, son till eloquentiae 
prof., sedermera kkh i Töfsala Petrus Bergius. Stud. 
1670. Aboens. Mag. 1682. Lector här i maj 1690, 
t 1692. 

Mag. Johannes Matthiœ Rungius^ f. 1666 och son till 
kapellanen, sedermera kkh i Loimijoki Matthias ßungius. 
Stud. 1681. Satak. Mag. (Primus) 1691. Lector här 
1692 — 1695. Biskop Gezelii d. y:s biträde vid bibelver- 
ket, i anledning hvaraf han den \\ 1697 utnämndes till 
e. o. theologiae professor. Logices och metaphysices pro- 
fessor 1700. Superintendent i Narva 1701. Theol. doctor 
1703. Död i Narva | 1704 under ryska belägringen. 

Mag. Laurentius Gahrielis TammelinuSj f. i Åbo 
f 1669 och son till konrektorn, sedan rektorn i Åbo skola 
Gabriel Tammelinus. Stud. 1685. Aboens. Mag. (Pri- 
mus) 1694. Lector här 1695. Matheseos professor ^-^ 
1698. Prestv. 1706. Flyktade till Stockholm 1713. Kkh 
i Vestra-Fernebo i Yestmanland | 1717, tilltr. 1718. Qvar- 
stadnade der efter freden och afsade sig sin profession. 
Biskop i Åbo {{ 1728. Theol. doctor i Upsala 1732, 
t f 1733. 

Mag. Ahrahamus Claudii Alanus. Son till kkh i 
Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud. 1684. Bor. 
Mag. 1697. Lector här 1698. Anträdde 1701 en utländsk 
resa, hvarunder tjensten bestreds af vikarier. Linguarum 282 Åbo. 

professor d. y 1707. Tredje théologie professor och kkh 
i Lundo y 1712. Under flykten f i Stockholm 1720. 

En af hans vikarier var: 

Nicolaus Jacobi Aeimilaeus, f. i Eura y 1679. 
Stud. 1689. Satak. Informator i biskop Gezelii hus 1701 
och 1702. Conrector i Narva 1702. Flyktade undan rys- 
sarne till Åbo 1704. T. f. lector här. Prestvigd 1706. 
Kkh i Storkyro f| 1712. Flyktade 1714 till Sverige, 
der han uppehöll sig mestendels på Kungsörs kungsgård i 
Västmanland med bondbarns undervisning och tillfällig pre- 
sterlig tjenstgöring. Återkom till sitt ödelagda pastorat 
1721, t y 1750. 

Andreas Degerman (se ofvan bland rectores). Lector 
här 1707. Flyktade 1713. Efter fredsslutet rector här 1722. 

Under Degermans bortavaro tjenstgjorde ad interim såsom 
lector : 

Haquinus Lundbeck (se ofvan bland rectores). 
T. f. lector här 1717. Interimsrector 1720. 

Mag. Johannes Jacobi Haartman, t y 1682. Stud. 

1699. Austr. Mag. (Ultimus) 1707. Collega supremus 
i Åbo s. å. Conrector i Raumo 1712, tillika t. f. rector. 
Tjenstgjorde under flykten i Köpings stadsskola. Lector 
här 1721, om hvilken tjenst han redan 1717 hade erhållit 
Åbo domkapitels försäkran. Logices och metaphysices 
professor 1722. Theol. prof. 1735, f f 1737. 

Mag. Israel Henrici Peldan (se ofvan bland rec- 
tores). Lector här 1722. Rector dito 1730. 

Mag. Gregorius Georgii Stenman, f. i Åbo y 

1700. Under flykten stud. 1718. Ab. T. f. lärare vid 
trivialskolan i Stockholm 1719. Mag. i Åbo 1726. Col- 
lector i Åbo skola V 1727. Lector dito y 1730. Aka- 
demie räntmästare 1732. Linguarum professor \^ 1741 med 
Pemar såsom annex. Under kriget af general Keith utn. 
till andre theol. professor -f-^^ 1742. Återgick efter freds- 
slutet 1743 till sin förra profession. Kkh i Åbo finska 
församling 1745, f y ^746. Cathedralskola. 283 

Mag. Martinm Martini Grad (se ofvaii bland lec- 
tores). Lector här 1732. Hectors substitut 1742. Ordi- 
narie rector 1747. 

Hans vikarie var: 

Johannes Bartholdi Ervast, son till kkh i Pu- 
dasjärvi Bartholdus Ervast. Stud, först i Upsala, sedan 
1724 i Åbo. Österb. Mag. 1729. T. f. lector här 1732 
— 1733. Theologie docens 1733. Theol. adjunkt och kkh 
i Lundo 1736, f 1737. 

Herman Herfnanni Ross junior, f. 1707 och son till 
professor Primarius Herman Eoss. Stud. 1723. Österb. Col- 
lector här V 1740. Lectçr dito ^ 1743. Erhöll afsked 
den {^ 1767 med professors namn och värdighet och | af 
lectors lönen för sin återstående lifstid, f 1777. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Johan Pihlman, f. 1733. Stud. i Åbo 1747, 
Bor., i Upsala 1750. Mag. 1754. T. f. lector här ht 1755 
och vt 1759— vt 1760. Chemise docens vid Åbo akademi 
1756. Conrector i Björneborg '^-£ 1760. Prestv. 1770. 
Kkh i Euraåminne 1775. Theol. doctor 1779. Honorar 
theol. professor 1786, f V isil. 

Mag. David Henrici Deutsch (se ofvan bland 
conrectores). T. f. lector här 1760. Conrector 1768. 

Mag. Niclas Turdin (se ofvan bland rectores). Lec- 
tor här 2-4 1768. Rector 1775. 

Mag. Johan Henrik Seleen, f. 1727. Stud. | 1746. 
Austr. Prestv. 1759. Mag. 1760. Docens vid akademin 
1764. Collector här 1768. Lector här ^ 1775, f V* 1781. 

Mag. Johan Törnqvist Stud. 1768? Aboens. Mag. 
1772. Magister docens vid akademin 1774. Collector här 
\l 1775. Lector 1781, f | 1783 i Stockholm. 

Hans vikarie var: 

Mag. Andreas Caj alen (se nedanföre bland col- 
legge secundi). T. f. lector här 1781—1782. 

Mag. Gustaf Levin, f. 1753. Stud. 1771. Tav. 
Prestv. 1774. Mag. 1775. Sockneadjunkt i S:t Marie 284 Åbo. 

1777. Magister docens vid akademin. T. f. lector här 
1783. Eector i Tavastehus f| s. å., tilltr. i 1784. Kkh 
i Kiikala 1786, f | 1809. 

Mag. Isaacus Nordberg, f. i Ingo 1755. Stud. 1774. 
Nyl. Mag. (Primus) 1778. Mag. docens vid akademin 1781. 
Lector här från | 1784, f f 1797. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Poppius, f. | 1758. Stud. 1776. 
Vib. Mag. 1782. Docens vid universitetet, E. o. filo- 
sofie adjunkt derstädes 1785. T. f. lector här -^-^ 1784— 
V 1785. Kkh i Jokkas y 1788. Prestv. 1789, f 2^" 
1802. 

Mag. Andreas Johan MennanderJ. 1763. Stud. 1780. 
Tav. Mag. 1786. Linguse hebrese docens vid akademin 11789, 
theologise docens 1792. T. f. lector här '^-^ 1797. Utn. ordi- 
narie dito f|- s. å. Drunknade i Aurajoki d. y^ 1803, hvar- 
efter tjensten icke mera ordinariter besattes. 

Mag. Johan Holstius (se of van bland conrec- 
tores). T. f. lector här från början af ht till slutet af 
sept. 1803. 

Mag. Adolf Robert Hjelt, f. \2 ^yyg. gtud. 
1795. Ab. Mag. 1802. T. f. lector här från yV <^ill 'it:s 
slut 1803. Amanuens vid domkapitlet 1804. Theologise 
docens 1805, Vice notarie vid domkapitlet 1807, f y 
1808. 

Mag. Carl Å ström, f. V* 1777. Stud. 1792. Tav. 
Mag. 1802. T. i. lector här från ^ 1804 till V 1^05. 
Prestv. s. å. Kapellan i Nagu 1807, tilltr. 1808. Kkh 
i S:t Mårtens socken 1831, i Töfsala 1843, f f 1849. 

Mag. Anders Johan Eönnbäck, f. | 1778. Stud. 
1797. Satak. Mag. 1802. T. f. apologist i Åbo skola 
1805. T. f. lector här ^^ s. å. Ordinarie collector dito 
-^ 1806. Prestv, 1813. Öfverlärare vid Viborgs gym- 
nasium V 1816, Kkh i Virmo 1819. Ledamot i Com- 
missionen för regleringen af allmänna undervisningsan- Trivialskola. 2B5 

Stalterna i Finland 1820-1825. ïheol. doctor 1826. Ju- 
belmagister 1853, t |- 1856. 

Collectores: 

Benämndes i början dels extraordinarii lectores, dels vice- 
lectores eller lectores vicarii. Först mot slutet af 1750-talet 
blef namnet collector, som någon gång redan tidigare användts, 
den vanliga benämningen för innehafvaren af denna tjenst, hvilken, 
tillkommen mot slutet af lG80-talet, indrogs 1793, jämlikt Abo 
domkapitels bref af den "/o s. å. 

Mag. Christophonis Claudii Alanus, son till kkh 
i Korpo Claudius Christophori Alanus. Stud, 1679. Bor. 
Mag. 1688. Collector här s. â. Rector i Uleåborg 1690. 
Kkh i Ijo 1695, t 1697. 

Mag. Johannes Utter (se ofvan bland conrectores). 
Collector här 1690. Conrector i Björneborg 1691. 

Mag. Georgius Stählberg. Stud. i Åbo 1688, Austr. , 
i Upsala 1690. Mag. (Ultimus) i Åbo 1691. Collec- 
tor här 1691. Conrector i Björneborg 1693. Rector dito 
1694. Flyttade jämte skolan till Raumo 1698. Kkh i 
Raumo 1703, f 1730. 

Mag. Laurentius Georgii Gezelius, f. 1665 i Da- 
larne. Stud. i Åbo 1689. Vestmanl. Mag. 1691. Col- 
lector här 1693. Kkh i Vörå 1695, f V 1744. 

Mag. Erlandus Erlandi Törn. Stud. i Åbo 1683, 
Bor., i Upsala 1684. Mag. i Åbo 1694. Collector här 
1695 — 1699, Kkh i Saltvik 1698, i Huddinge och Bränn- 
kyrka (Stockholms län, Strengnäs stift) 1719, f i juni 
1737. 

Mag. Andreas Chydenius, bondson från Kytilä hem- 
man i Nykyrka (Åbo län) och slägtens stamfader. Stud. 
1693. Austr. Mag. 1697. Collector här 1699. Kkh i 
Rimito 1702, f 1711. 

Andreas Degerman, (se ofvan bland rectores). Col- 
lector här 1703. Lector dito 1707. 286 Åbo. 

Mag. Gabriel Jacohi Hartman, (se ofvan bland 
conrectores). Collector här 1707. Conrector dito 1710. 

Mag. Nicolaus Petri eller Pettersson Hahn, son 
till professorn i fysik vid Åbo akademi Petrus Hahn. 
Stud. 1693. Mag. 1703. Collector här 1711. Prestv. 
1729. Uppehöll sig under och efter flykten i Sverige, 
Blef 1732 af Åbo domkapitel uppförd pä 3:dje rummet 
till Tammela pastorat. 

Mag. Samuel Samuelis Hornœus, f. 1694. Stud. i 
Åbo 1712, i Upsala 1717. BoreaPinno. Mag. iUpsala 1721. 
Collector i Åbo s. å. Prestv. 1726. Rector i Uleåborg 
1727. Tillika bataljonspredikant V* 1740, f V 1742. 

Mag. Gregorius Georgii Stenman (se ofvan bland 
lectores). Collector här 1727. Lector dito 1730. 

Mag. Esaias Felman 1. Fellman, f. ^f 1700. Stud. 
i Upsala \l 1720, i Åbo 1728. Österb. Apologist i Uleå- 
borg 1726. Mag. (Primus) 1729. Legationspredikant i 
Constantinopel. Collector i Åbo 1730. Conrector i Vasa 
s. å. Rector dito 1735. Kkh i Limingo 1749, f V 
1756. 

Mag. Martinus Marthii Gråa (se ofvan bland rec- 
tores). Collector här 1731. Lector dito 1732. 

Mag. Nicolaus Tammelin. Student i Upsala \* 
1729. Mag. i Åbo 1732. Collector här s. å. Consisto- 
rii vice notarie 1733. 

Mag. Matthias Hallenius, f. 2_o 1599 p^ Haloila 
hemman i Virmo. Stud. 1722. Bor. Mag. 1732. Col- 
lector här 1734. Linguarum docens ^ 1737. Theol. ad- 
junkt I" 1738. Utnämndes af ryske generalen Keith till lin- 
guarum professor, men återtog sin förra befattning efter 
fredsslutet, f I 1748. 

Mag. Laurentius Josephi Stenbäck (se ofvan bland 
conrectores). Collector här 1738. Conrector dito 1740. 

Herman Hermanni Ross (se ofvan bland lectores). 
Collector här V 1740. Lector dito 1743. Cathedralskola. 287 

Mag. Gabriel Israelis Hartman, f. 1717. Stud. 

V 1733. Satak. Mag. 1741. Collector här 1743. Prestv. 
1744 till vicepastor i Piikkis. Kkh i Karislojo 1748, f 1763. 

Mag. Andreas H cell Stud. 1736. Österb. Mag. 
1745. Magister docens 1746. Collector här 1748, f 1756. 

Mag. -iV^Wr^5 Turdin (se ofvan bland rectores). Col- 
lector här 1756. Rector i Uleåborg 1758. 

Mag. Henricus Chytrœus, f. 1729. Stud. 1745. 
Ab. Mag. 1754. Consistorii amanuensis 1756 — 1759. 
Collector här 1759. Consistorii notarie f 1767. Tog af- 
sked 1804, f 1814. 

Hans vikarier voro: 
■ Mag. Anders Collin, f. 1734. Stud. 1754. Nyl. 
Mag. 1760. T. f. collector här s. å. Prestv. 1762. E. 
o. bataljonspredikant vid Nylands Infanteri 1770. Ordi- 
narie dito 1774. Regementspastor 1775. Kkh i Lojo 
1784, t \ 1814. 

Mag. Michael Avellan, f. \« 1736. Stud. 1751. 
Ta v. Mag. 1757. Prestv. 1758. Docens i österländska 
och grekiska språken vid akademin | 1761. T. f. collec- 
tor här \% 1762. Choralis vid Åbo finska församling y\- 
1764 och tillika theol. docens 1766. Theol. adjunkt V 
1773. Kkh i Tammela \\ s. â. Theol. doctor 1779, f 

V 1807. 

Mag. Johan Henrik Seleen (se ofvan bland lectores). 
Collector här 1768. Lector dito 1775. 

Mag. Johan Törnqvist (se ofvan bland lectores). 
Collector här 1775. Lector 1781. 

Mag. Andreas Caj alen (se nedanföre bland col- 
legœ secundi). T. f. lector här 1781 — 1782. 

(Aren 1782 — 1784 voro collectors göromål fördelade mellan 
skolans rector och lector.) 

Mag. Diedrik Johan Lohman, t ff 1750. Stud. 
1769. Bor. Mag. 1775. T. f. apologist i Åbo skola ^ 
1782- vt 1784. Collector här I 1784. Derjämte t. f. â88 Abo. 

coUega supremus l 1791— yV 1792. E. o. theol. adjunkt 

1792. Ordinarie apologist här ff 1792, tilltr. frän ht 

1793, hvarefter collectors tjensten indrogs. Presty. 1800. 
Domkyrkosyssloman y\- 1808, tilltr. t 1810. Suspenderad 
för balans 1824. Jubelmagister 1827, f i januari 1832. 

Collegae Primi 1. Supremi, 

senare benämnde Tertii: 
(Classis syntacticae.) 

Gudmimdus Jacohi Rothovius. Stud. 1640. Smal. 
Collega i Åbo skola 1646. Derpå regementspredikant 
och sedermera oeconoraus templi och consistorii notarie 
1656. Kkh i Föglö 1672, f om hösten 1691. 

Simon Martinij omn. såsom collega här 1656 — 1661, 
dä han dog. 

Henricus Severini, omn. 1669 o. 1670, f y 1671. 

Henricus Eicalenius. Stud. 1665. Interims- 
coUega här under nadåret 1671 — 1672. Kapellan i Bjerno 
1675, t 1677. 

Ericus Gregorii Favorinus. Stud. 1653. Pikens. 
Collega här y 1672 — 1674. Kapellan i Pemar, antagli- 
gen 1674. Rector o. kkh i Tavastehus 1676. Afsatt 
från rektoratet 1688 och från kyrkoherdeembetet 1695. 
Restituerad till det senare 1697. Kkh i Loppis 1701, 
ånyo från embetet afsatt 1710*, f 1712. 

Hans vikarie var under några veckor af vt 1674: 

Jacobus Leiste niu s. Stud. 1664. Bor. Sockne- 
adjunkt i Letala. Kapellan i Brunkala 1676. Kkh i 
Pyhämaa 1683, f 1697. 

Henricus Henrici Karkuensis. Stud. 1658. Sat. 
Collega primus här y 1674—1683. Kkh i Kiikala 1690. 
t 1700. 

Matthias Solinitis. Collega här ^-^ 1683. 

Gregorius dementis Palicander. Stud. 1668. Ab. 
Collega här ^ 1689. Tog afsked 1697. trivialskola. 289 

Henricus Seidelius. Stud. 1690. Collega här 1697. 
Rector i Tavastehus 1701. Kkh i Vana 1707, f 1739. 

Matthias Siç/ridi SaUnius, f. i Halikko. Stud. 
1691. Austr, Collega infimus här 1698. Collega supremus 
1701. Kkh i Pöytis 1707, f ^ 1737. 

M. Johannes Jacohi Haartman (se ofvan bland lectu- 
res). Collega här 1707. Conrector i Björneborg (Raumo) 1712. 

Johannes Michaelis Carpelins (se ofvan bland conrec- 
tores). Collega här 1712. Conrector dito efter flykten 1721. 

Mag. Christiamis Mart. Seelmari, till börden tysk 
och promoverad utrikes. Collega här f 1722—1734. Blef 
1732 suspenderad för villfarelse i nattvardsläran. 

Mag. Johannes Johannis Sciurenius Vehmoeusis, f. 
1712. Stud. 1722. Bor. Mag. 1732. T. f. collega här 
1733. Ordinarie dito 1734. Pastorssubstitut i Masku 1736. 
Kkh i Rimito || 1739, f 1758. 

Mag. Jonas Martinus Nicolai Friberg 1. Friburg, 
f. 1709. Stud. först i Upsala, sedermera -^-^ 1731 i Åbo. 
Yestrog. Mag. 1732. Adjunctus archidiaconi i Åbo 1734. 
Collega här 1736. Kkh i Jomala 1741, f 1768. 

Mag. Andreas Henrici Lilius, f. 1713 och son till 
kyrkoherden i Messuby Henricus Gustavi Lilius. Stud. 
1731. Nyl. Mag. 1738. Prestv. 1740. Collega här 
1741. Kkh i Messuby 1745, f 1771. 

Mag. Henricus Johannis Carpelius, f. 1711 och son 
till conrectorn i Åbo skola, sedan kkh i Korpo Johannes 
Michaelis Carpelius. Stud. 1731. Ab. Mag. 1741. Do- 
cens 1742. Collega supremus här 1745. Prestv. 1753. 
E. 0. théologie adjunkt 1756. Kkh i Korpo 1757, f 1788. 

Mag. Gregorius Hallenius. Stud. y 1728. Bor. 
Mag. 1741. Collega secundus här 1741. Collega supremus 
1757. Erhöll afsked med alla löneförmåner den V 1768. 
t 2 1772. 

Johan Wrang. Stud. 1733. Ab. Apologist här 
1746. Collega secundus 1757. T. f. collega supremus 
1768. Ordinarie dito 2_8 1773^ | 1734 i sitt 73:dje år. 

19 290 Åbo. 

Mag. Henrik Törnroth, f. 1754. Stud. 1772. Ab. 
Prestv. 1781. Mag. 1782. E. o. bataljonspredikant vid 
Åbo läns infanteriregemente. T. f. collega supremus här 
ht 1784—1 1785. T. f. apologist här frän i till vt:s slut 
1785. Bataljonspredikant vid Björneborgs regemente 1787. 
ßegementspastor 1789. Kkh i Kjulo s. a., i Euraåminne 
1812, t V 1820. 

Mag. Carl Robert Giers, t 1741. Stud. 1760. 
Sat. Mag. 1769. T. f. collega i Björneborg 1771. Col- 
lega här yV 1784, tilltr. | 1785, f ^ 1^91, hvarefter 
tjensten under halftannat år sköttes af 

Diedrik Johan Lohman (se ofvan bland collecto- 
res). T. f. collega supremus här I 1791— yV 1792. 

Mag. Gabriel Avellan, f. 1739. Stud. y 1756. 
Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. Apologist i Tavaste- 
hus 1786. Dito i Åbo y 1791. Collega supremus här 
V 1791, t y 1803 på en resa i Ryssland. 

Hans vikarie var: 

Mag. Carl Gustaf Lundenius, f. V 1780. Stnd. 
1798. Bor. Mag. 1802. T. f. collega supremus här från 
I 1802 till årets slut. T. f. collega i Tavastehus ht 1804. 
Apologist och director cautus dito 1805. Prestv. 1809. Rec- 
tor i Tavastehus 1811. Kkh i Kumlinge 1816, f 2_2 ^844. 

Mag. Abraham Johannis Cajanus, f. \ 1779 
och son till kapellanen i Lochteå Johan Gustaf Cajanus. 
Stud. 1799. Österb. Mag. 1802. T. f. collega supremus 
här 1803—1805. Prestv. 1804. Medicine kand. 1806. Li- 
centiat 1807. Kkh i Sodankylä 1808, tilltr. 1809, i Öster- 
mark 1811, tilltr. 1813. Medicine doctor 1817, f V^ 1828. 

Mag. Georg Laurell (se ofvan bland conrectores). 
Collega supremus här f 1804. T. f. conrector dito vt 
1807— fl 1809. Derefter t. f. rector intill \- 1818. Ordi- 
narie conrector y 1816. 

Hans vikarier voro följande sex lärare: 

Mag. Erik Elfgren (se ofvan bland rectores). T. f. 
collega supremus här vt 1807— ff 1809. Ôathedralskola. 2Ö1 

Mag. Gabriel Hirn, f. V 1782. Stud. 1798. 
Tav. Mag. 1805. T. f. collega seciindus här från -| 1807 
till fl 1809. Linguarum orientalium docens y*^ 1807. 
T. f. collega siipremus här från f| 1809 till slutet af 1810. 
Theol. adjunkt 1812. Kkh i Piikkis prébende 1813. 
Prestv. s.å. Kkh i Kimito 1824. Theol. doctor 1840. 
Kkh i Ulfsby 1843, f V 1849. 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se nedantore bland 
collegae secundi). T. t collega supremus här vt 1811 — 
yV 1814 och från början af ht till -^\ 1815. 

Vilhelm Malmsten, f. 1786. Stud. 1806. Bor. 
T. f. collega secundus här från början af november till 
ht:s slut 1811. Prestv. 1812. T. f. collega supremus 
här 1 månad under ht 1812. T. f. apologist här ^-^ 1813. 
Ordinarie apologist i Björneborg f|^ 1816, f i mars 
1821. 

Mag. Fredrik Rönnbäck, f. V 1786. Stud. 
1804. Satak. Mag. 1815. T. f. collega supremus här yV 
1814 — 1815. Lärare i svenska språket vid gymnasium 
och kretsskolan i Viborg ^ 1815. Prestv. 1823. Kkh 
i Pyttis V 1829, i Leppävirta 1833, f V 1836. 

Mag. Nils Kynzell (se ofvan bland conrectores). 
T. f. collega supremus här -^-^ 1815— ht 1816. Ordinarie 
dito \2 1817. T. f. conrector ^ 1818. Ordinarie conrector 
i februari 1821. 

Mag. Carl Dettlof Sipelius, f. 1787. Stud. 1806. 
Tav. T. i apologist i Tavastehus 1809. Prestv. 1811. 
Mag. 1815. Collega infimus här \^ 1818. T. f. collega 
supremus här |- 1818—1821. Ordinarie collega secundus 
\2 1819. Dito supremus V 1821. Kkh i Saltvik y 1822, 
t I- 1843. 

Mag. Anders Michael LundeniuSj, t 1788. Stud. 
1807. Bor. Mag. 1815. Prestv. s. å. T. f. apologist 
i Tavastehus 1818. Collega infimus här y\- 1819. Dito 
secundus if 1821. Dito supremus V 1822. Kkh i Föglö 
V 1826, t ff 1847. 292 Åljo. 

Mag. Vilhelm Forssman t V l'^OL Stud. 1818. 
Nyl. T. f. apologist här vt 1823. Mag. s. å. Amanuens 
vid Åbo domkapitel V 1821. Collega supreraus här ^-^ 
1827. Conrector vid Åbo trivialskola I 18.30. Notarie 
vid Åbo domkapitel 1836. Kkh i Kimito 1845, f 1859. Collegae Secundi: 

(Classis etymologicae.) 

Andreas Amberni Hornœus, i. 1616 i Villstad soc- 
ken i Småland. Stud. i Åbo 16il. Smal. Omn. såsom 
collega här 1650. Kkh i Eogberga i Småland 1658, f 
1700. 

Petrus Magni Arenius. Stud. i Abo 1610. Verrai. 
Sedermera t. f. pedagog på Åland. Hörare der 1652. Col- 
lega i Åbo skola 1655. Kapellan i Eckerö 1675, ännu 1685. 

Thomas Arvidij omn. såsom collega 1669 och 1670, 
t I 1678. 

Sigfridus Georgii Teccalenius. Stud. 1761. Ab. 
Designatus collega secundus här 1673, tilltr. 1674, f 
V 1676. 

Under nådåret efter Teccalenius sköttes tjensten af: 

G-abriel Josephi Lagus. Stud. 1657. Bor. Ka- 
pellan i Jockis, ßertula och Humppila 1678, f 1709, och 

Christianus Josephi Melartopœus. Stud. 1666. Sat. 
Collega här, installerad ^J 1676. Kapellan i Kangasala 
1680, t 1693. 

Casparus Laurentii Sarenius. Stud. 1669. Austr. 
Collega här antagligen 1680. Afgick 1684. Kapellan i Åbo 
finska församling 1689. Kkh i Mouhijärvi 1693, y 1703. 

Samuel Matthiœ Chytrœus. Stud. 1677. Ab. Col- 
lega här g- 1684. Kapellan i Åbo finska församling 1687, 
t 1689. 

Matthias Marci Rothkerus. Stud. 1682. Sat. Col- 
lega här 2^* 1688. Drunknade I s. å. Trivialskola. 293 

Greyorius dementis Palicander. Stud. 1668. Ab. 
Collega secuiulus här y-^- 1688. Collega supremus ,; 16S!j. 

Andreas H enrici Aschelinus. Stud. 1682. Ab. Col- 
lega här -^ 1689. Kapellan i Lemo 1703, f s. å. 

Jacobus Jacohi Hartman, f. 1677. Stud. 1606. 
Austr. Collega här 1703. Prestv. 1705. Under flykten 
collega i Köpings skola 1716. Kkh i Sääksmäki fV 1721, 
tilltr. 1722, t 1729. 

Interimscollega var: 

Johan Timmenius. Stud. 1718. Under ryska öfver- 
väldet befordrad till collega här 1720. Prestv. 1721. Sockne- 
adjunkt i Pargas 1722. Kapellan der 173i och vicepastor 
der 1738, f 1777. 

Ericus Limdholm. Stud. först i Upsala, Medelp., i 
Åbo 1722. Collega här 1722 — 1732. Prestv. 1726. 

Michael Stenman. Stud. 1724. Ab. Sockneadjunkt 
i Nousis 1730. Collega här 1734, efter ett nådårs mellan- 
tid, t 1737. 

Mag. Andreas Litzelius, t 1707. Stud. f 1731. 
Satak. Mag. 1735. Prestv. 1737. Collega här s. å. Kkh 
i Pöytis 1741, i Virrao 1769, f 1795. 

Mag. Gregorius Halleniiis (se ofvan bland collegae 
supremi). Collega secundus här 1741. Dito supremus 1757. 

Johan Wrang (se ofvan bland collegse supremi). Col- 
lega secundus här \\ llbl. Collega supremus ^-^ 1773. 

Hans vikarie var: 

Mag. Henricus Lindsten (se ofvan bland conrec- 
tores). T. f. collega secundus här 1768. Ordinarie dito 
^-i 111?,. Conrector här | 1775. 

Mag. Henricus Henrici Alanus, f. W 1743. Stud. 
1757. Bor. Mag. 1763. Theologiae naturalis docens 1766 
och derjämte logices & raetaphysices docens 1771. Biblio- 
theks amanuens vid akademin | 1773. Collega secundus 
här \^ 1775. Akademie sekreterare "^-^ 1779. Bestridde 
jurisprofessionen 1793—1800 under M. Calonii vistelse i 
Stockholm, f ^^ 1810. 294 Åbo. 

Mag. Henrik Gustaf Borenius, f. 1749. Stud. 
1767. Tav. Prestv. 1771. Mag. 1772. T. f. collega här 
till vt:s slut 1779. Rector i Tavastehus 1787. Kkh i 
Somero 1798, f 1802. 

Mag. Gustavus Daniel Montin^ f. 1752. Stud. 1772. 
Austr. Prestv. 1774. Mag. 1775. Collega här V 1779. 
Kapellan i Pargas ff 1784, tilltr. | 1785, f f| 1805. 

Mag. Andreas Cajalén^ f. 1751. Stud. 1770. Austr. 
Mag. 1778. T. f. lector här 1781—1782. Collega infimus 
här V 1782. Dito secundus | 1785. Kkh i Loppis 1788, 
tilltr. if s. â., t 1794. 

Johan Gustaf Federley , t M b^ . Stud. 1774. Austr. 
Prestv. 1780. Collega infimus här f 1785. Dito secun- 
dus yV 1788. Kkh i Sahalaks f 1794, f | 1808. 

Mag. Nils Johan Kekoni, f. 1763. Stud. 1780. Sat. 
Mag. 1786. Litteraturse graecae docens f- 1789. Collega 
infimus här V 1789. Collega secundus \^ 1794. Befullm. 
y 1795. Prestv. 1798. Suspenderad med bibehållande af 
halfva lönen frän början af 1803, f V 1813. 

Hans vikarie var: 

Mag. Thomas Timotheus Kriander, f. 1776. 
Stud. 1795. Satak. Mag. 1798. T. f. collega secundus här ht 
1799. Prestv. 1801. Afsatt från prestembetet 1811. T. 
f. pedagog i Tammerfors 1812. Ordinarie dito 1813. Er- 
höll afsked med pension "^-^ 1843, f ^ 1852. 

Kekonis substituter voro följande sex lärare: 

Mag. Georg Laurell (se ofvan bland conrectores). 
Vicarius collegae secundi 1803—1805. 

Mag. Johan Gustaf Florin, f. y 1777. Stud. 
1794. Tav. Mag. 1802. Prestv. 1803. Vicecollega här 
1805 och 1806. Kapellan i Piikkis | 1807. Kkh i Ta- 
vastehus och Vånå 1814, f ^ i820. 

Mag. Gabriel Hirn (se ofvan bland collegse su- 
premi). Vicarius collegae secundi från |- 1807 — ff 1809. 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck, f. | 1782. Stud. 
1798. Satak. Vicarius collegae secundi ff 1809— ht Cathedralskola. 295 

1810. Cüllega infimus här ^ 1814. T. f. collector här 
181(i. Lector dito y 1817. Matheseos lector vid Åbo 
gymnasium 1829, f \- 1834. 

Mag-. Gustaf Eenvall (se nedanföre bland collegse 
inflmi). T. f. collega secundus här vt 1811 — y^ 1812. 

Mag. Henrik Longström, f. 1790. Stud. 1809. 
Nyl. T. f. apologist här 2 månader under 1810 och 1811. 
T. f. collega secundus här från ^V 1812— ht 1813. Mag. 

1815. Öfverlärare vid Viborgs gymnasium s. å. Rector 
i Tavastehus 1816. Prestv. 1821, f y 1826. 

Mag. Erik Elf gren (se ofvan bland conrectores). Col- 
lega secundus här ^2 1814. Conrector ^-^ 1818. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Mag. Nils Kynzell (se ofvan bland conrectores). 
T. f. collega secundus här vt 1814—2^° 1815. 

Mag. Carl Gustaf Pfaler, f. f 1791. Stud. 1810. 
Satak. T. f. collega secundus här från \» 1815 till i/ 

1816. Mag. 1815. Lärare i latin vid Gripenbergska Upp- 
fostrings institutet i Björneborg 1816, hvarmed var förbun- 
den dubbel tjensteårsberäkning. Dito vid finska kadet- 
korpsens elementarskola ^^ 1822. Prestv. 1823. Kkh i 
Tenala 1827, i Lojo 1841, tilltr. | 1842, f 1856. 

Mag. Carl Dettlof Sipelius (se ofvan bland col- 
legae supremi). T. f. collega secundus här ht 1816—^ 1818. 

Adolf Samuel Friden (se nedanföre bland collec- 
tores). T. f collega secundus här ^ — y i818. 

Matthias Kumlin, t | 1787. Stud. 1808. Bor. 
Prestv. 1811. Lärare vid elementarskolan i Åbo 1817, 
tilltr. I 1818. T. f. collega secundus här ht 1818— vt 
1820. Sockneadjunkt i Virmo 1820. Kapellan i Kurao 
och Harjavalta 1833, tilltr. 1834. Kkh i Östermark 1841, 
tilltr. 1844, t V 1866. 

Mag. Carl Dettlof Sipelius (se ofvan). Ordinarie 
collega secundus ^^^ 1819. Dito supremus ^^ 1821. 

Hans vikarier voro: 

Matthias Kumlin (se ofvan) och 296 Abo. 

Mag. Anders Michael Limdenius (se ofvan bland 
collegae supremi). T. f. collega secundus här ht 1820 — 
^f 1821, då han bief ordinarie. Collega siipremus y 1822. 

Mag. Bror Abraham Mjödh, f. f 1795. Stud. 1814. 
Ab. Mag. 1819. T. f. collega infimus här y 1820. Ordi- 
narie dito 2-9 1822. T. f. collega secundus ht 1822. Ordi- 
narie dito Y 1823. Prestv. 1829. Collega superior vid Åbo 
trivialskola 1830. Tjenstledig sedan y 1834, f V 1^51. 

Collegœ Intimi, 

senare benämnde Pî'irhi, 

tillförordnade 1676 : 

(Classis infimae 1. Donatisticae.) 

Thomas Busander. Stud. 1667. Satak. Collega här 
1676, f 1679, såsom utnämnd kapellan i Virmo. 

Olaus Samuelis Hartman, son till prof. Samuel 
Hartman. Stud. 1665. Ab. Collega här. Oeconomus 
templi 1682. Kkh i Tyrvis 1688, f 1695. 

Zacharias Andrere Hornœus. Stud. 1674. Smal. 
Collega här, installerad i januari 1687. Regementsprest 
vid Jönköpings infanteri 1688. Efter fadren (se bland col- 
legse secundi) kkh i Rogberga i Småland 1701, f 1725. 

Andreas Henrici Aschelimis. Stud. 1682. Ab. Col- 
lega infimus här 2^* 1688. Collega secundus -^ 1689. Ka- 
pellan i Lemo 1703, f s. â. 

Andreas Ahrahami Ozelius, Ikalensis. Stud. 1679. 
Satak. Collega här 1689. Concionator castrensis, f 1692. 

Johannes Johannis Lilievan, son till skolmästaren 
pä Åland, mag. Johannes Jacobi Liljevahn. Stud. 1670. 
Bor. Paedagogus Alandise. Collega här 1692. Blef sin- 
nessvag 1694. 

Johan Törn q vist, interimslärare här vt och ht 
1695. Stud. 1698. Ab. 

Johan Justander. Stud 1684. Collega här 1696 — 1698. Trivialskola. 297 

Matthias Siyfridi Salinius (se ofvaii bland collegae 
supremi). College infimus här 1608, transporterad till col- 
lega supremus 1701. 

Mag. Henriciis Erici Jiistander, f. "^-^ 1676 och son 
till poeseos professor, sedermera kkh i Virmo Ericns Johan- 
nis Justander. Stud. 1695. Bor. Collega här 1701. Prestv. 
1705. Mag. 1707. Kkh i Lempälä 1713. Bief af rys- 
sarne under stora ofreden illa handterad och bortförd i 
fångenskap till Ryssland, f ^.o 174:9. 

Nicolaus Berner^ omn. såsom collega här 1721. 

Friedrich Lundström. Stud. 1705. Bor. T. f. peda- 
gog i Nystad 1712. Prestv. i Stockholm 1721. Collega 
här 1722. Conrector i Björneborg 1728. T. f. rector 
dito 1730. Ordinarie dito f 1732. Kkh i Nagu 1738, 
t 1742. 

Johan Julin 1. Julenius. Stud. 1713. Collega här 
1728 — 1738. Hospitalspredikant i Åbo 1738. Tog afsked 
1761. 

Mag. Henricus Erici Fleege (se ofvan bland con- 
rectores). Collega infimus här 1738. Conrector 1743. 

Ericns Jeremiœ Wallenius, Wehmoensis, f. 1713. 
Stud. \% 1728. Bor. Prestv. 1742. Collega infimus 
här 1743. Bataljonspredikant vid Åbo läns infanteri. 
Regementspastor vid dito 1752. Kkh i .Rimito 1758, 
t 1772. 

Hans vikarie var sedan 1744: 

Mag. Christophorus Lignipœus. Stud. 1729. Ab. 
Mag. 1741. T. f. collega här 1744. Ordinarie dito 1745, 
t 1748. 

Mag. Jonas Dahlgren, Wexionensis. Stud. i Åbo 
V^ 1736. Smal. Mag. 1745. Collega här i| 1748. Prestv. 
1749. Domprosteadjunkt V 1750. Kapellan i Abo 1766, 
t V ]772. 

Mag. Henricus Simonis Stierna, f. 1714. Stud. y 
1735. Satak. Prestv. 1744. Collega här 1750. Mag. 
1757. Apologist här 1758, f \l 1790. 298 Åbo. 

Mag. Henriciis Lindatén (se ofvau blaud coiirec- 
tores). Collega infimus här 1758. T. f. collega secundus 
här 1768. Ordinarie dito 1773. 

Hans vikarie var: 

Mag. G-abriel Litzelius. f. 1740. Stud. 1757. 
Mag. 1766. T. f. collega infimus här 1768. Amanuens 
vid universitetets consistorium 1770. Kamrerare i hofrätten 
1776. Justitie borgmästare i Helsingfors. Kallade sig 
Litzelles, f 1809. 

Mag. Fredrik Collin, f. f 171.3. Stud. 1759. Sa- 
tak. Mag. (Ultimus) 1766. T. f. collega infimus ^^ 1771. 
Ordinarie dito "^-^ 1773. Prestv. 1774. Eector i Tavaste- 
hus 4 1775. Kkh i Helsingfors 1783, f f 1816. 

M^g. Immanuel Hyppén, i. llhl. Stud. 1766. Aboens. 
Mag. 1772. Collega infimus här \l 1775. Prestv. 1776. 
Vice notarie i domkapitlet 1782. Kapellan i Kyrkslätt 
1785, t f 1810. 

Mag. Andreas Cajalén (se ofvan bland collegae se- 
cundi). Collega infimus här ^ 1782. Dito secundus 1785. 

Johan Gustaf Federley (se ofvan bland collegae 
secundij. Collega infimus här 1785. Dito secundus -^ 
1788. 

Mag. Carl Gustaf Sanmark, f. 1766. Stud. 1781. 
Satak. T. f. collega infimus här 1788 — 1789. Mag. 1789. 
Prestv. 1793. Kapellan i Vana 1795, f V 1823. 

Mag. Nils Johan Kekoni (se ofvan bland collegae 
secundi). Collega infimus här \^ 1789. Dito secun- 
dus V l"9i- Befullmäktigad V 1795. 

Mag. Johan Selander, f. 1760. Stud. 1782. Bor. Mag. 
1789. T. f. collega infimus här f 1794. Ordinarie dito 
-I 1795, t V 1804. 

Hans vikarie var: 

Henrik Weckman, f. 1765. Stud. 1787. Satak. 
Prestv. 1791. T. f. collega infimus här ht 1799— ht 1800 
samt 1803 och 1804. Ordinarie collega infimus här f 
1805. Kkh i Messuby ^-^ 1810, tilltr. ^ s. â., f ^ 1824. Cathedralskola. 299 

Mag, Gustaf Renvall, f. V 1781. Stud. 1801. Austr. 
Prestv. 1806. Mag. 1810. T. f. collega infimus bär | och 
ordinarie dito |- s. å. T. f. collega secundus vt 1811— yV 1812- 
Litteratnrœ fennicœ doceris \ 1811. Paedagogices & didac- 
tices adjunkt och lector seminarii paedagogici ^'^ 1813. Kkh i 
Uskela V 1819, i Ulfsby 1829. Theol. doctor 1830, 
t 2_2 1841. 

Hans vikarie var: 

Mag. Simon Vilhelm Appelgren, f. \^ 1786. 
Stud. 1803. Österb. Mag. 1810. T. f. collega infimus 
här y 1811. Collega inferior vid trivialskolan i Uleåborg 
V° 1813. Collega superior dito 1819. Prestv. 1822. Con- 
rector i Uleåborg s. å. Eector der 1825. Kkh i Gamla 
Karleby 1838, tilltr. 1840, f V 1854. 

Mag. Gustaf Johan Ingelius (se nedanföre bland 
apologister). T. f. collega infimus här 1813 — i 1819. 

Gustaf Vilhelm Rönnhäck (se ofvan bland collegae 
secundi). Collega infimus här --^ 1814, tilltr. från början 
af ht 1814. Lector y 1817. 

Mag. Carl Dettlof Sipelius (se ofvan bland collegae 
supremi). Collega infimus här \^ 1818. Collega secun- 
dus 2^2 1819. 

Mag. Anders Michael Lundenius (se ofvan bland 
collegae supremi). T. f. collega infimus \ 1819. Ordinarie 
dito y\- 1819. Collega secundus f| 1821. 

Mag. Bror Abraham MJüdh (se ofvan bland collègue 
secundi). T. f. collega infimus här y 1820. Ordinarie 
dito V 1822. Collega secundus \^ 1823. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Henrik Mo Hin (se nedanföre bland 
collectores). T. f. collega infimus ht 1822. 

Mag. Carl August Hjorth, t y% 1797. Stud. 1815. 
Bor. Mag. 1819. T. f. collega infimus här vt 1823. Ordi- 
narie dito 2^^ s. a. Rysk språklärare i Björneborg -^ 
1824, tilltr. I 1825. Prestv. s. a. Kkh i Bjerno 1833, 

t y 1851. 300 Abo. 

Mag. Gustaf Villielni af Gaduliu, f. -^ 1802. 
Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. T. f. collega infimus här 
vt 1825. T. f. rector i Tavastehus 1827—1828. Conrec- 
tor i Uleåborg V 1830, f V 1838. 

Gifstaf Eyighmd, f. %^ 1788. Stud. 1807. Bor. 
Prestv. 1812. Pedagog i Ekenäs 1818. Apologist här y 
1823. Collega inflmus dito y 1825. Collega inferior vid 
Åbo trivialskola 1830. Kkh i Lemland 1832, 7 V i^^-^ 

Apologists I. Prœceptores: 

(Classis Scribarum.) 

Matthias Petri Langius. Stud. 1657. Ab, Såsom 
apologist här omn. 1669—1684. Kkh i Eura 1684, f 
1697. 

Gustavus Georgii Säkylensis. Stud. 1678. Satak. 
Apologist här, installerad i april 1684. Kkh i Nyby 1698, 
t 1723. 

Mag. Gabriel Andrece Frondeliiis, f. 1670. Stud. 
1691. Austr. Apologist här 1698. Mag. 1700. Kkh i 
Lemland 1705. Flyktade under kriget till Sverige. Kkh 
i Finström 1719, f V* ^"37. 

Johan Wrang, senior. Björneburgensis. Stud. 1694. 
Satak. Apologista här 1706, y 1746. Tjensten förrättad 
delvis sedan d. if 1743 af sonen. Var på flykt under 
krigsåren. 

Hans vikarier voro: 

Jakob C ere ni US. Stud. 1701. Ab. T. f. apo- 
logist här. Sockneadjunkt i Lemo 1725, f 1730. 

Carl Melartopseus. T. f. apologist här 1721. Stud. 
1722. Consistorii notarie 1722. Kkh i Uskela 1733, f 1757. 

Johan Wrang, junior. Stud. 1732. Ab. Tidtals t. f. 
apologist sedan |^| 1743. Ordinarie dito y 1746. Collega 
secundus 1757 (se för öfrigt bland collegae supremi). 

Mag. Henricus Stierna (se ofvan bland collegae in- 
fimi). Apologist här 1758. Pensionerad ^ 1784 mot af- Öathedralskola. 30 1 

stående af en del lönebidrag åt t. f. apologisten, f f J 
1790 i sitt 77:de år. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare : 

Mag. Diedrik Johan Lohmau (se ofvan Lland 
collectores). T. f. apologist här vt 1783— vt 1781. 

Johan Gustaf Federley (se ofvan bland collegae 
secundi). T. f. apologist här ht 1781. 

Mag. Henrik Törnroth (se ofvan bland collegae 
supremi). T. f. apologist här från | 1785 till v:s slut s. å. 

Johannes Henricus Björkbohm. Stud. 1778. 
Ab. T. f. apologist här V 1785— vt 1793. 

Mag. Gabriel Avellan (se ofvan bland collegae su- 
pfemi). Apologist här ^^ 1791. Collega supremus ^-£ 
1792. 

Mag, Diedrik Johan Lohman (se ofvan bland col- 
lectores). Apologist här ff 1792, tilltr. ht 1793. Dom- 
kyrkosyssloman 1808, tilltr. 1810. 

Hans vikarie var: 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland col- 
legae secundi). T. f. apologist här från | till | 1808 samt 
från början af ht till f| 1809. 

Mag. Gustaf Johan Ingelius, f. ^^ 1782. Stud. 
1798. Satak. Prestv. 1807. T. f. apologist här f| 1809. 
Ordinarie dito y 1810. Mag. s. å. T. f. collega infimus 
här 1813— i 1819. Kkh i Sastmola -f-^ 1818, tilltr. 1819, 
t I 1842. 

Hans vikarier voro följande fyra lärare: 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan). T. i. apo- 
logist här fl 1809— ht 1810. 

Mag. Henrik Lon g ström (se ofvan bland collegae 
secundi). T. f. apologist här 2 månader under 1810 och 1811. 

Vilhelm Malmsten (se ofvan bland collegae su- 
premi). T. f. apologist här \^ 1813 — 1817. 

Mag. Gustaf Ringvall, f. 1792. Stud. 1811. Aboens. 
Filos. kand. 1817. T. f. apologist här V 1817. Mag. 
1819. Ordinarie apologist här f s. å., f y 1822. 302 Åbo. 

Hans vikarie var: 

Alag. Johan Henrik M o 11 i u (se nedanföre bland 
collectores). T. f. apologist liär V" 1821- vt 1822. 

Mag. Carl August Hjortli (se ofvan bland col- 
legae inflmi). T. f. apologist här ht 1S22. 

Mag. Vilhelm Forssman (se ofvan bland collegae 
supremi;. T. f. apologist här vt 1823. 

Gustaf Englund (se ofvan bland collegae infimi). Apo- 
logist här ^-i 1823, tilltr. \^ s. â. Collega infimus V 1S25. 

Mag. Gustaf Vilhelm af Gadolin Tse ofvan bland 
collegae infimi). T. f. apologist här ht 1825. 

Carl Benjamin Sevonius_, t ^-^ 1784. Stud. 1802. 
Austr. Prestv. 1809. Elementarlärare i Åbo ii 1820, 
tilltr. 1821. Sockneadjunkt i Xousis 1823. Apologist här 
{^ 1825, tilltr. I 1826. Kapellan i Virmo ^^ 1827, i Nou- 
sis 1831, tilltr. 1833. Kkh i Xousis 1835, i Pemar 1843, 
t V 1856. 

Hans vikarie var: 

Mag. Gustaf Henrik Ingman, f. V^ 1799. Stud. 
1816. Österb. Mag. 1823. T. f. apologist här vt 1827. 
Prestv. s. å. Apologist i L'ieàborg 1829, tilltr. 1830. Ka- 
pellan i Kauhava 1839, tilltr: 1840, f ¥ 1842. 

Mag. Gustaf Henrik Schroderus, f. if 1801. Stud. 
1820. Österb. Mag. 1827. Apologist här U 1828. Col- 
lega inferior i Vasa \^ 1830. Prestv. 1836. Collega su- 
perior i Vasa 1837, tilltr. 1839. Kapellan i Vasa och 
Mustasaari 1838, tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 
1848, t IÎ 1858. 

Directores cantus: 

Tjensten merendels förenad med Cantors beställningen vid 
domkyrkan. Ar 1668 omnämnas här en särskild Dii'ector can- 
tos figuraüs och en särskild Director cantus choralis. 

Mag. Claudius Martini Holst. Stud. 1645. Ab. 
Mag. 1656. Depositor. Director cantus vid akademin. 
Sannolikt ock vid Åbo skola 1659 (jfr Handhr rörande fin.ska Trivialskola. 3Ô3 

skolv:s historia III: 99). Kapellan i Töfsala efter 1664. 
Kkh i Lokalaks 1672, f 1676. 

Mag. Johannes Georgii Salmeniiis. Stud. 1662. Vib. 
Orgelnist i Åbo 1667. Mag. 1668. Omn. såsom director 
cantus här 1670 — 1676. Filosofie adjunkt vid akademin 
1671. Kkh Kuopio 1677, f 1683. 

Nicolaus Steenmann. Gotlandus. Omn. 1677, biträdd 
vid undervisningen i choralsång af Thomas Busander 
(se ofvau bland collegae infimi). 

Mag. Olaus Laurreus. Stud. 1668. Österb. Omn. 
här 1678. Mag. 1679. Eector i Uleåborg 1681, f 1690. 

Mag. Isaacus Erlandi Pihlman (se ofvan bland 
rectores). Director cantus här 1681. 

OseniicSj, rector cantus, omn. ^ 1685 såsom afliden. 
Måhända var han den Petrus Osenius Holmensis, hvilken 
såsom student inskrefs vid Åbo akademi 1678. 

Christianus Keiner^ utlänning, director cantus et 
organista ht 1685— vt 1696. 

Mag. Isaacus Waasbom. Vasensis. Stud. i Up- 
sala 1691, Österb., i Åbo 1695. Director cantus här ht 
1696— ht 1697. Mag. 1697. Kapellan i Vörå 1702, f 
1722 under flykten. 

Andreas Ravonius. Stud. f 1698. Satak. Mode- 
rator cantus här vt 1698— ht 1700. Apologist i Tavaste- 
hus 1701. Kapellan i Rimito 1714, f 1719. 

Ericus Äxelii Carenius. Stud. 1700. Ab. Mode- 
rator cantus här vt 1710 — vt 1711. 

Samuel Georgii Coriander. Stud. 1695. Ab. Mo- 
derator cantus här 1711. Coadjutor och curamgerens i 
Kiikala 1724, f 1732. 

N. Öhrnsiröm, omn. vt 1724 — 1726. 

Simon Irœnius 1. Irenius, valedicerade Åbo skola 
2-J-* 1720. Student 1722. Ab. Cantor i Åbo s. å. Omn. 
såsom director cantus här \" 1726—1741. 

Matthias Rhyselius. Stud. V ^'^e. Ab. Omn. 1742 
—1747. 304 Åbo. 

Johan Lindell, f. 1719. Stud. 1736. Ab, Oran. 
1753— t y 1787. 

Simon Mexberg. Scliolaris. T. f. director cantus 
ht 1787— vt 1789. 

Simon Telenius, f. 1758. Stud. 1779. Satak. Can- 
tor och director cautus här, constituerad |- 1789, f y^ 1820. 

Johan Anders Nyherg, omn. såsom t. f. director 
cantus 1820—1824. 

Johan Christopher Downer, förut von Doivnarow, f. i 
Mitau y 1795. Concertmästare vid musikaliska säll- 
skapet i Åbo 1823. Director cantus här \^ 1824. E. o. 
musiklärare vid Åbo universitet ^-3 1826. Öfvergick från 
romersk-katolska till evangelisk-lutherska trosbekännelsen 
i Raiimo y 1829. Lärare i kj^rkosång vid Åbo gymna- 
sium och trivialskola 1830, f ^ 1842. 

Collectores: 

(Tjensten inrättad jämlikt kungl. brefvet af '«A 1804.) 

Mag. Anders Johan Rönnbäck (se ofvan bland lectu- 
res). Collector här y\ 1806. Öfverlärare vid Viborgs 
gymnasium y 1816. 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck (se ofvan bland col- 
legag secundi). T. f. collector här 1816. Lector dito 

y 1817. 

Mag. Gustaf Vilhelm Ekquist f. 1795. Stud. 
1813. Bor. Filos. kand. 1816. T. f. collector här V* 
1817— vt 1818. Mag. 1819, f 1821. 

Adolf Samuel Friden, f. 1785. Stud. 1803. Sat. 
Prestv. 1810. T. f. collega secundus från ^ till vt:s slut 
1818. Collector här y 1818 - ht 1822. Kkh i Keuru 

1822, t I 1824. 

Mag. Johan Henrik Mollin, f. -^ 1796. Stud. 1815. 
Österb. T. f. collector här \\ 1822. Ordinarie dito V 

1823. Mag. s. å. T. f. lector här vt 1830. Rector vid 
Åbo trivialskola | 1830. Prestv. 1835. Kkh i Vemo | 
1837, t 1/ 1867. Cathedralskola. 305 Lector: (Tjensten, inrättad 1817, existerade ännu en termin efter 
det cathedralskolan förändrats till trivialskola.) 

Gustaf Vilhelm Rönnhäck (se ofvan bland collegae 
secundi). Lector här y 1817. Matheseos lector vid Åbo 
gymnasium ^ 1829. 

Mag. Johan Henrik Mollin (se näst förut bland 
collectores). T. f. lector här vt 1830. 

Ryske Språklärare 

För IV klassen = rektors o. konrektors klasserna: 

Michael Manizeff, förut elev vid pedagogiska 
institutet i S:t Petersburg. Befordrad till rysk språk- 
mästare vid Åbo akademi ^ 1812. Eysk språklärare 
här vt 1813— ht 1814, f V^ 1816. 

Mag. Carl Gustaf Ottelin, f. i 1792. Vib. 1812— 
1813 på publik bekostnad i Moskva studerat r3^ska språ- 
ket. Filos. kand. 1814. T. f. rysk språklärare här vt 1815 
och vt 1816— ht 1817. Mag. 1815. Docens i praktiska filo- 
sofin V^ 1817. Matheseos lector i Borgå -ff 1817. Der- 
jämte rysk språklärare vid Borgå gymnasium f| 1820— ht 
1831. Prestv. 1822. Theol. doctor 1830. Kkh i Viborg 
1831. Biskop i Borgå V i838, f if 1864. 

Mag. Erik Gustaf Ehrström, f. i Larsmo y 
1791. Stud. 1807. Österb. En af de tvenne studerande, 
som till följd af nådigt förordnande sändes 1812 till 
Moskva att studera ryska språket och literaturen. Rysk 
translator vid landshöfdingeembetet i Åbo \^ 1813, och 
sedermera äfven vid Åbo hofrätt. Mag. 1815. Docens i 
ryska historien o. literaturen ^ 1816. Tillika rysk språk- 
lärare och translator vid universitetet. T. f. rysk språk- 
lärare å Classis IV:ta af Åbo cathedralskola ht 1815 samt 
från slutet af mars 1818 till samma tid 1819. Prestvigd 

20 306 Åbo. 

1824. Kkh i Tenala f| s. â. Kkh vid S:t Catharine 
svenska församling i S:t Petersburg f 1826, f ^^^ 1835. 

För Collectors klassen: 

Paul Druschinin, förut elev vid pedagogiska insti- 
tutet i S:t Petersburg. Befordrad till rysk sprakmästare 
vid Åbo akademi ^„e 1812. Eysk språklärare här frän 
början af vt 1813— vt 1817. 

För Lectors klassen: 

Mag. Ivar Ulrik Wallenius, f. V 1793. Stud. 
1811. Mag. 1815. Mag. docens i arabiska sjjràket 
I 1817. Ptjsk språklärare här ht 1817— ht 1819. 
Adjunkt i orientaliska literaturen 1824. Jubelmagister 
1869, 7 V 1874. 

För cathedralskolan i dess helhet: 

Gustaf Adolf Wegelius, f. f 1798. Stud. 1817. 
Sat. Eysk språklärare här y 1820. Eysk språklärare 
vid finska kadetkorpsens elementarskola y' 1823. Kkh i 
Birkala y 1833, f f 1837. 

Mag. Adolf Vilhelm Wegelius, f. | 1799. 
Stud. 1815. Ab. Filos. kand. 1821. Mag. 1823. T. f. 
rysk språklärare här frän f 1823— vt 1824. E. o. ama- 
nuens vid univ:s consistorium 1825. Ordinarie dito ^ 1828. 
Universitets sekreterare -ff 1829. Universitets kamrerare 
V 1840. Erhöll afsked med pension 1860, f V 1888. 

Mag. Carl Gustaf Sjöstedt, f. f 1799. Stud. 1819. 
Mag. (Primus) 1823. Eysk språklärare här V 1824. 
Docens i orientaliska språken V 1826. Theol. kand. 1830. 
Professor i bibliska exegetiken y 1831. Prestv. 1832. 
Kkh i Pemar prébende pastorat 1833, 7 f 1834. Elementarskola. 307 

Pedagogi eller Elementarskola 

a) för gossar 1817—1834, 

b) för flickor 1834—1872. 
(Derpå ombildad till folkskola.) 

Lärare: 

Matthias Kumlin, f. | 1787. Stud. 1808. Bor. 
Prestv. 1811. Lärare eller pedagog här yV 1817, tilltr. 
f 1818. T. f. collega secundus i Åbo cathedralskola 1818 — 
1820. Sockneadj. i Virmo -f 1820. Kapellan i Kumo och 
Harjavalta 1833, tilltr. 1834. Kkh i Östermark 1841, 
tilltr. 1844, t V 1866. 

Adam Fredrik Lundberg, f. 1793. Stud. 1815. 
Söderf. Prestv. 1817. Vice elementarlärare vid Åbo pe- 
dagogi 1818, Interimspredikant vid Åbo slottsförsamling 
1820. Afsatt från prestembetet | 1839. 

Carl Benjamin Sevonius, f. ^-^ 1784. Stud. 1802. 
Austr. Prestv. 1809. Elementarlärare här ^ 1820, tilltr. 
f 1821. Sockneadjunkt i Nousis ^-^ 1823. Apologist i Åbo 
cathedralskola if 1825, tilltr. \ 1826. Kapellan i Virmo 
1827, i Nousis 1831, tilltr. 1833. Kkh i Nousis 1835, i 
Pemar 1843, f V 1856. 

Carl Lundqvist, f. 1794. Stud. 1821. Bor. 
T. f. lärare här V« 1823. 

Johan Fredrik ,Wallin^ f. y 1799. Stud. 1819. 
Ab. Prestv. 1820. Lärare här ^ 1824. Slottspredi- 
kant i Åbo y 1825. Rysk språklärare vid Åbo gym- 
nasium y 1830. Kkh i Kalvola 1841, f |- 1850. 

Johan Vilhelm Elmgren, f. ^^ 1804. Stud. 1824. 
Ab. Prestv. y 1826 till kapellansadjunkt i Jokkis. 
Lärare här ^^ s. å. Kkh i S:t Mårtens 1844, f ^ 
1864. 308 Abo. 

Hans vikarie var: 

Mag. August Lilius, f. V* 1820. Stud. 1839. 
Österb. T. f. lärare här y— ü 1839. Filos. kand. 

1843. Mag. 1844. T. f. gymnasiiadjunkt i Vasa 1844. 
Ordinarie dito 1846. Theologie lektor i Vasa 1853. 
Prestv. 1860. Kkh i Kumo 1865, i Ulfsby 1873, f V 
1876. 

Gustaf Adolf Justin, f. V 1811. Stud. 1830. Sat. 
Prestv. 1834. Sockneadj. i S:t Marie 1838. Skrifbiträde 
åt erkebiskopen 1840. Curamgerens i Pargas 1842. Lä- 
rare bär 1844. Derjämte t. f. andre lärare vid fruntim- 
mersskolan i Åbo ht 1845. Tjenstledig från sin ordinarie 
tjenst fr. | 1846— i 1848. Kkh i Sund 1849, tilltr. 1851, 
t ^ 1866. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Johan Fredrik Mannström, f. y 1821. Stud. 

1844. Tav. T. f. lärare här från f 1846 till vt:s slut. 
Prestv. 1846. Sockneadj. i Pöytis 1854. Kkh i Kum- 
linge 1865. 

Johan Adolf Lindström, f. V 1819. Stud. 1844. 
Ab. T. f lärare här 1846 — 1848. Prestv. 1849. Ka- 
pellan i Vampula 1862, tilltr. 1864, f ^ 1875. 

Gustaf Vilhelm Bergroth, f. V 1831. Stud. 
1849. Tav. T. f. lärare här under slutet af vt 1851. 
Andre lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 1852. 
Nystad 1853, f V* 1868- 

Adolf Eklöf f. \f 1809. Stud. 1833. Nyl. Prestv. 
1837. Ordinarie pedagog i Ekenäs 1838. Andre lärare 
vid lägre elem. skolan i Ekenäs 1842. Lärare här 1850, 
tilltr. V 1851. Kapellan i Finströra och Geta 1852, 
tilltr. 1853. Kkh i Lemland 1865, f \f 1870. 

Emil Theodor Gestrin, f. V 1831. Stud. 1850. 
Vestf. T. f. lärare här i april 1853 till vt:s slut s. å. 
Prestv. 1854, Biträdande kapellan i HvittisboQärd, Norr- 
mark och Påmark 1858. Kapellan i Lavia 1868, tilltr. 
1871. Kkh i Lavia 1881. Elementarskola. 309 

Henrik Erland Brander, t \\ 1818. Stud. 1841. 
Sat. Prestv. 1844. Lärare här | 1853. Förordnad \^ 
1857 att förestå kyrkoherdeembetet i Åbo domkyrkoför- 
samling. Kapellan i Kangasala 1860, tilltr. 1861. Kkh i 
Loppis 1868, tilltr. 1869, f f 1875. 

Johan Stolpe, f. ^t 1827. Stud. 1849. Prestv. 
1856. T. f. lärare här y\ 1858. Kollega i historia och 
geografi i Tammerfors y 1860, tilltr. från ht:s början s. å. 
Kollega i historia och geografi vid realskolan, numera real- 
lyceum i Tammerfors 1875, tillika rektor der. Erhöll på 
begäran afsked y 1892. 

Adolf Lindman, f. 1 1821. Stud. 1846. Vestf. Prestv. 
1849. Kapellan i Paattis 1858, tilltr. 1859. T. f. lärare 
här I 1860—1861. Befullmäktigad dito V 1860? tilltr. 
1861. Derjämte t. f. slottspredikant i Åbo V i86l. 
Ordinarie dito \» 1862, tilltr. 1863. Derjämte ånyo t. f. 
lärare här \« 1868, f {\ 1874. 

Gustaf Ferdinand Stenström, f. ^^^ 1826. Stud. 
1847. NyL Prestv. 1854. Kapellan i Korpo 1856. Lärare 
här V^ 1862. Domkyrkosyssloman i| 1868. 

Adolf Lindman (se ofvan). T. f. lärare här "^-^ 
1868. 

Mag. Fredrik Albert Ossian Lundenius, f. \^ 
1847. Stud. 1864. T. f. lärareduplikant vid Åbo högre 
elem. skola ht 1867— ht 1868. Befordrad till lärare 
här |- 1869. På begäran erhållit afsked från nämnda 
läraretjenst | 1870. Filos. kand. s. å. T. f. läraredupli- 
kant vid lägre elem. sk. i Åbo 1870—1873. T. f. direktor 
för tekniska realskolan i Vasa 1873 — 1876. Kollega vid 
realskolan i Ekenäs 1876—1877. Utn. kollega vid real- 
skolan i Vasa -^-^ 1876. Mag. 1877. Kollega vid real- 
lyceum i Åbo 1888, f |f 1890. 310 Abo. 

Bell-Lancasterskola. 

182 — 18 72. 
(Derefter ombildad till folkskola.) 

Lärare : 

Mag. Gabriel Wallenius, f. ^^ 1794. Stud. 1814. 
Österb. Mag. 1819. „Etablerat" denna skola. Lärare 
här frän ^^ 1820 till årets slut. T. f. rector psedago- 
gise i Jacobstad 2_5 1826. Ordinarie dito ^^ s. â. Prestv. 
1837. Kkh i Birkala V 1839, tilltr. 1840, f ^ 1862. 

Johan Vilhelm Westerberg, f. 1802. Stud. 1819. 
Ab. Lärare här vt och ht 1821. Derefter landtmätare. 

Johan Gustaf Östman, f. 1799. Stud. 1822. Tav. 
Interimslärare här frän början af vt 1822. Ordinarie lä- 
rare här 41 1833, f \^ 1834. 

Johan Fredrik Wallin (se bland lärare vid näst- 
föreg. elementarskola). T. f lärare här från | 1834. 

Jonas Anton Erlin, t W 1809. Stud. 1826. Ab. 
Prestv. 1834. T. f. lärare här ^^ 1834. Ordinarie dito | 
1835. Kkh i Lillkyro 1851, tilltr. \ 1853, f V 1875. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Johan Lundeli (senedanföre). T. f. lärare här vt 1850. 

Mag. Herman Henrik Helléyi, f. -| 1826. Stud. 
1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. biträdande förste kollega vid 
Åbo högre elem. skola vt 1852. T. f. förste kollega i 
Björneborg ht 1852. Lärare här ^y* 1852, tjenstgjorde från 
vt:s början 1853, f y 1857. 

Johan Lundell, f. | 1824. Stud. 1849. Yestf T. 
f. lärare här vt 1850. Dito i Ekenäs vt 1852. Dito 
vid lägre elem. skolan i Björneborg ht 1852 — ht 1856. Dito 
här vt 1857. Ordinarie lärare här \ 1857. Prestv. 
1870. Kkh i Luuraäki 1883, tilltr. 1884, f 18S8. 

Hans vikarie var: 

Johan Stolpe, t yV 1827. Stud. 1849. Prestv. 
1856. T. t kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo Bell-Lancasterskola. 311 

från yV till ht:s slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia 
och geografi der vt 1858. T. f. lärare här ht s. å. T. f. 
lärare vid elem. skolan för flickor i Åbo vt 1859. T. f. 
lärare vid lägre elem. skolan i Åbo 1859 — 1860. Kollega 
i historia och geografi vid högre elem. skolan i Tammer- 
fors V 1^60» tilltr. -I- s. â., tillika rektor der. Erhöll på 
begäran afsked ^-^ 1892. Trivialskola. 

Vårtermin 1830— ht 1811. 

Rectores: 

Mag. Nils Kpizell, f. 1785. Stud. 1803. Österb. 
Mag. 1810. T. f. collega inferior i Vasa ^^ 1812. T. f. 
collega secundus i Åbo 1814. T. f. collega supremus der- 
städes 1815. Ordinarie dito 1817. T. f. conrector i Åbo 
1818. Ordinarie dito 1821. Utn. rector vid Åbo trivial- 
skola ï^T 1829, t V 1830. 

Mag. Johan Henrik MoUin, f. -^ 1796. Stud. 1815. 
Österb. Collector i Åbo 1823. Mag. s. å. T. f.^ lector 
vid Åbo f. d. cathedralskola vt 1830. T. f. rector vid Åbo tri- 
vialskola V 1830. Ordinarie dito | s. â. Prestv. 1835. 
Kkh i Vemo { 1837, f ^f 1867. 

Mag. Carl Rudolf Forsman (se nedanföre bland 
conrectores). T. f. rector här vt 1837— vt 1838. 

Mag. Gabriel Borg, f. f| 1797. Stud. 1817. Österb. 
Mag. 1823. Apologist i Uleåborg 1825. Rector i Tavastehus 
1828, tilltr. 1829, i Åbo V 1838. Prestv. 1844. Kkh 
i Nykarleby 1845, i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, f V 
1855. 

Conrectores: 

Mag. Vilhelm Forssman, f. V 1801. Stud. 1818. 
Nyl. T. f. apologist vid Åbo cathedralskola vt 1823. 312 Ibo. 

Mag. s. â. Amanuens vid Åbo domkapitel 1824. Collega 
supremus vid Åbo cathedralskola 1827. Conrector vid Åbo 
trivialskola |- 1830, efter att ha bestridt tjensten från 
vt:s början. Notarie vid Åbo domkapitel 1836. Kkli i 
Kimito 1845, f V 1859. 

Mag. Carl Rudolf Forsman, i. V 1802. Stud. 1820. 
Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i Björne- 
borg 1831. T. f. conrector här ht 1836. T. f. rector dito 
vt 1837— vt 1838. Ordinarie conrector här V^ 1837. T. 
f. rector i Björneborg vt 1839 — vt 1840. Eector i Ta- 
vastehus V 1839, tilltr. ^ 1840, i Åbo 1845, tilltr. 1846. 
Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. doktor 1864, f 
V 1882. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 
Mag. Vilhelm Heikel, f. 2_8 isil. Stud. i Up- 
sala 1827, Österb., i Helsingfors 1830. Mag. 1836. T. f. 
conrector här vt 1837— vt 1838. Dito i Uleåborg ht 

1838. Ordinarie conrector i Uleåborg \° 1839. Lärare 
vid finska kadetkorpsen 1 1843. Prestv. 1849. Kkh i Ny- 
stad och Nykyrka 1856, f yV ^883. 

Mag. Gustaf Erik Fogelholm, f. V 1806. Stud. 
1826. Bor. Mag. 1832. Collega inferior i Björneborg 
1835, i Åbo 1837. Prestv. 1838. T. f. conrector här V 

1839. Eector i Uleåborg -ff 1839, tilltr. 1840. Kkh i 
Uleåborg 1855. f V 1873. 

Mag. Jakob Hallsten, f. f 1807. Stud. 1825. 
Österb. Filos. kand. 1831. Prestv. 1832. Mag. s. å. 
Pedagog i Ekenäs 1834—1835. Tjenstledig 1835. Er- 
höll afsked 1837. Docent vid universitetet s. å. T. f. 
conrector här vt 1840. Afsatt från docenturen f 1841. 
Kapellan i Pinström och Geta 1845, f y^- 1851. 

Mag. Fredrik Julius Odenvall^ t V^ 1813. Stud. 
1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 
1837—1840. Conrector i Åbo V 1840, tilltr. \* s. å. Lec- 
tor och rector vid Vasa gymnasium 1844. Erhöll på begäran 
afsked med pension i| 1866, f V 1867. Trivialskola. 313 Collegœ Superiores: 

Mag. Bror Abraham Mjödh, f. | 1795. Stud. 1814. 
Ab. Mag. 1819, T. f. collega infimus vid Åbo cathedral- 
skola 1820. Ordinarie dito 1822. Collega secundus \* 1823. 
Prestv. 1829. Collega superior vid Åbo trivialskola 1830. 
Tjenstledig sedan 1834, f 1851. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Carl Johan Ahllöf, f. V 1807. Stud. 1822. 
Ab. Mag. 1832. T. f. collega superior här under slutet 
af vår- och höstterminerne 1833. Apologist här |- 1835. 
Collega inferior här y 1840. Andre kollega { 1842, 
f 2_5 ]842. 

Mag. Jakob Johan Amnell (se nedanföre bland 
apologistae). T. f. collega superior här y* 1834. E. o. 
collega här ^-^ 1885. 

Mag. Samuel Fredrik Dahl, f. f 1807. Stud, 
1825. Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832 
— 1834. T. f. collega inferior här 1834. E. o. collega 
här V° 1Ö36. T. f. collega superior här | 1836— |^ 1841. 
T. f. förste kollega i Åbo { 1842. Ordinarie dito y 1843. 
Förste lärare vid Åbo fruntimmersskola 1844, från hvil- 
ken befattning han på begäran erhöll afsked med pension 
I 1863. 

Collegœ Inferiores: 

Gustaf Englund, t ^^ 1788. Stud. 1807. Bor. 
Prestv. 1812. Pedagog i Ekenäs 1818. Apologist i Åbo 
cathedralskola 1823. Collega infimus der 1825. Collega in- 
ferior vid Åbo trivialskola 1830. Kkh i Lemland 1832, 
t V 1847. 

Johan Abraham Jun^J. 17 99. Stud. 1818, Bor. Prestv. 
1822. Collega inferior i Björneborg 1824. Dito vid Åbo 
trivialskola V 18^3, f V 1834, 

Hans vikarie var: 314 Åbo. 

Johan Lampen, f. | 1807. Stud. 1825. Tav. 
Prestv. 1829. T. f. collega inferior här från y 1834. 
Kkh i Haapajärvi 1840, f V 1847. 

Mag. Samuel Fredrik Dahl (se ofvan bland col- 
legae superiores). T. f. collega inferior här ^-£ 1834. 

Mag. Lars Reinhold Malmsten j, f. \^ 1805. Stud. 
1825. Satak. Filos. kand. 1830. Prestv. 1832. Mag. 
s. å. T. f. apologist vid trivialskolan i Åbo från ^ 1832 
till vt:s slut 1833, Collega inferior i Björneborg s. å. 
Dito i Åbo V 1834. Rysk språklärare i Björneborg 
1836. Förste kollega i Björneborg 1842. Kapellan iLappo 
(Vasa län) 1845, tilltr. 1846. Kkh i Keuru 1849, tilltr. 
1850, t V 1866. 

Mag. Gustaf Erik Focjelholm (se ofvan bland con- 
rectores). Collega inferior här y 1837. Rector i Uleå- 
borg ff 1839, tilltr. 1840. 

Hans vikarier voro: 
- Mag. Henrik Johan Hjorth, f. V 1806. Stud. 
1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. T. f. collega in- 
ferior här 1836 — ht 1838. Collega inferior i Björneborg 
y\ 1838, men tillträdde icke. Konstituerad luthersk fång- 
huspredikant å Dünaburgs fästning || 1838. Andre kollega 
i Björneborg 1842. Predikant å Skarpans fästning s. å. Der- 
jämte t. f. rysk språklärare vid lägre elera. skolan i Skarpans 
1842—1844. Kkh i Yichtis 1850, tilltr. 1851, f V 1856. 

Mag. Edvard Sevôn (se nedanföre bland apolo- 
gistae). T. f. collega inferior här ht 1838. 

Mag, Herman Fredrik Sohlberg, f. |- 1813. 
Stud. 1830. Sydösterb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. 
Prestv. 1854. T. f. collega inferior här y' 1840- vt 1841. 
Andre kollega vid högre elem, skolan här -^^ 1842. Bitr. 
konrektor dito j-\ 1846. Bitr. rektor dito V 1851. Kkh i 
Pojo och Ekenäs 1857, f V 1881. 

Mag. Carl Johan Ahllöf (se ofvan bland collegse su- 
periores). Collega inferior här y 1840. Andre kollega 
vid högre elem. skolan i Åbo \ 1842, f ^^ 1842. Trivialskola. 315 

Hans vikarie var: 

Mag, Herman Fredrik Sohlberg (se näst förut). 
T. f. collega inferior V 1840— vt 1841. 

Apologistœ: 

Mag. Gustaf Henrik Sehr oderus, f. 4f 1801. Stud. 
1820. Österb. Mag. 1827. Apologist vid Åbo cathedral- 
skola 1828, dito vid trivialskolan 1830. Collega inferior 
i Vasa W 1830. Prestv. 1836. Collega superior i Vasa 
1837, tilltr. 1839. Kapellan i Vasa och Mustasaari 1838, 
tilltr. 1840. Kkh i Siikajoki 1847, tilltr. 1848, f ff 
1858. 

Mag. Jakob Johan Amnell, f. | 1807. Stud. 
1824. Satak. Filos. kand. 1830. T. f. apologist här 
från i till ^ 1831. Mag. 1832. Collega inferior i Ta- 
vastehus f 1834. T. f. collega superior här y s. å. E. 
o. collega här ^-^ 1835. Fjerde lärare i mathematiska och 
fysiska vetenskaperna vid finska kadetkorpsen y 1836. 
Andre lärare i samma vetenskaper derstädes 1839. Prestv. 
1843. Pastor vid finska kadetkorpsen ^^ 1845, f y^ 1847. 

Mag. Isak Reinhold Eneherg, t y 1802. Stud. 
1818. Bor. Mag. 1823. Theol. kand. 1828. Prestv. s. å. 
Apologist här V* 1831. Curaragerens i Nerpes i 1835. Ka- 
pellan i Nerpes 1851, tilltr. 1852, f 1863. 

Hans vikarier voro: 

Mag-. Lars Reinhold Malmsten (se ofvan bland 
collegae inferiores). T. f. apologist här -^ 1832— vt 1833, och 

Mag. Carl Johan Ahllöf (se ofvan bland collegae 
superiores). T. f. apologist här ht 1834. Ordinarie dito 
I 1835. Collega inferior dito y 1840. 

Hans vikarier voro: 

Gustaf Ticklén, f. V 1807. Stud. 1825. Österb. 
Prestv. 1830. T. f. apologist här ht 1835. Dito i Björne- 
borg vt 1836— ht 1837. Kapellan i Vesilaks 1837, tilltr. 
1839, i Munsala 1849, tilltr. 1850, i Vasa och Mustasaari 316 Abo. 

1853, tilltr. 1854. Kkh i Vesilaks 1858, tilltr. 1859, f I 1882. Gustaf Lönnmark, f. yV 1813- Stud. 1834. Sa- 
tak. Prestv. 1837. T. f. apologist här från if till ht:s 
slut s. å. Collega inferior i Vasa V 1839, tilltr. 1840. 
Tredje kollega i Vasa 1842. Kkh i Virmo 1858, f V 
1886. 

Mag. Edvard Sevörij, f. V 1811. Stud. 1829. Ab. 
Mag. 1836. T. f. rector psedagogise i Jakobstad vt 1837. 
T. f. e. 0. collega här frän -^ 1837— vt 1838. T. f. apo- 
logist här frän ^-^ 1839 till ff 1840. Ordinarie apologist 
f|- 1840. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola ^ 
1842. Rektor i Ekenäs yV 1844, tilltr. 1845. Prestv. 
1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 1856, f V iges. Extra Ordinarii Collegœ: 

(Tjensten inrättad på grund af kejserligt reskript till Åbo 
domkapitel af den 'Vio 1834. Se Åbo domkapitels circulärbref 
n:o 270, § 2.) 

Mag. Jakob Johan Amnell (se ofvan bland apo- 
logistse). E. o. collega här ^-^ 1835. Lärare vid finska 
kadetkorpsen ^^ 1836. 

Ernst Vilhelm Törnroth, f. V 1809. Stud. 1830. 
Satak. T. f. e. o. collega här från f 1836 till vt:s slut 
1837. T. f. collega inferior i Björneborg från "^-^ 1837 — 
ht 1841. T. f. andre kollega i Björneborg vt 1842. Lä- 
rare i Nådendal V' 1842, men tillträdde icke tjensten. 
Lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg y^y 1842, f f 
1866. 

Mag. Samuel Fredrik Dahl (se ofvan bland collegse 
superiores). E. o. collega här "^-f 1836. T. f. förste kol- 
lega i Åbo \ 1842. Ordinarie dito y 1843. 

Hans vikarier voro: 

Ernst Vilhelm Törnroth (se ofvan). Trivialskola. 317 

Mag. Edvard Sevôn (se ofvan bland apologistse). 
T. f. e. 0. collega från ^V 1837— vt 1838. 

Mag. Matts Johan Hydén, f. V 1814. Stud. 
1833. Ab. Mag. 1840. T. f. e. o. collega här 1840— vt 
1841. Prestv. 1842, f f 1845. 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland 
collegae inferiores), T. f. e. o. collega ht 1841. 

Ryske Språklärare: 

Mag. Carl Gustaf Sjöstedt, f. f 1799. Stud. 1819. 
Ab. Mag. (Primus) 1823. Rysk språklärare vid Åbo 
cathedralskola 1824. Docens i orientaliska språken 1826. 
Rysk språklärare vid Åbo trivialskola 1830. Theol. kand. 
s. å. Professor i bibliska exegetiken ^ 1831. Prestv. 
1832. Kkh i Pemar prébende pastorat 1833, f f 1834. 

Mag. Christofe?- Viktor Leonard Segercrantz j, f. y' 
1805. Stud. 1826. Tav. Pilos. kand. 1831. Rysk språk- 
lärare här \^ s. å. Mag. 1832. Lärare i tyska språket 
vid Åbo gymnasium {| 1842. Prestv. s. å. Erhöll på be- 
gäran afsked -^^ 1856, f V 1864. 

Hans vikarie var: 

Johan Fredrik Wallin, f. y 1799. Stud. 1819. 
Ab. Prestv. 1820. Lärare vid elementarskolan i Åbo 
1824. Rysk språklärare vid Åbo gymnasium y 1830. 
T. f. rysk språklärare här ht 1834 och vt 1835 intill i. 
Kkh i Kalvola 1841, f | 1850. 

Director cantus: 

Johan Christof er Downer j förut von Downarow, f. 
i Mitau V 1795. Concertmästare vid musikaliska säll- 
skapet i Åbo 1823, Director cantus vid Åbo cathedral- 
skola 2^^ 1824. E, o, musiklärare vid Åbo universitet "^^ 
1826. Befullmäktigad lärare i kyrkosång vid Åbo gymna- 
sium och trivialskola V 1830, f f| 1842. 318 Abo. 

Gymnasium. 

1830 — 1872. 

1830—1847 tvâklassigt, 
1847—1872 treklassigt, 

sedan ht 1866 med pai^allelafdelningar, benämnda äldre och 
yngre afdelningen. 

Lektorer I Theologi: 

Mag. Johan Adam Edman, f. | 1788. Stud. 1801. 
Tav. Mag. 1810. Theol. docens 1811. Theol. kand. 1812. 
E. 0. théologie adjunkt 1813. Theol. licentiat 1814. Prestv. 
1816. Theol. adjunkt och seminarii pastor 1817. Theol. 
doktor 1830. Theologie lektor vid Åbo gymnasium ^^ 1830. 
Domprost i Åbo f| 1844, f ¥ 1857. 

Hans vikarie var: 

Mag. Frans Ludvig Schauman, f. V ^810. Stud. 

1827. Ab. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Theol. kand. 
1834. Theol. licentiat 1836. T. f. theol. lektor här ht 
s. å. T. f. théologie adjunkt och seminarii pastor 1837. 
Prestv. s. å. Ordinarie theol. adjunkt och seminarii pastor 
1838. Theol. doktor 1840. Professor i praktiska theo- 
login 1847. Biskop i Borgå 1865. Honorar filos, doktor 
i Lund 1868. Honorar juris doktor i üpsala 1877, f V 
1877. 

Mag. August Edvard Granfelt, f. I 1812. Stud. 

1828. Satak. Mag. 1836. Theol. kand. 1841. Theol. 
licentiat 1843. Prestv. s. a. T. f. theol. lektor vid Åbo 
gymnasium y 1844— ff- 1845. T. f. predikant vid grena- 
dier-skarpskyttebataljonen i Åbo 1846. Ordinarie dito 
1847. Kkh i Tammela 1855. Theol. doktor 1857. 

Mag. Gustaf Erik Euren (se nedanföre bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. théologie lek- 
tor här fi'ån ^ 1845 till samma termins slut. Gymnasium 1830-1872. 319 

Mag. Gustaf Fredrik HelsingiiiSj, f. y 1815. Stud. 
1833. Tav. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. Theol. kand. 
1843. T. f. theol. lektor vid Vasa gymnasium 1844— 
1845. Theol. licentiat 1845. T. f. theol. lektor vid Åbo 
gymnasium frän början af vt 1846. Ordinarie dito Y s. â. 
Prestv. s. h. Kkh i Lojo 1857, tilltr. 1859, f V 1886. 

Mag. Johan August Lindelöf, f. \^ 1824. Stud. 

1843. Österb. Mag. 1850. Theol. kand. 1855. Prestv. 
s. å. Theol. lektor vid Åbo gymnasium \^ 1858, tilltr. 
1859. Theol. licentiat s. å. Theol. doktor 1863. Tillika 
biträdande lärare i theologi pä den yngre afdelningen af 
gymnasium 1866 — 1870. Kkh i Hauho 1869, tilltr. 1872. 
Domprost i Borgå 1886, tilltr. 1887. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Adolf Fredrik Rosendal (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. théologie lektor här ht 1859. 

Mag. Gi-ustaf Adolf Schultz (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. lektor i theologi under 2 må- 
nader från början af ht 1862. 

Lektorer i Historia: 

Mag. Anders Gustaf Simelius^ f. \^ 1790. Stud. 
1808. Österb. Mag. 1819. Kammarskrifvare vid uni- 
versitetet 1825. Lektor vid Åbo gymnasium ^^ 1829, 
t H 1831. 

Mag. Karl Fredrik Widenius (se nedanföre bland 
lektorer i den hel. skrifts grundspråk), T. f. lektor i hi- 
storien vid Åbo gymnasium vt och ht 1832. 

Mag. Edvard Bergenheim, f. y 1798. Stud. i Åbo 
1817, Österb., i Dorpat 1819. Filos. kand. i Åbo 1822. 
Andre lärare vid finska kadetkorpsens elementarskola 1823. 
Mag. s. å. Lärare i historia, geografi och statistik vid 
finska kadetkorpsen 1824. Prestv. 1830. Lektor i historia 
vid Åbo gymnasium \\ 1832. Kkh i S:t Marie prébende 

1844. Erkebiskop i Finland V° 1850. Theol. doktor 1856. 
Jubelmagister 1873, f y 1884. 320 Åbo. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. V 1802. Stud. 
1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i 
Björneborg 1831. Conrector i Åbo 1837. T. f. lektor i 
historien vid Åbo gymnasium läseåret 1837 — 1838. Rec- 
tor i Tavastehus 1839, tilltr. 1840. Dito i Åbo 1845, 
tilltr. 1846. Kkh i Ilmola 1850, tilltr. 1852. Theol. dok- 
tor 1864, t V 1882. 

Mag. Grustaf Erik Euren (se nedanföre bland 
lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. lektor i hi- 
storien vid detta gymnasium från y= till -^ 1848 och från 
V 1849 till j%- 1852. 

Mag. Torsten Thure Renvall, f. f| 1817. ~ Stud. 
1835. Bor. Mag. 1840. T. f. lektor i historien vid Vasa 
gymnasium från o. m. ht 1844. Docens i historien 1845. 
Ordinarie lektor i historien vid Vasa gymnasium s. å. 
Dito vid Åbo gymnasium V 1851, tilltr. 1852. Prestv. 1857. 
Domprost i Åbo 1858. Theol. doktor 1864. Erkebiskop 
i Finland |- 1884. 

Mag. Johan Gustaf Frosterus, t f 1826. Stud. 
1845. Österb. Mag. 1850. Hist.-filol. licentiat 1856. 
Hist.-filol. doktor 1857. T. f. lektor i historia vid Åbo gym- 
nasium 1858 — 1859. Utn. lektor här i nov. 1858. Do- 
cens i historien y 1860. Honorar professor 1863. E. o. 
professor i historia 1867. Ledamot i skolöfverstyrelsen 
och öfverinspektor för elementarläroverken f| 1869. 

Mag. Karl Gustaf Bär lund, f. \\ 1829. Stud. 
1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och 
geografi vid Åbo högre elem. skola vt 1859. T. f. lektor 
i historien vid Åbo gymnasium 1859 — 1860. Mag. 1860. 
Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo 1861 — 1874. Kol- 
lega 1873 och rektor vid realskolan samt sedan vid real- 
lyceum i Åbo. 

Mag. Karl Konstantin Tigerstedt, f. | 1822. Stud. 
1838. Sav.-Kar. Mag. 1844. Filos, licentiat 1846. Do- 
cens i historien s. å. Filos, doktor 1847. Lektor i historia aymnasium 1830—1872. 321 

vid Åbo gymnasium V ^859, tilltr. | 1860. Tillika lä- 
rare i historia och geografi på yogre afdelningen 1866 — 
1867. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och 
vid Åbo lyceum 1874. 

Biträdande lärare i Historia och Geografi: 

Mag. Karl Konstantin Tigerstedt (se näst förut). 
Bitr. lärare i historia och geografi på yngre afdelningen 
1866 — 1867. 

Mag. Abraham Nyländer, f. || 1835. Stud. 
1855. Hist.-filol. kand. 1858. Mag. 1860. Pedag. kand. 
1861. T. f. bitr. kollega i mathematik och naturalhistoria 
vid Åbo högre elem. skola från \*' till vt:s slut 1861. 
Biträdande lärare i historia och geografi vid gymnasium 
1867—1870. Dito i finska 1867—1870. Lärare i tyska 
vid Åbo lyceum 1874—1882. 

Lektorer i den Heliga Skrifts Grundspråk: 

(Tjensten indragen 1857, till följd af 1856 års gymnasii- 
och skolordning.) 

Mag. Carl Josef Estlander, f. V isoo. Stud. 

1816. Österb. Mag. 1823. Theologiâe docens 1824. 
Theol. kand. 1825. Prestv. 1826. Theol. licent. 1827. Ama- 
nuens vid universitets bibliotheket 1829. Lektor i den hel. 
skrifts grundspråk vid Åbo gymnasium ^ 1829. Kkh i Vörå 
1839, tilltr. 1840. Theol. doktor 1840. Jubelmagister 
1873, t V 1874. Hans vikarie var ht 1836 och vt 
1840 

Mag. Carl Fredrik Widenius, f. V 1800. Stud. 

1817. Bor. Mag. 1823. Theol. kand. 1828. Amanuens 
vid universitets bibliotheket 1829. G-ymnasii adjunkt i Åbo 
V® 1830. T. f. lektor i historien här vt och ht 1832. 
T. f. lektor i filosofi och naturalhistoria fr. \* 1833 till 
yV 1835. Prestv. 1836. T. f. literarum sacrarum lector 

21 â2â Abo. 

ht 1836 och vt 1840. Ordinarie dito \^ 1840, f y 
1841. 

Mag. Frans Vilhelm Gustaf Hjelt (se nedan- 
före bland lektorer i romerska literaturen). T. f. lite- 
rarum sacrarum lector vt 1841. 

Mag. Aron Gustaf Borg, i. V 1810. Stud. 1826. 
Nordösterb. Mag. 1832. Theol. kand. 1836. Theol. licen- 
tiat 1838. Theologise docens 1839. Prestv. s. â. Theol. 
doktor 1840. Lektor i den hel. skrifts grundspråk | 1841. 
Professor i bibliska exegetiken ff 1842. Kkh i Limingo 
1845, tilltr. 1846. Domprost i Kuopio 1857, f V 1883. 

Mag. Carl Jakob Helander, f. f 1816. Stud. 1835. 
Österb. Mag. 1840. T. i. lektor i mathematik vid Åbo 
gymnasium vt 1841. T. f. lärare i franska språket här 
vt o. ht 1841 samt vt 1842. Gymnasiiadjunkt -f-g- 
1841. T. f. lärare i tyska språket vt och ht 1842. T. 
f. lektor i den hel. skrifts grundspråk åren 1843 o. 1844. 
Ordinarie dito ^ 1844. Prestv. 1845. Kkh i Töfsala 
1850, tilltr. 1851, f y 1879. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. f 1814. Stud. 
1830. Tav. Mag. 1836. Apologist i Björneborg 1837. 
Collega superior i Tavastehus 1840. Förste kollega derstä- 
des f^ 1841. Konrektor dito 1843. Konrektor i Åbo 1844, 
tilltr. 1845. Bitr. rektor i Åbo 1848. T. f. lektor i den 
hel. skrifts grundspråk här från ht: s början till den ^ 
1850. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, f V 1874. 

Mag. Julius af Ursin, f. ^ 1816. Stud. 1834. 
Sav.-Kar. Mag. 1840. Theol. kand. 1847. T. i. lektor 
i den hel. skrifts grundspråk här vt 1851. Prestv. 1852. 
Lektor i den hel. skrifts grundspråk vid Kuopio gymna- 
sium I 1852. Sedan ^ 1857, då denna tjenst indrogs, 
åtnjutit full pension. 

Mag. Anders Carl Gustaf Lundenius, f. y 
1810. Stud. 1829. Satak, Mag. 1836. Medicine kand. 
1840. Extra kanslist i collegium medicum 1841. Medi- Gymnasium 1830-1872. 323 

cine licentiat 1842. Stadsläkare i Nystad 1843. Medi- 
cine o. kirurgie doktor 1847. Filosofie licentiat 1850. 
Docens i historien s. å. T. f. lektor i den hel. skrifts 
grundspråk vid Åbo gymnasium läseåret 1851 — 1852. 
Provincialläkare i Norra Karelens distrikt 1854. Dito i 
Helsingfors distrikt 1859. Erhöll på begäran afsked y*'^ 
1881, t V 1883. 

Mag. Gustaf Erik Euren, f. V 1818. Stud. 1841. 
Satak. Mag. 1844. Gymnasiiadjunkt i Åbo 1845. T. f. 
lektor i theologin vid Åbo gymnasium fr. y^ 1845 till 
terminens slut samt t. f. lektor i historia här från ^/ till 
ïV 1848 och från V 1849 till V 1852. Lektor i den 
hel. skrifts grundspråk härstädes f 1852. Prestv. 1853. 
Transporterad till lektor i historia vid Tavastehus gymna- 
sium V 1857, t V^ 1872. 

Lektorer i Mathematik och Fysik: 

Gustaf Vilhelm Rönnbäck, f. ^ 1782. Stud. 1798. 
Satak. T. f. collega secundus i Åbo cathedralskola f| 1809 
— ht 1810. Collega infimus dito V is 14. T. f. collector 
dito 1816. Lector dito y 1817. Matheseos lector vid 
Åbo gymnasium | 1829, tilltr. yV 1830, f V 1834. 

Mag. Johan Efraim Ahlstedt, f. y 1805. Stud. 
1821. Satak. Mag. 1827. Amanuens vid astronomiska 
Observatorium 1829. T. f. lektor i mathematik vid Åbo 
gymnasium ^^ 1834. Ordinarie dito y s. å. Tjenstledig 
sedan 1851. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i 
pension |f 1856, f ^^ 1865. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. matheseos lek- 
tor vt 1841. 

Mag. Karl Jakob Arrhenius (se nedanföre bland 
lektorer i naturvetenskaperna). T. f. lektor i mathematik 
och fysik 1849—1850 och 1851—1857. 324 Abo. 

Mag. Vilhelm E7i^elbert Neovius J f. ^ ]S2S. Stud. 
1843, Nyl. Mag. 1850. Docens i rena mathematiken 
V 1852. Lektor i mathematik vid Abo gymnasium -ff 1857, 
t f 1872. 

Biträdande lärare i Mathematik och Naturveten- 
skaper: 

Mag. Jakob Leonard Boehm, f. ^ 1838. Stud. 
1857. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria i Gamla 
Karleby 1861— 1862. Fys.-mathem. kand. 1864. Filos. mag. 
s. å. Biträdande lärare i mathematik och naturvetenskaper 
vid Åbo gymnasium 1866 — 1870. Befordrad till biträdande 
lärare i arithraetik och naturalhistoria vid fruntimmersskolan 
i Helsingfors ^ 1869— vt 1878. Kollega i Joensuu -| 1880. 

Lektorer i Romerska Literaturen: 

:slag. Erik Elfyren, I ^17 8\. Stud. 1797. Österb. 
Mag. 1805. T. f. collega supremus i Abo cathedralskola 
1807. T. f. conrector dito 1809—1818. Collega secun- 
dus 1814. T. f. rector 1818. Conrector s. â. Ordinarie 
rector 1820. Eloquentise och poeseos lector vid Åbo gymna- 
sium I 1829, tilltr. ïV 1830. Prestv. s. â. Theol. dok- 
tor 1840. Erhöll pä begäran afsked med hela lönen i 
pension V 18^^» t ¥ 1845. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Fredrik Julius OdenvalL f. V 1813. Stud. 
1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 
1837 — 1840. Conrector i Åbo 1840. T. f. lektor i ro- 
merska literaturen vid Åbo gymnasium vt 1843. Lektor 
och förste rektor vid Yasa gymnasium 1844. Erhöll på 
begäran afsked med pension \^ 1866, f \^ 1867. 

Mag. Frans Vilhelm Gustaf Hjelf, f. %^ 1819. 
Stud. 1836. Ab. Mag. 1840. T. f. gymnasii adjunkt i 
Åbo ht 1840— ht 1841. T. f. linguarum sacrarum lec- 
tor här vt 1841. T. f. lektor i romerska literaturen V^ 
1843 — \*= 1845. Docens i grekiska literaturen vid uni- Gyrauasium 1830-1872. 325 

versitetet | 1844. Ordinarie lektor i romerska literaturen 
vid Åbo g\ymnasium ^^ 1845. Prestv. 1847. Kkh i S:t 
Marie prébende ff 1860. Erhöll afsked med pension y 
1872. Prestastândets bankfullraäktig 1872 — 1885. Dom- 
prost i Åbo y 1886, t V 1889. 

Hans vikarie var tidtals sedan 1867: 

Mag. Karl Gustaf Bärlund (se ofvan bland lek- 
torer i historien). 

Biträdande lärare i Latin: 

Mag. Knut Legat Lindström, f. V i809. Stud. 
1828. Ab. Mag. 1840. Konrektor vid Åbo högre elem. 
skola 1854. Biträdande rektor der y 1858. Rektor dito 
ff 1860 — 1872. Biträdande lärare i latin vid Åbo gymna- 
sium 1866. Uppförd på indragningsstat med alla löne- 
förmåner y> 1873, f fl 1879. 

Mag. Karl Gustaf Bärlund (se ofvan bland lek- 
torer i historien). Biträdande lärare i latin 1867 — 1870. 

Lektorer i Filosofi: 

(Tjensten indrogs 1857, på grund af gymnasil- och skol- 
ordningen af den V4 1856. I stället inrättades en särskild lek- 
torstjenst i naturvetenskaperna.) 

Mag. Johan Matthias Sundvall, f. 2_9 1793. Stud. 
1809. Satak. Mag. (Primus) 1815. Philos, theor. do- 
cens 1818. Adjunkt i theoretisk och praktisk filosofi 1825. 
Honorar professor 1829. Lektor i filosofi och naturalhistoria 
vid Åbo gymnasium \ 1829. Prestv. s. å. Professor i theo- 
logisk moral V 1833. Theol. doktor 1840, f | 1843. 

Mag. Carl Fredrik Widen ius (se ofvan bland 
lektorer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. lektor i filo- 
sofi och naturalhistoria från V 1833 till yV 1835. 

Mag. Henrik Heikel, f. y 1808. Stud. 1823. Österb. 
Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Lektor i filosofi och natural- 
historia vid Abo gymnasium ^ 1835, tilltr. -^ s. å. Prestv. 
s. å. Kkh i S:t Marie prébende 1850, tilltr. 1851. Trans- 326 Abo. 

porterad till lektor i naturvetenskaperna y 1S57,. tilltr. 
I s. â. Kkh i Pedersöre 1860, tilltr. 1S61, f ¥ 1S67. 

Lektorer i Grekiska Literaturen: 

(Tjensten inrättad på grand af nådiga kungörelsen af den 

21 juni 1841.) 

Mag. Fredrik Hertzherg, i. -^ 1808. Stud. 1827. 
Satak. Filos. kand. 1834. Mag. 1836. Docens i greki.ska 
literaturen 1837. Filos, licentiat 1839. Filos, doktor 
(Ultimus) 1840. Lektor i grekiska språket och literaturen 
vid Åbo gymnasium -^ 1843. Prestv. 1844. Kkh i Loimi- 
joki 1857, tilltr. 1858, f -^^ 1865. 

Mag. Axel Edvard Gabriel Piindell (se nedan- 
före bland gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska 
literaturen från f 1858 till vårtermins slut. 

Mag. Adolf Fredrik Eosendal l'se nedanföre bland 
gymnasii adjunkterj. T. f. lektor i grekiska literaturen 
ht 1858. 

Mag. Frans Severin PabnroSj f. \^ 1822. Stud. 
1842. Ab. Filos. kand. 1849. Mag. (Ultimus) 1850. 
Theol. kand. 1856. Prestv. s. å. Theol. licentiat 1857. 
Theol. doktor s. å. T. f. lektor i grekiska literaturen vid 
Åbo gymnasium vt 1859. Ordinarie dito i- s. à., -p y 1S63. 

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen 
18-63 — 1865. 

Mag. Anders John Hornborg, f. ^\ 1821. Stud. 
1841. Satak. Mag. 1844. Vice notarie vid Abo dom- 
kapitel 1846. Theol. kand. 1858. Prestv. s. å. Theol. 
licentiat 1860. Theol. doktor 1863. Lektor i grekiska 
vid Åbo gymnasium ff 1864, tilltr. 4 1865. Tillika bi- 
trädande lärare i grekiska å yngre afdelningeu ht 1866. 
Kkh i S:t Michel 1867. Assessor i Borgå domkapitel 
1870. Kkh i Helsingfors 1876. Domprost i Borgå 1878. 
Biskop i Borgå stift s. å., f ^ 1883. Gymnasium 1830-1872. 327 

Hans vikarie var under vt 1867: 

Mag. Edvin Titus Feodor E,euter (se nedanföre 
bland lärare i tyska). 

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se nedanföre bland 
gymnasii adjunkter). T. f. lektor i grekiska literaturen 
läseåret 1867 — 1868. 

Mag. Carl August Krook, f. y 1826. Stud. 1844. 
Tav. Filos. kand. 1851. Mag. 1853. Hist.-filol. licen- 
tiat 1854. Doktor 1857. Lektor i grekiska literaturen 
vid Vasa gymnasium -^.^ 1861, tilltr. | 1862. Trans- 
porterad till enahanda tjenst vid Åbo gymnasium ^ 1868, 
tilltr. I s. å. Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 
och vid Åbo lyceura 1874. Erhöll pä begäran afsked 
«med pension \ 1888. 

Biträdande lärare i Grekiska: 

Mag. x4.nders John Hornborg (se ofvan). Bitr. 
lärare i grekiska å yngre afdelningen ht 1866. 

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se nedanföre 
bland tyske språklärare). Biträdande lärare i grekiska 
här vt 1867. 

Mag. Karl Gustaf Bärlund (se ofvan bland lek- 
torer i historien). Biträdande lärare i grekiska läseåren 
1867-1870. 

Lektorer i Naturvetenskaperna: 

(Tjensten inrättad 1857 i stället för lektorstjensten i filosofi.) 

Mag. Henrik Heikel (se ofvan bland lektorer i filosofi). 
Transporterad till lektor i naturvetenskaperna ^-gp 1857, tilltr. 
I s. â. — ht 1860. Kkh i Pedersöre 1860, tilltr. 1861. 

Mag. Peter Adolf Karsten, f. V^ 1834. Stud. 
1856. Fysisk mathem. kand. 1857. T. f. biträdande kol- 
lega i raathematik och naturalhistoria vid högre elem. sko- 
lan i Åbo vt 1858. Fysisk-mathem. licentiat 1860. Dito 
mag. s. å. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria 328 Abo. 

i Tammerfors ht i860. Doktor 186 . T. f. lektor i natur- 
vetenskaperna här vt och ht 1861. T. f. lektor i natur- 
vetenskaperna vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie 
dito ^ s. å. Lektor i botanik vid Mustiala landtbruks- 
institut V 1864. 

Mag. Karl Jakob Arrhenius, f. ^ 1823. Stud. 
1843. Satak. Filos. kand. 1849. Mag. 1850. T. f. lek- 
tor i mathematik och fysik vid Åbo gymnasium 1849 — 
1850 och 1851 — 1857. Lektor i naturvetenskaperna vid 
Tavastehus gymnasium -f 1857 — ht 1861. Transporterad 
till enahanda tjenst vid Åbo gymnasium \^ 1861, tilltr. 
från vårtermins början 1862. Anställd vid elementarläro- 
verket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. 

Biträdande lärare i Naturvetenskaperna: 

Mag. Jakob Leonard B o eh m (se ofvan bland lek- 
torer i mathematik och fysik). Biträdande lärare här 1866 
— 1870. 

Gymnasii Adjunkter: 

Mag. Carl Fredrik Widenius (se ofvan bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). Gymnasii adjunkt 
V 1830—1840. 

Hans vikarie var: 

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz 
(se nedanföre bland tyske språklärare). T. f. gymnasii 
adjunkt vt och ht 1832. 

Mag. Frans Vilhelm Gustaf Hjelt (se ofvan 
bland lektorer i romerska literaturen). T. f. gymnasii 
adjunkt här ht 1840— ht 1841. 

Mag. Carl Jahob Helander (se ofvan bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). Gymnasii adjunkt 
^ 1841— ht 1844. 

Mag. Gustaf Erik Euren (se ofvan bland lektorer 
i den hel. skrifts grundspråk). T. f. gymnasii adjunkt vt 
och ht 1845. Ordinarie dito y^ 1845— vt 1852. Gymnasium 1830—1872. 329 

Mag. Adolf Fredrik Rosendal, f. y\ 1821. Stud. 
1840. Satak. Mag. 1844. T. f. biträdande förste kol- 
lega vid Åbo högre elem. skola från y 1851 till årets 
slut. T. f. konrektor dito vt 1852. T. f. gymnasii ad- 
junkt ht s. å. Ordinarie dito 4 1853. T. f. tysk språk- 
lärare här från f| 1852 till V 1853. T. f. lektor i 
grekiska literaturen ht 1858. T. f. lektor i theologi ht 

1859. Rektor vid högre elem. skolan i Tammerfors "^-^ 

1860, tilltr. från början af ht s. å., f \\ 1876. 
Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Karl Gustaf Renvall, f. | 1823. Stud. 
1842. Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. 
skolan i Ekenäs 1848. Tredje kollega vid högre elem. skolan 
i Åbo 1852. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo ht 1853. Biträ- 
dande förste kollega vid Åbo högre elem. skola || 1854. 
Gymnasii adjunkt i Tavastehus f 1857. 

Mag. Axel Edvard Gabriel Rindell, f. y 1825. 
Stud. 1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. amanuens vid Åbo 
domkapitel 1851. Ordinarie dito 1852. T. f. tysk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium från | 1851 till ht:s slut. T. 
f. gymnasii adjunkt här vt 1858. T. f. lektor i grekiska 
literaturen från f 1858 till vt:s slut. Erhöll på begäran 
afsked från amanuenstjensten | 1868, f | 1864. 

Mag. Karl Gustaf Bär lund (se ofvan bland lek- 
torer i historien). T. f. gymnasii adjunkt här läseåret 
1860 — 1861. 

Mag. Gustaf Adolf Schätz, f. t\ 1821. Stud. 1840. 
Tav. Mag. 1847. T. f. tredje kollega vid högre elem. 
skolan i Åbo 1847—1850. Ordinarie dito V 1850. Rek- 
tor vid lägre elem. skolan i Åbo V 1852. Gymnasii ad- 
junkt här ff 1860, tilltr. \ 1861. T. f. lektor i theologi 
här under 2 månader från början af ht 1862. T. f. 
lektor i grekiska literaturen läseåren 1863—1865 och 
1867 — 1868. Biträdande lärare i finska för yngre af- 
delningen läseåret 1866—1867. Anställd vid elementar- 
läroverket i Åbo 1872 och såsom kollega vid Abo ly- 330 Åbo. 

ceum ^ 1874. Honorar lektor s. â. Erhöll på begäran 
afsked med full pension \° 1888. 

Biträdande lärare i Finska: 

Mag. Gustaf Adolf Schultz (se näst förut), un- 
der läseåret 1866—1867. 

Mag. Abraham Nyländer (se ofvan bland lek- 
torer i historia). Biträdande lärare i finska läseåren 1867 
— 1870. 

Lärare i Ryska Språket: 

Johan Fredrik Wallin, f. y 1799. Stud. 1819. 
Ab. Prestv. 1820. Lärare vid elementarskolan i Abo 
1824. Slottspredikant i Abo 1825. Rysk språklärare vid 
Åbo gymnasium y 1830. Kkh i Kalvola 1841, f | 1850. 

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz 
(se nedanföre bland tyske språklärare). T. i. rysk språk- 
lärare här vt och ht 1841. 

Demetrius Bechtejeff, f. y 1806. Stabskapten 
och öfvertranslator vid länestyrelsen i Åbo. T. f. rysk 
språklärare här vt 1842. T. f. rysk språklärare vid xibo 
högre elem. skola från vt:s början 1848, Ordinarie dito 
I- 1845, t y 1855. 

Vilhelm Ferdinand Tallgren^ f. i S:t Petersburg -^ 
1815. Stud. i Helsingfors 1833. Vib. Rysk språklärare 
här y 1842. Utnämnd i maj 1857 till rysk språklärare 
vid Tavastehus gymnasium, men qvarstadnade här. Honorar 
gymnasii lektor y 1863. Anställd vid elementarläroverket 
i Åbo 1872. uppförd på indragningsstat y 1874. Erhöll 
på begäran afsked med hela lönen i pension ^ 1875. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Johan Reinhold Bergstadi, f. y 1820. 
Stud. 1839. Tav. Filos. kand. 1844. Mag. 1847. T. f rysk 
språklärare under 6 veckor i början af ht 1849, f y 1850. 

Nils Gustaf Hammaren, f. y 1821. Stud. 1840. 
Satak. T. f. rysk språklärare här under senare delen af 
ht 1849. T. f. rysk språklärare vid Vasa högre elem. skola Gymnasium 1830-1872. 331 

vt 1850— vt 1854. Lärare i ryska språket samt historia 
och geografi vid lägre elem. skolan i Skarpans ^ 1854. 
T. f. rysk språklärare vid Björneborgs högre elem. skola 
I 1854. Ordinarie dito f 1855—1874. Erhöll på begäran 
afsked med pension 1874. 

Lärare i Tyska Språket: 

(Tjensten inrättad på grund af nådiga kungörelsen af ^'/e 1841). 

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. tysk språk- 
lärare vid Abo gymnasium vt och ht 1842. 

Mag. Christofer Viktor Leonard Segercrantz, i. 
V 1805. Stud. 1826. ïav. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. 
T. f. gymnasii adjunkt här vt och ht s. å. T. f. rysk 
språklärare här vt och ht 1841. Lärare i tyska språket 
vid Åbo gymnasium \^ 1842. Prestv. s. å. Tjenstledig se- 
dan V° 1851. Erhöll på begäran afsked med hela lönen i 
pension y^ 1856, f V 1864. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Axel Edvard Gabriel Rindell (se ofvan 
bland gymnasii adjunkter). T. f. tysk språklärare här 
från V 1851 till slutet af ht s. å. 

Edvin Titus Feodor Reuter, f. ^ 1824. Stud. 
1845. Österb. T. f. tysk språklärare här från början af 
vt 1852 till -Il s. å. (se vidare nedanföre). 

Mag. Adolf Fredrik Rosendal (se ofvan bland 
gymnasii adjunkter). T. f. tysk språklärare här från -f-g- 
1852 till V^ 1853. 

Mag. Edvin Titiis Feodor Renter (se ofvan). Ånyo 
t. f. tysk språklärare här från y 1853 till f 1857. Mag. 
1853. Ordinarie tysk språklärare här ^ 1857. Derjämte 
bestridt rektors lektioner vid äldre afdelningen af högre 
elem. skolan i Åbo från \ 1859 till slutet af ht 1860. Dess- 
utom biträdande lärare i tyska å gymnasii yngre afdelning 
läseåret 1866—1867. T. f. lektor i theologi här i 1872. 
Anställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo 332 Åbo. 

lyceum 1874 såsom t. f. lektor i theologi samt vid Åbo ly- 
ceum f- 1875 såsom ordinarie lektor i religion, logik och 
svenska språket. Erhöll på begäran afsked med pension 
V 1886. 

Hans vikarie var: 

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan, f. y 
1832. Stud. 1850. Vestf. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. bitr. 
kollega i historia och geografi vid Åbo högre elem. skola 
2-/ 1857. T. f. tysk språklärare vid Åbo gymnasium från y 
1858 till vårtermins slut och läseåren 1867 — 1870. Dito 
fransk språklärare 1869 — 1870. Derefter anställd såsom 
bitr. lärare i franska och svenska både vid gymnasium 
och elementarläroverket i Åbo, f ff- 1873. 

Biträdande lärare i Tyska: 

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter (se ofvan). 
Biträdande lärare för yngre afdeluingen läseåret 1866 — 
1867. 

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan (se ofvan). 
Biträdande lärare här läseåren 1867 — 1870. 

Lärare i Fransyska Språket: 

(Tjensten inrättad på grund af nådiga kungörelsen af ^Ve 3841.) 

Mag. Carl Jakob Helander (se ofvan bland lek- 
torer i den hel. skrifts grundspråk). T. f. fransk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium vt 1841— vt 1842. 

Jean Joseph Gumchard^ f. i Cressier i schweitziska 
kantonen Neufchatel V^ 1802. Uppfostrad i Pestalozziska 
institutet i Yverdun 1814 — 1819. Lärare i tyska och 
mathematik vid institutet i Mont Fleuri nära Grenoble 
1819—1825. Lärare i franska, mathematik och teckning 
vid Etablissementet Goldensee, nära Ratzeburg i Mecklen- 
burg 1825 — 1830. Lärare i franska och suppleant för 
undervisningen i tyska och engelska vid uppfostringsan- 
stalten på Barnängen nära Stockholm 1830 — 1840. Privati- 
serande fransk språklärare i Stockholm 1840 — 1842. Fransk Gymnasium 1830—1872. 333 

språklärare vid Bergenheimska realskolan i Abo 1842. 
Fransk språklärare vid Åbo gymnasium i augusti s. å. — 
vt 1849. Fransk språklärare vid finska kadetkorpsen I 
1852. Pensionerad ^2" 1867, men qvarstod till juni 18ü8, 
f i Stockholm. 

Carl Otto Dahl, f. V 1797 i Åbo. Stud. 1813. 
F. d. handlande. T. f. föreståndare för handelsskolan i Åbo 
från början af 1843 till V 1849. T. f. fransk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium || 1849— vt 1856, f ^ i867. 

Henrik Alexander Graeflé^ t. f. läkare vid första 
finska skarpskyttebataljonen. Konstituerad fransk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium y^ 1855, men af led \\ s. å., 
innan han tillträdt tjensten. 

Gustaf RitoUj f. y 1815. T. f. fransk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium från ht 1856. Utn. till ordi- 
narie i okt. 1858. Afgick 1859. 

Mag. Kasper Konrad Carlhorg, f. y\ 1825. Stud. 
1843. Nyl. Mag. 1850. T. f. fransk språklärare vid 
Borgå gymnasium V^ 1851— ht 1856. Andre amanuens 
vid domkapitlet i Borgå. Lärare i franska språket vid 
Åbo gymnasium ^ 1859, tilltr. | 1859, f V 1865. 

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. i Paris 
\^ 1830. T. f. fransk språklärare vid Åbo gymnasium 
från y*^ 1865 till -^ 1867. Bitr. lärare i franska för 
yngre afdelniugen vid Åbo gymnasium 1866 — 1869. Fransk 
språklärare vid Vasa gymnasium f 1867, tilltr. 1869. 
Lektor i franska vid universitetet V 1871, f y 1880. 

Theodor Eberhard Kalm, f. f 1830. Stud. 1848. 
Yestf. Utn. fransk språklärare här ^^ 1867, men till- 
trädde icke, emedan han den ^^ 1867 erhöll nådig tillå- 
telse att byta tjenst med dåvarande franske språkläraren 
vid Borgå gymnasium. E. o. lektor i franska språket vid 
universitet | 1875. 

Lars Adolf Matthias Lefrén, f. \% 1823, Stud. 
1846. Yestf. T. f. tysk språklärare vid Tavastehus 
gymnasium \ 1859. Ordinarie dito y s. å. Fransk 334 Abo. 

språklärare vid Borgå gymnasium ^^ 1863. tilltr. -|^ s. å. 
Dito, genom byte med företrädaren, vid Åbo gymnasium ^^ 
1867, tilltr. -^ s. å. Anställd vid elementarläroverket i 
Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Tjenstledig sedan 
I 1877. Erhöll på begäran afsked med pension yV 1888. 

Biträdande lärare i Franska: 

Grefve Gustaf Filip Armfelt (se ofvan). Biträ- 
dande lärare för yngre afdelningen under läseåren 1866 — 
1869. 

Lärare i Sång: 

Johan Christof er Doivner^ förut von Downarow, 
f. i Mitau 1795. Director cantus vid Åbo cathedralskola 
1824. Lärare i kyrkosång här V 1830, f ^ 1842. 

Carl Theodor Möller^ f. i Christianstad i Sverige 
\\ 1813. Stud. i Lund 1830. T. f. orgelnist vid Åbo 
domkyrka 1842. Sånglärare vid Åbo gymnasium ^-^ 
1843— ht 1854. 

Carl Gustaf Wasenms, t | 1821. Musikdirektör. 
T. f. sånglärare vid Åbo gymnasium från början af vt 
1855. Ordinarie dito y 1859. 

Lärare i Teckning: 

Thomas Joachim Legier, f. Y 1806 i Throndhjem 
i Norge. Lärare i teckning vid Åbo gymnasium 1834 — 
1851, t if 1873. 

Johan Alexander Nyländer, extra karteritare. 
T. f. lärare i teckning här ht 1851. 

Fredrik Vilhelm Nikander, artist. T. f. lä- 
rare i teckning här vt 1852 — vt 1853. 

(Tjensten stod ledig läseåret 1853—1854, hvarunder gym- 
nasiiadjunkten sysselsatte de civue eleverne med stilskrifning.) 

Karl Olof Ullberg, f. V 1807. Mekanikus. T. 
f. lärare i teckning läseåren 1854 — 1872. Sedan anställd Gymnasium 1830—1872. 335 

vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Abo lyceum 
1874—1875. Lärare i Gymnastik: 

Mag. Edvard Sevön, f. V^ 1811. Stud. 1829. 
Ab. Mag. 1836. T. f. rector pœdagogiae i Jakobstad vt 
1837. T. f. e. o. collega vid Åbo trivialskola 1837— 1838. 
T. f. apologist derstädes vt 1839— ff 1840. Ordinarie apolo- 
gist dito 14 1840. Tredje collega vid Åbo högre ele- 
mentarskola ^J 1842. Deijärate konstituerad till gymna- 
stiklärare vid Åbo gymnasium y s. å. Rektor i Eke- 
näs ISU, tilltr. V 1845. Prestv. 1851. Kapellan i 
Bjerno 1S55. tilltr. 1856, f V i868. 

Mag. Johan Viktor HummeJin, f. ^^ 1814. Stud. 
1829. Ab. Andre underlärare vid universitetets gymna- 
stikinrättning if 1835. Förste dito |f 1836. Filos. kand. 
1841. Mag. 1844. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i 
Tavastehus | 1844. Ordinarie dito I 1845. Gymnastik- 
lärare vid Åbo gymnasium \° 1845. Prestv. s. å. Ka- 
pellan i Jomala 1847, tilltr. 1849, f -H- 1891. 

Gustaf Daniel Grönlund, f. f 1813. Stud. 1830. 
Kirurgie kandidat 1839. T. f. stadsläkare i Nystad 1842. 
Kirurgie magister 1846. Gymnastiklärare vid Åbo gymna- 
sium \ 1849 — 1872. Derjämte slotts- och fånghusläkare i 
Åbo. Sedan anställd såsom gymnastiklärare vid elementar- 
läroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. På 
begäran erhållit afsked V 1890. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Simelius, f. V 1816- Stud. 1834. 
Nordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. andre 
kollega i Uleâborg V 18^3. Ordinarie dito ^^ iq^^ 
Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo y\ 1847. T. f. 
gymnastiklärare här ht 1852. Förste lärare vid frun- 
timmersskolan i Åbo 1863, f y 1877. 336 Åbo. Gymnasii Rektorer 

ha af förenämnde lektorer varit 
A) Valde för ett år i sender: Johan Adam Edman . . . 
Johan Matthias Sundvall . . 

Erik Elfgren . 

Gustaf Vilhelm Könnbäck . . 
Carl Josef Estlander .... 

Edvard Bergenheim 

Johan Adam Edman (2:dra gången) 
Erik Elfgren (2:dra gången) . . 
Carl Josef Estlander (2:dra g:n) 
Edvard Bergen heim (2:dra g:n) . 

Henrik Heikel 

Johan Adam Edman (3:dje g:n) . 
Erik Elfgren (3:dje g:n) .... 
Edvard Bergenheim (3:dje gången) 7 1830— vt 
1831 — 
1832- 
1833 — 
1834— 
1835— 
1836— 
1837 — 
1838— 
1839 — 
1840- 
1841— 
1842— 
1843 — 1831. 
1832. 
1833. 
1834. 
1835. 
1836. 
1837. 
1838. 
1839. 
1840. 
1841. 
1842. 
1843. 
1844. B) Valde för tre år i sender: Edvard Bergenheim 

D:o 
Fredrik Hertzberg 
D:o 
D:o 

Frans Vilhelm Gustaf Hjelt 
D:o 
D:o 
D:o 
D.o . 1844—1847. 

. 1847 — 1850. 
. 1850—1853. 
. 1853 — 1856. 

1856— f 1858. 

f 1858 — 1860. 
. 1860—1863. 
. 1863—1866. 
. 1866—1869. 
. 1869—1872. Öymnaaium 1830-1872. 337 Prorektorer 

ha varit lektorerne 

Henrik Heikel läseåren . . . 
D:o „ ... 

Carl Jakob Heiander . . . 
Frans Vilhelm Gustaf Hjelt 

D:o 

D:o 
Vilhelm Engelbert Neovius . 

D:o 
Karl Jakob Arrhenius . . . 
Vilhelm Engelbert Neovius 

D:o . 1844—1847. 

. 1847 — 1850. 

ht 1850. 

H 1850—1853. 

1853—1856. 
1856-f 1858. 

1858-1860. 

1860 — 1863. 

1863 — 1866. 

1866 — 1869. 

1869—1871. Högre Elementarskola. 

Vårtermin 1842-1872. 

I följd af kejserligt reskript till Åbo domkapitel af den V« 
1847 fördelades skolan genom alla klasser från Va 1848 i tvenne 
parallela afdelningar, kallade äldre och yngre, eller gamla och 
nya, af hvilka den senares lärare benämndes „Biträdande." 

Rektorer : 

Mag. Gabriel Borg, f. f| 1797. Stud. 1817. Österb. 
Mag. 1823. T. f. apologist i Uleåborg V 1824. Ordi- 
narie dito V 1825. Rector i Tavastehus y 1828, tilltr. 
\ 1829. Rector vid Åbo trivialskola V 1838, tilltr. \ 
s. å. Dito vid Åbo högre elem. skola, utn. f|^ 1841, be- 
fullm. 2_8 1842. Prestv. 1844. Kkh i Nykarleby 1845, 
i Pyhäjoki 1849, tilltr. 1850, f y 1855. 

Hans vikarier voro ht 1843: 

Mag. Fredrik Julius Odenvall (se nedanföre 
bland konrektorer). Handhade rektorsvården ht 1843. 

Mag. Samuel Fredrik Dahl (se nedanföre bland 
förste kolleger). Handhade rektors lektioner ht 1843. 

22 338 Abo. 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck, f. f 1814. Stud. 
1830. Tav. Mag. 1836. T. f. collega inferior i Björne- 
borg 1836 — 1837. Apologist derstädes 1837. Collega su- 
perior i Tavastehus ^-^ 1840. Forste kollega derstädes 
\\ 1841. Konrektor der ff 1843. Konrektor vid Åbo 
högre elem. skola ff 1844, tilltr. \* 1845. T. f. rek- 
tor här läsearet 1845—1846. Biträdande rektor här f 
1848. Prestv. 1850. Kkh i Halikko 1851, tilltr. 1854, 
t V 1874. 

Mag. Carl Rudolf Forsman, f. ^^ 1802. Stud. 
1820. Österb. Prestv. 1823. Mag. 1827. Apologist i 
Björneborg 1831. T. f. conrector vid Åbo trivialskola 
\*^ 1836. Ordinarie dito V^ 1837. Rector vid Tavaste- 
hus trivialskola V 1839, tilltr. ^ 1840. Dito vid högre 
elem. skolan i Tavastehus f|- 1842. Rektor vid högre 
elem. skolan i Åbo ff 1845, tilltr. V 1846. Kkh i II- 
mola 1850, tilltr. 1852. Tbeol. doktor 1864, f V 1882. 

Hans vikarie för bestridande af rektors lektioner var: 

Mag. Johan Gabriel Friberg, f. y 1814. Stud. 
1832. Satak. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Ama- 
nuens vid universitetets consistorium 1842. Biträde vid Åbo 
domkapitels notariat 1845 — 1846. T. f. lärare i nedra 
afdelningeu af Åbo högre elem. skolas första klass ht 1846. 
T. f. konrektor här vt 1848. Biträdande andre kollega 
V 1848. Bestridde rektors lektioner vt 1850— V 1852. 
Bitr. konrektor här -j-^ 1852. T. f. bitr. rektor V 1861 — 
vt 1865. Lektor i romerska literaturen vid Vasa gym- 
nasium ^2^ 1869. Anställd vid Vasa elementarläroverk 
1872 och vid Vasa lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked 
med full pension V 1876, f y\ 1888. 

Mag. Oskar Ferdinand Ingelius, f. | 1812. Stud. 
1830. Satak. Mag. 1836. T. f. pedagog i Nystad från 
I 1837 till V 1838. T. f. collega superior i Tavastehus 
läseåret 1838—1839. T. f. conrector i Tavastehus 1839— 
1840. T. f. conrector vid Björneborgs trivialskola V 
1840. Dito vid högre elem. skolan i Björneborg från bör- Högre Elementarskola. 339 

jan af vt 1842. Ordinarie konrektor i Björneborg -^^ 
1843. Eektor derstädes 1845. Dito vid högre elem. 
skolan i Åbo V 1851, tilltr. V 1852. Prestv. 1855. 
Kkh i Uskela V 1859, i Hvittis 1866, tilltr. 1868, f ff 
1891. 

Hans vikarie för bestridande af rektors lektioner var: 
Mag. Gustaf Israel Lindström, f. ff 1821. 
Stud. 1842. Ab. Mag. 1847. Theol. kand. 1853. T. 
f. bitr. förste kollega vid Åbo högre elem. skola läsearet 
1853 — 1854. Konstituerad bitr. tredje kollega f 1854. 
Bestridde rektors lektioner här vt 1855. Prestv. 1856. 
Theol. licentiat och doktor 1857. Theologie lektor vid 
Tavastehus gymnasium -^-^ 1857. Anställd vid elementar- 
läroverket i Tavastehus 1872, f V 1877. 

Mag. Knut Legat Lindström , f. \^ 1809. Stud. 
1828. Ab. Mag. 1840. T. f. andre kollega vid Åbo 
högre elem. skola frän f till %^ 1842. T. t e. o. kollega 
här från V 1842 till V 1844. T. f. andre kollega från 

V 1844 till V 1847. T. f. e. o. kollega från V 1847 
till fl s. å. T. f. bitr. förste kollega från ff 1847 till 
2/ 1851. T. f. bitr. konrektor från ^^ iqöi till i 1852. 
Bestridt rektors lektioner från V> till V 1852. T. f. 
bitr. förste kollega läseåret 1852 — 1853. T. f. bitr. rek- 
tor läseåret 1853-1854. Konrektor här V 1854. T. f. 
bitr. rektor f| 1857. Ordinarie dito y 1858. T. f. 
handhafvare af rektorsvården här \ 1859. Ordinarie rek- 
tor här ff 1860, Anställd vid elementarläroverket 1872. 
Uppförd på indragningsstat med alla löneförmåner ^^ 1873, 
men derefter ännu anställd såsom lärare i finska vid Åbo 
lycei provisoriska afdelning, f f| 1879. 

Under ledigheten efter Ingelius bestriddes rektors lektio- 
ner af: 

Mag. Edvin Titus Feodor Reuter, f. \^ 1824. 
Stud. 1845. Österb. T. f. tysk språklärare vid Åbo 
gymnasium från början af vt 1852 till f^ s. å. och från 

V 1853 till f 1857. Mag. 1853. Ordinarie tysk språk- 310 Abo. 

lärare vid Abo gymnasium i 1857. Derjämte bestridt 
rektors lektioner vid äldre afdelningen af Åbo högre elem. 
skola frän ^ 1859 till slutet af ht 1860. T. f. lektor i 
theologi vid Åbo gymnasium 4- 1872. Anställd vid ele- 
mentarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874 
såsom t. f. lektor i theologi och vid Åbo lyceum 4 1875 
såsom ordinarie lektor i religion, logik och svenska språ- 
ket. Erhöll pä begäran afsked med pension y' 1886. 

Konrektorer: 

Mag. Fredrik Julius Odenvallj f. M 1813. Stud. 
1830. Österb. Mag. 1836. T. f. conrector i Björneborg 
1837—1840. Conrector vid Åbo trivialskola V 1840, 
tilltr. V s. å. Dito vid högre elem. skolan i Åbo, utn. 
■f^ 1841, befullm. y 1842. Lektor i romerska literatu- 
ren vid Vasa gymnasium \^ 1844. Erhöll pä begäran 
afsked med pension -^f 1866, f \-^ 1867. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Gustaf Cannelin, f. V 1815. ^[^^^ i832. 
Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. T. f. konrektor 
här från början af vt till medlet af april 1843. Filos, licen- 
tiat 1844. Amanuens vid universitetets consistorium s. å. 
Filos, doktor s. å, T. f. lektor i grekiska literaturen vid 
Vasa gymnasium ht 1844— ht 1845. Ordinarie lektor 
der II 1845. Kkh i Sääksmäki 1860, tilltr. i 1861, i 
Mustasaari 1873, f | 1885. 

Mag. Frans Jakob Polviander, t -^ 1817. 
Stud. 1837. Satak. Filos, kand 1842. T. f. konrektor 
här från ^ 1813 till vårtermins slut s. å. Mag. 1844. 
T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Skarpans 1846 — 
1851. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i 
Vasa läseåret 1851 — 1852. Förste kollega i Björneborg 
V 1852. T. f. konrektor i Björneborg y 1852. Förste 
kollega i Tavastehus ^-^ 1853. Kollega i latin der 1857. 
Kollega i latin vid Åbo högre elem. skola ff 1866, tilltr. Högre Elementarskola. 341 

1867. Erhöll på begäran afsked | 1871 med hela lönen 
i pension. 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg, f. | 1813. 
Stud, 1830. Österb. Filos. kand. 1839. Mag. 1840. Andre 
kollega vid Åbo högre elem. skola -^j 1842. T. f. kon- 
rektor här ht 1844- ht 1845. T. f. bitr. konrektor vt och 
ht 1846. Bitr. konrektor -^\ 1846. Biträdande konrek- 
tor vid samma skolas yngre afdelning y 1848= Bitr. 
rektor V 1851. Kkh i Pojo och Ekenäs V 1857, f V 1881. 

Mag. Bror Evald Bergroth, f. f 1822. Stud. 
1840. Satak. Mag. 1844. Tredje kollega vid Åbo högre 
elem. skola | 1845. T. f. konrektor här vt 1846. T. f. 
andre kollega från början af ht 1847— vt 1850. Förste 
kollega V i850, f V 1851. 

Mag. Otto Ferdinand Saxbeck (se ofvan bland rek- 
torer). Konrektor här f| 1844, tilltr. ^ 1845. T. f. rek- 
tor läseåret 1845 — 1846. Biträdande rektor | 1848. 

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland 
rektorer). T. f. konrektor här vt 1848. 

Mag. Fredrik Bergstadi, f. f 1817. Stud. 1835. 
Tav. Filos. kand. 1841. T. f. tredje kollega och gym- 
nastiklärare vid högre elem. skolan i Björneborg \2 i842. 
Mag. 1844. T. f. andre kollega vid högre elem. skolan i 
Tavastehus -^ 1844. Ordinarie dito ^ 1845. Prestv. 
s. å. Förste kollega der \° 1845. T. f. konrektor i Åbo 
\" 1848. Ordinarie dito "^^ 1851, f H 1853, i kolera. 

Hans vikarie var: 

Mag. Adolf Fredrik Eosendal, f. -^-^ 1821. Stud. 
1840. Satak. Mag. 1844. T. f. bitr. förste kollega vid 
Åbo högre elem. skola från V 1851 till årets slut. T. f. 
konrektor här vt 1852. T. f. adjunkt vid Åbo gymna- 
sium ht 1852. Ordinarie dito \ 1853. Rektor vid högre 
elem. skolan i Tammerfors '^-^ 1860, tilltr. från början af 
ht s. å., t \\ 1876. 

Mag. Karl Vilhelm Hjelt, f. V 1819. Stud. 1838. 
Ab. Mag. 1844. Rektor vid lägre elem. skolan i Kristine- 342 Åbo. 

stad 1845. T. f. andre kollega vid högre elem. sko- 
lan i Åbo V 1850. Förste kollega här y 1852. T. f. 
konrektor här -^ 1853— vt 1854 och från Y 1858. Ordi- 
narie konrektor här ^^ 1859, f V 18^6. 

Mag. Kmii Legat Lindström (se ofvan bland rek- 
torer). Konrektor här y 1854. Biträdande rektor y 
1858. 

Hans vikarie var: 

Mag. Anders Liljefors, f. V 1825. Stud. 1847. 
Yestf. Mag. 1853. T. f. bitr. tredje kollega vid Åbo 
högre elem. skola läseåret 1853 — 1854. T. f. tredje kol- 
lega här I 1854. Ordinarie dito 2_9 1855. Kollega i la- 
tin 1857. T. f. konrektor här från -^ 1857 till ht:s slut 
s. å. T. f. bitr. konrektor här ht 1861— vt 1865. Biträ- 
dande kollega i religion här \^ 1865. Prestv. 1870. An- 
ställd vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo 
lyceum 1874. Kapellan i Åbo domkyrkoförsamling 1877.. 

Mag. Karl Vilhelm Hjelt (se ofvan bland konrek- 
torer). T. f. konrektor här 2_° 1858. Ordinarie dito 2_3 
1859, t V 1876. 

Biträdande Konrektor: 

(Tjensten inrättades i början af 1846 med anledning af ökadt 
antal elever i skolans fjerde klass, men upphörde 1848 i följd af 
kejserliga reskriptet af den '/9 1847, som delade skolan i tvenne 
afdelningar.) 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland kon- 
rektorer). T. f. bitr. konrektor här i febr. 1846. Ordi- 
narie dito -^ 1846. Bitr. konrektor i skolans nya afdel- 
ning V 184:8. 

Förste Kolleger: 

Mag. Samuel Fredrik Dahl, f. f 1807. Stud. 1825. 
Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832—1834. 
T. f. collega inferior vid Åbo trivialskola 1834. E. o. Högre Elementarskola. 343 

colleg-a dito %^ 1836. T. f. collega superior | 1830— ^|- 
1841. T. f. förste kollega vid Åbo högre elem. skola f^- 
1841. Ordinarie dito y 1843. Förste lärare vid Abo 
fruntimmersskola \^ 1844, från livilken befattning han pä 
begäran erhöll afsked med pension f 18G3, f y^ 1880. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Karl Ferdinand Nordlund, f. ^% 1820. 
Stud. 1838. Satak. Filos. kand. 1843. T. t förste kol- 
lega här ht 1843. T. f. rektor i Nystad hela året 1844. 
Mag. s. å. Förste kollega i Björneborg V* 1845. Kon- 
rektor der V 1847. T. f. rektor der 1852—1853 och 
1868 — 1870. Ordinarie dito 1870. Anställd vid Björne- 
borgs lyceum 1875. Erhöll på begäran afsked med pen- 
sion 2_5 1882. 

Mag. August Benjamin Höckert, f. y- 1814. 
Stud. 1830. Sydösterb. Mag. 1840. T. f. förste kollega 
här vt 1844 — vt 1845. T. f. rektor vid lägre elem. sko- 
lan i Jakobstad från början af ht 1845— ht 1847. Ordi- 
narie dito y\- 1848, tilltr. -t 1849. Omkom vid ångbåten 
Österbottens brand \o 1874. 

Mag. Otto Kristian Strömsten, f. ^^ 1813. Stud. 
1830. Sydösterb. Filos. kand. 1838. Mag. 1840. T. f. 
collega superior i Björneborgs trivialskola 1839 — 1842. 
T. f. andre kollega vid Björneborgs högre elementarskola 
1842—1843. Ordinarie andre kollega der ^ 1843. Förste 
kollega vid högre elem. skolan i Abo \\ 1844, tilltr. 1845. 
Konrektor i Uleåborg if 1849. Prestv. 1851. Rektor 
vid högre elem. skolan i Björneborg ^-^ 1853, f ^-^ 1868. 

Mag. Bror Evald Bergroth (se ofvan bland kon- 
rektorer). Förste kollega här ^^ 1850, f V 1851. 

Mag. Karl August Eenvall, f. y 1823. Stud. 
1841. Sor. Mag. 1850. T. f. förste kollega här läse- 
året 1851—1852. T. f. tredje kollega här 1852—1853, 
f i kolera | 1853. 

Mag. Karl Vilhelm Hjelt (se ofvan bland konrek- 
torer). Förste kollega här y 1852. T. f. konrektor här 344 Åbo. 

yV 1853— vt 1854 och frän V 1858. Ordinarie konrek- 
tor V 1859. 

Hans vikarie var: 

Mag. Georg Zacharias Forsman, f. If 1830. 
Stud. 1847. Österb. Mag. 1853. T. f. tredje kollega vid 
Åbo högre elem. skola V 1853. T. f. förste kollega här 
i|- s. å. — vt 1854. Adjunkt vid Vasa gymnasium ^-^ 
1854. Hist.-filol. licentiat 1858. Doktor 1860. Pro- 
fessor i allmän historia y 1863, i finsk, rysk och nordisk 
historia ^ 1876. Senator och chef för kammarexpeditionen 
1882. Erhöll adlig värdighet 1882 och antog namnet Yrjö- 
Koskinen. Chef för ecklesiastikexpeditionen 1885. 

Andre Kolleger: 

Mag. Carl Johan Ahllöf, t V 1807. Stud. 1822. 
Ab. Mag. 1832. T. f. collega superior vid Åbo trivial- 
skola under slutet vår- och höstterminerne 1833. Apolo- 
gist der I 1835. Collega inferior der V 1840. Utn. till 
andre kollega vid Åbo högre elem. skola ^^ 1841, f ^ 
1842. 

Hans vikarie var: 

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland 
rektorer). T. f. andre kollega här från f— V 1842. 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland 
konrektorer). T. f. andre kollega från början af ht 1842. 
Ordinarie dito ^ s. å. T. f. konrektor från början af 
ht 1844. 

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. andre kollega här V 1844— V 1847. 

Mag. Bror Evald Bergroth (se ofvan bland kon- 
rektorer). T. f. andre kollega här ht 1847— vt 1850. 

Mag. Karl Vilhelm Hjelt (se ofvan bland konrek- 
torer). T. f. andre kollega här läseåren 1850 — 1852. Utn. 
förste kollega y 1852. 

Mag. Volmar Theodor Renvall^ f. V* 1821. Stud. 
1839. Bor. Mag. 1847. T. f. andre kollega vid högre Högre Elementarskola. 345 

elem. skolan i Uleâborg ht 1847. Ordinarie dito Y 1848. 
Andre kollega i Björneborg y 1849. T. f. förste kollega 
der vt 1852. Andre kollega vid Åbo högre elem. skola 
y 1852, tilltr. från början af ht s. å. Kollega i historia 
och geografi vid Åbo högre elem. skola 1857, Anställd 
vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 
1874. Erhöll på begäran afsked med lifstidspension Y 
1886. 

Tredje Kolleger; 

Mag. Edvard Seven, t ^ isii. Stud. 1829. Ab. 
Mag. 1836. T. f. rector paedagogiae i Jakobstad vt 1837. 
T. f. e. o. collega vid trivialskolan i Åbo yV 1837 — vt 
1838. T. f. apologist dito V* i839— f|- 1840. Ordinarie 
dito \^ 1840. Tredje kollega vid Åbo högre elem. skola, 
utn. fl 1841, befullm. ^ i842. Rektor i Ekenäs y'V 1844, 
tilltr. 1845. Prestv. 1851. Kapellan i Bjerno 1855, tilltr. 
1856, t V 1868. 

Mag. Bror Evald Bergroth (se ofvan bland konrek- 
torer). Tredje kollega här | 1845. T. f. konrektor här 
vt 1846. T. f. andre kollega här 1847—1850. Förste 
kollega V^ 1850. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Johan Viktor Hummelin,f. V* 1814. Stud. 
1829. Ab. Andre underlärare vid universitetets gymnastik- 
inrättning 1835. Förste dito 1836. Filos. kand. 1841. Mag. 
1844. T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Tavastehus ^ 
1844. Ordinarie dito | 1845. Gymnastiklärare vid Åbo 
gymnasium och högre elem. skola ^^ 1845. Prestv. s. å. 
T. f. tredje kollega här vt 1846. Kapellan i Jomala 1847, 
tilltr. 1849, t II 1891. 

Mag. Gustaf Adolf Schätz, f, ^^ 1821. Stud. 1840. 
Tav. Mag. 1847. T. i. tredje kollega här 1847—1850. 
Ordinarie dito Y 1850. Rektor vid lägre elem. skolan i 
Åbo V 1852. Gymnasii adjunkt i Åbo ff 1860, tilltr. \ 
1861. T. f. lektor i grekiska vid Åbo gymnasium 1863 — 346 Åbo. 

1865 och 1867—1868. Anställd vid elementarläroverket i 
Åbo 1872 och såsom kollega vid Åbo lyceum | 1874. 
Honorar lektor s. å. Erhöll på begäran afsked med full 
pension V* 1888. 

Hans vikarie var: 

Mag. Johan Henrik Eklöf, f. ^ i819. Stud. 
1839. Satak. Amanuens vid astronomiska Observatorium 
i Helsingfors V* 1843, hvarifrån han erhöll afsked {^ 1847. 
Filos. kand. 1847. Lärare i mathematik och bokföring 
vid tekniska realskolan i Åbo i aug. 1849. Mag. 1850. 
T. f. tredje kollega här under en del af ht 1850, f | 
1854. 

Mag. Karl August Renvall (se ofvan bland förste 
kolleger). T. f. tredje kollega här 1852—1853. 

Mag. Karl Gustaf Renvall, f. f 1823. Stud. 1842. 
Satak. Mag. 1847. Förste lärare vid lägre elem. skolan 
i Ekenäs 1848. Tredje kollega här ff- 1852. T. f. gym- 
nasii adjunkt i Åbo ht 1853. Biträdande förste kollega 
här -ff 1854. Gymnasii adjunkt i Tavastehus -f- 1857. 
Anställd vid elementarläroverket i Tavastehus 1872. Ent- 
ledigad i följd af detta läroverks indragning 1879. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Georg Zacharias Forsman (se ofvan bland 
förste kolleger). T. f. tredje kollega här y — {^ 1853. 

Johan Gustaf Heinonen, f. V 1829. Stud. 1851. 
Vestf. T. f. bitr. tredje kollega här vt 1851. T. f. tredje 
kollega här från {^ till ht:s slut 1853. Lärare vid lägre 
elem. skolan i Nådendal V* 1854. Prestv. 1870. På be- 
gäran erhållit afsked från skoltjensten y- 1871. Kapellan 
i Eimito s. å., tilltr. 1873. Kkh i Hiitola 1880, tilltr. 
1881. 

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrektorer). 
T. f. tredje kollega här | 1854. Ordinarie dito y 1855. 
Kollega i latin här 1857. Högre Elementarskola. 3-47 

Extraordinarie Kolleger: 

(Tjensten indragen med höstterminen 1^47, i följd af kejseii. 
reskriptet till Abo domkapitel af den '/o 1847). 

Mag. Samuel Fredrik Dahl (se ofvan bland förste 
kolleger). E. o. collega vid Abo .trivialskola "^-^ 1836. 
Dito vid högre elem. skolan frän ^ 1842. T. f. collega 
superior vid trivialskolan och förste kollega vid högre 
elem. skolan \ 1836— ^y' 1843. Ordinarie förste kollega 
här y 1843. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland 
konrektorer). T. f. e. o. kollega här läseåret 1841 — 1842. 

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland 
rektorer). T. i. e. o. kollega här ^ 1842— V 1844. 

Mag. Achilles Agamemnon Ingelius, f. f^ 1820. 
Stud. 1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. 
f. e. 0. kollega här läseåren 1844 — 1846. T. f. rektor i 
Xystad vt 1847. Ordinarie dito y s. å. Afsatt från 
embetet |^ 1851, 7 |4 1871. 

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland 
rektorer). T. f. e. o. kollega här ht 1846. 

Karl Elis Eoos. i. f 1821. Stud. 1840. Bor. 
Prestv. 1843. T. f. e. o. kollega här vt 1847. Sockne- 
adjunkt i Esbo 1854. Lärare i tyska språket vid Kuo- 
pio gymnasium U 1858 och vid fruntimmersskolan i Kuo- 
pio 1S63. Kkh i Kuhmoniemi 1871, i Nurmes 1880, 
tilltr. 1881. 

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. e. 0. kollega här ht 1847. 

Kolleger 

I L a t i n: 

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrektorer). 
Kollega i latin här 1857. T. f. konrektor här från -^^ till 348 Ibo. 

ht:s slut 1857. T. f. bitr. konrektor här ht 1861— vt 
1865. Bitr. kollega i religion här V 1865. 

Hans vikarier voro följande fem lärare: 

Johan Stolpe, f.y\ 1827. Stud.1849. Österb. Prestv. 
1856. T. f. kollega i latin här från yV till ht:s slut 1857. 
T. f. bitr. kollega i historia och geografi här vt 1858. 
T. f. lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo -^^ 1858. 
Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i 
Tammerfors y 1860. Kollega i historia och geografi vid 
realskolan, numera reallyceum i Tammerfors 1875, tillika 
rektor der. Erhöll pä begäran afsked y 1892. 

Konrad Fredrik Ottelin, f. fj- 1834. Stud. 
1856. Hist.-filoh kand. . Pedag. kand. . T. f. kollega i 
latin här ht 1861— ht 1862. T. f. andre lärareduplikant 
vid Vasa högre elem, skola ht 1864. T. f. andre bitr. 
lärare vid lägre elem. skolan i Björneborg vt 1865. T. f. 
kollega i latin i Åbo ht 1865. Ordinarie dito ff 1865. 
Kollega i latin i Borgå 1866-1873. Erhöll på begäran af- 
sked med half pension y^^ 1873. Pressombudsman i Borgå 
1876, t V 1881. 

Mag. Vilhelm Ollgren, f. V 1835. Stud. 1854. 
Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska vid Vasa 
gymnasium läseåret 1861—1862. T. f. andre bitr. lärare 
vid lägre elem. skolan i Åbo ht 1862. T. f. kollega i la- 
tin här vt och ht 1863, f ff 1863. 

Mag. Axel Gabriel Ingelius, f. f^ 1822. Stud. 
1839. Satak. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f. kol- 
lega i latin här vt 1864— ht 1864, f | 1868. 

Mag. Axel Vilhelm Wessell, f. V 1833. Stud. 
1852. Vestf. Hist.-filol. mag. 1864. T. f. kollega i hi- 
storia och geografi i Björneborg ht 1865. T. f. kollega 
i latin här vt 1865 och vt 1867. T. f. lärareduplikant 
här 1867-1870. T. f. bitr. kollega här 1870. Bitr. kol- 
lega vid Åbo lyceum 1875, f f| 1882. 

Konrad Fredrik Ottelin (se ofvan). T. f. kollega i 
latin här ht 1865. Ordinarie dito ff 1865. Kollega i 
Borgå 1866—1873. Högre Elementarskola. 349 

Mag. Frans Jakob Polviander (se ofvan bland kon- 
rektorer). Kollega i latin här ff 1866, tilltr. från lit:s 
början 1867. Erhöll på begäran afsked | 1871 med hela 
lönen i pension. 

I Historia och Geografi: 

Mag. Volmar Theodor Renvall (se ofvan bland andre 
kolleger). Kollega i historia och geografi här 1857. An- 
ställd vid elementarläroverket i Åbo 1872. 

Hans vikarier voro: 

Mag. August Hilden, f. f 1834. Stud. 1854. Hist.- 
filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geografi här y 
1858. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Tammerfors 
vt 1859— vt 1860. Mag. 1860. T. f. rektor vid lägre elem. 
skolan i Tammerfors 1860 — 1864. T. f. kollega i latin vid 
högre elem. skolan i Tammerfors frâii början af ht 1864. 
Ordinarie dito |- 1865. Prestv. 1869. Kkh i S:t Mår- 
tens 1876. 

Mag. Karl Gustaf Bärlund, f. \\ 1829. Stud. 
1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och 
geografi här vt 1859. T. f. lektor i historia vid Åbo gym- 
nasium 1859—1860. Mag. 1860. T. f. bitr. konrektor 
här vt 1861. Rektor vid lägre elem. skolan i Åbo 1861 — 
1874. Kollega 1873 och rektor vid realskolan samt se- 
dan vid reallyceum i Åbo. 

I Mathematik och Naturalhistoria: 

Mag. Nils Anton Backman, t -^^ 1829. Stud. 1849. 
Österb. Mag. 1853. T. f. biträdande tredje kollega här vt 
1857. T. f. kollega i mathematik och naturalhistoria här 
V 1857. Ordinarie dito V 1859. Tjenstledig från ht 
1870, t \\ 1870. 

Hans vikarie var: 

Mag. Karl Malin, f. ^ 1832. Stud. 1852. Tav. T. f. 
tredje kollega i Tavastehus 1855 — 1856. Hist.-filol. kand. 350 Abo. 

1859. Pédagogie kand. s. à. T. f. kollega i mathematik 
och naturalhistoria här vt 1560. Utn. förste lärare vid 
Ekenäs lägre elem. skola y 1860, tilltr. | s. k. Mag. 
s. å. Kollega vid realskolan i Ekenäs -| 1873. 

Lärare i Ryska: 

Mag. Christo/er Viktor Leonard Segercrantz, f. y 
180.5. Stud. 1826. Tav. Filos. kand. 1831. Eysk språk- 
lärare vid Åbo trivialskola if 1831. Mag. 1832. Eysk 
språklärare vid högre elem. skolan i Åbo ^\ 1841. Tysk 
språklärare vid Åbo gymnasium \^ 1842. Prestv. s. à. 
Erhöll på begäran afsked y\ i856, f V 1564. 

Hans vikarie var: 

Mag. Henrik Johan Hjorth, f. V 1806. Stud. 
1824. Bor. Mag. 1832. Prestv. 1834. Collega inferior 
i Björneborgs trivialskola yt 1838, men tillträdde icke. 
Konstituerad luthersk predikant å Dlinaburgs fästning 
under tre år från \\ 1838. Utn. andre kollega vid högre 
elem. skolan i Björneborg -f^- 1841. Tillika t. f. rysk språk- 
lärare derstädes vt 1842. T. f. rysk språklärare här ht 

1842. Predikant à Skarpans fästning \l s. â. Derjämte 
t. f. rysk språklärare vid lägre elem. skolan i Skarpans 
1842—1844. Kkh i Yichtis 1850, tilltr. 1851, f V ^856. 

Demetrius Bechtejeff, f. y 1806. Stabskapten och 
öfvertranslator vid länestyrelsen i Åbo. T. f. rysk språk- 
lärare vid Åbo gymnasium vt 1842. T. f. lärare i ryska 
här frän början af vt 1843, Ordinarie dito f 1845, f 
V' 1855. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Karl Gustaf Wivolin, f. ^ 1322. Stud. 

1843. Ab. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. rysk 
språklärare här från ^^ 1849 till V jgsx och derjämte 
t. f. biträdande andre kollega här vt 1850 — vt 1852. 
Rektor vid lägre elem. skolan i Xystad 1852. Prestv. 
1870. Kkh i Pyttis 1874, tilltr. 1875, i Jääskis 1879 
tilltr. 1882, t 1883. Högre Elementarskola. 351 

Erik Herman Friberg, f. V 1816. Stud. 1837. 
Satak. T. f. undertranslator vid länestyrelsen i Abo från 
sept. 1850 till V 1852. T. f. rysk språklärare här y 
1851. Lärare i ryska, historia och geografi vid lägre 
elem. skolan i Skarpans 1856, f y 2 s- ^^ 

Knut David Fer'dinand Ridder ström, f. | 1829. 
Stud. 1846. Vib. T. f. rysk språklärare här ht 1855. T. f. 
andre lektor i ryska vid Viborgs gymnasium vt 1856. Or- 
dinarie rysk språklärare här y 1856, tilltr. | s. å. Derjämte 
rysk translator vid länestyrelsen i Åbo 1863 och vid ma- 
gisraten derstädes 1868. Anställd vid Åbo elementar- 
läroverk 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll V 1893 
pä begäran afsked med full pension från | s. å. 

Hans vikarier voro: 

Kuno Jakob Olivier Björksten, f. V 1829. 
Stud. 1847. Tav. T. f. rysk språklärare vid Borgå gym- 
nasium yV 1856—1 1857. T. f. rysk språklärare här 
läseåret 1857—1858. T. f. rysk språklärare vid högre 
elem. skolan i Borgå yV 1858— -|- 1859. Dito vid högre 
elem. skolan i Nyslott ^y— i 1859. Bysk språklärare 
vid högre elem. skolan i Fredrikshamn f 1859, tilltr. \ s. å. 
Dito i Lovisa 1862—^- 1877, då han vid skolans indrag- 
ning kom på indragningsstat, men ålades att haudhafva 
ryska språkundervisningen i den nya realskolan i Lovisa, 
hvarifrån han likväl befriades d. ^2 issi, f V 1887. 

Alexander Popoff. Öfvertranslator vid länesty- 
relsen i Åbo 1855 -- 1868. T. f. rysk språklärare här ht 
1859— vt 1861. Sånglärare: 

Johan Christof er Downer, f. y 1795. Director 
cantus vid Åbo cathedralskola \^ 1824. Lärare i kyrko- 
sång vid Åbo gymnasium och trivialskola V 1830. 
Sånglärare vid Åbo högre elementarskola W 1841, f ff 
1842. 552 Abo. 

Carl Theodor Möller, f. i| 1813. Stud, i Lund 
1830. T. f. orgelnist vid Å^o domkyrka 1842. Sâug- 
lärare vid Åbo gymnasium och högre elementarskola ^-^ 
1843— ht 1854. 

Carl Gustaf WaseniuSj, f. | 1821. Musikdirektör. 
T. f. sånglärare här y 1855. Ordinarie dito y 1859. 
Anställd vid Åbo elementarläroverk 1872 och vid Åbo ly- 
ceum 1874. 

Gymnastiklärare: 

Mag. Edvard Sevön (se ofvan bland tredje kolleger.) 
Konstituerad gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och 
högre elem. skola y 1842 — vt 1845. 

Mag. Johan Viktor Hummelin (se ofvan bland tredje 
kolleger). Gymnastiklärare vid Åbo gymnasium och högre 
elem. skola y 1845— vt 1848. 

Gustaf Daniel Grönlund, t f 1813. Stud. 1830. 
Ab. Kirurgie kand. 1839. T. f. stadsläkare i Nystad -^ 
1842 till årets slut. Kirurgie mag. 1846. Gymnastik- 
lärare vid Åbo ^mnasium och högre elem. skola y 
1848 — 1872. Derjämte slotts- och fånghusläkare i Åbo. 
Anställd såsom gymnastiklärare vid elementarläroverket i 
Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 1874. Erhöll på begäran 
afsked V 1890. 

Hans vikarie var: 

Tobias Serenius. T. f. gymnastiklärare här ht 
1852. Gymnastiklärare vid Kuopio gymnasium och högre 
elem. skola, f V 1866. 

Biträdande Rektorer: 

Mag. Otto Ferdinand Saxheck (se ofvan bland rek- 
torer). Biträdande rektor här från vt:s början 1848. Konsti- 
tuerad dertill | s. å. Kkh i Halikko y 1851, tilltr. 1854. 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland 
kourektorer). Biträdande rektor här y 1851. Kkh i 
Pojo och Ekenäs V 1857. Högre Elementarskola. 353 

Mag, Knut Legat Lindström (se ofvan bland rek- 
torer). T. f. bitr. rektor här 1853 — 1854 och frän f|- 
1857. Ordinarie dito y 1858. Ordinarie rektor |4 
1860. 

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland 
rektorer). T. f. bitr. rektor här vt 1861— vt 1865, hvar- 
efter biträdande rektors befattningen s^mes ha upphört. Biträdande Konrektorer: 

Mag. Herman Fredrik Sohlberg (se ofvan bland 
konrektorer). Biträdande konrektor här från vt:s början 
1848. Konstituerad dertill V s. å. Bitr. rektor V 
1851. 

Mag. Knut Legat Lindström (se ofvan bland 
rektorer). T. f. bitr. konrektor ^i 1851— i 1852. 

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland rek- 
torer). Bitr. konrektor här y^j 1852. Lektor i romerska 
literaturen vid Vasa gymnasium ^^^ 1869, livarefter biträ- 
dande konrektorsbefattningen synes ha upphört. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Karl Gustaf Bärlund (se ofvan bland kol- 
leger i historia o. geografi). T. f. bitr. konrektor här vt 
1861. 

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrekto- 
rer). T. f. bitr. konrektor här 1861—1865. 

Biträdande Förste Kolleger: 

Mag. Knut Legat Lindström. T. f. bitr. förste kol- 
lega här från vårtermins början 1848. Konstituerad dertill 
V^ s. å. Konrektor här ^ 1854. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 
Mag. Adolf Fredrik Eosendal (se ofvan bland 
konrektorer). T. f. bitr. förste kollega från y 1851 — 
ht 1851. 

23 354 Ibo. 

Mag. Herman Henrik Hellen, f. | 1826. Stud. 
1846. Vestf. Mag. 1850. T. f. bitr. forste kollega här 
vt 1852. T. f. forste kollega i Björneborg ht 1852. Lä- 
rare vid Bell-Lancasterskolan i Åbo Y^ 1852, tilltr. från 
vt:s början 1853, f y 1857. 

Mag. Gustaf Israel Lindström (se ofvan bland 
rektorer). T. f. bitr. förste kollega här läseåret 1853 — 
1854. 

Mag. Karl Gustaf Renvall (se ofvan bland tredje 
kolleger). Bitr. förste kollega här ^ 1854. Gj^mnasii 
adjunkt i Tavastehus f 1857. 

Biträdande Andre Kolleger: 

Mag. Johan Gabriel Friberg (se ofvan bland rekto- 
rer). Biträdande andre kollega här f| 1847. Konstitue- 
rad dertill V 1848. Biträdande konrektor här y^ 1^52. 

Hans vikarier voro: 

Mag. Johan Matthias Kal m, f. ^ 1819. Stud. 

1839. Bor. Mag. 1844. T. f. bitr. andre kollega här vt 
1848. Förste kollega i Uleåborg y\ 1848. Kektor der |f 
1855. Lektor i grekiska vid UleAborgs elementarläroverk 
1863. D:o vid Uleåborgs lyceum 1875. Tjenstledig 1878. 
Pressombudsman i Helsingfors s. â. Erhöll på begäran 
afsked från lektoratet W 1884. 

Mag. Karl Gustaf Wi vol in (se ofvan bland ryske 
språklärare). T. f. bitr. andre kollega här vt 1850 — vt 
1852. 

Gustaf Vilhelm Malmström^ f. \^ 1818. Stud. 

1840. Ab. Prestv. 1842. T. f. rysk språklärare vid 
Tavastehus högre elem. skola | 1844— vt 1845. T. f. e. o. 
lärare vid Åbo fruntimmersskola vt 1846— ht 1847. T. f. 
bitr, tredje kollega vid Åbo högre elem. skola ff 1847. 
Konstituerad dertill ^5^ 1848. T. f. bitr. andre kollega 
här yV 1852. Ordinarie dito V 1853. Biträdande kol- Högre Elementarskola. 355 

lega i latin här 1857—1870. Derefter tjenstledig för 
sjuklighet. Erhöll afsked med full pension -| 1873. Biträdande Tredje Kolleger: 

Gustaf Vilhelm Malmström (se ofvan bland bitr. 
andre kolleger). T. f. bitr. tredje kollega här från vårt:s 
början 1848. Konstituerad dertill y 1848. Bitr. andre 
kollega här V 1853. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Johan Gustaf Heinonen (se ofvan bland tredje 
kolleger). T. f. bitr. tredje kollega här vt 1851. 

Kristian Vilhelm Westerholm, f. 2_4 jglS. 
Stud. 1834. Österb. Prestv. 1841. T. f. Bell-Lancas- 
terlärare i Vasa \ 1847. Ordinarie dito f s. å. T. f. 
bitr. tredje kollega här från |4 till ht:s slut 1852. Nåd- 
årspredikant 1863. På begäran erhållit afsked från sin 
skoltjenst | 1867, f f 1868. 

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrekto- 
rer). T. f. bitr. tredje kollega här läseåret 1853 — 1854. 

Mag. Gustaf Israel Lindström (se ofvan bland rek- 
torer). Konstituerad biträdande tredje kollega här f 1854. 
Theol. lektor i Tavastehus y\ 1857. 

Hans vikarier voro följande trenne lärare: 

Mag. Emil Robert Sternberg, f. V 1826. Stud. 
1846. Nyl. Mag. 1853. T. f. förste lärare vid Ekenäs lägre 
elem. skola läseåret 1853—1854. T. f. bitr. tredje kol- 
lega här vt 1855, f 2_3 i856. 

Mag. Johan Mauritz von Essen, f. V i830. 
Stud. 1849. Österb. Mag. 1853. T. f. rektor vid lägre elem. 
skolan i Ekenäs vt 1856. T. f. bitr. tredje kollega här 
ht 1856. Amanuens vid Åbo domkapitel V* 1864. Vice- 
notarie derstädes V 1865, f \ 1872. 

Mag. Nils Anton Backman (se ofvan bland kol- 
leger i mathematik och uaturalhistoria). T. f. bitr. tredje 
kollega här vt 1857. 356 Abo. 

Biträdande Kolleger 

I Latin: 

Gustaf Vilhelm Malmström (se ofvan bland biträ- 
dande andre kolleger). Biträdande kollega i latin Mr 1857 

— 1870. Derefter tjenstledig. Erhöll afsked med pension 
I 1873. 

I Historia och Geografi: 

Mag. Berndt Magnus Valfrid Alftan, f. ^-f 
1832. Stud. 1850. Yestf. Hist.-filol. mag. 1857. T. f. bitr. 
kollega i historia och geografi här ht 1857. T. f. tysk 
språklärare vid Åbo gymnasium från y 1858 till vt:s slut 
s. å. och läseåren 1867—1870. Tillika t. f. fransk språk- 
lärare derstädes 1869 — 1870. Derefter anställd såsom 
lärare i franska och svenska språken vid Åbo gymnasium 
och elementarläroverk, f \\- 1873. 

Johan Stolpe (se ofvan bland kolleger i latin). 
T. f. bitr. kollega i historia och geografi här vt 1858. 

Mag. Robert Fredrik Wennerherg, f. ^^ 1830. 
Stud. 1848. Yestf. Hist.-filol. kand. 1853. Tredje kol- 
lega vid högre elem. skolan i Björneborg V^ 1854. Hist.- 
filol. mag. 1857. Kollega i historia och geografi vid 
Björneborgs högre elem. skola 1857. Bitr. kollega i 
samma vetenskaper här ff 1857, tilltr. \~ 1858. Anställd 
vid elementarläroverket i Åbo 1872 och vid Åbo lyceum 
1874, t ¥ 1885. 

I Mathematik och Xaturalhistoria: 

Mag. Peter Adolf Karsten, f. y 1834. Stud. 
1856. Fysisk-mathem. kand. 1857. T. f. biträdande kol- 
lega i mathematik. och naturalhistoria här vt 1858. Fj'sisk- 
mathem. licentiat 1860. Dito mag. s. å. T. f. kollega i 
mathematik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i 
Tammerfors ht 1860. Doktor 186 . T. f. lektor i natur- 
vetenskaperna vid Åbo gymnasium vt och ht 1861. Dito Högre Elementarskola. 357 

vid Vasa gymnasium vt 1862. Ordinarie lektor i natur- 
vetenskaperna vid Vasa gymnasium | 1862. Lektor i 
botanik vid Mustiala landtbruksinstitut ^ 1864. 

Otto Alfred Alcenius, f. ^ i838. Stud. 1856. 
T, f. bitr. kollega i mathematik och naturalhistoria här 
vt 1859. Ordinarie dito V 1859. Kollega i samma ämnen 
vid högre elera. skolan i Gamla Karleby y 1862, Dito i 
Vasa \^ 1864. Dito vid Vasa elementarläroverk 1872 och 
vid Vasa lyceum 1874. Erhöll på begäran afsked ^ 1875. 

Hans vikarier voro följande tvenne lärare: 

Mag. Karl Malin, f. ^ 1832. Stud. 1852. Tav. T. f. 
tredje kollega i Tavastehus läsearet 1855—1856. Hist.- 
filol. kand. 1859. Pedag. kand. s. å. T. f. bitr. kollega 
i mathematik och naturalhistoria här vt 1860. Utn. förste 
lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs ^-^ 1860. Mag. 
s. â. Kollega vid realskolan i Ekenäs 1873. 

Mag. Abraham Nyländer, f. if 1885. Stud. 1855. 
Hist.-filol. kand. 1858. Dito mag. I860. T. f. kollega i 
mathematik och naturalhistoria i Fredrikshamn 1860. Pe- 
dag. kand. 1861. T. f. bitr. kollega i mathematik och 
naturalhistoria här fr. y till vårtermins slut 1861. Bitr. 
lärare i historia, geografi och finska vid Åbo gymnasium 
1867—1870. Lärare i tyska vid Åbo lyceum vt 1874— 
vt 1882. Lärare vid Brahestads borgare- och handelsskola 
2-^2 1882. 

Frans Vilhelm Magnus Bergroth, f. y 1887. 
Stud. 1858. Pédagogie kand. 1861. T. f. bitr. kollega i 
mathematik och naturalhistoria här läseåret 1862 — 1863. 
Kollega i samma ämnen vid högre elem. skolan i Tammer- 
fors V" 1863 — 1866. Andre lärare vid fruntimmersskolan 
i x4.bo 2^2 1866, tilltr. | s. å. Kollega i mathematik och 
naturkunnighet der 1875. Erhöll 2^6 i898 pä begäran 
afsked med trefjerdedels pension frän \- s. å. 

Gustaf Adolf Rosendahl, f. V 13 19. Stud. 1844. 
Förste lärare vid lägre elem. skolan i Skarpans Jj- 1845. 
Bitr. kollega i mathematik och naturalhistoria här -^^ 1862, 358 Åbo. 

tilltr. 1863. Anställd vid elementarläroverket i Abo 1872 
och vid Åbo lyceum 1874. Uppförd på indragningsstat 
1875, men haft fortfarande undervisningsskyldighet vid 
lyceets provisoriska parallelafdelning, frän hvilken skyl- 
dighet befriats af kejserl. Senaten ff 1881. 

Biträdande Kolleger i Religion: 

Mag. Edvin Titus Feodor Heuter (se ofvan bland 
rektorer). T. f. bitr. kollega i religion här vt 1865. 

Mag. Anders Liljefors (se ofvan bland konrektorer). 
Bitr. kollega i religion här ^-^ 1865. Anställd vid ele- 
mentarläroverket i Abo 1872, 

Biträdande Kollega i Finska: 

Mag. Albert Olivier Wialén, f. ^ 1844. Stud. 
1863. Mag. 1869. T. f. bitr. kollega i finska här läse- 
året 1869 — 1870. Timlärare vid uormallyceum i Helsing- 
fors 1873 — 1878. Derjämte vikarierande lärare i finska 
vid fruntimmersskolan i Helsingfors. Konstituerad dertill 
Ä 1877. 

Biträdande Ryske Språklärare: 

Isak Leonard Cairenius, f. y 1823. Stud. 1844. 
Yestf. Utn. bitr. rysk språklärare här ^^ 1847, hvarå 
erhållit konstitutorial -| 1848. Lektor i ryska språket vid 
universitetet i Helsingfors V 1854. Drunknade i Helsing- 
fors I 1860. 

Mag. Fabian Ludvig Martinson^ f. f 1821. Stud. 
1841. Bor. Eysk språklärare i Björneborg 1847, tilltr. 
1848. Filos. kand. 1848. Mag. 1850. T. f. biträdande 
rysk språklärare här | 1854. Konstituerad dertill Y s. å. 
T. f. rysk språklärare vid Tavastehus gymnasium från ^-^ 
1857 till 4 1858. T. f. rysk språklärare vid Yasa frun- 
timmersskola ^ 1858. Eysk språklärare vid högre elem. 
skolan i Yasa y 1859. T. f. rysk språklärare vid Yasa Högre Elementarskola. 359 

gymnasium | 1867. Ordinarie dito '^/ s. â. Lektor i 
ryska språket vid universitetet ^ 1871. Erhöll på be- 
gäran afsked med pension \^ 1883. 

Biträdande Klasslärare : 

Karl' Edvard Frithiof Bergroth, f. %^ 1845. 
Stud. 1864. T. f. bitr. klasslärare här -?- 1867- y s. â. 
Prestv. 1867. Stadspredikant i Kaskö 1868. Derjämte t. 
f. lärare vid lägre elem. skolan derstädes vt 1870. Ka- 
pellan i Orihpää 1870. Kkh i Hammarland 1875, tilltr. 
1876, i Elimä 1886, tilltr. 1887. 

Vilhelm Lindstedt, f. | 1838. Stud. 1861. T. f. 
bitr. klasslärare här från \° till vt:s slut 1867. Prestv. 

1867. Kapellan i Seinäjoki 1869, i Uleåborg 1873, tilltr. 
1874. Assessor i Kuopio domkapitel 1879—1885. Kkh 
i Lapinlahti 1884. 

Lärareduplikanter: 

Mag. Axel Vilhelm Wessell (se ofvan bland kol- 
leger i latin). T. f. lärareduplikant här läseåren 1867 — 
1870. 

Fredrik Albert Ossian Lundenius, f. ^-^ 1847. 
Stud. 1864. T. f. lärareduplikant här ht 1867— ht 

1868. Lärare vid elementarskolan för flickor i Åbo ^ 

1869. På begäran erhållit afsked från denna tjenst ^ 

1870. Filos. kand. s. å. T. f. fjerde lärareduplikant vid 
lägre elem. skolan i Åbo 1870—1873. T. f. direktor vid 
tekniska realskolan i Vasa 1873 — 1876. Kollega i mathe- 
matik och fysik vid realskolan i Ekenäs 1876 — 1877. Utn. 
kollega i samma ämnen vid realskolan i Vasa -^ 1876. 
Mag. 1877. Kollega vid reallyceum i Åbo 1888, f ^f 
1890. 

Karl Vilhelm Weman, f. y 1838. Stud. 1860. 
T. f. lärareduplikant här vt 1869. T. f. andre lärare vid 
lägre elem. skolan i Ekenäs 1869 — 1870. 360 Abo. 

Mag. Karl Johan Wahlström, f. V J841. Stud. 
1862. Filos. kand. 1868. Mag. 1869. T. f. lärare- 
duplikant här 1869—1870. T. f. kollega i mathematik och 
naturvetenskaper här 1870—1872. Dito vid Åbo elementar- 
läroverk 1872 och vid lyceura 1874. Ordinarie dito vid 
lyceura y* 1875. Pédagogie kand. s. â. 

Mag. Gustaf Vilhelm Liljefors, f. ^-i 1836. Stud. 
1857. Mag. 1869. T. f. lärareduplikant här V 1869— 
1870. T. f. kollega vid högre elem. skolan i Kuopio 1871 
— 1874. Dito i Gamla Karleby 1874—1875. Dito vid 
reallyceum i Helsingfors ht 1875— ht 1878. Kollega vid 
realskolan i Nystad y\ 1878, f V 1891. 

Fruntimmersskola. 

1844 — 

Första Lärarinnor: 

Karolina Henriette Guthnan, f. . Första lära- 

rinna här V^ 1844. Senare gift med läraren i ryska 
språket Vilhelm Ferdinand Tallgren, f y 1847. 

Julia Maria Hausen, f. ^ 1814, enka efter stabs- 
läkaren, kollegii assessor Hausen. Andra lärarinna här 
2g-«' 1844. T. f. första lärarinna | 1847. Ordinarie dito 
^-^ 1848. Erhöll på begäran afsked med pension \ 1874. 

Andra Lärarinnor: 

Julia Maria Hausen (se näst förut). Andra lära- 
rinna här y 1844. T. f. första lärarinna 1847. Ordi- 
narie dito 1^2 1848. 

Karolina Sofia Mathilda von Krœmer, f. y 1811. 
T. i. andra lärarinna här ^ 1847. Ordinarie dito "^-^ 1848, 
t f 1853. 

Helena Hedvig Brotherus, t y 1813. T. f. tredje 
lärarinna y 1848. Ordinarie dito | 1849. Andra lära- Fruntimmersskola. * 361 

rinna ff 1853. Erhöll ^^ 1879 pä begäran afsked med 
pension frän -^ s. å. 

Tredje Lärarinnor: 

(Tjensten inrättad 1847 på grund af kejserl. reskr. af d. '^/3 s.a.) Helena Brothenis (se ofvan). T. f. tredje lärarinna 

V 1848. Ordinarie dito | 1849. Andra lärarinna ff 
1853. 

Emilia Elisabeth Strâhlman, f. \{ 1832. T. f. tredje 
lärarinna V 1853. Ordinarie dito ^^ 1854, f ff 1882. 

Förste Lärare: 

Mag. Samuel Fredrik Dahl^ f. f 1807. Stud. 1825. 
Ab. Mag. 1832. Pedagogssubstitut i Kimito 1832—1834. 
T. f. collega inferior vid Åbo trivialskola 1834. E. o. col- 
lega der 1836. T. f. collega superior der -\ 1836— fi 
1841. Derefter t. f. förste kollega vid Åbo högre elem. 
skola. Ordinarie förste kollega derstädes ^ 1843. Förste 
lärare vid Åbo fruntimmersskola y 1844. Erhöll på 
begäran afsked med pension f 1863, f i Kimito yV 1880. 

Mag. Johan Simelius, f. V igie. Stud. 1834. 
Nordösterb. Filos. kand. 1843. Mag. 1844. T. f andre 
kollega i Uleâborg V 1843. Ordinarie dito ^52 2845. 
Andre lärare vid fruntimmersskolan i Åbo -^ 1847, tilltr. 
1848. T. f. förste lärare här V 1863. Ordinarie dito 

V 1863, t V 1877. 

Extraordinarie Lärare: 

Mag. August Robert Ahlberg, f. ff 1810. Stud. 
1834. Ab. Mag. 1844. E. o. lärare här V 1844— ^ 
1845. Utn. förste lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 
y^Y 1844, men tillträdde icke. Rektor vid lägre elem. sko- 
lan i Torneå y 1845, f V 1855. 362 ' AIM). 

Gustai Adoli Justin, i. '-^ ISII. Siud. 1830. 
Satûk, Prestv, 1^3^, ?: :kLrar-;:::k: i S:t Marie 1S3S. 
Lärare vid cien^entarikoi^:.:: I'ir fi:kr';a:n i Ål o 1-^:1, Ler- 
jämte t. I, e. o. lärare vi:l rruntininiersskolun i Ac: ht 
ISiö. Kkh i Sund 18é9. tilltr. H51, 7 -^ l-;o. 

Gustaf Vilhelm AlalD-..-.:::;-. , :, --- 1-1- Stud. 
1840. Ab. Prestv. l^ii, T. f, rysk ^::iiki:.:aye i Tava;te- 
hos ^ 1844— vt 1-45. T. I. e, o, '.l::::^ :.>.:- y 1^46— 
ht 1847. T. f. bitr. tredie kokera vi^ hirre ri-::: .k kun 
i Åbo ti 1S47. K-'-s^i-arrid --:k: V 1-.-, Eicrkdar^de 
andre kollega d-r V l-l'î- E:::?,k'.r.dr kkieza i latin 
der 1857 — 1870. Derefter ka k- i^ a : --nkiighet. Er- 
höll afsked med fall rensi::. f 1-73. 

Andre Lärare: 
(Tjensten inrättad 1^47 på gnm i a: k- s^rk ir strip af d. "/» s. å). 

iMag. Johan Simelius (se ofvan Ma:.: lirste lärare). 
Andre lärare här ^ 1847. tilltr, 1S4-. Firste lärare här 
V IS 63. 

Johan Fredrik Thnrman , I -^ 
Yestf. Folkskollärare i Vk; :_-; ian 
gogie kand. 1862. T. i. ;-ir:: : k.::. 
T. f. andre lärare här i 1:3- v: ii 
lärare vid lägre elem. skolan i Åbo IS 04 
bitr. lärare der 1865—1866. Ordir.a:; 
tor vid lägre elem. skolan i Xykaii^ 
1S69. t \^ 1879. 

Knut David Ferdinand PLiààer-:: um. f. 4 1^29. 
Stud. 1846. Bysk språklärare v; I 3_ : ; k irre elem. skola 
1856. T. f. andre lärare här h: 1-i^ 

iMag. Karl Vilhelm iE:;,': -: g. :. -v 1-3:;, Stud. 
1854. iBist.-filol. kand. 1860. iMag. . Pedag. kand. 1S31. 
T. f. konrektor vid högre elem. skalan i Brgk ht Hol. T. 
f. lärarednplikant der vt 1S32. T. i. kaii-ga i iatin vid 
högre elem. skolan i Lovisa 1S32—1 ^33. Läraredupiikant 1 h 2 H , 


Stud 


1-49. 


354 — 1 


331. 


Peda- 


a K.ri^ 


-":"'■ -- 


1--3, 


4. T. I 


. aL'-ii 


c kitr. 


-1-35. 


T. r. 


tredje 


"it; \ 


1 - 3 a 


Pek- 


J V r : 


I : "■ 1 . 


tilltr. Fruntimmersskola. 363 

vid lägre elem. skolan i Lovisa 1863— ht 1864. T. f. andre 
lärare vid fruntimmersskolan i Åbo { 1865— vt 1866. 
Fjerde bitr. lärare vid lägre elem. skolan i Åbo ^s i866 — 
1868. Kollega i historia och geografi i Björneborg f 1868, 
tilltr. från ht:s början s. â., f \^ 1877. 

Frans Vilhelm Magnus Bergroth, f. y 1837. Stud. 
1858. Pédagogie kand. 1861. T. f. biträdande kollega i mathe- 
matik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Åbo läse- 
året 1862 — 1863 Kollega i mathematik och naturalhistoria 
vid högre elem. skolan i Tammerfors ^5^ 1863—1866. Andre 
lärare vid fruntimmersskolan i Åbo 2_2 I866, tilltr. \ s. a. 
Kollega i mathematik och naturalhistoria här 1875. Er- 
höll \® 1893 på begäran afsked med | pension från \ s. å. Lärare i Ryska: 

Vilhelm Ferdinand Tallgren, f. -^-^ 1815. Stud. 
1833. Eysk språklärare vid Åbo gymnasium y 1842. 
Dito vid fruntimmersskolan i Åbo från början af ht 1844 — 
vt 1875. 

Lärare i Tyska: 

Vilhelm Ferdinand Tallgren (se ofvan). Tysk språk- 
lärare här från början af ht 1844 — 1870. 

Lärare i Franska: 

Jean Joseph Guinchard, f. "^-^ 1802. Fransk språk- 
lärare vid Bergenheimska realskolan i Åbo 1842. Dito 
vid Åbo gymnasium i augusti s. å. Fransk språklärare 
vid Åbo fruntimmersskola från början af ht 1844 — 1849. 
Dito vid finska kadetkorpsen | 1852—1868. Erhöll på 
begäran afsked med pension ^-^ 1867, f i Stockholm. 

Julia Maria Hausen (se ofvan bland första läro- 
rinnor). T. f. lärarinna i franska här ht 1849— ht 1856. 

Gustaf Ritou, t. f. fransk språklärare här ^^ 1857 
—1859. 364 Åbo. 

Mag. Kasper Konrad Carlborg ^ f. -^^ 1825. Stud. 
1843. Nyl. Mag. 1850. T. f. fransk språklärare vid 
Borgå gymnasium y 1851— ht 1856. Fransk språklärare 
vid Åbo gymnasium 1859. Fransk språklärare här 1859 — 
1865, t V 1865. 

Grefve Gustaf Johan Filip Armfelt, f. ^^^ 1830. 
T. f. fransk språklärare här -^-^ 1865— ^V 1867. Fransk 
språklärare vid Vasa gymnasium f 1867, tilltr. 1869. 
Lektor i franska vid universitetet "^-^ 1871, f y 1880. 

Lars Adolf yiatthias Lefrén, t ff 1823. Stud. 
1846. Vestf. Tysk språklärare vid Tavastehus gymna- 
sium 1859. Fransk språklärare vid Borgå gymnasium 1863. 
Dito vid Åbo gymnasium ^^^ 1867, tilltr. yV s. å. Fransk 
språklärare här frän samma tid till \ 1875. 

Lärare i Finska: 

(Tjensten tUlkommen till följd af nätliga knngörelsen af ^7i 1862.) 

Mag. Karl Gustaf Bärlund, f. |-i 1829. Stud. 
1852. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. lektor i historia vid 
Åbo gymnasium läseåret 1859—1860. Mag. 1860. Rek- 
tor vid Abo lägre elem. skola y 1861. Lärare i finska 
bär f 1862-1873. 

Sånglärare: 

Carl Gustaf WaseniuSj, f. -| 1821. Musikdirektör. 
T. f. sånglärare här från ht:s början 1857. Ordinarie dito 
V 1859—1885. 

Lägre Elementarskola. 

V 1852 — 1874. 

Rektorer: 

Mag. Gustaf Adolf Schultz, i yV 1821. Stud. 1840. 
Tav. Mag. 1847. T. f. tredje kollega vid Åbo högre ele- 
mentarskola 1847. Ordinarie dito 1850. Rektor här V 1852. Lägre Elementarskola. 365 

Gymnasii adjunkt i Åbo ff- 1860, senare kollega vid Abo 
lyceum. Honorar lektor 187-1. Erhöll på begäran afsked 
med full pension Y 1888. 

Mag. Karl Gustaf Bär lund, t \\ 1829. Stud. 1852. 
Hist.-filol. kand. 1858. T. f. kollega i historia och geo- 
grafi vid högre elem. skolan i Åbo vt 1859. T. f. lektor 
i historia vid Åbo gymnasium läseåret 1859 — 1860. Mag. 
1860. T. f. gymnasii adjunkt i Åbo 1860—1861. Der- 
jämte bitr, konrektor vid Åbo högre elem. skola vt 1861. 
Rektor här V 1861—1874. Kollega 1873 och rektor vid 
realskolan samt sedan vid reallyceum i Abo. 

Lärare : 

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. \^ 1815. Stud. 
1838. Bor. Andre lärare i Gamla Karleby 1851. Lärare 
här 1852, f ^^ 1859. 

Mag. Frans Evald Jernberg, f. -^ 1833. Stud. 
1852. Vestf. Hist.-filol. kand. 1858. T. f. lärare här vt 1859. 
Kollega vid högre elem. skolan i Tammerfors y 1860, 
tilltr. s. å. Mag. s. å. Kollega vid reallyceum derstädes 
1875, Pensionerad \ 1890. 

Johan Stolpe, f.y\1827. Stud.1849. Österb. Prestv. 
1856. T. f. kollega i latin vid högre elem. skolan i Åbo 
från ïV till l^^^s slut 1857. T. f. bitr. kollega i historia 
och geografi der vt 1858. T. f. lärare vid Bell-Lancaster- 
skolan i Abo ht 1858. T. f. lärare vid elementarskolan 
för flickor i Åbo vt 1859. T. f. lärare här 1859—1860. 
Kollega i historia och geografi vid högre elem. skolan i 
Tammerfors y 1860, tilltr. \ s. å. Dito vid realskolan, 
numera reallyceum derstädes 1875. Erhöll på begäran 
afsked V 1892. 

Karl Gustaf Leidenius, f. |^ 1831. Stud. 1855. 
T. f. rektor i Ekenäs ht 1856— ht 1857. Lärareduplikant 
här y 1858. Befullmäktigad förste lärare i Ekenäs ^ 
1858-1860. Lärare här V 1859, tilltr. 1860, f 1872. 366 Abo. 

Lärareduplikanter: 

Johan Fridolf Grönroos^ f. \^ 1827. Stud. 1847. 
Vestf. Förordnad till lärareduplikant här yV 1857. Rek- 
tor i Ekenäs -^^ 1857. Kollega och rektor vid realskolan 
i Ekenäs | 1873, f 1883, sköt sig. 

Karl Gustaf Leidenius (se ofvan bland lärare). 
Lärareduplikant här vårtermin 1858. 

Johan Gustaf Frithiof Lauren, f. y 1833. Stud. 
1858. T. f. lärareduplikant här y 1858. Ordinarie bitr. 
lärare här fj- 1859, tilltr. \ 1860. Prestv. 1870. Kapel- 
lan i Yläne y^ 1872. Kkh derstädes 1880, i Akkas 1883, 
tilltr. 1885, t 1889. 

Förste Biträdande Lärare: 
Johan Gustaf Frithiof Lauren (se näst förut). 

Andre Biträdande Lärare: 

Johan Kaldén, f. ^^ 1827. Stud. 1848. T. f. 
bitr. lärare här ht 1859. Bitr. lärare vid lägre eleni. sko- 
lan i Tavastehus vt 1860— ht 1862. T. f. bitr. lärare vid 
lägre elem. skolan i Björneborg vt och ht 1863. Lärare 
vid lägre elem. skolan i Jakobstad ^ 1863, tilltr. frän 
början af vt 1864. Dito i Nykarleby | 1867 — 1884. 

Mag. Josef Magnus Limon, f. \* 1834. Stud. 
1853. Hist.-filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. T. f. 
biträdande lärare här vt 1860. Mag. 1860. T. f. lärare 
vid Vasa fruntimmersskola s. å. Gymnasii adjunkt i Vasa 

V 1864, tilltr. I s. å., t ¥ 187 L 

Mag. Frans August Canth, f. 1 1833. Stud. 1852. 
Hist.-filol. kand. 1858. Pédagogie kand. 1859. T. t lärare- 
duplikant i Jakobstad vt 1860. Mag. 1860. T. f. bitr. lärare 
här 1860—1861. Kollega i historia och geografi i Gamla 
Karle by '^^ 1861. Erhöll på begäran afsked med pension 

V 1888. Lägre Elementarskola. 367 

Johan Heininen, f. | 1834. Stud. i Upsala 1860, 
i Helsingfors 1861. T. f. andre lärareduplikant här 1861 — 
1862. Prestv. 1864. Kapellan i Halso 1866, i Lappo 
(Åbo län) 1868, tilltr. 1869. Kkh i Piikkis 1876, tilltr. 
1877. 

Mag. Vilhelm Ollgren, f. V 1835. Stud. 1854. 
Hist.-filol. mag. 1860. T. f. lektor i grekiska literaturen 
vid Vasa gymnasium läseåret 1861 — 1862. T. f. andre 
bitr. lärare här ht 1862. T. f. kollega i latin vid högre 
elem. skolan i Åbo vt och ht 1863, f ff 1863. 

Gustaf Emil Morén, f. | 1839. Stud. 1860. T. f. 
andre bitr. lärare här 1863 — 1864. Prestv. 1866. Kapel- 
lan i Rengo 1868, tilltr. 1869, i Letala 1875, tilltr. 1876, 
t -I 1886. 

Johan Fredrik Thurman, f. y 1829. Stud. 1849. 
Vestf. Folkskollärare i Viborgs län 1854 — 1861. Pédagogie 
kand. 1862. T. f. andre lärare vid fruntimmersskolan i 
Åbo I 1863. T. f. andre bitr. lärare här 1864-1865. 
T. f. tredje bitr. lärare här 1865—1866. Ordinarie dito 
I 1866. Eektor i Nykarleby 1867, tilltr. 1869, f || 1879. 

Aleocander Emil Rödlin, f. ^^ 1831. Stud. 1856. 
Andre bitr. lärare här | 1864, tilltr. \- 1865. Lärare i 
Nystad || 1868. Prestv. 1870. Kapellan i Vahto 1873. 
Kkh i Pyhämaa 1877, tilltr. 1878, i Korpo 1887, f V 1890. 

Gustaf Mauritz von Essen, f. y 1848. Stud. 
1868. Förordnad den f 1870 att under vt 1870 förestå 
en bitr. läraretjenst här. Länsman i Masku härad 1877. 

Tredje Biträdande Lärare: 

Konstantin Ervast, f. | 1834. Stud. 1854. T. 
f. rektor och lärare i Nykarleby vt 1858. Hist.-filol. kand. 
1859. T. f. förste lärare vid lägre elem. skolan i Gamla 
Karleby ht 1859. T. f. lärare i Nykarleby vt 1860. Pe- 
dag. kand. 1861. Förordnad den "^^ 1862 att biträda 
vid undervisningen här. Kollega i latin vid högre elem. 
skolan i Gamla Karleby J 1862, f 1875. 368 Abo. 

Grustaf Emil Morén (se ofvan). T. f. tredje bitr. 
lärare här ht 1562. 

Karl Alfred Mittler, f. y 1539. Stud. 1862. 
T. f. tredje bitr. lärare här vt 1563— vt 1864. Prestv. 
1 869. Kapellan i Yiljakkala 1871, tilltr. 1872, i Kiukkais 1879. 

Gustaf Emil M oren (se ofvan). T. f. tredje bitr. 
lärare här under början af ht lS6i. 

Oskar August Hannelius, f. f 1843. Stud. 1864. 
T. f. tredje bitr. lärare här från den y% till slutet af ht 
1864. Prestv. 1867. Kapellan i Honkajoki 1S69, tilltr. 
1S70, i Lappfjärd 1880, tilltr. 1882. 

Otto Emil Erflund, f. V 1837. Stud. 1860. Prestv. 
1864. T. f. tredje bitr. lärare här vt 1865. Kapellan i 
Kakskerta 1866, i Karis 1870, tilltr. 1871, 7 M 1877. 

Johan Fredrik Thurman (se ofvan). T. f. tredje 
bitr. lärare här 1865 — 1866. Ordinarie dito -| 1866. Eek- 
tor i îsykarlebj f| 1867, tilltr. 1869, f \i 1879. 

Mag. Torsten Osvald Ilmoni, f. f 1841. Stud. 
1862. Filos. kand. 1867. Pédagogie kandidat 1868. T. 
f. tredje bitr, lärare här V 1869 — 1873. Mag. 1869. 
T. f. rektor vid lägre elem. skolan i Jakobstad 1874 — 
1875. Kollega vid realskolan i Vasa 1875. Kollega vid 
fruntimmersskolan i Abo 1886. 

Fjerde Biträdande Lärare: 

Fredrik Yilbelm Waldstedt, f. V 1822. Stud. 
1844. Förordnad den -^-^ 1864 att bestrida denna tjenst. 

Klas Vilhelm Wallenius, f. |f 1844. Stud. 1863. 
T. f. Qerde bitr. lärare här vt 1865. 

Otto Emil Erflund (se ofvan). T. f. fjerde bitr. 
lärare här 1865—1866. 

Mag. Karl Vilhelm Houglerg, f. y\ 1832. Stud. 
1854. Mag. . Fjerde bitr. lärare här y 1866— 

1868. Kollega i Björneborg 1868, f ^ 1877. 

Mag. Johan Fredrik Schybergson, f. ^ 1848. 
Stud. 1865. T. f. fjerde bitr. lärare här 1868-1869. Lägre îîlementarskola. 309 

Filos. kand. 1872. Mag. 1873. Kollega vid Borgå lyceum 
1877—1885. 

Julius Konstantin Lönnbeck, f. ^ 1843. Stud. 
1862. T. f. andre lärare vid lägre elem. skolan i Ekenäs 
vt 1863— vt 1864. T. f. fjerde bitr. lärare här 1869— 
1870. 

Sånglärare: 

Mag. Gustaf Adolf Schultz. Rektor här. T. f. 
sånglärare 1857 — 1861. 

J. F. Boström, t. f. sånglärare här 1864 

—1865. 

Carl Gustaf WaseniuSj f. 1821. Sånglärare här 
1866—1874. 

Läroanstalt för Döfstumma. 

Anbefalld att inrättas jämlikt nådiga reglementet af 'Vi 2 
1858 och invigd till sin bestämmelse den ^°/i 1860. Först inrät- 
tad med tvenne lärare, af hvilka den ene var föreståndare, och 
en lärarinna, bekom anstalten en tredje lärare på grund af H. K. 
Maj:ts nådiga bref till Åbo domkapitel af ^^A 1863. 

Föreståndare: 

Gustaf Emil Malm, f. V 1823. Stud. 1843. Nyl. 
Kanslist i Åbo hofrätt 1859. T. f. föreståndare här if 
1859. Notarie i hofrätten 1864. Protonotarie dito 1869. 
Häradshöfding i Kajana härad 1870. Erhöll på begäran 
afsked f 1891. 

Carl Henrik Alopceus, f. f 1825. Stud. 1844. Sav. 
Kar. T. f. tredje kollega vid Borgå högre elem. skola 
V 1849. Ordinarie V* s. å. Prestv. 1855. Föreståndare och 
förste lärare vid döfstumskolan i Åbo | 1860 Domprost i 
Borgå y 1881. Biskop i Borgå stift y 1885, f V 1892. 

Andre Lärare: 
Karl Oskar Malm, f. ^2 i826, döfstum. Elev vid 
döfstuminstitutet å Manilla invid Stockholm 1840 — 1845. 

24 370 Åbo. 

Sedan oktober 1846 föreståndare för en privat döfstum- 
skola i Borgå. Utnämnd lärare här | 1859, f f 1863. 
David Fredrik Hirri, f. U 1834 i Mäntyharju, 
döfstum. Karteritare vid öfverstyrelsen för laudtmäteriet 
och forstväsendet. T. f. tredje lärare här -^^ 1863. Andre 
lärare här \^ 1863. 

Tredje Lärare: 

David Fredrik Hirn (se näst förut). T. f. tredje 
lärare här från -^ till if 1863. 

Lorentz Fredrik Eklund, f ff 1846, döfstum, 
son till kkh i Kangasniemi Karl Gustaf Eklund. T. f. 
tredje lärare här under största delen af läseåret 1863 — 
1864. T. f. lärare vid döfstumskolan i Pedersöre \^ 1865. 
Dertill befullmäktigad V 1869, f y 1892. 

Johan Ählman, f. '^-^ 1839 i Haaparanta. Lärare 
vid Manilla institutet. Tredje lärare här y\ 1863, hvarå 
erhöll fullmakt y 1864. Tillträdde tjensten i maj s. å. 
Erhöll på begäran afsked ff 1881. 

Lärarinna: 

Amanda Elvira Rosalia Schalberg, f. ^^ 1826. 
Lärarinna vid första småbarnskolan i Åbo 1856. Lära- 
rinna här I- 1860, tilltr. y s. å. Första lärarinna här 
1876. Aland. 
Pedagogi. 

1639 — 1793. 

Anlagd i Saltvik af grefve Per Brahe. Hade i början två 
lärare. Ar 1651 talas om „Informatores", 1655 om „Docentes", 
1646, 1655 och 1657 om „Rector i Saltwijk", 1662 om „Rector" 
och „Collega''. Flyttades 1692 från Saltvik till Sund, der peda- 
gogin var placerad på Kastelholms egor till 1750, derefter å 
Bergs hemman. 

a) Före stora o fr ed en. 

Rectores: 

Matthias Benedicti Hedemorœus. Stud. 1645. Omn. 
såsom rector i Saltvik 1646 och 1655. Kkh i Lemland 
1657, afsats 1674 för otidigheter mot amiralen på Åland 
Johan Olofsson Berg, adlad Bergenstjerna. Han lefde 
ännu 1682. 

Mag. Johannes Jacohi Liljevahn, hemma från Nagu. 
Stud. 1648. Bor. Mag. 1656. Omn. såsom här anställd 
1658 och 1663. Konfirmerad till rector här I 1660. Kkh 
i Nagu 1665, f 1668. 

Ericus Michaelis (BomanJ Alandensis, omn. 1652, 
1661, 1662 (såsom Rector), 1681 såsom Barnaskolmästare 
i Saltvik. Lefde ännu 1689 (o. 1699). 

Johannes Johannis Lilievan, son till förut nämnde 
Johannes Jacobi Liljevahn. Stud. 1670. Bor. „Pseda- 
gogus Alandiae." Collega inflmus i Åbo skola 1692. Blef 
sinnessvag 1694 (Jfr Radloff, Beskrifning öfver Åland, 
sid. 175). 

Jac.ohus Jacohi Favorinus. Stud. 1686. Bor. Skol- 
mästare här 1692. Kapellan i Saltvik 1697, i Houtskär 372 Aland. 

1709. Flyktade undan fienden 171i. Död såsom vice- 
pastor 1724. 

Collegae: 

Mag. Johannes yiartini Tohelius. Bondson frän 
Medåkers socken och Täbv i Vestmanland. Stud. i Åbo 
1640. T. f, pedagog på Åland intill 1641. llag. 1647. 
Lärare i den af grefve Per Brahe pä Åland inrättade peda- 
gogin 1647 — 1649. Prestv. i Testeras 1649. Rector iKoping 
s. å., i Arboga 1655. Kkh i Skinnskatteberg i Testeras 
stift 1661, hvilken lägenhet han för fallandesot måste lemna. 
Död i elände i februari 1670. 

Petrus Magni Arenius. Stud. i Åbo 1640, Yerml. 
Sedermera t. f. pedagog på Åland. Hörare 1652, Col- 
lega secundus i Åbo skola 1655. Kapellan i Eckerö 1675, 
ännu 1685. 

Israel Johannis, omn. 1652, 1657 och 1662 samt 
1667 — 1665, då han tillika var nådårspredikant efter af- 
lidne kapellanen i Saltvik. 

b) Efter stora ofreden. 

Pedagoger eller Skolmästare: 

Olaus Thorin, t 16S0. Pedagog här 1722 el. 1724. 
Prestv. 1725. Kapellan i Jomala 1730. Kkh i Finström 
1737. t 1758. 

Henrik Andreœ Gummerus. Stud. ^-^ 1722. Satak. 
Pedagog här M 1730. -j- 1743. 

Mag. Isaacus Florin, f. 1716. Stud. 1731. Austr. 
Konstituerad pedagog här 1743. Mag. 1745. Prestv. 1746. 
S. å. kapellanssubstitut i Kuru. Ordinarie kapellan i Kuru 
1749. Kkh i Karislojo 1773. Svagsint 1788, f 1800. 

Johan Siedbäck. Stud. 1723. Tav. Var adjunctus 
ministerii i Finström, dä han befullmäktigades 1743 af 
Abo domkapitel till skolmästare på Åland, i hvilken egen- Pedagogi. 373 

skåp han omnämnes jämväl i slutet af ar 1755. Kapellan 
i Vårdö 1758, f 1763. 

Olof Lund, antagligen stud. 1732. Ab. Prestv. 
1747 1. 1748, befullmäktigad skolmästare här fj- 1758, 
f i oktober 1791. 

Hans vikarier voro : 

Johan Sundberg, omn. 1785— y 1789, dâ han 
pâ begäran entledigades frän vikariatet. 

Michael Lundenius 1. Lunden, f. 1763. Stud. 
1783. Austral. T. f. pedagog här V 1789 — 1793 med 
årlig lön 16 Rdr 32 sk:r. Prestv. 1790. Kapellan i Jomala 
1799, t V 1809. Lägre Elementarskola. 

1845—1884. 

Med rektor ocli tvenne lärare 1845—1863, hvarefter första 
och andra läraretjensterna voro indragna i fyra års tid. Derefter 
från 1867 med rektor och en lärare. Skolan, invigd "/s 1845, 
var placerad: i Skarpans ^Vs 1845 — Va 1854, då dess verksamhet 
af bröts af orientaliska kriget, på Kastelholms kungsgård 'V" 1854 
— 1855, å Jomala gårds domareboställe 1855—1857, i Grodby af 
Pinströms socken 1857—1867 samt i Mariehamn 1867—1884. 

Rektorer: 

Kristian Sandbäck, f. f 1809. Stud. 1829. Österb. 
Filos. kand. 1838. Rektor i Kristinestad |f 1842. Rek- 
tor i Skarpans ^ 1845, f f 1851. 

Hans vikarier voro: 

Gustaf Adolf Rosendahl, f. V 1819. Stud. 
1844. Förste lärare här ^ 1845. T. f. rektor här frän 
V till I 1846 och läseåret 1851—1852. Tillika t. f. 
rysk språklärare här 1851—1852. Bitr. kollega i mathe- 
matik och naturalhistoria vid högre elem. skolan i Abo 
y\- 1862, tilltr. 1863. Anställd vid elementarläroverket 374 iland. 

i Åbo Ï872 och vid Abo lyceum 1874. Uppförd pä in- 
dragningsstat 1875. 

Mag. Frans Jakob Polviander, f. -^ 1817. Stud. 
1837. Satak. Filos. kand. 1842. Mag. 1844. T. f. rek- 
tor här 1846—1851 äfvensom t. f. rysk språklärare här 
från y till vårtermins slut 1851. Förste kollega i Björne- 
borg 1852, i Tavastehus 1853. Kollega i latin i Åbo 
1866—1871. Erhöll på begäran afsked f 1871. 

Gustaf Adolf Rosendahl (se ofvan). T. f. rek- 
tor här ^-i 1851 — \* 1852. 

Karl Michael Candolin^ f. ^^ 1816. Stud. 1837. 
Ab. Tredje kollega vid högre elem. skolan i Björneborg 
1846. Rektor här ^ 1852, f ^ 1881. 

Förste Lärare: 

Gustaf Adolf Rosendahl (se ofvan bland rektorer). 
Förste lärare här ^ 1845. Bitr. kollega i mathematik 
och naturalhistoria vid Åbo högre elem. skola, tilltr. 1863, 
dä denna tjenst här tillsvidare indrogs. 

Hans vikarie var: 

Johan Fredrik Isidor Lundenius, f. ^f 1815. 
Stud. 1838. Bor. T. f. förste lärare i Ekenäs 1845 — 1846. T. 
f. andre lärare vid Tammerfors lägre elem. skola ht 1846. 
T. f. lärare vid lägre elem. skolan i Nystad 1849 — 1851. 
Befullmäktigad andre lärare i Gamla Karleby '^-^ 1851. 
T. f. förste lärare här läseåret 1851—1852. T. f. lärare 
vid lägre elem. skolan i Åbo från början af ht 1852. 
Ordinarie dito -^^ s. å., f ^^ 1859. 

Andre Lärare 

eller Lärare i Ryska språket, 
Historia och Geografi: 

Mag. Henrik Johan Hjorth, f. V 1806. Stud. 
1824. Bor. Filos. kand. 1831. Mag. 1832. Prestv. 1834. Lägre Elementarskola. 375 

Collega inferior i Björueboigs trivialskola 1838. Tredikant 
å Skarpans fästning 1842. Derjämte t. f. rysk språk- 
lärare här 1845—1847. Kkh i Vichtis 1850, tilltr. 1851, 
f V 1856. 

Mag. Johan Peter Boström, t | 1819. Stud. 1838. 
Satak. Mag. 1844. Lärare i ryska, historia och geografi här 
1/ 1848. Prestv. 1851. T. f. rysk språklärare vid högre 
elem. skolan i Uleåborg y 1851. På begäran dimitterad 
till S:t Petersburgska stiftet ^ 1857. 

Niklas Gulin, f. if 1824. Stud. 1843. T. f. 
lärare i ryska, historia och geografi här \ 1852 — 1853. 
T. f. rysk språklärare vid högre elem. skolan i Nyslott 
%^ 1853 — ht 1858. Rysk språklärare vid högre elem. 
skolan i Borgå -{^ 1858, hvarifrån han på begäran erhöll 
afsked med pension \^ 1872. 

Henrik Johan Paldani, f. f| 1821. Stud. 1845. 
T. f. lärare i ryska, geografi och historia här ht 1853. 

Nils Gustaf Hammaren, f. ^-^ 1820. Stud. 1840. 
Satak. Substitut för ryske språkläraren vid Vasa högre 
elem. skola vt 1850— vt 1854. Befullmäktigad lärare i 
ryska, historia och geografi här \f 1854. T. f. rysk språk- 
lärare i Björneborg | 1854. Ordinarie dito f 1855 — 1874. 
Erhöll på begäran afsked med pension \^ 1874. 

Erik Herman Friberg, f. V' 1816. Stud. 1837. 
Satak. T. f. undertranslator vid länestyrelsen i Åbo från 
sept. 1850 till V 1852. T. f. rysk språklärare vid Åbo 
högre elem. skolas äldre afdelning ^^ 1851. Lärare i 
ryska, historia och geografi här 1856, f -^ s. å. 

Karl Gustaf Söclerlund, f. ^ 1828. Stud. 1852. 
Vestf. T. f. lärare i nedra afdelningen af första klassen här 
^^ 1858. Lärare i ryska språket här y 1860. Eysk 
språklärare vid högre elem. skolan i Tammerfors | 18G0. 
Derjämte t. f. bitr. lärare vid Tammerfors lägre elem. 
skola 1862 — 1872. Rysk språklärare vid Tammerfors real- 
skola I 1873, från hvilken befattning han erhöll afsked 
med pension \\ 1884. 376 Aland. 

Erik Theodor Ericsson, f. V 1837. Stud. 1857. 
T. f. andre lärare här V I860— vt 1862. Prestv. 1864, 
t V* 1865. 

Afven andra läraretjensten blef 1863 tillsvidare in- 
dragen. 

Lärare; 

Fredrik Albert Söderholm, f. \^ 1842 Stad. 
1866. T f. lärare här från ^ 1867 till ht:s slut s. â. 

Johan Thölberg, t V 1841. Stud. 1863. Lärare- 
duplikant vid lägre elem. skolan i Kuopio ff 1863 — vt 
1864. T. f. lärare vid finska afdelningen af samma skola 
vt 1865. T. f. lärareduplikant vid högre elem. skolan i 
Kuopio ht 1865. T. f. lärare här från ^ 1867. Ordi- 
narie dito 4 1869. 

Sånglärare: 

Karl Michael Can delin (se ofvan bland rektorer). 
T. f sånglärare här 1862 o. ff. Tillägg. 

Sid. 13. Efter rad 16 tillägges: 
Hans vikarie var: 

Daniel Bergroth, f. 1758. Stud. 1778. 
Satak. Prestv. i Narva 1783. Transporterad till 
Abo stift 1786. T. f. collega inferior i Björne- 
borg 1791 o. 1792. Kapellan i Nakkila 1802, 
t -I- 1822. 
„ 15 rad 15 nedifrån tillägges efter Jonas: Vrig- 
stadius, och i slutet af samma rad: omn. 
ännu 1678 och 1680. 
Sid. 15 „14 nedifrån tillägges efter Wrigstadius: den 

föreg:s son. 
„ 36 „ 2 „ tillägges efter ^e6?6^r^: f. 1760. 
Stud. 1779. Österb. Prestv. 1782. 
42 „ 6 tillägges: f. 1771. Stud. 1790. Satak. 
„ 52 „ 7 „ Stud. i Åbo 1793. 

„ 64 „ 4 nedifrån tillägges efter Th el in: f. I 1759. 

Stud. 1778. Österb. 
„ „ „ 2 „ „ efter Ahlbäck: f. 1 1769. 

Stud. 1793. Österb. 
„ 87 „ 14 „ „ efter Grurase: Stud. 1776. 

Österb. 
„ 88 „ 1 tillägges efter Laib erg: f. fl 1774. Stud. 

1795. Österb. 
„ „ 2 „ Auskultant i Vasa hofrätt 1806. 
„ 121 „ 14 nedifrån tillägges efter Ankar: f. f| 1767. 

Stud. 1788. Bor. 
„ 141. Mellan raderna 14 och 15 tillägges: 

Mag. Gustaf Vilhelm af Gadolin, f. ^ 
1802. Stud. 1817. Bor. Mag. 1823. T. f. rector 
i Tavastehus 1827—1828. Conrector i Uleåborg 
V 1830, t V 1838. 378 Tillägg. 

„ 146 rad 14 tillägges för Fischer: Stud. 1800. 

„ 171 under rad 5 tillägges: I följd af stadens brand var 

Uleåborgs trivialskola förlagd till Brahestad 1823 — 

ht 1826. 
„ 184 rad 5 tillägges för Enqvist: Stud. 1776. 
„ „ „ 10 „ efter Gumse: Stud 1776. Österb. 

„ 199 „ 1 nedifrån \ 

„ 203 „ 14 „ tillägges: f ï\- 1893. 

„ 210 „ 7 „ ) 

„ 239 „ 6 efter kand. tillägges: 1863. 
„ 258 „ 4 tillägges efter Lindström: 1828. 
„ 260 under rad 11 nedifrån tillägges: 

Valdemar Ernst Henning (se mera om 

honom sid. 252). T. f. lärare i ryska bär ht 

1857— ht 1858. 
Sid. 334 efter rad 9 tillägges: 

Berndt Magnus Valfrid Alftan (se 

ofvan bland lärare i tyska). T. f. bitr. lärare 

för yngre afdelningen 1869 — 1870. 

Dessutom observeras för Vasa trivialskola följande 
personer, som der vikarierat, ovisst dock för hvilken col- 
legatjenst : 

Henrik Gustaf Åkerman, f. | 1760. Stud. 1779. 
Österb. T. f. collega här vt 1781. Prestv. 1783. E. o. 
predikant vid Elimä lätta infanteribataljon 1784. Vice- 
pastor i Lampis 1793, f V ISH- 

Marcus Fagerdahl, f. \- 1765. Stud. 1787. Bor. 
Prestv. 1790. T. f. collega här 1795, 1796. Predikant i 
Lehtimäki 1800. Kapellan i Evijärvi 1817, tilltr. 1818, 
t T-\ 1845. 

Jakob Vilhelm Ahlqvist, f. V 1782. Stud. 
1802. Österb. Prestv. 1808. T. f. collega här vt och ht 
1809 samt under senare delen af vt 1801. Sockneadjunkt i 
Nykarleby 1812, f V 1838. Rättelser: Sid. 4 


rad 15 


8 


„ 12 


11 


,1 6 


5Î 


1, 16 


14 


„ 7, 


15 


„ 7 


16 


11 15 


20 


1, 15 


27 


,1 16 


30 


1, 9 


31 


„ 1 


λ 


,1 6 


34 


„ 9 


41 


,1 19 


11 


„ 14 


51 


„ 5 


54 


„ 7 


57 


1, 7 


58 


„ 3 


59 


11 2 


65 


1, 20 


72 


11 20 


79 


„ 13 


88 


„ 10 


11 


„ 17 


93 


„ 13 


^t 


1, 7 


102 


11 11 


114 


„ 12 


^^ 


11 2 


121 


,1 18 


141 


1, 6 


142 


„ 15 


'? 


11 13 står: 1711, bör vara: 1710. 

„ 1788, „ „ 1789. 

'■Va "74 

11 '^1 11 11 /^• 

„ infimus, bör vara: inferior. 
21 o. 27 står: infimus, bör vara: inferior, 
står: 1842—1844, bör vara: 1845—1847. 

„ 1780, bör vara: 1779. 
nedifrån står: ^Vt 1853, bör vara: Vo 1852. 
står: högre, bör vara: lägre. 

„ -/7, bör vara: Ve. 

20/„ 26/p 

11 /"i ^i 11 /«• 

6/, 15 a 

11 '-1 11 11 /-• 

„ 1863,,, „ 1862. 

„ 1728,,, „ 1729. 
nedifrån står: 1732, bör vara: 1733. 
„ 1752, „ „ 1762. 
står: Pedagog här 1808, bör vara: Vice pedagog här 
1808. Ordinarie dito '% 1810. 

„ räknadt, bör vara: räknad, 
nedifrån står: 1855, bör vara: 1853. 
står: 1867, bör vara: ht 1866. 

„ Gottleben, bör vara : Grottelin. 

„ 1732, „ „ 1733. 

„ 1825, „ „ 1826. 

„ 179., „ „ 1800. 

„ ht, „ „ vt. 

nedifrån står: 1725, bör vara: 1726. 11 11 1726, „ 

15 11 '^1 11 

I-, 11 1728, „ 

177 

11 11 ■■• • ' '1 11 

står: 1780, bör vara: 1779. 

„ 1792, „ „ "/9 1792. 

nedifrån står: 1732, bör vara 1733. 

,, „ 1731, „ „ 1733. 1727. 

'V9. 

1729. 
"7i2 1776. 380 Rättelser. 

Sid. 143 rad 6 står: 1792, bör vara: -'s 1792. 
„ 152 rädd. 14—17 ang. Hammarin böra från denna sida öfver- 
fdras till sid. 150 efter notiserna rörande Bergstadi, 
153 rad 3 står: 1856, bor vara: 1855. 

161 „ 4 nedifrån står: ^Vs, bör vara: "/s. 

162 „ 12 „ „ 3V., „ „ ^Vit>. 

172 „ 10 „ „ 1742,,, „ 1748. 

173 „ 4 står: -'a, bör vara: '/g. 
176 „ 9 „ s. å., „ „ 1849. 
206 „ 6 nedifrån står: 1871, bör vara: 1877. 
222 „ 13 står: -/g, bör vara: -/'g. 
224 „ 16 „ Honkojoki, bör vara; Houkajoki. 
814 „ 15 nedifrån står: *'/i2, bör vara: 'Vn. Personlista. Achander, Amandus Amatus, 

sid. 32, 128. 
Achander, Andreas. 139. 
Achander, Johannes Johannis, 

41. 
Achtman, Alexander, 64. 
Achtman, Carl Johan, 88. 
^eime7«MS, Nicolaus Jacobi, 282. 
Aejmel(Bus,Jo\iKn, 177, 181, 184, 

215, 217, 219. 
Aejmelceus, Nils, 51, 214. 
Aenelius, G-eorgius Olai, 213, 

215. 
Agricola, Anders, 41. 
Agricola, Christianus Michaelis, 

265. 
Agricola, Mchael Olavi, 264, 

265. 
Agricola Åkerman, Sven, 265. 
Ahlberg, August Eobert, 45, 

168, 361. 
Ahlbäck, Michael, 64. 
Åhlén, Georg Villiam, 76. 
Ahlgren, Johan Efraim, 122. 
Ahlholm, Jacobus, 142. 
Ahllöf, Carl Johan, 313, 314, 

315, 344. 
Ahlman, Johan, 370. 
Ahlqvist, Jakob Vilhelm, 378. 
Ahlstedt, Johan Efraim, 323. 
Ahlstedt, Johan Fredrik, 279. 
Ahnger, Charles Emile, 207. Alanus, Abrahamus Claudii, 281 . 
Alanus, Christophorus Claudii, 

172, 285. 
Alanus, Claudius Christophori, 

172, 281, 285. 
Alanus, Georgius Christophori, 

271. 
Alanus, Henricus Claudii, 3, 6. 
Alanus, Henricus Henrici, 293. 
Albeck, Gabriel, 65, 101. 
Albäck, Nils Johan, 53. 
Alcenius, Christianus Thomœ, 

218, 221. 
Alcenius, Daniel Robert, 103. 
Alcenius, Johan Daniel, 220, 226. 
Alcenius, Karl Alexander, 151, 

188 
Alcenius, Otto Alfred, 60, 235, 

357. 
Alcenius, Robert Vilhelm, 60. 
Alf ström, Karl Albert, 30, 56. 
Al/tan, Berndt Magnus Valfrid, 

332, 356, 378. 
Alftanus, Ericus Erici, 266. 
Allenius, Henrik Leonard, 112. 
Almberg, Erik, 107. 
AlopcBUS, Carl Henrik, 369, 
Aminoff, Hilda Vilhelmina, se 

Stendal. 
Ammondt, Karl Vilhelm, 131. 
Amnell, Jakob Johan, 144, 313, 

315, 316. â82 Personiiata. Andelin, Anders, 224. 
Andreas Henrici, 119, 
Anglenius, Simon Caroli, 95. 
Ankar, Fredrik, 121. 
Anthoni, Berndt Johan, 124, 

157. 
Antilius, Andreas Johannis, 71. 
Antilius, 1. Arctelius, Johan- 
nes, 71. 
Antilius, Johannes Matthise, 71. 
Apollonius, Matthias Michaelis, 

138. 
Appelberg, Frans Anton, 57, 

102, 241. 
Appelberg, Gustaf, 226. 
Appelberg, Otto Immanuel, 69. 
Appelgren, Fredrik Vilhelm, 

55, 56. 
Appelgren, Johan Reinhold, 73. 
Appelgren, Johan Simon, 182, 

188, 189. 
Appelgren, Simon, 51, 173, 175. 
Appelgren, Simon Vilhelm, 173, 

175, 178, 181, 299. 
Appelquist, Karl Vilhelm, 91, 

104, 157. 
Appelqvist, Anton Viktor, 33, 

47, 91, 158. 
Appelqvist, Julius Fredrik, 69, 

80, 104, 105. 
Arctelius, se Antilius. 
Arctopolitanus, Gregorius Gre- 

gorii, 2, 6. 
Arctopolitanus, Gregorius Tho- 

mse, 1, 2. 
Arctopolitanus, Petrus Gabrie- 

lis 12. 
Arenius, Gabriel Gabrielis, 222. 
Arenius, Henrik, 13. Arenius, Petrus Magni, 292, 

372. 
Arenius, Thomas, 53. 
Armfelt, Gustaf Johan Filip, 

Grefve, 255,261, 333, 334, 364. 
Arrhenius, Karl Jakob, 160, 

164, 323, 328, 337. 
Arvolander, Mattliias, 183. 
Aschelinus, Andreas Henrici, 

293, 296. 
Ascholin, Johan, 93. 
Asp, Anders, 16, 87. 
Aspegren, Andreas, 86. 
Aspegren, Carl, 87. 
Aspegren, Gabriel Andrese, 214, 

216, 218, 221. 
Asplund, Ericus Michaelis, 174. 
Asproth, Georg, 225. 
Asproth, Johannes Georgii, 225. 
Aulen, Carl Gustaf, 88. 
Aulen, Michael Ferdinand, 90, 

126, 128. 
Aurelius, Marcus Marci, 81. 
Avellan, Edvin, 28, 128, 153, 

154, 233. 
Avellan, Gabriel, 145, 290, 301. 
Avellan, Jakob Vilhelm, 148, 

155. 
Avellan, Michael, 287. 

Backman, Johan Alarik, 75. 
Backman, Lars Henrik, 72, 180, 
Backman, Michael, 13. 
Backman, Nils Anton, 349, 355. 
Bœck, Henrik Eeinhold, 276. 
Baeck, Casparus Johannis, 174, 

180. 
Bange, Anders Andrese, 64. 
5aw^e,Jakob, 175, 177, 180,215. Personiista. 383 Basilier, Julius Frans Alexan- 
der, 211. 

Bechtejeff, Demetrius, 330, 350. 

Berg, Fredrik Viktor, 56, 129, 
230. 

Bergelund, Henrik Johan, 121. 

Bergenheini, Edvard, 319, 336. 

Berger, Nicolaus Thooice, 179. 

Bergius 1. Berger, Johan, 179. 

Bergius, Johannes Petri, 281. 

Bergius, Petrus, 281. 

Bergman, August Vilhelm, 62. 

Bergman, Carl, 41. 

Bergman, Carl Erik, 88 — 90. 

Bergman, Johan, 7, 10. 

Bergman, Johan Albert, 197. 

Bergman, Karl Odert, 70. 

Ber gren, Carl, 42. 

Bergroth, Bror Evald, 341, 343, 
344, 345. 

Bergroth, Daniel, 377. 

Bergroth, Frans Vilhelm Mag- 
nus, 135, 357, 363. 

Bergroth, Gustaf Vilhelm, 111, 
129, 308. 

Bergroth, Ivar Agathon, 26, 
123, 161. 

Bergroth, Julius Efraim, 247, 
250, 255, 257. 

Bergroth, Karl Edvard Prithiof, 
80, 359. 

Bergstadi, Fredrik, 25, 31, 150, 
151, 341. 

Bergstadi, Johan Reinhold, 330. 

Bergsten, Jonas Jonae, 183, 215, 
217. 

Bernelius, Simon, 12. 

Berner, Nicolaus, 297. 

Bidenius, Olof Sv., 165. Bidenius Renhorn, Sveno Olai, 
165. 

Biese, Ernst August, 202, 209, 
210. 

Birgerus, 263. 

Biskop, se Henricus Erici. 

Biörn, Johannes, 165. 

Björk, Israel, 216, 218. 

Björkbohm, Johannes Henricus, 
301. 

Björkman, Johan Henrik, 110. 

Björkman, Ludvig, 23, 25, 31, 
232, 233, 240. 

Björksten, Kuno Jakob Olivier, 
351. 

Björnberg, Henrik, 121. 

Björnström, Isaacus, 182. 

Björnström, Sven Magnus, 180, 
183. 

Blanck, Henricus Henrici, 281. 

Blomberg, Georg, 222. 

Blomberg, Gustaf Vilhelm, 123. 

Blomberg, Johan, 51, 180. 

Blomstedt, Elis Adolf, 204, 205, 
208. 

Blomstedt, Oskar August Pri- 
thiof, 58, 203, 204, 251. 

Boehm, Gottfrid Edvard, 250. 

Boehm, Jakob Leonard, 59, 62, 
324, 328. 

Boehm, Valentin Anders Alexan- 
der, 55, 59. 

Boëlius, Petrus Zachariœ, 106. 

Bohm, Paulus Marci, 95, 170. 

Bohm, Samuel, 177, 181. 

Boman, Ericus Michaelis, 371. 

Bonde, Thord, 165. 

Bonerus 1. Bonderus, Henricus 
Olai, 120. Personllstà. Borenius, Henrik Gustaf, 140, 

294. 
Borg, Aron Gustaf, 146, 322. 
Borg, Gabriel, 141, 185, 186, 

311, 337. 
Borg, Oskar Fredrik, 153, 155. 
Borg, Otto Rudolf, 153, 155. 
Boström, J. F. 369. 
Boström, Johan Peter, 30, 194, 

375. 
Bothniensis, se Fortlielius. 
Brahe, Per, Grefve, 371, 372. 
Brander, Axel Emil, 135. 
Brander, Carl Reinhold, 10, 

13. 
Brander, Carolus Joachimi, 121. 
Brander, Fredrik Johan, 13. 
Brander,Freårik Reinhold, 4, 7. 
Brander, Henrik, 10, 13. 
Brander, Henrik Erland, 309. 
Brander, Jakob Olof Joachimi, 

10. 
Bränder, Nils Gustaf, 276. 
Brax 1. Braxer, Johannes Erici, 

179. 
Brita Ambrosiidotter, 113. 
Broman, Karl Gustaf. 31. 
Brotherus, Helena Hedvig, 360, 

361. 
Brotherus, Karl Gottfrid, 160. 
Brunell, Jacobus, 221. 
Brunnius, Johannes Matthige, 

120. 
Busander, Thomas, 296, 303. 
Bygden, Karl Adolf, 229. 
Bäck, Johan Fredrik, 184. 
Bäckman, Gustaf Adolf, 68, 

242. 
Bäckman, Johan August, 62. Bärlund, Karl Gustaf, 320, 325, 
327, 329, 349, 353, 364, 365. 

Cairenius, Isak Leonard, 358. 
Cajalén, Andreas, 283, 287, 294, 

298. 
Caj an, Carl August, 37, 39, 

101, 102, 181, 186. 
Cajan, Johan Gideon, 76. 
Cajander, Gabriel Johan, 279. 
Cajaner, Johan Zachris, 55, 79. 
Cajaner, Johan Zachris, 185. 
Cajaner, Nils Pehr, 37. 
Cajaner, Nils Petter, 65. 
Caj anus, Abraham, 87, 184. 
Cajanus, Abraham Johannis, 

279, 290. 
Cajanus, Andreas Andrese, 174, 

176. 
Cajanus, Andreas Samuelis, 71. 
Cajanus, Ericus Erici, 278. 
Cajanus, Gabriel Erici, 72. 
Cajanus, Gustavus Andrese, 71. 
Cajanus, Johan Gustaf, 290. 
Calamnius, Fredrik Vilhelm, 74, 

76, 190—192. 
Calamnius, Otto Georg, 207. 
Calander, Zacharias, 16, 121. 
Calonius, Matthias, 293. 
Candolin, Karl Michael, 25, 31, 

374, 376. 
Cannelin, Gustaf, 248, 251, 255, 

340. 
Cannelin, Gustaf Vilhelm, 61. 
Canth, Frans August, 59, 70, 366. 
Canth, Gustaf Fredrik, 162. 
Carenius, Ericus Axelii, 303. 
Carlander, Johannes Laurentii, 

96. Personlista. 385 Carlander, Simon Joliannis, 86. 
Carlborg, Henrik Jolian, 21(3. 
Carlborg, Kasper Konrad, 333, 

364. 
Carleen, Pehr, 36. 
Carlenius, Josephus Josephi, 

171. 
Carlinius, Henri eus, 180. 
Carlinius, Sigfridus, 72. 
Carlinius, Sigfridus Sigfridi, 72. 
Carlinus, Andreas Joliannis, 

97. 
Caj'lström, Jakob Jolian, 114. 
Carp, Jakob Arndt, 175, 180. 
Carp, Simon, 218, 222. 
Carpelius, Henricus Joliannis, 

289. 
Carpelius, Johannes Michaelis, 

278, 289. 
Cascas, se Kaskas. 
Castrén, Erik Ulrik, 182. 
Castrén, Simon Johan, 72. 
Castrén, Theodor Julius, 196. 
Cavander, Christian, 214. 
Cederberg, Benedictus Svenonis, 

63. 
Cederberg, Johannes Benedicti, 

64. 
Cerenius, Jakob, 300. 
Cerenius, Martin, 93, 275. 
Chronander, Gustavus, 1 73, 222, 

276. 
Chydenius, Andreas, 285. 
Chydenius, Carl Fredrik, 223. 
Chydenius, Erik Johan, 65, 101. 
Chydenius, Fredrik Engelbrekt, 

58, 104, 241. 
Chydenius, Nils Henrik, 65. 
Chydenius, Petter Kristian, 223. Chytrceus, Daniel Samuelis, 278. 
Chytrceus, Henricus, 287. 
Chytrœus, Samuel Matthise, 292. 
Cleander, Benedictus Olai, 40. 
Colerus, Frans Frithiof, 157. 
Collin, Anders, 287. 
Collin, Fredrik, 140, 298. 
Collin, Petrus, 225. 
Conradi, Frans Edvard, 249. 
Corander, Clas Fredrik, 187. 
Corander, Karl Henrik Gott- 
hard, 135. 
Corell, Karl Mauritz, 58, 68, 

90, 91. 
Coriander, Samuel Georgii, 303. 
Corvinus, se Lithovius. 
Costiander, Johan Gustaf, 73, 

178, 181, 184. 
Cronbäck, Jacobus Jeremise, 97, 

98. 
Cronbäck, Jeremias Matthise, 97, 

170. 
Cronström, Carl, 78. 
Cronström, Esaias Severin, 91. 
Cronström, Karl Adolf, 57, 79, 

123. 
Crunovius, Jacobus Jeremise, 

52. 
Crusell, Knut Viktor, 18, 21, 

24, 31, 143, 150. 
Cygnœus, Zachris, 236. 

Bahl, Carl Otto, 333. 
Dahl, Ericus Erici, 82. 
Dahl, Samuel Fredrik, 83, 313, 

314, 316,337, 342, 347,361. 
Bahl, Zacharias, 218, 221. 
Dahlbeck, Sven Peter, 27, 69, 

236, 243. 25 386 Personlista. Dahlgren, Jonas, 297. 
Dahlström, Konrad Villiam, 

193, 208. 
Damen, Karl August, 83. 
Degerman, Andreas, 275, 282, 

285. 
Degerman, Johannes Petri, 99. 
Deutsch, David Henrici, 279, 

283. 
Deutsch, Henrik, 145, 279. 
Dickman, Andreas, 41. 
von Doionarow se Downer. 
Downer, förut von Downarow, 

Johan Christofer, 304, 317, 

334, 351. 
Dreijer, Adolf Fredrik, 43, 127, 

128. 
Druschinin, Paul, 306. 
Drysenius, Johannes Matthiae, 

41. 
Dryzenius, Matthias Simonis, 

40. 
Dudin, Paul, 252. 

Ebeling, Jehan Carl, 6G, 215, 

217, 220, 230.. 
Ebeling, Karl Anshelm, 61, 236, 

239, 243. 
Edman, Johan Adam, 318, 336. 
Eh7iberg, Henrik Vilhelm, 196, 

201. 
Ehrnfors (Ehrenforss), Henrik, 

87. 
Ehrström, Anders Johan Erik, 

144, 148, 155. 
Ehr ström, Erik Gustaf, 305. 
Ekbom, Elias, 11, 13. 
Ekelund, Johan Laurentii, 113. 
Eklund, Karl Gustaf, 118, 370. Eklund, Lorentz Eredrik, 118, 

370. 
Eklöf, Adolf, 43, 47, 308. 
Eklöf, Johan Henrik, 346. 
Ekman, Caspar Henrici, 106. 
Ekquist, Gustaf Vilhelm, 304. 
Elden, Anders, 13. 
Elers, Johan, 8, 17, 20. 
Elf gren, Albertina, 201. 
Elfgren, Erik, 276, 280, 290, 

295, 324, 336. 
Elfving, Carl Gustaf, 181. 
Elfving, Jakob Henrici, 13, 183. 
Elfving, Karl Gustaf, 199. 
Elias Mar ci, 212. 
Elingius, Georg Nicolai, 165. 
Elmgren, Johan Vilhelm, 307. 
Emeleus, Nils Gustaf, 38, 39, 

189—191. 
Enckel, Gabriel, 180. 
Enckel, Henrik, 174, 217, 222. 
Eneberg, Andreas Michaelis, 16. 
Eneberg, Isak Reinhold, 315. 
Enegren, Matthias, 8, 51, 219, 

223. 
Eneqvist, Johannes Matthise, 

106. 
Engelberg, August, 30. 
Englund, Gustaf, 42, 300, 302, 

313. 
Engman, Anders, 85. 
Engmark, Henricus, 52. 
Enqvist, Abraham, 184, 222. 
Epagius, Matthias Matthise, 12. 
Erflund, Otto Emil, 368. 
Erich, Theodor Valdemar, 158. 
Ericsson, Erik Theodor, 376. 
Erlin, Jonas Anton, 310. 
Ervast, August Vilhelm, 198. Personlista. 387 Ervast, Bartholdus, 283. 
Ervast, Jolian Fredrik, 208. 
Ervast, Johannes Bartliokli, 283. 
Ervast, Karl, 61. 205, 240, 248, 

251. 
Ervast, Konstantin, 50, 59, 102, 

104, 367. ' 
Ervast, Petter Edvard, 76. 
Eschillus Johannis, 268. 
Eskolin, Anders, 73, 74, 108. 
von Essen, Gustaf Mauritz, 

367. 
von Essen, Johan Mauritz, 44, 

355. 
von Essen, Nathanael, 105. 
Essevius, Jacobus Johannis, 225. 
Essevius, Johannes Laurentii, 

90, 98. 
Estlander, Carl Josef, 321, 336. 
Estlander, Jakob Jonas, 175, 

178, 217, 219. 
Euren, Gustaf Erik, 159, 164, 

318, 320, 323, 328. 
Eurenius, Jakob Jacobi, 160. 
Eurenius, Jakob P., 106. 

Fabritius, Johan Gustaf, 196. 
Fabritius, Lars Emil, 208. 
Fagerdahl, Marcus, 378, 
Fahlander, Johannes Isaaci, 49. 
Fahlander, Josephus Isaaci, 52. 
Fahler, Ernst Vilhelm, 79. 
Falander, Anders, 183. 
Falander, Ericus Matthiee, 272. 
Favorin, Viktor Vilhelm, 259. 
Favorinus, Ericus Gregorii,137, 

288. 
Favorinus, Gregorius, 137. 
Favorinus, Jacobns Jacobi, 371. Federley, Johan Gustaf, 294, 

298, 301. 
Fellman, Christiernus Esaice, 

221. 
Fellman 1. Felman, Esaias, 183, 

214, 216, 286. 
Finelius, Karl August, 38. 
Finelius, Karl Fredrik, Ol. 
Finno 1. Suomalainen, Jacobus 

Petri, 204, 266. 
Fischer, Christian Conrad, 146. 
Fleege, Ericus, 278. 
Fleegz, Henricus Erici, 278, 297. 
Floman, Edla Viktoria, 200. 
Floor, Karl Adolf, 26, 29, 34, . 

134. 
Florin, Isaacus, 372. 
Florin, Johan Gustaf, 294. 
Florin, Johan Isak, 5, 19, 14J, 

143, 147. 
Florinus, Arvid, 137. 
Florinus, Henricus Matthise, 137. 
Florinus, Isaacus Arvidi, 137. 
Florinus, Matthias, 137. 
Florinus, Thomas Thomse, 266, 

209. 
Fogelholm, Gustaf Erik, 11, 14, 

17, 00, 173, 186, 312, 314. 
Fonselius, Petrus, 82. 
Fontelius, Gustavus G., 281. 
Fontell, Fredrik Emil, 69, 104. 
Fontell, Josef Vilhelm, 88. 
Fontell, Sven Abraham, 87. 
Fontenius, Carl, 145. 
Forbus, Adolf, 73. 
Forbus, Casparus Caspari, 35. 
Forbus, Johannes Johannis, 35. 
Forbus, Laurentius Henrici, 173. 
Forbus, Zacharias, 72. 388 Personlista. Forsander, Samuel, 97. 
Forsbäck, se Forsström. 
Forselius, Gustaf, 115. 
Forselius, Michael Thomce, 7, 10. 
Forsen, Otto Alexander, 55. 
Forsenius, Johannes Johannis, 

277. 
Forshœll, Jakob, 93. 
Forsman, Carl Rudolf, 5, 9, 

11, 17, 141, 148, 311, 312, 

320, 338. 
Forsman, Georg Jakob, 218, 

220, 223, 231. 
Forsman, Georg Zacharias, 245, 

251, 344, 346. : 

Forsman, Karl, 33. ' 

Forsman, Karl Julian, 251. ! 
Forsman, Oskar Vilhelm, 224. 
Forsnäs, Anders, 58, 204, 254, 

260. 
Forss, Alexander Mauritz, 45. 
Forsseil, Kristian Oskar, 60. 
Forssman, Karl lEauritz, 242. 
Forssman, Johan, 53. 
Forssman, Vilhelm, 292, 302, 

311. 
Forsström, Simon Pauli, 172. 
Forthelius 1. Bothniensis, Eri- 

cus Matthise, 269, 270, 272, 

273. 
Fortelius, Gabriel Ericius 1. 

Erici, 273, 277. 
Fougt, Abraham Johannis, 166. 
Fougt, Johan, 166. 
Fougt, Johannes Abraham!, 166. 
Fredriksson, Fredrik Vilhelm, 

45. 
Freitag 1. Freytag, Johan, 36, 

100. Friberg, Erik Herman, 351, 

375. 
Friberg, Johan Gabriel, 248, 

338, 347, 353, 354. 
Friberg 1. Friburg, Jonas Marti- 
nus Nicolai, 289. 
Friberg, Matthias Viktor, 130. 
Frideen, Ericus, 6, 10, 120. 
Friden, Adolf Samuel, 295, 

304. 
Frisius, Samuel Nicolai, 277. 
Frondelius, Gabriel Andreee, 

300. 
Frosterus, Adolf Emil, 234. 
Frosterus, Anna Sofia, 258. 
Frosterus, August Johan, 199. 
Frosterus, Carl Jakob, 175, 178, 

181. 
Froste7^us, Ericus, 170. 
Fi'osterus, Ericus Jacobi, 174. 
Frosterus, Erik, 9, 11, 21, 

232. 
FrQSterus, Erik Johan, 37. 
Frosterus, Johan, 72. 
Froste7^us, Johan Gustaf, 320. 
Frosterus, Simon Erici, 170. 
Frosterus, Simon Jacobi, 179. 

Gadd, Johan Magnus, 160, 164, 

250. 
af Gadolin, Gustaf Vilhelm, 

176, 300, 302, 377. 
Gadolin, Jacobus, 113. 
Gadolin, Jakob, 114. 
Gallenius, Lars, junior, 64. 
Gallenius, Laurentius, senior, 

64. 
Gallenius, Zacharias, 78. 
Gallins, Stephanus, 271. Personlista. 389 Ganander, Christfrid, 107. 
Ganander, Gustaf Erik, 78. 
Ganander, Thomas, 107. 
Gefvert, Ali Fredrik, 132. 
Georgias Clementis, 119. 
Gergelin, Gustavus, 82. 
Gestrin, Emil Theodor, 308. 
Gestrin, Erik Johan, 68, 70, 

227, 239, 240, 255, 256. 
Gezelius, Joh., junior, 166. 
Gezelius, Laurentius Georgii, 

285. 
Giers, Carl Eobert, 290. 
Gisselkors, Christiernus, 1 74, 

183. 
Gonander, Georg Gustaf, 22, 

23, 25, 44. 

Gonander, Matthias Leonard, 

24, 45, 233. 

Gottlehen, Gregorius Gabrielis, 
12. 

Gottlehen, bör vara Grottelin, 
Johan Fredrik, 65. 

Graan, Joh., 97. 

Graeflé, Henrik Alexander, 333. 

Granberg, Ferdinand, 116. 

Granherg, Laurentius, se Loch- 
tovius. 

Granherg, Peder August, 69, 
230, 242, 243. 

Grandelius 1. Grandell, Er- 
nestus Matthiœ, 52. 

Grandelius 1. Grandell, Johan- 
nes Johannis, 96, 97. 

Granfelt, August Edvard, 318. 

Granlund, Jakob Eeinhold, 242. 

Granqvist, Karl Emil, 29. 

Granstedt, Selma Emilia, 200. 

Grape, Isaacus ^al., 166. Gregorius Bartholomcei, 119. 
Gregorius Martini, 268. 
Gregorius Thonue, 1. 
Gronovius, Gabriel Christophori, 

97, 98. 
Gronovius, Gustavus Gabrielis, 

98. 
Gronovius, Marcus Gabrielis, 

97, 218. 
Grottelin, Johan Fredrik (jfr 

Gottleben) 65, 379. 
Grundstroem, Axel Johan, 140. 
Grunér, Augusta Mathilda Char- 
lotta, 259, 261. 
Grunér, Carl August, 141, 143, 

146. 
Gråa, Martinus Johannis, 275. 
Gråa, Martinus Martini, 275, 

283, 286. 
Grönberg, Georg Gotthard, 197. 
Gröndahl, Josef, 83. 
Grönholm, Karl Ferdinand Kleo- 

fas, 33, 112. 
Grönlund, Gustaf Daniel, 335, 

352. 
Grönlund, Johan Erik, 14, 17, 

144, 151. 
Gröw§'i?e5^(Grönequist), Vilhelm, 

102, 241. 
Grönroos, Johan Fridolf, 26, 

44, 366. 
Grönskog, 93. 

Grönström, Johan, 54. 
Grönström, Lars Johan, 42. 
Grönvall, Otto Adrian, 258. 
Guinchard, Jean Joseph, 332, 

363. 
Gulin, Niklas, 375. 
Gummerus, Henrik Andreœ, 372. 390 Personlista. Gummerus, Jakob Matthise, 10, 
12. 

Gummerus, Johan Leonard, 184. 

Gummerus, Karl Jakob, 205. 

Gumse, Michael Johannis, 87, 
184. 

Gunnerus, Arvidus Thomae, 40. 

Gusiavus Georgii Säkylensis, 
300. 

Guthman, gift Tallgren, Karo- 
lina Henriette, 360. 

Gyldén, Ernst Jean, 115. 

Gyllenherg, Johan, 87. 

Gyllenberg, Johan, 195. 

Gastrin, Anders, 239. 

Gastrin, Anders Vilhelm, 104. 

Haake, Fredrik Edvard, 148. 

Haartman, Israel, 114. 

Haartman, Jacobus, 278. 

Haartman, Johannes Jacobi, 6, 
274, 282, 289. 

Hackstedt, Hugo Hamilkar, 132. 

HackzeU, Abraham Vilhelm, 
195, 190, 198. 

Hœll, Andreas, 287. 

Hagman, Nils, 223. 

Hahn, Xicolaus Petri, 286. 

Hahn, Petrus, 280. 

Hahnsson, Johan Adrian, 61, 
154, 238. 

Hallenius, Gregorius, 289, 293. 

Hallenius, Matthias, 286. 

Hallsten, Alexander Gustaf Ju- 
lius, 19, 149, 150, 231, 233, 
234. 

Halonen, Henrik, 91. 

Hammarm, Nils Gustaf, 31, i 
237, 330, 375. | Hammarin, Karl Vitalis, 152, 

189, 380. 
Hamnius, Marcus Andrese, 212. 
Hannelius, Oskar August, 368. 
Hartman, Gabriel Israelis, 287. 
Hartman, Gabriel Jacobi, 278, 

286. 
Hartman, Jacobus Jacobi, 293. 
Hartman, Johan Fredrik, 255. 
Hartman, Olaus Samuelis, 296. 
Hartman, Samuel Georgii, 273, 

296. 
Hasselius, Anders, 114. 
Hausen, Julia Maria, 360, 363. 
Haustramnius, Martinus Jacobi, 

216. 
Hauvonen, Nikodemus, 112, 124. 
Hedberg, Henricus Thomse, 100. 
Hedberg, Johan, 36. 
Hedemorœus, Matthias Bene- 

dicti, 371. 
Hedman, Claudius, 50. 214. 
Hedman, Johan Gustaf, 256. 
Hedman, Petrus, 50, 214, 216. 
Hedrceus, Johannes, 176. 
Hedvall, Niklas, 60, 62, 235, 

238. 
Heickell, Carl, 167. 
Heikel, Albert, 67, 115, 187. 
Heikel, Anna, 118. 
Heikel, Arno Vilhelm, 209. 
Heikel, August. 37, 38, 116. 
Heikel, Carl, 110. 
Heikel, Henrik, 118, 325, 327, 

330, 337. 
Heikel, Jakob, 180, 184. 
Heikel, Oskar August, 105. 
Heikel, Vilhelm, 176, 186, 312. 
Heininen, Johan, 367. Personlista. 391 Heinonen, Johan Gustaf, 117, 

346, 355. 
Helander, A., 1G9. 
Helander, Anders, 37. 
Helander, Carl Jakob, 322, 323, 

328, 331, 332, 337. 
Helander, H., 169. 
Helander, Viktor Lars, 74, 188, 

205, 211. 
Helenius, Matthias, 63. 
Helenius, Nils, 16. 
Helenius, Viktor, 157. 
Helin, Simon, 12. 
Hellen, Herman Henrik, 22, 

310, 354. 
Hellgrèn, Samuel Vilhelm, 27, 

131, 204. 
Hellman, Anders Viktor, 243. 
Hellman, Anna Evelina, 258. 
Hellstein, Fredrik, 8, 10, 13, 

16. 
Hellsten, Matthias, 84. 
Helsingius, Gustaf Fredrik, 244, 

319. 
Helsingius, Marcus Henrici, 265. 
Henning, Valdemar Ernst, 237, 

252, 378. 
Henricius, Andreas, 2. 
Henricius, Henri eus, 120. 
Henricus dementis, 1. 
Henricus Erici (Biskop) 93. 
Henricus Henrici Karkuensis, 

288. 
Henricus Jacobi, 264. 
Henricus Marci 1. Martini, 

119. 
Henricus Petri, 40. 
Henricus Severini, 288. 
Henriksson, Johan Nils, 85. Herkepä, Ericus, 264, 268. 

Herlin, Karl Anders, 33. 

Hernodius, Johannes Estani, 
165. 

Herpman, Adolf Engelbrekt, 78. 

Hertzberg, Fredrik, 326, 336. 

Hesse, Börje Kristian, 194, 
210. 

Heurthèn, Sigfrid Adolf, 79, 
124. 

Hildeen, Daniel Ezechiel, 125. 

Hildeen, Jacobus Samuelis, 213. 

Hildeen, Jeremias, 107. 

Hildeen, Johan Henrik, 37. 

Hilden, Andreas, 72. 

Hilden, August, 127, 128, 130, 
133, 186, 349. 

Hilden, Daniel, 88. 

Hméer^, Fredrik Vilhelm, 121. 

Hintze, Karl Alexander Abra- 
ham, 194, 210. 

Him, David Fredrik, 370, 

Him, Gabriel 291, 294. 

Hjelt, Adolf Eobert, 284. 

Hjelt, Frans Vilhelm Gustaf, 
322, 324, 328, 336, 337. 

Hjelt, Karl Vilhelm, 89, 341 — 
344. 

Hjorth, Carl August, 18. 299, 
302. 

Hjorth, Henrik Johan, 15, 19, 
23, 30, 314, 350, 374. 

Hoeckert, Isak, 140, 145. 

Hoffrén, Aron Henrici, 277. 

Hojfrenius 1. Hourenius, Caro- 
lus Johannis, 86. 

Hoffrenius 1. Hourenius, Pe- 
trus Johannis, 170. 

HohenthaU Otto Maurttz, 38. 392 Personlista Hollberg, Carl Henrik, 8, 10, 

13, 219. 
Holm, Jakob, 101. 
Holm, Jonas, 222. 
Holmberg, Richard Edvard 

Gabriel, 91. 
Holmius, Jacobus Jacobi, 86. 
Holmström, Nils Peter, 226. 
Holmudd, Ericus Joliannis, 221 . 
Holst, Claudius Martini, 302. 
Holsti, Hugo Östen Leonard, 

243. 
Holsti, Rudolf Israel, 149. 
Holstius, Johan, 279, 284. 
Homenius, Andreas Johannis, 

182. 
Hordelius, Carolus Georgii, 49, 

98. 
Hordelius, Georgius Petri, 49. 
Horn, Christina, 98. 
Hornœus, Andreas Amberni, 

292. 
Hornœus, Samuel Samuelis, 172, 

286. 
HornoBUS, Zacharias Andrese, 

296. 
Hornborg, Anders John, 326, 

327. 
Hougberg, Karl Vilhelm, 28, 

362, 368. 
Hourenius, se Hofifrenius. 
Hummelin, Johan Viktor, 156, 

335, 345, 352. 
Hydèn, Matts Johan, 317. 
Hyppèn, Immanuel, 298. 
Häggqvist, Carolus Henrici, 177, 

180. 
Häggström, Karl Johan. 91. 
Häggsttöm, Leonard Pehr, 65. Hallberg, Jakob Adrian, 68, 

195—197, 242. 
Hallberg, Petrus Gerh., 174. 
Hällfors, Henrik Johan, 14. 
Hällfors, Jakob, 14, 87. 
Hällfors, Jakob Eliel, 199. 
Hällfors, Karl Immanuel, 190. 
Hällfors, Paulina, 202. 
Hällfors, Petter Gustaf, 201, 

206, 211. 
Hallsten, Berndt Christian, 116. 
Hallsten, Jakob, 43, 312. 
Höckert, August Benjamin, 67, 

68, 343. 
Höckert, Johan, 173, 175, 178, 

219, 226. 
Höckert, Michael, 15. 
Höckert, Rosina, 70. 
Höglund, Gustaf, 157. 

I händer, Karl Johan, 33. 
Ilmoni, Torsten Osvald, 368. 
Indrenius, Andreas Caroli, 3. 
Ingelius, Achilles Agamemnon, 

109, 347. 
Ingelins, Axel Gabriel, 348. 
Ingelius, Gustaf Johan, 299, 

301. 
Ingelius, Oskar Ferdinand, 9, 

19, 20, 108, 141, 143, 338, 

339. 
Ingman, Axel Vilhelm, 75 — 

77. 
Ingman, Berndt Enok, 125, 

229. 
Ingman, Berndt Gustaf, 198, 

199. 
Ingman, Carl Johan, 42. 
Ingman, Erik Emanuel, 260. Personlista. 393 Ingman, Gustaf Henrik, 185, 

220, 228, 302. 
Ingman, Sigfrid, 41. 
Ingman. Vilhelm. 125. 
Irœnius. 1. Irenius, Simon, 303. 
Israel Johannis, 372. 

Jacobus. 113. 
Jacobus Canuti, 1. 
Jacobus Jeremiœ, 98. 
Jernberg. Frans Evald. 133, 

135, 365. 
Jeronius, Paulus Sigfridi, 97. 
Jeronius, Sigfrid, 97. 
Johannes Clementis. 268 (jrf 1). 
Johannes Manni, 137. 
Johannes Olai Pitensis, 165. 
Johnsson. Carl Fredrik, 5, 8, 

10, 13, 219. 
Jonas (Vrigstadius), 15, 377. 
Julenius. Samuel Zacharife, 63. 
Julenius, Zacharias Jacobi, 63. 
Julin 1. Julenius, Johan, 297. 
Junelius, Maria, 200, 202. 
Jung, Johan Abraham. 14, 313. 
Jungberg, Isak Josef, 127, 

156. 
Juniander, Claudius. 99. 
Junnelius, Jacobus, 63. 
Juntelius, Johannes, 36. 
Jurva, Petter, 169. 
Justander, Ericus Johannis, 297. 
Justander, Henricus Erici, 297. 
Justander, Johan, 296. 
hosten, Paulus Petri, 264, 268. 
Justin, Gustaf Adolf, 308, 

362. 
Juvelius, Erik, 50. 
Juvelius, Fredi-ik, 51. Järnström, Frans Ulrik, 112. 
Järnström, Frans Vilhelm, 91. 

Kaklen, Johan, 33, 69, 103, 

104, 158, 366. 
Kalm, Johan Matthias, 186, 187, 

189, 202, 203, 211, 354. 
Kalm, Theodor Eberhard, 333. 
Karsten, Klas Edvin, 103, 105, 

122, 127, 132, 136. 
Karsten, Peter Adolf, 184, 250, 

327, 356. 
Kaskas 1. Cascas, Jacobus Sig- 
fridi, 138, 144. 
Keckman, Carl x^Lbraham, 178. 
Keckman, Johan Alfred, 169. 
Keckman, Johannes Olai, 183. 
Keckman, Samuel Johannis, 183. 
Keckonius, Andreas Johannis, 2. 
Kekoni, Kristian, 201, 203. 
Kekoni, Nils Johan, 294, 298. 
Kellander, Adolf, 8, 10, 16. 
Keiner, Christianus, 303. 
Kempe, Laurentius Andrese, 95. 
Keyoy, Thomas Francisci, 264. 
Kickovius, Andreas, 100. 
Kickovius, Olof, 99. 
Kiemmer, Andi'eas Caroli, 213, 

216. 
Kihlman, Alfred, 245, 253, 254. 
Kihlman, Anders Gustaf, 220, 

223. 
Kiöping, Matts, 87. 
Kjelbnan, Magnus, 103. 
Konsin, Henrik, 143. 
Kopparström, Elias, 42. 
von Krcemer, Karolina Sofia 

Mathilda, 360. 
Kraftman, Johannes, 4. 26 394 Personlista. Kränk, Johan, 75, 77. 
Krank, Johan Gustaf, 178, 

181. 
Krank, Robert, 197, 201, 202, 

209. 
Kreander, Johan, 51. 
Kriander, Thomas Timotheus, 

125, 294. 
Krook, Carl August, 249, 257, 

327. 
Kråka, Anders, 165. 
Kroger, Christiernus Christierni, 

218. 
Kuhlberg, Erik, 53. 
Kullhem, Jakob, 18, 228, 229, 

236. 
Kullman, Kristofer, 220, 223, 

224, 227, 232. 
Kumlander, Erland, 124. 
Kumlin, Matthias, 295, 307. 
Kunelius, Anton Bernhard, 199, 

203, 210. 
Kurien, Nils Ferdinand, 101, 

144, 146—148. 
Kusmin, Johan, 18. 
Kyntzell, Augusta Olivia, 257. 
Kynzell, Nils, 280, 291, 295, 

311. 
Kyrenius, Carolus Matthise, 97. 

Lacceniiis, Jacobus Martini, 49. 
Lackström, Emil Frithiof, 75. 
Lagerlund, Marcus Jacobi, 121. 
Lagus, Gabriel Georgii, 54. 
Lagus, Gabriel Jonee, 222. 
Lagus, Gabriel Josephi, 292. 
Lagus (Lepus). Johannes Jo- 

hannis, 15. 
Laiberg, Anders, 88, 377. Laihiander, Henricus Johannis, 

12. 
Lampé/z, Johan, 314. 
Landtman, Johan Adolf, 108 — 

110. 
Langius, Matthias Petri, 300. 
Lars, 212. 

Laudini, Paulus, 194. 
Laurœus, Olaus Olai, 171, 303. 
Laurell, Edvard Johan, 42. 
Laurell, Georg, 276, 280, 290, 

294. 
Laurell, Georg Nestor, 24, 32, 

131. 
Lauren, Johan Gustaf Frithiof, 

366. 
Lauren, Ludvig Leonard, 245, 

247, 254, 257. 
Lauren, Matthias, 54. 
Lauren, Matthias Albert, 233, 

234. 
Laurentius Johannis, 1. 
Laurentius Petri Aboicus, 273. 
Laurillius, Matthias, 115. 
Laurin, Matthias, 37. 
Laurin, Mårten Israel, 37. 
Lefrên, Lars Adolf Matthias, 

162, 252, 2.54, 333, 364. 
Legier, Thomas Joachim, 334. 
Lehr bäck, Albert, 77. 
Lehtinen, Karl Leander, 117. 
Lehtonen, Frans Johan, 28. 
Leidenius, Gabriel Vilhelm, 84. 
Leidenius, Karl Gustaf, 44, 46, 

365, 366. 
Leistenius, Jacobus, 288. 
Leistenius, Jakob, 12. 
Leistenius, se Listhenius. 
Lemherg, Henrik, 114. Persoulista. 395 Lepus, Gabriel Josephi, 100. 
Lescelius, Gabriel Matthias, 72. 
Levin, Gustaf, 140, 283. 
Lietzen, Jolian Gustaf Gabrielis, 

84. 
Lignipcens, Christophorus, 297. 
Lignipœus, Jacobus Bertolli, 

2, 6. 
Lignipœus, Nathanael, 142, 145. 
Lih7', Johan Konrad, 46. 
Lilievan, Johannes Johannis, 

296, 371. 
Lilius, Andreas Henrici, 289. 
Lilius, August, 245, 246, 250, 

254, 257, 308. 
Lilius, Henricus Gustavi, 289. 
Lilius, Michael, 121. 
Liljeblom, Toussaint Vilhelm, 

191. 
Liljefors, Anders, 342, 346, 

347, 353, 355, 358. 
Liljefors, Gustaf Vilhelm, 360. 
Liljenstedt, Grefve, förut: Jo- 
hannes Paulinus, 6. 
Liljeros, Matthias, 94. 
Liljevahn, Johannes Jacobi, 296, 

371. 
Limon, Josef Magnus, 248, 249, 

251, 259, 261, 366. 
Lindeblom, Johan Edvard, 158. 
Lindebäck, Amanda Olivia, 256. 
jLmc^eéäcÄ, Marg-arethaJaquette, 

258. 
Lindegren, Johan Fredrik, 124. 
Lindell, Johan, 16. 
Lindell, Johan, 304. 
Lindelöf, Johan August, 319. 
Lindeman, G. Ulrik, 194, 199, 

203, 210. Lindeqvist, Gustaf, 146. 

Lindeqvist, Karl Edvard, 24, 57. 

Lindgren, Anton Vilhelm, 28, 
68, 130, 154. 

Lindgren, Edvard, 169. 

Lindgren, Henrik, 132. 

Lindman, Adolf, 309. 

Lindqvist, Ludvig Isak, 211. 

Lindskog, Josef Ludvig, 256. 

Lindstedt, Vilhelm, 359. 

Lindsten, Henricus, 279, 293, 
298. 

Lindström, Gustaf Israel, 159, 
162, 164, 339, 354, 355. 

Lindström, Johan Adolf, 308. 

Lindström, Knut Legat, 325, 
339, 342, 344, 347, 353. 

Lindström, Olivia Karolina, se 
Malin. 

Listhenius 1. Leistenius, Olaus 
Johannis, 119. 

Lithovius, Carolus Isaaci, 171. 

Lithovius, Gabriel Gabrielis, 
179. 

Lithovius, Henricus Isaaci, 171. 

Lithovius 1. Corvinus, Johan- 
nes Henrici, 170. 

Littorenius, Jonas, 63. 

Litzelius, Andreas, 293. 

Litzelius (Litzelles), Gabriel, 
298. 

Ljungberg, Frans Mauritz, 186, 
193. 

Lochtovius (Granberg), Lauren- 
tius Laurentii, 97. 

Lohman, Diedrik Johan, 287, 
290, 301. 

Lohse, Arno, 136. 

Loj ander, Leocadia, 258. 396 Personlista. Longström, Henrik. 140, 295, 

301. 
Lucander. Ericns Andrete, 95. 
Luden, Karl Johan. SO. 
Lund, Olof, 373. 
Lundanus, Daniel, 81. 
Lundheck, HacLuinns. 139, 274, 

282. 
Lundherr g, Adam Frediik, 307. 
Lundberg. Johan ]ilagnns, 92. 
Lundelius. Anckeas, 99, 225. 
Lundeli, Jolian. 32. 46, 310. 
Lundenius I. Lundtn, ilichael, 

373. 
Lundenius, Adolf Magnus, 146. 
Lundenius, Andei*s Carl Gustaf. 

822. 
LM«rfe«iMS, Anders Michael, 146, 

296, 299. 
Lundenius, Carl Gustaf, 140, 

142, 145, 290. 
Lundenius, Fredrik Albert Os- 

sian, 309, 359. 
Lundenius, Johan Fredrik Isi- 

dor,45, 57, 111, 129,365,374. 
Lundholm, Ericus, 293. 
Lundfjvisi, Carl. 307. 
Lundström, Charlotta Elisabeth, 

211. 
Lundström, Friedrich, 4, 7, 107, 

297. 
Lybeck, Jacobus Johannis, 182. 
Liichau, Frans Fredrik Vilhelm. 

211. 
Lythrœus, Jacobus Georgii, 95. 
Löfvjendahl, Johan Axel, 105. 
Lönn, Johannes Johannis, 212. 
Lönnbeck, .Julius Konstantin, 47, 

369. Lönnberg, Andreas Erici, 167. 
Lönnberg, Erik, 167. 
Lönnberg, Ernst Johan. 154. 
Lönnmark, Gustaf. 17, 224, 

234, 316. 
Löwenrnark. Emil Alfred. 76, 

207. 

Mcexmontanus. .Johannes. 4, 

216, 21S. 
Magnus Johannis. 263. 
Malin, Gustaf Adolf, 228, 229, 

241. 
Malin, Henrik, 150—152. 154, 

157. 
Malin. Karl. 46, 152, 349, 

357. 
Malin, Matthias. 150, 152, 154. 
Malin, Xüs EWk, 258. 
Malin, född Lindström, Olivia 

Karolina, 258. 
Malm, Gustaf, 14, 224, 227, 

232, 233. 
Malm, Gustaf Emil, 369. 
Malm, Herman, 189—192, 207. 
Malm, Karl Oskar, 369. 
Malmberg, Herman, 227. 
Malmsten, Lars Reinhold. 14, 

17, 19, 21, 30, 314, 315. 
Malmsten, Vühelm, 16, 291, 

.301. 
Malmstenius, Carolus Davidis, 

182. 
Malmström, Gustaf Vuhelm, 

155, 354—356, 362. 
Manizeff. Michael, 305. 
Mannström. Johan Fredrik, 308. 
Mansnerus. Andreas Xicolai, 2. 
Marelius, Gustaf, 206, 211. Personlista. 397 Marelius, Karl Johan, 75, 192. 

Marell, A., 31. 

Martinson^ Fabian Ludvig, 30, 

161, 237, 253, 260, 358. 
Martinus Bartholomœi, 106. 
Martinus Laurentii, 268. 
Martinus Olai, 1. 
Mathesius, Andreas Audreœ, 

171. 
Mathesius, Andreas Matthise, 

171. 
Mathesius, Matthias Georgii, 

119. 
Mathesius, Nils, 100. 
Matilainen, Laurentius Andre», 

99, 176. 
Matthias, 119. 
Matthias Georgii, 268. 
Matthias Georgii, 268. 
Matthias Michaelis Aboensis, 

138. 
Maurell, Efraim, 31. 
Melart, Emil, 62. 
Melart, Karl, 194. 
Melartopœus, Carl, 300. 
Melartopœus, Christianus Jo- 

sephi, 292. 
Melartopœus, Gabriel Petri, 265, 

268. 
Mellberg, Edvard Julius, 206, 

235, 247. 
Mellenius, Fredrik, 167—169. 
Mellin, Eobert, 189, 195. 
Mennander, Andreas Johan, 284. 
Mentz 1. Mentzius, Johannes 

Clementis, 1, 268. 
Meurling, Georg-, 50. 
Mem-man, Otto Fredrik, 237, 

253, 254. Mexberg, Simon, 304. 
Meylund, Matthias Johannis, 63. 
Michael Cornelii, 267. 
Michael Jacohi, 268. 
Michelsson, Johan, 18. 
Micklin, Frans Johan, 197. 
Mittler, Karl Alfred, 368. 
Mjödh, Bror Abraham, 296, 

299, 313. 
Moberg, Karl Johan, 191. 
Modeen, Emanuel Theodor, 153, 

155. 
Molander, Karl Henrik Oskar, 

200. 
Mollin, Johan Henrik, 299, 302, 

304, 305, 311. 
Mollin, Josef, 8, 177, 222. 
Momma, Gustavus, 52. 
Montanus, Ericus Georgii, 170. 
Montin, Gustavus Daniel, 294. 
Morén, Gustaf Emil, 367, 368. 
Mullander, Martinus Matthise, 

225. 
Mullovius, Jacobus Henrici, 218. 
Mundocius, Andreas, 171. 
Murman, Johan Vilhelm, 193. 
Muur 1. Muurenius, Boëtius 

Olai, 270. 
Möller, Carl Theodor, 334, 352. 
Möller, Johan Fredrik, 48. 

Nœsander, Isaacus Michaelis, 

86. 
von Nandelstadh, August, 192, 

194. 
Neocleander , Andreas Xicolai, 

270. 
Neostadius, Casparus Marci, 49. 

98. 398 Personlista. Neostadius, Grustavus, 99. 
Neovius, Vilhelm Engelbert, 

324, 337. 
Nervander, Matthias Michaelis, 

86. 
Nestèn, Gabriel, 84. 
Neuholm, Anders, 107. 
Nicolaus Lindormi, 271. 
Nikander, Fredrik Vilhelm, 334. 
Norœus, Israel Olai, 166. 
Nor (BUS, Ol., 166. 
Nordberg, Isaacus, 284. 
Nordeman, Frans August, 31, 

34. 
Nordgren, Johan Anton, 101, 

102. 
Nordling, Carl Johan, 51, 52, 

219. 
Nordlund, xA.nders Adam, 239, 

261. 
Nordlund, Karl Ferdinand, 20, 

22, 109, 343. 
Norman, Abraham, 87. 
Notenbergius, Petrus Svenonis, 

12. 
Nurkka, Carolus Simonis, 95. 
Nyberg, Johan Anders, 304. 
Nycopensis, Andreas Lauren- 

tii. 273. 
Nyländer, Abraham, 321, 330, 

357. 
Nyländer, Axel, 197, 198. 
Nyländer, Bruno Fabian, 47, 

187, 
Nyländer, Elise, 200. 
Nyländer, Johan Alexander, 

334. 
Nyman, Hans, 175, 179, 181, 

187, 188. Nyström, Bruno Villehad, 92. 
Nyström, Karl Aron, 105, 131, 

158. 
Näsla, Olaus Birgeri, 81. 

Odenius, Johan G-eorgii, 142, 

145. 
Odenvall, Axel Valdemar, 207, 

208. 
Odenvall, Fredrik Julius, 9, 

108, 247, 257, 312, 324, 337, 

340. 
Odenvall, Gustaf Fredrik, 196, 

198. 
Odenvall, Isak Ivar, 235. 
Odenvall, Karl Ossian, 242, 243. 
Okkonen, Nils Jakob, 207, 209. 
Olaus yEschilli, 267. 
Olijn, Olaus, 93. 
Ollgren, Vilhelm, 248, 348, 367. 
Orbergius, Johannes Birgeri, 

271. 
Orrnander, Johan, 94. 
Osenius, 303. 
Ottelin, Carl Gustaf, 305. 
Ottelin, Konrad Fredrik, 34, 

239, 348. 
Ozelius, Andreas Abraham!, 296. 

Palander, Abraham, 82. 

Palander, Abraham Axelii, 41 . 

Palander, Elias Johannis, 82. 

Paldani, Henrik Johan, 375. 

Palicander, Gregorius demen- 
tis, 288, 293. 

Palin, Bror Vilhelm, 240, 244, 
255, 262. 

Palmannus, Andreas Josephi, 
179. Personlista. 399 Palmannus, Johannes Andre», 

179. 
Palmgren, Henrik Johan, 144. 
Palmlöf, Gustaf, 234, 238, 242. 
Palmros, Frans Severin, 326. 
Paqvalin, Johan Kristian, 43, 

47, 122. 
Parviainen, Johan, 27, 155. 
Pasanen, se Patzelias. 
Passelberg, G-abriel Vilhehn, 

237, 252, 253, 255. 
Patzelius 1. Passelius, förut Pa- 
sanen, Matthias, 50. 
Paulinus, Henricus (Pauli Rau- 

mannus), 6, 9. 
Paulinus, Johannes, se Liljen- 

steclt. 
Pecklinius, Andreas, 221. 
Peder Larson, 268. 
Peitzius, Martinus G-abrielis, 36. 
Peitzius, Martinus Henrici, 35. 
Pelander, August Reinhokl, 238, 

239. 
Peldan, Gabriel Henrici, 214. 
Peldan, Isaacus, 4, 7. 
Peldan, Israel Henrici, 275, 282. 
Peldanus, Henricus, 275. 
Pentzin, Daniel, 145. 
Pernerus, Nicolaus Nicolai, 218, 

221. 
Petrœus, ^Eschillus Olai, 267, 

269. 
Petrejus, David Petri, 2, 6. 
Petrelius, Bror Axel, 39. 
Petrelius, Samuel Nicolai, 71. 
Petrenius, Erik Johan, 82. 
Petrenius, Matthias, 82. 
Petrus, 81. 
Petrus Erici, 97. Petrus Tngemari, 2, 270. 
Petrus Theodori, 170, 171. 
Petterson, Anders Johan Rein- 
hold, 129, 157, 1.59. 191. 
Pettersson, Johan Erik, 83. 
Pettersson, Karl Reinhold, 198. 
Pfaler, Carl Gustaf, 295. 
von Pfaler, Fredrik Ferdinand, 

125—127. 
Pihlman, Isaacus Erlandi, 274, 

277, 281, 303. 
Pihlman, Johan, 7, 275, 283. 
Pihlstedt, Jonas, 84. 
Piipponen, Henrik, 75. 
Piponius, Henrik, 184. 
Piponius, Henrik Gabriel. 21. 

54, 56, 188. 
Polviander, Frans Jakob, 21, 

22, 151, 153, .340, 34.9, 374. 
Polviander, Fredrik August, 

195. 
Polviander, Gustaf, 145. 
Polviander, Gustavus Nicolai, 

139. 
Polviander, Mauritz Gustaf. 1 28, 

157. 
Polviander, Michael, 120. 
Polviander, Michael Simonis, 3. 
Polviander, Simon, 3. 
Popoff, Alexander, 351. 
Poppius, Johan, 284. 
Poppius, Vilhelm Gabriel, 31. 
Portinus, Petrus Svenonis, 173. 
Prochceus 1. Brachceus, Petrus, 

212. 
Prochman, Aron Nicolai, 36. 
Prochman, Carl, 114. 
Prochman 1. Prochenius, Caro- 

lus Petri, 212. 400 Persönlista. J Pry SS, Andreas Andrete. 279. 
Pundani, Carl G-ustat' 253. 
Päivärinta, se Svan. 

Pajaleen. G-eorgius. 176. 183. 

Rajalenius. Thomas Bartholli. 
9. 

Ramstedt, Jolian Israel, 227. 

Rancken. Gfustaf Vilhelm En- 
gelbrekt. 46. 117, 122. 126, 
241. 

Rancken, Johan Oskar Imma- 
nuel. 246. 250, 253, 256, 
257. 

Raumander, ITatthias Josephi, 
120. 

Raumannus, Henricns Pauli, se 
Paulinus. 

Raumannus. Jacobus Pauli. 272. 

Raumannus, Jonas ]\Iatthiœ, 
272. 

Raumannus, Paulus Sigf'ridi, 6. 

Raute/ius, Carl Henrik. S3. 

Ravauder, Esaias Thomœ, 114. 

Ravonius, Andreas, 145, 303. 

Rechardt. ilartin. 167. 

Reinholm, Berndt Adolf, 67, 
126, 133. 135. 

Reinholm 1. Renhohn, Johan, 
53. 

Reinius, Julius Fredi'ik, 55. 56. 
58. 

Remahl, Carolns, 99. 

Remahl, Elias, 172, 177, 180. 

Remahl, Johannes Eliee, 99. 

Renfors, Henrik Otto, 30, 252. 

Renfors, Karl Gustal, 24 — 26, 
32, 124. 

Renhohn, se Eeinholra. 1 Renhorn, Sven Olai Bidenius 

165. 
Renner. Claudius, 3, 9. 
Rennerus, Michael Jacobi, 3. 
Renström, Johan, 88. 
Renvall, G-ustaf. 295, 299. 
Renvall, Karl August, 343, 346. 
Renvall, Karl Gustaf, 23, 44; 

45, 156. 161—163,329,346, 

354. 
Renvall Torsten Thure, 245, 

320. 
Renvall, Yolmar Theodor, 22, 

24, 190, 344, 349. 
Reuter, Edvin Titus Eeodor, 327, 

331, 332, 339, 358. 
Reuter, Odert Ossian, 47. 
Rhyselius, Matthias, 303. 
Ricalenius. Henricus, 288. 
Richtman, Johan Jakob, 66, 

68. 
Ridderström, Knut David Fer- 
dinand, 351, 362. 
Riip, Ericus Andre», 221. 
Rhnal se Remahl. 
Rindell, Axel Edvard Gabriel, 

326, 329, 331. 
Ring, Petrns Magni. 41. 
Ringius. Carolus Xicolai. 96, 

213. 
Ringius, Xicolaus Olai, 95, 96. 
Ringvall, Gustaf, 301. 
Rislachi, Carl Henrik, 16, 65, 

226. 
Rislachius, Elias Elite. 221. 
Ritou, Gustaf, 333, 363. 
Ritz, Jacobus, 3. 
Rivelius, Johannes Laurentii, 

218. Personlîsta. 401 Rivelius, Laurentius Johannis, 

212, 224. 
Roering, Henricus, junior, 53. 
Roerinff, Henricus, senior, 50, 

52. 
Roman, Karl Johan, 240, 256. 
Roos, Alexander Fredrik, 240, 

244, 259, 261, 262. 
Roos, Jakob Henrik, 79, 80, 

90. 
Roos, Karl Elis, 347. 
Roos, Karl Johan, 89. 
Roschier, Erik Gustaf Julius, 

239, 260. 
Roselius, Olaus Thomse, 165. 
Rosendahl, Gustaf Adolf, 357, 

373, 374. 
Rospndal, Adolf Fredrik, 132, 

319, 326, 329, 331, 341, 

353. 
Rosengren, Erik, 146. 
Rosenmark, August, 117, 123. 
Roslin, Viktor Mauritz, 110, 

111. 
Ross, Herman Hermanni, senior, 

274, 283. 
Ross, Herman Hermanni, junior, 

283, 286. 
Rostedt, Johan, 114. 
Rothkerus, Mat aias Marci, 292. 
Rothovius, Arvidus Arvidi, 139, 

213. 
Rothovius, Gudmundus Jacobi, 

288. 
Rothovius, Gustavus Arvidi, 213. 
Rothovius, Isak, 139. 
Rothovius, Isak Arvidi, 72. 
Rothovius, Matthias Laurentii, 

273. Rungius, Johannes Matthise, 281 . 
Rangius, Matthias, 281. 
Ruth, Jacobus, 81, 82. 
Ruth, Samuel, 82. 
Rödlin, Alexander Emil, 111, 

117, 367. 
Rönnblom, Viktor, 62. 
Rönnbäck, Anders Johan, 284, 

304. 
Rönnbäck, Fredrik, 291. 
Rönnhäck, Gustaf Vilhelm, 291, 

294, 299, 301, 304, 305, 323, 

336. 
Röring, Johan Haquini, 216. 
Röring, Petrus, jfr Hedman, 214. 

Saarman, Johannes Johannis, 

96, 213, 215. 
Sacklinius, Fredrik, 121. 
Sacklinius 1. Zadler, Henricus, 

171. 
Sadeel 1. Sadelius, Michael Ja- 
cobi, 139. 
Sadelerus, Marcus Pauli, 5, 96, 

276. 
Sadelin, Pehr Ulrik Ferdinand, 

215, 217, 219, 223, 226. 
Sadelius, se Sadeel. 
Sadenius, Fredrik Salomon, 29. 
Sadenius, Karl Alfred, 132, 

136. 
Sahlberg, Gabriel Israelis, 145, 

227. 
Salamatin, Konstantin, 252. 
Salinius, Matthias Sigfridi, 289, 

297. 
Salmen 1. Salmenius, Jacobus, 

7, 172. 
Salmenius, Cliristiern, 100. 27 402 Personlista. I Salmenius, Johannes Georgii, 

303. 
Salmenius, Johannes Johannis, 

3, 6. 
Salovius, Andreas Samuelis, 139. 
Salvenius, Fredrik, 140, 142, 

145. 
Sandbäck, Karl Vilhelm, 111, 

112. 
Sandbäck, Kristian, 89, 373, 
Sandelin, Nils Ferdinand, 34. 
Sandelin, Peter Johan, 223, 

226. 
Sandelinus, Thore Jeremise, 113. 
Sandström, Mathilda Sofia, 105. 
Sandström, Matthias, 105. 
Sanmark, Carl Gustaf, 298. 
Sarenius, Casparns Laurentii, 

292. 
Savolainen, Aron, 197. 
Saxa, Carl, 73. 
Saœbeck, Otto Ferdinand, 11, 

14, 17, 143, 149, 150, 322, 

338, 341, 352. 
Saxbäck, Fredrik Alfred, 70, 

196. 
Saxbäck, Johan Gustaf Albert, 

208. 
Scarinus, Ericus Algothsson, 

182. 
Schalberg, Amanda Elvira Rosa- 
lia, 370. 
Schalin, Lars Vilhelm, 56, 79. 
Schariin, Ericus Erici, 182. 
Schauman, Frans Ludvig, 318. 
Scheele, Johan, 94, 145. 
Schlüter, Johan Bernhard, 192, 

206, 207. 
Scholberg, Carolas, 63. Schroderus, Gustaf Henrik, 16, 

178, 220, 224, 302, 315. 
Schroderus, Isak, 177, 184; 
Schultz, Gustaf Adolf, 319, 326, 

327, 329, 330, 345, 364, 

369. 
Schybergson, Johan Fredrik, 

368. 
Sciurenius, Johannes Johannis, 

289. 
Seelman, Christianus Mart., 289. 
Segercrantz, Christofer Viktor 

Leonard, 317, 328, 330, 331, 

350. 
Seidelius, Henricus, 139, 278, 

289. 
Seiander, Johan, 298. 
Sehen, Johan Henrik, 283, 287. 
Selin, Edvard Viktor, 29. 
Serenius, Tobias, 352. 
Serkelax, Peder, 264. 
Setterberg, Axel Hugo, 60, 235, 

239. 
Setterbe?-g, Karl, 256. 
Sevan, August Herman, 110. 
Sevan, Edvard, 44, 66, 314, 

316, 317, 335, 345, 352. 
Sevonius, Carl Benjamin, 302, 

307. 
Sidbœck, se Zidbäck. 
Siedbäck, Johan, 372. 
Sievonius, Jacobus, 41. 
Sig fridus Henrici, 267. 
Sijvonius, Henricus, 142, 144. 
Silcke, Fredrik Gustaf, 112. 
Simelius, Anders Gustaf^ 319. 
Sirnelius, Jakob, 53. 
Simelius, Johan, 188, 189, 194, 

335, 361, 362. Personlista. 403 Siineli'us, Karl Aiij,aist, 55. 
Simon Martini, 288. 
Sinius, Benjamin, 222. 
Sinius, Ericus Erici, 221. 
Sipelius, Carl Dettlof, 146, 291, 

295, 299. 
Sipelius, Henricus, 142. 
Sipilä, Johan Gustaf, 76, 196, 

197, 199. 
Sjögren, Eudolf, 58, 62. 
Sjöstedt, Carl Gustaf, 306, 317. 
Skogström, Jolian Gustaf, 128. 
Slottsberg, xA.lexander Eudolf. 

198. 
Snabb, Gustavus Henrici, 50. 
Snellman, Anton Erik, 201,204. 
Snelhnan. Henrik, 225, 280. 
Snellman. Johannes Johannis, 

177, 180. 
Snellman, Niclas Johannis, 53. 
Sohlberg, Herman Eredrik, 314, 

315, 317, 341, 342. 344, 347, 

352, 353. 
Solin, Karl Henrik Sebastian, 

47, 116, 123. 
Solinius, Matthias, 288. 
Sonck, Johan Mauritz, 90. 
Sonnerus, Simon Georgii, 12. 
Spolander, Fanny Maria, 259. 
Spolander, Xils Eerdinand, 209. 
Stecksèn, Israel, 167. 
Steenman, Nicolaus, 303. 
Stenberg, Axel Voldemar, 62. 
Stenbäck, Carl Eredrik, 64. 
Stenbäck, Lars Jakob, 231. 
Stenbäck, Laurentius Josephi, 

278, 286. 
Stenbäck, Thor Otto, 74, 76, 

197. Stendal, i^àft Auiinoff', Hihhi 

Vilhelmina, 80. 
Stenhagen, Eredrik, 50, 53. 
Stenhagen, Karl Anshelm, 22, 

29, 46, 123. 
Stenius, Martinus Thomte, 2, 5. 
Stenman, Gregorius Georgii, 

282, 286. 
Stenman, Michael, 293. 
Stenström, Gustaf Eerdinand, 

309. 
Sterenius, Eredrik Alexander, 

90, 230. 
Sterenius, Johan Henrik, 228, 

236. 
Sternberg, Emil Eobert, 46, 355. 
Stierna, Henricus Simonis, 297, 

300. 
Stigelius, Henricus Michaelis, 

40. 
Stigelius, Johannes Michaelis, 
- 138. 

Stigelius, Michael Henrici, 40. 
Stigelius, Nicolaus Jacobi, 41. 
Stodius, Martinus Henrici, 266, 

267, 270. 
Stolpe, Georg, 88. 
Stolpe, Johan, 133, 134, 309, 

310, 348, 356, 365. 
Stolpe, Nils Abraham, 167, 227. 
Stolpe, Nils Gustaf, 56, 57, 90. 

129, 191, 235. 
Strandberg, Henrik, 225. 
Strandman, Henrik, 107. 
Strählman, Emilia Elisabeth, 

361. 
Ström, Johan, 7. 16. 
Strömsten, Otto Kristian, 11, 

17, 19—21, 23, 187, 224, 343. AOi Persoiilista. Stubb, Johan, 36, 64. 
Stuthœus, Joachimus Mattlii8e 1. 

Matthsei, 265. 
Stuthœus 1. Stuut, Matthias Lau- 

rentii, 265. 
Stâhlberg, Greorgius, senior, 3, 

285. 
Stâhlberg, Georgius, junior, 35. 
Stâhlberg, Johan Gabriel, 74, 

75, 77. 
Stähle, Jakob, 185, 193. 
Sucksdorff, Kristian Gustaf, 

159, 163, 164. 
Suidelinus 1. Svedjelinus, 

Gabriel Martini, 81. 
Sulin, Benjamin, 109. 121 — 

123. 
Sund, Olaus Andreœ, 165. 
Sundberg, Johan, 373. 
Sundel, Viktor Alexander, 1 49 — 

151. 
Sunder, Johan, 167. 
Sundvall, Johan Matthias, 325, 

336. 
Suomalainen, se Finno. 
Swan, senare Päivärinta, Ja- 
kob Haniel, 105. 
Svan, Karl Gustaf, 79, 80. 
Svanstrupe, Johannes Stephani, 

137. 
Svanstrupe, Stephanus Matthise, 

137. 
Svebilius, Petrus, 4, 7, 36. 
Svedielinus, Gabriel Gabrielis, 

82. 
Svedjelinus, Gabriel Martini, 

81. 
Sveno, 11. 
Sylvander, Fredrik, 115. Synnerberg, Carl, 233, 248. 
Sy renins, Johan Jakob, 117, 

124. 
Söderborg, Henrik Emanuel, 18, 

42. 
Söderholm, Fredrik Albert, 376. 
Söder lund, Karl Gustaf, 131, 

135, 375. 

Tallgren, Karolina Henriette, 
se Guthman. 

Tallgren, Vilhelm Ferdinand, 
161, 330, 360, 363. 

Tallqvist, Daniel, 221. 

Tumländer, Johan, 54. 

Tumländer, Zacharias, 8, 10, 
16. 

Tummelin, Jean, 115. 

Tammelin, Nicolaus, 286. 

Tummelinus, Gabriel Laurentii, 
273, 277, 281. 

Tammelinus, Laurentius Gabri- 
elis, 281. 

Tamsèn, Johan Ismael, 27, 130, 
131. 

Teccalenius, Sigfridus Georgii, 
292. 

Teckalenius, Jacobus Gregorii, 
138. 

Teit, Gregorius Martini, 265. 

Telenius, Johan Erik Imma- 
nuel, 42. 

Telenius, Simon, 304. 

Tempil, Henricus, 263. 

Tengman, Olof Niclas, 54. 

Tengström, Georgius, 52. 

Tengström, Jakob, 53. 

Tengström, Johan Georgii, 53. 

Tengström, Johan Johannis, 53. i'ersoulista. I O.J Tenlenins, Johan, 12. 
Teudschovius, Jacobus Jacobi, 

170. 
Teudschovius, Jacobus Petri, 71 . 
Textorius, Sigfridus Jacobi, 113. 
Tliauvon, Johan Fredrik, 168. 
Thauvonius, Abraham Gabrie- 

lis, 50, 174. 
Thauvonius, Grabriel Georgii, 

137. 
Thauvonius, Georgius Matthiae, 

137. 
Theet, Johannes Johannis, 139. 
Thelin, Carl Fredrik, 64. 
Thodèn, Carl Petter, 65, 100. 
Thomas Arvidi, 292. 
Thomas Jacobi, 119. 
Thomas Laurentii, 40. 
Thomas Eschilli, 266. 
Thorin, Olaus, 372. 
Thuneberg, Otto Ivar August, 

163. 
Thurèn, Alfred Fredrik Abra- 
ham, 158. 
Thurman, Johan Fredrik, 55, 

103, 362, 367, 368. 
Thurman,B.Q\n\io\å Gabriel, 115. 
Thuro Theodorici, 2. 
Thuronius, Abraham Johannis, 

6, 138, 277. 
Thuronius, Johannes Tliuronis, 

2, 6, 277. 
Thölherg, Fredrik, 77, 199. 
Thölberg, Johan, 376. 
TickUn, Gustaf, 17, 315. 
ricHm,Jolian, 127,131,132,155. 
Ticklen, Pehr, 175, 184. 
Tigerstedt, Karl Konstantin, 

320, 321. Timmenius, Johan, 293. 

Tingvallius, Johannes, 113. 

Tobelius, Johannes Martini, 372. 

Topelius, Zacharias, 246. 

Toppelius, Johan Gabriel, 100. 

Toppelius, Oskar August, 249. 

Tornœus, Nicolaus J., 165. 

Tranberg, Johan Henrik, 131. 

Tunœus, Olof Jonœ, 86. 

Tîirdin, Niclas, 172, 275, 279, 
283, 287. 

Tykmannus 1. Tyckman, Jo- 
hannes Jacobi, 120. 

Torw, Erlandus Erlandi, 285. 

Törnqvist, Johan, 283, 287. 

Törnqvist, Johan, 296. 

Törnqvist, Lorentz Henrik, 179, 
185. 

Törnroth, Ernst Vilhelm, 15, 
23, 32, 116, 316. 

Törnroth, Henrik, 290, 301. 

Törnudd, Anders, 38, 89, 90, 
108, 110. 

Törnudd, Constantin, 244. 

Törnudd, Matthias, 87. 

Ucanius, Eskil, 106. 
Uhlonius, Johannes Henrici, 97. 
Uhlstedt, Andreas Henrici, 177. 
Uhlstedt, Henrik Henrici, 183. 
Ulander, Thomas Henrici, 71. 
Ullberg, Karl Olof, 334. 
Ulmstadius, Johannes Petri, 

106. 
Ulopotamius, Henricus Theodori, 

171. 
Ulostadius, Andreas Andreœ, 

170. 
Vising, Johannes, 278. 406 Fersonlîsta. Ulstadius. Gnstavns. 49. 

Ulstadius, Laurentius Andi-ese, 
171. 

Unovius 1. Urnovius, Johan- 
nes TliODiEe, 113. 

Urenius, Johannes Andreœ, 106. 

af Ursin, Julius, .322. 

Uschakoff, Theodor, 160. 

Utter, Carl Gustaf, 13. 

Utter, Elias, 13. 

Utter, Johan Isak, 146. 

Utter, Johannes, 6, 277, 285. 

Utter, Josef, 88. 

Vhaël, Bartholdus Gabrlelis, 
176, 215. 

Waalman, Gabriel, 138, 142. 
Wansbom, Isaacus, 303. 
Wacklin, Alexander, 74, 76, 

169, 198, 209. 
Wacklin, Samuel ilichaelis, 183. 
Waden, Frans Josef, 17. 
Wadén, Karl Gideon, 69. 
Vahenius. Joachim Matthi*, 

138. 
Wahlberg, Richard Ludvig. 33. 
Wahlman, Ernst Gustaf, 206. 
Wahlstein, Henrik Vilhelm, 54. 
Wahlström, Karl Johan, 360. 
Wahrenberg, Michael Simonis, 

274. 
Waldstedt, Fredrik Vilhelm, 

368. 
Waldstedt, Johan, 114. 
Wallberg, Frithiof Ulrik, 132, 

136. 
Wallenborg, Carl Fredrik, 229. 
Wallenborg, Henricus. 5. Wallenborg, Henricus Henrici, 

5, 8. 
Wallenius, Ericus Andre». 172, 

216. 
Wallenius, Ericus Jeremiae, 297. 
Wallenius, Gabriel, 66, 310. 
Wallenius, Ivar LHrik, 306. 
Wallenius, Jeremias Josephi, 

81. 
Wallenius, Klas Vilhelm, 368. 
Wallin, Alarik, 198. 
Wallin, Johan Fredrik. 307, 

310, 317, 330. 
Wallin, Olof, 178. 
Wallin, Verner Valdemar, 132. 
Wallman, Gabriel, 138, 142. 
Walstenius, Christiernus Petri, 

274, 277. 
Waselius, Andreas Matthice, 225. 
Wasenius, Carl Gustaf. 334, 

352, 364, 369. 
Weckman, Gustaf Adolf, 147, 

156, 159. 
Weckman, Henrik, 298. 
Weckman, Xicolaus, 82, 114. 
Weder horn, Johan Anders, 62, 

253. 
Wegelius, Adolf Allhelm, 306. 
Wegelius, Berndt Vilhelm, 18, 

147, 152, 156. 
Wegelius, Esaias, 142, 149, 

182, 185, 231. 
Wegelius, Gustaf Adolf, 306. 
Wegelius, Henrik, 185, 190. 
Wegelius, Jakob, 180, 217. 
Wegelius, Johan Johannis, 147. 
Wegelius, Johannes, 166. 
Wegelius, .Johannes Johaunis, 

166. Personlista. 407 Wegelius, Johannes Thonitf. 1 76. 
Vegelius, Petrus, 30. 
Weman, Karl Vilhelm, 48, 359. 
Wendelms, Olaus Johannis, 49, 

52. 
Wenman, August, 79. 
Wenneî'herff, Robert Fredrik, 

26. 27, 350. 
Wentin, Viktor, 208. 
Verander, Gustaf Gabrielsson, 

220. 
Wessell, Axel Vilhelm, 28, 348, 

859. 
Weslenius, Gabriel, 93. 
Westenius 1. Westen, Gabriel, 

179. 
?Fesferôer^, Johan Villielm, 310. 
Westerberg, Karl Leonard, 33. 
Westerholm, Kristian Vilhelm, 

230, 355. 
TVester strähle, Albertina, 258. 
Westlin, Fredrik Richard, 259, 

261. 
Westzynthius, Johan Magni, 

217. 
Westzynthius, Johannes Magni, 

35. 
Westzynthius, Magnus Gabrie- 

lis, 35. 
Westzynthius, Olof, 72, 180. 
Wetterblad, Andreas Nicolai, 

275. 
Wetter sten, Karl Henrik, 29. 
WiaUn, Albert Olivier, 358. 
Wialèn, Johan Robert, 84. 
Wiander, Johan, 42. 
Wichman, Emil August, 39. 
Wichman. Jakob, 73. 
Wichman, Johan, 72. Wichman. Karl Henrik, 39. 
Wichman, Viktor Vilhelm, 39. 
Wichtman, Johan, 42. 
Widenius, Carl Fredrik, 319, 

321, 325, 328. 
Widgren, Julius Abraham, 167. 
Widlund, Jacobus Andrere, 225. 
Vigelius, Sveno Laurentii, 209. 
Wigren, Ernst Alexander, 1 30. 
Wijnqvist, Johannes, 9. 
Wikar, Jacobus, 213, 210. 
Wiklund, Elise, 118. 
Wikström, Matthias Vilhelm, 

18, 228. 
Wilén, Anton Lukas, 111. 
Wilenius, Georg, 103. 
Winge, Hans Petter, 52. 
Winqvist, Anders, 7. 
Winstèn, Johan Henrik, 70. 
Winter, Alexander Emanuel, 

238, 201. 
Winter, Christian, 1. 
Winter, Gabriel, 107, 
Winter, Johannes Caroli, 100. 
Wirenius, Carl, 148. 
Virgulander, Laurentius Johan- 
nis, 86, 97. 
Withander, Herman Julius, 89, 

234. 
Wisius, Michael Canuti, 277. 
Wivolin, Karl Gustaf. 110, 112, 

350, 354. 
Voivalenius, Elias Erici, 277. 
Wojolanus, Johannes Ephraimi, 

119. 
Wrang, Johan, junior. 289, 293, 

300, 
Wrang, Johan, senior, 300. 
Vrigstadius, Jonas, 377, 40S Personlista. Wrigstadius, Jonas, 114. 
Wrigstadius, Kicolaus Jonse, 15, 

377. 
Wästring, Ericus Olai, 225. 
Wörsten, Karl Gfustaf, 70, 10.5. 

Yllenius, Henrik, 107. 
Yrjö-Koskinen, G-eorg Zacha- 
rias, se Forsinan. 

Zadler, se Sacklinius. 
Zandt, Gustaf Fredrik, 147. 
Zengerlein, Jakob, 209, 210. 
Zidbäck 1. Sidbceck, Johannes 

Johannis, 274, 278. 
Zidenius, Martinus Pauli, 120. 
Zimmerman, Christianus Erici, 

172. Zimmerman, Henricus Cliri- 
stierni, 172, 174, 177. 

Aber g , Johan Egger t, 83, 85. 
Åberg. Maria Kristina, 258. 
Åberg, Pehr Edvard, 108. 
Åkerberg, Otto, 157, 158. 
Ake?'7nan, se Agricola. 
Åkerman, Henrik Gustaf, 378. 
Åkerman, Vilhelm, 140. 
Jström, Carl, 284. 

Öhrnström. N., 303. 
Österbladh, A'ilhelm, 185. 
Östman, Johan Gustaf, 310. 
Östring, Fredrik, 65. 
Östring, Petter, 243. AMNH LIBRARY 100090622